VOLLEDIGE UITSPRAAK WIJCHEN

by Mr Frank Visser | mei 23, 2024 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK WIJCHEN

Datum mondelinge uitspraak: 20 maart 2024 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Cuijk

 

Bindend Advies.

 

In het geschil tussen:

 

Michiel en Marielle

 

ook te noemen Familie Michiel en Marielle,

 

en

 

Hans en Els

 

ook te noemen Familie Hans en Els,

 

gegeven door mr. B.T. Beuving.

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie maart 2023 te doen beslechten.

 

De vordering van Familie Michiel en Marielle is opgenomen in de bindend advies overeenkomst. Daarin is ook een tegenvordering van Familie Hans en Els opgenomen.

 

Mr. Bart Beuving, benoemd als plaatsvervanger van mr. Frank Visser, conform art. 1 onder a van het “Reglement Bindend Advies mr. Frank Visser Doet Uitspraak” heeft kennisgenomen van alle door partijen overgelegde stukken.

 

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 20 maart 2024, welke is gehouden te Cuijk.

 

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

 

Voorafgaande daaraan heeft mr. Bart Beuving zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezichtigd. Daarbij waren tevens aanwezig Erik Roelofsen als deskundige, die voorafgaande en tijdens het locatiebezoek geluidsmetingen heeft gedaan, en de heer Giancarlo Caruso, als geurexpert. Viktor Brand heeft hulp en bijstand verleend. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

 

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht.

 

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

 

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

De vordering van Familie Michiel en Marielle.

 

Familie Michiel en Marielle vordert, voor zover thans van belang en kort samengevat, dat het Familie Hans en Els wordt verboden te stoken in de achtertuin en dat zij daar na 22.00 uur geen lawaai meer mag maken en/of laat maken. Verder dat Familie Hans en Els wordt verplicht alle smadelijke berichten over Familie Michiel en Marielle van sociale media te verwijderen, met een verbod daar nieuwe smadelijke berichten te plaatsen. Tenslotte een algeheel contactverbod, waaronder begrepen een verbod om te schelden, dreigen, en het onterecht inschakelen van politie en Veilig Thuis, dit alles op straffe van een boete.

 

De tegenvordering van Familie Hans en Els.

 

Familie Hans en Els vordert, voor zover thans van belang en kort samengevat, dat het Familie Michiel en Marielle wordt verboden geluidsoverlast te veroorzaken en te klagen bij instanties zoals gemeente, verhuurder of de politie, alles op straffe van een boete. Verder vordert Familie Hans en Els een verklaring voor recht, dat zij een vaste camera aan haar achterpoort mag hangen.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

 

Partijen zijn elkaars buren. Er is een conflict gerezen over het stoken van een terrashaard, geluidsoverlast en kindermishandeling, in de vorm van hard schreeuwen, welk conflict inmiddels is geëscaleerd tot een onheuse onderlinge bejegening, welke zich uit in beweerd schelden, dreigen, klagen bij instanties, cameratoezicht en respectloze meldingen op sociale media.

 

Beoordeling van het geschil.

 

Vaststaande feiten

 

  1. Partijen zijn elkaars buren.
  2. Volgens artikel 5:34 van de APV Wijchen is het verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod echter onder meer niet van toepassing op sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven op eigen terrein met een maximale inhoud van 25 liter, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand.
  3. Familie Michiel en Marielle heeft twee inwonende puberdochters. Het komt geregeld tot luidruchtige ruzies in de woning, waarbij ook vader en moeder zich niet onbetuigd laten. Familie Hans en Els, die zich stoort aan de daardoor veroorzaakte geluidsoverlast en stelt zich zorgen te maken om het welzijn van de kinderen, heeft een en ander meerdere malen aangekaart bij Veilig Thuis, die de situatie bij Familie Michiel en Marielle heeft onderzocht. Dat dossier is gesloten. Wel is er inmiddels professionele begeleiding voor een van de dochters.
  4. Familie Michiel en Marielle van hun kant hebben zich geregeld over Familie Hans en Els beklaagd bij de verhuurder en de politie over met name Hans. Daarbij was sprake van schelden, dreigen en andersoortige onheuse bejegening. Dit heeft niet tot strafvervolging geleid. Wel heeft Familie Hans en Els een aan de achterpoort opgehangen camera op last van de verhuurder moeten verwijderen en heeft Hans erkend te hebben gedreigd de buren wat aan te doen met een air soft wapen, waarvoor hij een vergunning had. Dat wapen is inmiddels niet meer in zijn bezit en de daarvoor afgegeven vergunning is verlopen.
  5. Tenslotte heeft Familie Hans en Els smadelijke en/of pesterige uitlatingen gedaan over, dan wel ten aanzien van Familie Michiel en Marielle op sociale media, dan wel deelgenomen aan chatgesprekken waarin dat gebeurde.

 

Verslag van de deskundigen

 

Uit het verslag van de geurdeskundige volgt kort gezegd dat, als er vuur wordt gestookt in de tuin van Familie Hans en Els, dit ook duidelijk te ruiken is in de tuin van Familie Michiel en Marielle.

 

Wat betreft de geluidsoverlast door Familie Michiel en Marielle is gemeten dat de afgelopen 18 dagen wel zo nu en dan wordt geschreeuwd, maar dat dit niet dagelijks is.

