VOLLEDIGE UITSPRAAK HILVERSUM

by Mr Frank Visser | april 28, 2022 | 1 Comment
VOLLEDIGE UITSPRAAK HILVERSUM

Datum mondelinge uitspraak: 23 februari 2022 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Hilversum

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Ria

wonende te Hilversum,

verder te noemen: Ria,

als eiser,

en

Robbie

wonende te Hilversum,

verder te noemen: Robbie,

als verweerder,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’, editie januari 2021, te doen beslechten.

De vordering van Ria is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Robbie opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 23 februari 2022, welke is gehouden te Hilversum.

Als deskundigen zijn benoemd Ing. Erik Roelofsen en Wouter van Dongen  M.Sc, respectievelijk als geluidsdeskundige en als cyber-expert.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft deskundige Van Dongen een onderzoek ingesteld naar het mogelijk gehackt zijn van elektronische apparatuur van Ria.

Voorafgaande aan de hoorzitting heeft mr. Frank Visser zich verder begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen en de daarbij behorende tuinen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij zijn geluidsmetingen uitgevoerd door deskundige Roelofsen. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

 

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

 

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

Ria en Robbie zijn elkaars buren en wonen beiden in Hilversum. Robbie woont nog in bij zijn ouders. Het gaat om twee naast elkaar gelegen huurwoningen.

Ria klaagt over ernstige overlast die, naar haar zeggen, in het recente verleden werd veroorzaakt door feestjes tot laat in de avond/nacht, in de achtertuin van Robbie. Nadat Ria daarover haar ongenoegen had uitgesproken is zij, naar haar zeggen, het slachtoffer geworden van treiterijen, bedreigingen, en computer hack, alles van de kant van Robbie en/of zijn vrienden. Om wat terug te doen heeft Ria, zoals zij toegeeft, op haar beurt geluidsoverlast veroorzaakt om Robbie dwars te zitten.

Robbie erkent zich in het verleden niet altijd goed te hebben gedragen en geeft toe dat er veel late feestjes hebben plaatsgevonden in zijn achtertuin, maar volgens Robbie heeft hij zijn leven gebeterd en vinden er sinds augustus 2021 geen overlast gevende feestjes meer plaats. Echter, waar Robbie het een en ander achter zich heeft gelaten, blijft Ria hem en zijn ouders maar agressief bejegenen, voor het minste of geringste. Op zijn beurt ondervindt Robbie overlast van ‘pesterijen van zijn buurvrouw’: zoals geluidsoverlast (afspelen van radio en televisie op maximaal volume) in de ochtend en het plaatsen van een trillende tandenborstel tegen de slaapkamermuur van zijn ouders muur. Robbie denkt dat de buurvrouw haar problemen in de privésfeer op hem afreageert. Hij wil dan ook dat zij hulp zoekt en hem met rust laat.

Vorderingen Ria:

 • dat de geluidsoverlast stopt en dat er na 12 uur in de avond geen feestjes meer gegeven worden;
 • dat Robbie niet meer structureel elk weekend gasten over de vloer heeft (wel accepteert Ria een sporadische (verjaardags)feestje in de tuin om de zoveel tijd);
 • dat Robbie stopt met hacken en met het haar in de gaten houden via haar elektronische apparaten.

Vorderingen Robbie:

 • dat Ria niet meer tegen hem of zijn ouders schreeuwt en gewoon normaal en vriendelijk komt praten als ze ergens last van heeft;
 • dat Ria stopt met de pesterijen (o.a. expres de radio hard aanzetten, trillende apparaten tegen de muur plaatsen en brieven over de schutting gooien);
 • dat Ria hulp gaat zoeken, zodat ze zich beter gaat voelen en haar frustraties minder op Robbie afreageert (psychische hulp of dagbesteding).

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

In deze procedure zijn, voor zover thans van belang, de volgende feiten voldoende komen vast te staan.

 1. Partijen zijn elkaars buren. Ria woont al bijna 38 jaar op de X te Hilversum. Robbie woont sinds zijn geboorte direct daarnaast, bij zijn ouders, op de X. Hun beide achtertuinen grenzen aan elkaar. De verhuurder van beide woningen is De Alliantie te Amsterdam.
 2. Robbie heeft er de laatste jaren een gewoonte van gemaakt om in de weekenden de nodige bezoekers te ontvangen in zijn achtertuin (met serre), waarbij drank wordt geschonken en het nodige lawaai wordt gemaakt. Daarvoor is zelfs een soort overkapping gemaakt en zijn er geluidsboxen in de achtertuin opgehangen. Ook staat er een zwembad. Een en ander gebeurt kennelijk met toestemming, althans buiten kenbaar bezwaar, van zijn ouders.
 3. Op internet is het adres van Robbie enige tijd aanbevolen als Nachtclub de Zoete Inval, met routeaanwijzingen en recensies. Deze vermelding is inmiddels verwijderd.
 4. Klachten over de geluidsoverlast van de kant van Ria hadden geen (blijvend) effect. Er werd uiteindelijk over en weer geschreeuwd, gescholden en herrie gemaakt. Ook is er met flessen gegooid.
 5. Sinds augustus 2020 ondervindt Ria problemen met haar elektronische apparatuur. Zij heeft het vermoeden geuit, dat Robbie en/of zijn vrienden daarachter zitten en dat zij wordt gehackt.
 6. Op de huurovereenkomsten van zowel Ria als de ouders van Robbie zijn algemene huurvoorwaarden van toepassing. In artikel 7.3 onder a. is een verbod opgenomen voor huurders “Om hinder of overlast (zoals geluidsoverlast) aan buren of omwonenden te veroorzaken”. In artikel 7.3 onder b. is verder bepaald, “dat de tuin bij het gehuurde als sier-of moestuin dient gebruikt te worden en niet voor andere zaken van welke aard dan ook”.

