VOLLEDIGE UITSPRAAK DIEREN

by Mr Frank Visser | mei 28, 2024 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK DIEREN

Datum mondelinge uitspraak: 18 april 2024 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Dieren

 

 

Bindend Advies

 

in het geschil tussen:

 

Maike

 

hierna te noemen Maike,

 

en

 

Albert en Margriet

 

hierna te noemen Familie Albert en Margriet,

 

 

gegeven door mr. B.T. Beuving.

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie maart 2023 te doen beslechten.

 

De vordering van Maike is opgenomen in de bindend advies overeenkomst. Daarin is ook een tegenvordering van Familie Albert en Margriet opgenomen.

 

Mr. Bart Beuving, benoemd als plaatsvervanger van mr. Frank Visser, conform art. 1 onder a. van het ‘Reglement Bindend Advies mr. Frank Visser Doet Uitspraak’, heeft kennisgenomen van alle door partijen overgelegde stukken.

 

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 18 april 2024, welke is gehouden te Dieren.

 

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

 

Voorafgaande daaraan heeft mr. Bart Beuving zich begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezichtigd. Daarbij was tevens aanwezig de heer Dirk Arends als landmeter van het Kadaster. Viktor Brand heeft bijstand verleend bij het locatiebezoek. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

 

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen. Partijen hebben hun standpunten toegelicht.

 

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

 

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

Vorderingen van Maike:

 

 • dat Familie Albert en Margriet wordt verplicht mee te werken aan de vervanging van de schutting en dat zij de helft van de daarmee gemoeide kosten betaalt;
 • dat Familie Albert en Margriet wordt verplicht mee te werken aan het onderhouden van de dakgoot, het pad en het hekwerk, en dat zij de helft van de daarmee gemoeide kosten betaalt;
 • dat bepaald wordt in welke mate er recht van overpad is en dat beslist wordt dat alleen Familie Albert en Margriet daar dan mag parkeren;
 • dat Familie Albert en Margriet stopt met haar te treiteren.

Vordering van Familie Familie Albert en Margriet:

 

 • dat zij met rust wordt gelaten en dat er geen gezeur meer is over alles en dat Maike uitsluitend nog via briefjes met haar communiceert;
 • dat het Maike wordt verboden om zich te beklagen over haar bij instanties, zoals gemeente, politie, buurtbemiddeling, advocaten, televisieprogramma’s of bij welke instantie dan ook, op straffe van een boete.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement)

 

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.  Partijen zijn elkaars buren. Tussen hen zijn diverse geschillen gerezen. Zo klaagt Maike onder meer over misbruik van het recht van overpad door Familie Albert en Margriet en dat zij getreiterd wordt door Familie Albert en Margriet. Verder zijn er problemen over de gezamenlijke schutting en over haar dakgoot, aan welke reparaties Familie Albert en Margriet niet wil mee betalen.

Familie Albert en Margriet daarentegen wil dat Maike stopt met zeuren over alles en dat zij haar niet meer lastig valt via diverse instanties.

 

Vaststaande feiten 

 

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan omdat deze door de bindend adviseur persoonlijk zijn waargenomen, dan wel niet, dan wel door de ene partij zijn gesteld en vervolgens niet, dan wel onvoldoende zijn weersproken door de andere partij.

 

 1. Maike is sedert 1975 eigenaar van twee percelen grond met woonhuis, garage, schuur, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden aan de XXXstraat X te Dieren, kadastraal bekend als gemeente Dieren, sectie X, nummers XXXX en XXX.
 2. Familie Albert en Margriet is sedert 1 november 1985 eigenaar van het woonhuis met schuur, tuin, parkeerplaats en pad, staande en gelegen te Dieren, aan de XXXstraat X, kadastraal bekend gemeente Dieren sectie X nummer XXXX.Op 18 augustus 2000 koopt Familie Albert en Margriet tevens een perceel grond, gelegen te Dieren aan de XXXweg, kadastraal bekend gemeente Dieren sectie X nummer XXXX.
 3. Uit een akte van transport d.d. 9 oktober 1970, verleden voor notaris P. Middel, destijds te Velp, blijkt dat ten behoeve van perceel XXXstraat X te Dieren (kadastrale percelen nummers XXXX en XXX) en ten laste van het naastliggende perceel kadastraal bekend gemeente Dieren, sectie X nummer XXXX, een erfdienstbaarheid van weg werd gevestigd “om te komen van en te gaan naar de XXXstraat, uit te oefenen langs de noordwestelijke grens van het lijdende erf.”

 

Verslag van de deskundige 

 

Kadastrale grens

 

De kadastrale grens is gereconstrueerd en aangegeven door de landmeter.