 

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

 

Geluidoverlast en rookoverlast door Familie Hans en Els

Voorop gesteld, uit de algemene plaatselijke verordening volgt dat het in de gemeente Wijchen niet verboden is om een tuinhaard te gebruiken. Ook is het toegestaan om, ook wat later in de avond in de tuin te zijn met bezoek en een drankje. Je moet wat van elkaar dulden en zo nu en dan gezelligheid in de tuin van de buren hoort erbij, maar zowel de gezelligheid als het vuurtje mag niet ontaarden in burenhinder, zoals bedoeld in artikel 5.37 jo 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Eerder werd er heel veel gestookt, te weten vrijwel dagelijks in de zomermaanden, momenteel echter nauwelijks meer, volgens Familie Hans en Els. Omdat Familie Hans en Els aangeeft dat zij voor hun eigen gezondheid nauwelijks meer wil stoken en de rust teruggebracht moet worden tussen de buren, dient het stoken beperkt te worden tot maximaal 10 dagen per jaar en natuurlijk moet dat stoken om gezondheidsredenen alleen plaatsvinden met onbewerkt hout. Wat betreft het draaien van muziek in de tuin heeft te gelden: het liefst geen muziek buiten maar in geen geval muziek na 22.00 uur. Dit alles op straffe van een boete zoals hierna uiteengezet wordt.

 

Camera

De camera van Familie Hans en Els heeft een bewegingssensor, en volgt ook daadwerkelijk mensen die voorbij komen lopen. De camera hing eerst buiten de tuin en was helemaal gericht op de openbare weg. De camerabeelden kunnen ook tijdelijk opgeslagen worden. Dit betekent dat de buren, waaronder de Familie Michiel en Marielle, elke keer als zij hun tuin in en uit gaan worden opgenomen en deze informatie (tijdelijk) wordt opgeslagen. Deze inbreuk op de privacy van de buren is heel groot. Ook als in aanmerking wordt genomen dat er een behoefte bestaat om de auto’s met een camera in de gaten te houden, weegt deze inbreuk op de privacy zwaar. De camera mag daarom niet weer buiten de tuin worden geplaatst.

 

Geluidsoverlast door Familie Michiel en Marielle

Duidelijk is dat er in het verleden en ook recent stevig geschreeuwd wordt binnen het gezin. Dat wordt ook niet betwist. Natuurlijk kunnen kinderen soms het bloed onder je nagels vandaan halen en moet er soms stevig gecommuniceerd worden. Van elke ouder mag worden verwacht dat hij of zij zijn uiterste best doet om niet te schreeuwen tegen kinderen, die worden daar bang en onzeker van. Daar kun je een kind voor het leven mee beschadigen. Als opvoeden heel moeilijk is voor een ouder, mag worden verwacht dat de ouders daar hulp bij zoeken.

 

Familie Michiel en Marielle heeft voor de moeilijkheden in de opvoeding ook hulp gekregen en zien hier zelf ook het belang van in. Uit de afgelopen periode, waarin het met de geluidshinder minder erg lijkt te zijn geweest, blijkt dat zij ook in staat is om hier stappen in te zetten.

 

Familie Hans en Els maakt zich zorgen over geestelijke mishandeling van de kinderen doordat er hard en vaak tegen hen wordt geschreeuwd. Daar kan echter vandaag niets meer over worden gezegd dan zojuist is gedaan. Verder is Veilig Thuis al een paar keer ingeschakeld en is dat dossier na onderzoek ook gesloten.

 

Een lawaaiverbod, dat met boetes gehandhaafd wordt, is onder deze omstandigheden niet wenselijk.

 

Onderlinge bejegening 

Duidelijk is dat elkaar met rust laten niet lukt. Voorkomen moet worden dat melden en klagen bij instanties de verhoudingen verder onder druk zet. Voor Familie Hans en Els geldt: hoe goed de bedoelingen misschien waren, de buurmeiden lijden onder de burenruzie en de voortdurende dreiging van politie aan de deur. Daarbij zijn de instanties inmiddels ruim op de hoogte.

Voor Familie Michiel en Marielle geldt: de camera is weg, er is duidelijkheid over het vuur en de muziek. Er is geen reden voor contact met politie of verhuurder. Het melden escaleert de ruzie alleen maar.  Het is partijen dus niet toegestaan om te zich over elkaar te beklagen bij politie of instanties. Alleen als sprake is van een daadwerkelijk te bewijzen strafbaar feit, mag daarvan aangifte worden gedaan bij de politie.

 

Verder krijgen partijen om de rust terug te krijgen vanaf vandaag een contactverbod: dus niet meer met elkaar praten of over elkaar posten op social media. Het verwijderen van oude berichten is niet noodzakelijk.  Dit alles op straffe van een boete zoals hierna uiteengezet.

 

B E S L I S S I N G 

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 

  1. Het wordt Familie Hans en Els met onmiddellijke ingang verboden om vaker dan 10 keer per kalenderjaar vuur te stoken in hun tuin. Verder wordt het Familie Hans en Els verboden om muziek te draaien in de tuin tussen 22.00 uur en 07.00 uur.
  2. Het wordt partijen over en weer met onmiddellijke ingang verboden om contact met elkaar op te nemen, te hebben en/of te zoeken, waaronder uitdrukkelijk begrepen schelden, dreigen en fysiek geweld en verder om zich over elkaar te beklagen bij instanties zoals politie, verhuurder en Veilig Thuis en tenslotte om zich laatdunkend over elkaar uit te laten op sociale media. Alleen bij een bewijsbaar strafbaar feit, mag daarvan aangifte worden gedaan bij de politie.
  • Indien partijen, of één van hen, zich niet aan het voorgaande houden verbeuren zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete aan de tegenpartijen van € 100,– per overtreding met een maximum van € 10.000,–.
  1. Alle uit dit bindend advies voor partijen voortvloeiende verplichtingen, waaronder de verbeurte van boetes, gelden voor elk van partijen als hoofdelijke verplichtingen.
  2. Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. B.T. Beuving als bindend adviseur en mondeling uitgesproken te Cuijk op 20 maart 2024.