Verslag van de geluidsdeskundige

De geluidsdeskundige heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende geconcludeerd.

De woningen zijn niet erg gehorig. Tijdens het locatiebezoek is flink lawaai gemaakt in de achtertuin, met serre. Dat was in de slaapkamer van Ria niet, of nauwelijks te horen. Aannemelijk is wel dat, als in de zomer de geluidsboxen in werking zijn en een groot aantal bezoekers aan het feesten is, dit wel goed hoorbaar is in de woning van Ria.

Verslag van de cyber-expert

De cyber-expert heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende geconstateerd.

Het is zeer onwaarschijnlijk, dat de door Ria ondervonden storingen in haar apparatuur verband houden met een hack. De mogelijkheid dat haar draadloze netwerk is gehackt door de buurjongen, of iemand die de buurjongen kent, is eveneens als zeer onwaarschijnlijk aan te merken.

 Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Gebruik van de achtertuin als feestlocatie.

Uiteraard mogen buren af en toe een feestje organiseren in hun achtertuin, waarbij het een enkele keer best mag voorkomen, dat dit tot in de late uurtjes duurt en de nodige herrie met zich meebrengt. Buren moeten wat dat betreft wat van elkaar dulden. Het is echter niet de bedoeling, dat zich structureel (bijna) elk weekend een groep mensen verzamelt in de achtertuin, die daar dan tot in de late uurtjes blijven, eten, drinken, lachen en herrie maken. Het lijdt geen twijfel, dat dit tot augustus 2021 wel het geval was. Het is waar, dat Robbie niet rechtstreeks gebonden is aan de algemene huurvoorwaarden, die dit verbieden, omdat hij zelf geen huurder is, maar de daardoor veroorzaakte structurele burenoverlast is van dusdanige aard en omvang, dat dit ook buiten het huurcontract om als onrechtmatig moet worden aangemerkt ten opzichte van Ria. Overigens lijkt het me, dat de ouders van Robbie daarop in ieder geval zelf kunnen worden aangesproken door de verhuurder

Het mag misschien ook waar zijn dat Ria, vanwege privéomstandigheden, wat geluidsoverlast betreft minder kan velen dan anderen, maar de door Robbie in het verleden met zijn feestjes veroorzaakte overlast was naar mijn oordeel van een dusdanige aard en omvang, dat geen enkele buur daarmee hoefde te leven. Dat de buurman aan de andere kant van de Robbie aan Viktor Brand heeft laten weten daarvan, op een enkele keer na, nooit last te hebben gehad, kan mij niet tot een ander oordeel leiden, Het gaat daarbij immers om een hoogbejaarde heer, met gehoorapparaten, waarvan mag worden aangenomen dat hij deze gedurende de nachtelijke uren uitzet. In elk geval heeft betrokkene niet willen komen getuigen op de hoorzitting, zodat mij en de tegenpartij de kans is ontnomen om de geloofwaardigheid van zijn mondelinge verklaring te toetsen.

Of de vermelding op internet, van Nachtclub de Zoete Inval, nu een grapje was op niet, feit is, dat de achtertuin van Robbie met de daarin aangebrachte voorzieningen, wel als zodanig heeft gefunctioneerd. Het is daarom onbegrijpelijk, dat de verhuurder deze misstand nooit heeft aangepakt, waarmee zij haar huurster Ria in de kou heeft laten staan.

 

Voldoende is gebleken dat ook Ria en haar (toen nog bij haar wonende) echtgenoot zich in deze niet onbetuigd hebben gelaten en zijn gaan schreeuwen en schelden. Dat was natuurlijk niet in orde, maar wel enigszins begrijpelijk, gelet op de door hun ondervonden overlast. Dat deze manier van reageren weinig zoden aan de dijk zou zetten, lag echter in de lijn der verwachting. Dergelijke overspannen reacties werken immers al gauw op de lachspieren van de zo aangesproken feestvierders en lokken gemakkelijk agressieve tegenreacties uit. Ik wil wel geloven dat Robbie heeft geprobeerd zijn bezoek daarvan te weerhouden, maar dat neemt niet weg dat hij uiteindelijk de eerste en belangrijkste oorzaak was van de ongeregeldheden door zijn achtertuin structureel als feestlocatie te laten gebruiken.

