VOLLEDIGE UITSPRAAK DONGEN

by Mr Frank Visser | mei 17, 2024 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK DONGEN

Datum mondelinge uitspraak: 7 december 2023 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Made

 

Bindend Advies.

 

In het geschil tussen:

 

Renate en Twan

 

verder te noemen Renate en Twan,

 

en

 

Linda en Mark van Dongen

 

verder te noemen Familie Linda en Mark,

 

gegeven door mr. F.M.Visser.

 

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie maart 2023 te doen beslechten.

 

De vordering van Renate  en Twan is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Familie Linda en Mark opgenomen.

 

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken, evenals van het als bewijs ingestuurde geluid- en beeldmateriaal.

 

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 7 december 2023, welke is gehouden te Made.

 

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

 

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen met voorplaatsen en achtertuinen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig Ing. Erik Roelofsen als geluidsdeskundige, die –evenals reeds daarvóór- geluidsmetingen heeft verricht. Viktor Brand heeft assistentie verleend bij het locatiebezoek. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

 

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

 

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

 

Als informant is gehoord buurman Leo .

 

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

Vordering van Renate en Twan:

Renate en Twan vorderen, kort samengevat en voor zover thans van belang, dat de door Familie Linda en Mark en haar gezin veroorzaakte geluidsoverlast wordt beëindigd, evenals het treiteren en de smaad, alles met een contactverbod, ook voor het gezin van Familie Linda en Mark en haar vrienden, en alles op straffe van een boete.

 

Vordering van Familie Linda en Mark:

Familie Linda en Mark vordert, kort samengevat en voor zover thans van belang, dat zij en haar gezin met rust worden gelaten, dat de camera’s (vooral die in de achtertuin) worden verwijderd, alles met een contactverbod –inclusief een verbod op het doen van meldingen bij instanties en smaad- en alles op straffe van een boete.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn elkaars buren. Renate en Twan wonen met zijn tweeën. Het gezin van Familie Linda en Mark telt 6 kinderen, waarvan de oudste inmiddels ergens anders woont. Nadat Renate en haar toenmalige echtgenoot ongeveer 6 jaar geleden naast de Familie Linda en Mark kwamen te wonen,  konden de buren enige tijd goed met elkaar overweg.  Dat is ongeveer 5 jaar geleden veranderd. Renate  kreeg een nieuwe partner, die toen bij haar is komen inwonen. Daarna is ruzie ontstaan over geluidsoverlast vanuit de woning van Familie Linda en Mark, wat is geëscaleerd in beweerd treiteren, smaad en ongewenste camera’s. Partijen zijn beiden dermate ongelukkig met de huidige situatie, dat zij snakken naar een oplossing die rust brengt.

 

Beoordeling van het geschil.

 

Vaststaande feiten

Renate is sinds ongeveer 6 jaar eigenaar van de woning met voorplaats en achtertuin staande en gelegen te Dongen aan de XXXstraat  X. Aanvankelijk woonde zij daar met haar toenmalige echtgenoot, maar nadat zij waren gescheiden is ongeveer 5 jaar geleden Twan bij haar ingetrokken. Zij hebben twee honden.