 

Inhoudelijke beoordeling van het geschil

 

Recht van overpad

 

 1. Er is onduidelijkheid over het recht van overpad. Deze erfdienstbaarheid van weg is gevestigd met de notariële akte van 9 oktober 1970. Daarin staat “gevestigd de erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van bouwnummer 2 (Familie Albert en Margriet – BB) en ten laste van bouwnummer 1 (Maike – BB) om te komen van en te gaan naar de XXXstraat, uit te oefenen langs de noordwestelijke grens van het lijdende erf.

 

 1. Uit de tekst volgt dat Familie Albert en Margriet gebruik mag maken van het pad om van de openbare weg naar hun erf te komen en omgekeerd. Dit mag zowel lopend, als op de fiets, als met de auto. Dit gebeurt ook al hele lange tijd op deze manier. Ook hun kinderen en bezoekers mogen daar op die wijze gebruik van maken. Als een van de kinderen van Familie Albert en Margriet met een auto over het pad rijdt, mag die auto ook geparkeerd worden onder de carport want die staat op het perceel van Familie Albert en Margriet. Ook autowassen mag op die plek om diezelfde reden. Wat Familie Albert en Margriet niet mag is parkeren op het pad. Ook mogen hun (klein)kinderen daar niet spelen, maar dit is Familie Albert en Margriet ook wel bekend en levert inmiddels ook geen problemen meer op.

 

Onderhoud.

 

Hekje

 1. Dan over het onderhoud van het hekje. Dit hek is neergezet door Maike. Dit had van Familie Albert en Margriet niet persé gehoeven en staat niet ten dienste van de erfdienstbaarheid. Het hekje staat op grond van Maike en zij is daarmee eigenaar van het hekje, ondanks dat Familie Albert en Margriet mee heeft betaald aan het hekje. Daarmee is alleen Maike verantwoordelijk voor het onderhoud van dit hekje.

 

 1. Geconstateerd is dat het pad er goed bij ligt en goed toegankelijk is. Structureel onderhoud, bijvoorbeeld aan de stenen, is dus ook niet nodig. Als Maike behoefte heeft om het beperkte onkruid daar weg te halen zal zij daar zelf zorg voor moeten dragen: het is immers haar grond. Familie Albert en Margriet is hier niet verantwoordelijk voor.

 

Dakgoot

 1. De lekkende dakgoot zit aan huis van Maike en zij is daar dan ook verantwoordelijk voor. Het is geen gemeenschappelijke goot. Een ding is duidelijk: die goot zit vol met troep en moet dringend worden schoongemaakt. Er is geen enkele aanwijzing dat deze goot is gesaboteerd door Familie Albert en Margriet. Maike is zelf tekortgeschoten in het onderhoud van de goot.

 

Schutting

 

 1. Vandaag is de erfgrens uitgezet. Het kapotte schuttingdeel staat op de grond van Maike en daarmee is de schutting haar eigendom. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de buren dit schuttingdeel hebben vernield. Waargenomen is dat de bevestigingsconstructie gebrekkig is. Het is goed denkbaar dat een harde storm de schutting heeft vernield. Het is aan Maike om deze schutting te herstellen op haar eigen kosten. De schutting naast de carport is door Maike daar neergezet. Uit de metingen van het Kadaster volgt echter dat de schutting op de grond van Familie Albert en Margriet staat. Door natrekking is de schutting daarmee eigendom van Familie Albert en Margriet en mag Familie Albert en Margriet zelf weten wat zij doet met dat schuttingdeel.

 

Contact en treiterverbod

 

 1. Maike uit heftige beschuldigingen aan het adres van Familie Albert en Margriet. Dat gaat over sabotage van de dakgoot en vernieling van de schutting en constant getreiter. Hier is echter allemaal geen sprake van. Er is dan ook geen enkele reden voor een treiterverbod zoals gevorderd door Maike. Daarentegen gaat Maike zelf met haar beschuldigingen en gedrag de grenzen van het acceptabele over. Dit heeft nogal impact op Familie Albert en Margriet in een moeilijke tijd en dat moet stoppen. Om de rust terug te krijgen wordt partijen een contactverbod opgelegd. Voor andere verboden wordt geen aanleiding gezien.

 

Gelet op het voorgaande moet op de vordering en tegenvordering van partijen als volgt worden beslist.

 

B E S L I S S I N G 

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 

Partijen wordt over en weer met onmiddellijke ingang verboden om contact met elkaar op te nemen of te hebben, in woord en/of gebaar in en rond het huis. Indien contact noodzakelijk is, mag dit alleen op zakelijke wijze en in beschaafde bewoordingen gebeuren per post.  Indien partijen, of één van hen, zich niet aan het voorgaande houden, verbeuren zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan de tegenpartij een boete van € 100,– per keer, met een maximum van

€ 5.000,–.

 

De uit dit bindend advies voor Familie Albert en Margriet voortvloeiende verplichtingen geldt als een hoofdelijke verplichting.

 

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. B.T. Beuving als bindend adviseur en mondeling uitgesproken te Dieren op 18 april 2024.