Het voorgaande leidt tot de conclusie, dat Robbie zich ten opzichte van Ria heeft schuldig gemaakt aan onrechtmatig handelen. Die enkele constatering rechtvaardigt reeds een gedragsaanwijzing, zoals door Ria gevorderd. Dat Robbie zijn leven inmiddels naar eigen zeggen heeft gebeterd, hoeft daaraan niet af te doen. Al was het maar, omdat het naleven van deze op te leggen gedragsregels hem dan geen enkele moeite zal kosten. Deze gedragsaanwijzing komt hierop neer, dat Robbie het geven van luidruchtige feestjes in zijn achtertuin aanmerkelijk zal moeten beperken, zoals hierna bij de beslissing nader te bepalen. Een en ander zal voor de goede orde zo worden geformuleerd, dat ontduiking van dit verbod, doordat zijn ouders dan die feestjes voor hem organiseren, ook onder dit verbod komt te vallen.

Ook voor Ria zal ik gedragsregels vaststellen. Het mag waar zijn dat zij eerst reageerde op haar aangedaan onrecht, sindsdien is zij Robbie en diens ouders blijven lastigvallen. Ook nadat er geen feestjes meer werden gegeven. Dat moet nu onmiddellijk stoppen. Een en ander wordt hierna bij de beslissing nader bepaald.

Op overtreding van deze gedragsregels zal een aan de tegenpartij te verbeuren boete worden gesteld van € 100,– per overtreding, met een maximum van € 5.000,–.

Hacken apparatuur Ria.

Niet aannemelijk is geworden, dat Robbie iets te maken heeft met de door Ria ondervonden problemen met haar elektronische apparatuur. De vordering van Ria, voor zover die van het tegendeel uitgaat, moet daarom worden afgewezen.

Psychische toestand van Ria.

Het is niet aan mij om een oordeel te hebben, laat staan te vellen, met betrekking tot de geestelijke gemoedstoestand van Ria. Maar ook al zou dat wel aan mij zijn, dan nog zie ik niet in hoe ik haar zou kunnen verplichten om daarvoor hulp te zoeken. Wel moet ik toegeven, dat ook ik mij ongerust maak over de toestand waarin Ria zich, gelet op haar handelen en uitlatingen, lijkt te bevinden. Ik wijs alle betrokkenen op de mogelijkheid om hiervan melding te maken bij het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum.

De verhuurder.

Waar de verhuurder in het recente verleden kennelijk de ernst van de situatie niet goed heeft ingeschat, zal ik de secretaris opdragen een afschrift van dit bindend advies aan de verhuurder te doen toekomen.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering  en de tegenvordering.

 Robbie wordt met onmiddellijke ingang verboden de achtertuin van de door zijn ouders gehuurde woning aan de Erfgooierstraat 120, met inbegrip van de serre tussen zonsondergang en zonsopgang te gebruiken voor het houden van feestjes, dit met uitzondering van vijf feestjes per kalenderjaar, mits minimaal 24 uur van tevoren door middel van een briefje bij Ria aangekondigd.

Onder het houden van een feestje wordt hier verstaan:  het in de achtertuin, met inbegrip van de serre, gedurende die periode aanwezig hebben van meer dan drie, niet tot het huisgezin van Robbie behorende personen, waarbij muziek wordt afgespeeld en/of gemaakt, zingen daaronder begrepen. Of die bezoekers daar zijn op uitnodiging of met goedvinden van Robbie zelf, dan wel op uitnodiging of met goedvinden van zijn ouders, of één van hen, doet niet ter zake. Zolang Robbie daar zelf bij is, wordt dat feestje aangemerkt als door hem gehouden.

Ria wordt met onmiddellijke ingang verplicht zich te onthouden van elk onheus contact richting Robbie en/of diens ouders, waaronder begrepen het agressief aanspreken, uitschelden en/of zwartmaken bij derden en tevens van het veroorzaken van enige onnodige overlast ten aanzien van Robbie en/of diens ouders, zoals onder meer waaronder geluidsoverlast (op vol volume afspelen van radio en/of televisieradio, onnodig laten werken van trillende apparaten).

Indien partijen, of één van hen, zich niet aan het voorgaande houdt, verbeurt hij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 100,– per overtreding aan de tegenpartij, met een maximum van € 5.000,–.

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Draagt de secretaris op, een afschrift van dit bindend advies toe te sturen aan de verhuurder.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Hilversum op 23 februari 2022.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 1 maart 2022.

1 thought on “VOLLEDIGE UITSPRAAK HILVERSUM”

 • In de paragraaf “vaststaande feiten” is het adres vervangen door een X. In de beslissing wordt het adres wel genoemd.