 1. Familie Linda en Mark is sinds ongeveer 11 jaar eigenaar van de aangrenzende woning met voorplaats en achtertuin staande en gelegen te Dongen aan de XXXstraat  X. Aanvankelijk woonden zij daar met 6 kinderen. De oudste, adoptiefzoon van Mark, is nu 17 jaar oud en woont wegens gedragsproblemen tegenwoordig elders. Dan zijn er twee zoontjes uit een eerdere relatie van Linda van nu respectievelijk 13 en 12 jaar oud, waarvan de oudste twee keer is geopereerd aan een hersentumor en de jongste ADHD heeft. Vervolgens zijn er uit het huwelijk van Mark en Linda nog 3 kinderen geboren, waarvan een zoon van nu 9 autistisch is en een zoon van nu 8 diabetes patiënt. De jongste, een meisje, is nu nog maar vier maanden oud. Familie Linda en Mark heeft verder nog twee katten en is gastouder voor twee honden.
 2. Nadat Renate met haar toenmalige echtgenoot naast Familie Linda en Mark kwamen te wonen ging het aanvankelijk goed tussen de buren en kwamen kinderen van Familie Linda en Mark wel bij Renate over de vloer. Nadat Twan ongeveer 5 jaar geleden bij Renate introk is de relatie verslechterd. Het begon met schades aan de auto van Renate en/of Twan, waarvan er één keurig is afgewikkeld maar de andere tot op heden betwist is gebleven. Daarna kwamen er klachten van Renate en Twan over geluidsoverlast veroorzaakt door de kinderen van Familie Linda en Mark. Deze kunnen inderdaad behoorlijk luidruchtig zijn vooral waar het gaat om het belopen van de (slechts deels gestoffeerde) trap en het slaan met deuren.
 3. Nadat de burenrelatie was verzuurd heeft Renate melding gedaan bij Veilig Thuis over vermeende verwaarlozing van de kinderen van Familie Linda en Mark. Ook hebben Renate  en/of Twan hun buren via sociale media duidelijk herkenbaar in een slecht daglicht geplaatst en deelgenomen aan chatgesprekken met diezelfde strekking. Buurman Leo heeft met medewerking van Linda op hun beurt Twan ten onrechte bij diens toenmalige werkgever beschuldigd van zwartwerken. Van dat laatste is aangifte gedaan bij de politie wegens smaad.
 4. De situatie is verder geëscaleerd door plaaggedrag van de twee jongste zoontjes van Familie Linda en Mark richting Renate en Twan (bonken op rolluik), het gooien van modder en rommel vanuit de achtertuin en/of dakgoot van Familie Linda en Mark in de achtertuin van Renate en Twan en het plassen van een of meer bezoekers van Familie Linda en Mark tegen de gevel en/of schutting (buurman Leo!) van Renate en Twan. Tenslotte is er aangifte gedaan van bedreiging van Renate en Twan door een al dan niet beschonken bezoeker van Familie Linda en Mark, welke bedreiging inmiddels strafrechtelijk is afgedaan.
 5. Renate en Twan hebben camera’s geplaatst zowel aan de voor- als aan de achterzijde van hun woning. Familie Linda en Mark heeft eveneens een (thans niet werkende) camera geplaatst aan de voorzijde van hun woning. De camera’s van Renate en Twan kunnen via de mobiele telefoon van Twan worden gedraaid, waarmee aan de achterzijde zicht op de achtertuin van Familie Linda en Mark kan worden bewerkstelligd en aan de voorzijde aankomst en vertrek van Familie Linda en Mark kan worden vastgelegd. Beide partijen hebben bovendien een zogenaamde ringbell met camera bij hun voorddeur aangebracht

 

Verslag van de deskundige

 

De geluidsdeskundige heeft kort samengevat en voor zover thans van belang het volgende gemeld.

Er is inderdaad sprake van structurele, veelvuldige en hinderlijke geluidsoverlast veroorzaakt binnen de woning van Familie Linda en Mark. De gangkast onder de trap fungeert als klankkast en het dichtslaan van de deuren, met name een van de buitendeuren en de deuren op de slaapverdieping, klinkt eveneens erg luid door.

Een aanmerkelijke verbetering zal worden bereikt, als de genoemde buitendeur wordt voorzien van een dictator (deuropvanger) en de deuren op de slaapverdieping worden voorzien van een geluiddempend rubberen profiel. Verder zal een aanmerkelijke verbetering worden bereikt als de trap aan de onderzijde (in de hangkast) wordt voorzien van ontdreuneningsmateriaal (14kg/m2 en 5 millimeter dikte) en afgewerkt met multiplex (8 millimeter dikte).

 

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

 

Geluidsoverlast.

Zoals ik zelf heb waargenomen en uit de metingen van de geluidsdeskundige is gebleken, is er inderdaad sprake van forse geluidsoverlast, afkomstig uit de woning van Familie Linda en Mark. Behalve aan de gehorigheid van de woningen is die overlast voornamelijk toe te schrijven aan de samenstelling van het gezin van Familie Linda en Mark, dat momenteel 5 inwonende kinderen telt, waarvan er een aantal met aangeboren gedrags- en/of medische problemen kampt. Dat deze kinderen met het veelvuldig belopen van de trap en het slaan met deuren het nodige geluid veroorzaken ligt voor de hand. Familie Linda en Mark heeft daarop echter maar in beperkte mate invloed. Je kunt 5 kinderen niet de hele dag rustig houden. In zoverre is daarom sprake van gewone leefgeluiden, die buren van elkaar hebben te dulden. Dit temeer, nu Renate en Twan daar pas na Familie Linda en Mark zijn komen wonen en in zoverre dus hadden kunnen voorzien dat het wonen naast zo’n groot gezin geluidsoverlast met zich meebrengt.

Dat neemt niet weg, dat van Familie Linda en Mark wel mag worden verwacht, dat zij redelijke maatregelen neemt om deze geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, met name de overlast veroorzaakt door het traplopen en het slaan met de deuren. De door de deskundige geadviseerde maatregelen kunnen daar zeker toe bijdragen en zal ik daarom aan Familie Linda en Mark opleggen.

 

Camera’s.

De door Renate en Twan aan hun woning opgehangen camera’s kunnen zo worden gedraaid, dat daarmee onaanvaardbare inbreuk op de privacy van Familie Linda en Mark kan worden gemaakt. Voldoende aannemelijk is bovendien geworden, dat deze inbreuk ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Een ander draagt tenslotte in grote mate bij aan blijvende onmin tussen beide buren. Ik zal daarom bepalen, dat deze camera’s blijvend moeten worden verwijderd.

De door Familie Linda en Mark aan de voorzijde opgehangen camera is thans weliswaar defect, maar kan worden gerepareerd en dan eveneens zorgen voor verdere escalatie. Ook deze camera moet daarom blijvend worden verwijderd.

De camera’s in de zogenaamde ringbells mogen echter blijven, nu daarvan geen enkele inbreuk op de privacy van de buren valt te duchten.

 

Onderlinge bejegening.

Voldoende aannemelijk is geworden, dat Familie Linda en Mark al dan niet stilzwijgend heeft toegelaten dat Renate en Twan lastig werden gevallen door hun twee jongste zonen en door bezoekers en/of een andere buurman. Bij de jongetjes ging het weliswaar om kattenkwaad, maar het wangedrag tentoongespreid door bezoek en buurman van Familie Linda en Mark was van een veel ernstiger kaliber. Dat kunnen en moeten Linda en Mark in de toekomst voorkomen.

Los van de juridische kwalificatie die men daaraan kan geven, was het verder uiteraard onrechtmatig van Renate en Twan om Familie Linda en Mark via sociale media (mee) zwart te maken. Het inlichten van Veilig thuis in geval van dreigend gevaar voor opgroeiende kinderen mag men in beginsel niet verbieden, maar dat wordt anders als deze melding, zoals in dit geval, klaarblijkelijk wordt ingezet in het kader van een burenruzie. Dergelijke meldingen zijn nu eenmaal onmisbaar in het kader van de bescherming van minderjarigen tegen verwaarlozing of ander onheil. Dat wordt echter anders indien deze meldingen, zoals in dit geval, worden gedaan in het kader van een burenruzie. Dat mocht Renate  dus niet doen!

Eveneens onrechtmatig was de medewerking die Linda met het maken van een foto heeft verleend aan de melding door buurman Leo bij de toenmalige werkgever van Twan wegens beweerd zwartwerken, wat ook nog eens niet waar was.

Het is voor een blijvende oplossing van het conflict naar mijn oordeel essentieel, dat partijen en hun aanhang ophouden met elkaar lastig te (laten) vallen. Waar zij beiden met rust willen worden gelaten, moeten zij dat op hun beurt ook zelf doen. Want elke reactie leidt weer tot een tegen reactie. Die vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Vandaar dat ik het over en weer gevorderde contactverbod zal opleggen, zoals hierna nader te bepalen.

 

Eindoverweging

 

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

B E S L I S S I N G

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 

 1. Familie Linda en Mark moet binnen twee maanden na vandaag zorgdragen voor het aanbrengen van en in stand houden van de hiervoor bedoelde geluiddempende maatregelen, zoals door de deskundige aanbevolen.
 2. Partijen moeten binnen twee maanden na vandaag alle camera’s (werkend of niet) aan de voor- en achterzijde van hun woningen blijvend verwijderen en mogen geen nieuwe aanbrengen. Dit met uitzondering van de bij hun voordeuren aangebrachte ringbell camera’s.
 3. Het wordt partijen met onmiddellijke ingang verboden direct of indirect contact met elkaar te hebben, op te nemen, te zoeken en/of uit te lokken, in woord en/of gebaar en/of schriftelijk, dan wel om zich ten opzichte van derden negatief over elkaar uit te laten, waaronder (deelname aan) uitlatingen via sociale media en/of het doen van meldingen bij officiële instanties.
 4. Het wordt Familie Linda en Mark met onmiddellijke ingang verboden toe te laten dat haar gezinsleden en/of derden Renate en/of Twan lastigvallen, bedreigen en/of zich vergrijpen aan de eigendommen van laatstgenoemden.
 5. Indien partijen of één van hen zich niet houden aan een of meer van de hiervoor onder 1. en 2 opgelegde verplichtingen, verbeuren zij aan de tegenpartij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 100 per dag dat zij daarmee in gebreke blijven, met een maximum van € 10.000.
 6. Indien partijen of één van hen zich niet houden aan een of meer van de hiervoor onder 3. en 4 opgelegde verplichtingen, verbeuren zij aan de tegenpartij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 250 per overtreding met een maximum van € 10.000.
 7. Alle hiervoor bedoelde verplichtingen, met inbegrip van mogelijk verbeurde boetes, worden voor zowel Renate en Twan als voor Familie Linda en Mark aangemerkt als hoofdelijke verplichtingen.

 

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te  Made 7 december 2023.