VOLLEDIGE UITSPRAAK UITHUIZERMEEDEN

by Mr Frank Visser | mei 23, 2024 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK UITHUIZERMEEDEN

Datum mondelinge uitspraak: 11 april 2024 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Roodeschool

 

Bindend Advies

 

in het geschil tussen:

 

Tristan,

verder te noemen: Tristan,
bijgestaan door Remge (onderbuurman),

tegen

Amy,

verder te noemen: Amy,

gegeven door mr. B.T. Beuving.

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie maart 2023 te doen beslechten.

 

De vordering van Tristan is opgenomen in de bindend advies overeenkomst. Daarin is ook een tegenvordering van Amy opgenomen.

 

Mr. Bart Beuving, benoemd als plaatsvervanger van mr. Frank Visser, conform art.1 onder a van het “Reglement Bindend Advies mr. Frank Visser Doet Uitspraak”, heeft kennisgenomen van alle door partijen overgelegde stukken.

 

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 11 april 2024, welke is gehouden te Roodeschool.

 

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

 

Voorafgaande daaraan heeft mr. Bart Beuving zich begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezichtigd. Daarbij was tevens aanwezig de heer Erik Roelofsen, geluidsexpert. Viktor Brand heeft bijstand verleend bij het locatiebezoek. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

 

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen. Partijen hebben hun standpunten toegelicht.

 

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

 

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

Vordering van Tristan:

 

 1. dat Amy verplicht wordt om te stoppen met het veroorzaken van geluidsoverlast;
 2. dat het Amy wordt verboden om zich over Tristan te beklagen bij instanties, zoals politie en woningbouw;
 3. dat Amy verplicht wordt om aan Tristan een bedrag van € 462,– te betalen (zijnde 1 huurtermijn) wegens gederfd huurgenot;
 4. dat Amy verplicht wordt om aan Tristan een bedrag van € 1.000,– te betalen wegens geleden psychische schade;
 5. dat het Amy wordt verboden om contact te zoeken met hem of zijn partner (Yerle).

 

Tegenvordering van Amy:

 

 1. dat Tristan verplicht wordt om aan Amy een bedrag van € 1.823,– te betalen (zijnde 4 huurtermijnen) wegens gederfd huurgenot;
 2. dat Tristan verplicht wordt om aan Amy een bedrag van € 500,– te betalen wegens geleden psychische schade;
 3. dat het Tristan wordt verboden om contact met haar te zoeken;

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement)

Partijen zijn elkaars buren. Tussen hen zijn diverse geschillen gerezen.  Zo klaagt Tristan erover dat Amy veel geluidsoverlast maakt door dag en nacht ruzie te maken met haar vriend. Verder klaagt Tristan over de camera die Amy aan de voorzijde van haar woning heeft geplaatst. Deze camera maakt een inbreuk op zijn privacy. Tenslotte wil Tristan dat Amy stopt met klagen en met het opzoeken van contact.

Op haar beurt zegt Amy last te hebben gehad van de subwoofer van Tristan. In het verleden heeft hij hier veel gebruik van gemaakt en dit heeft haar woongenot verpest. Tenslotte wil ze dat Tristan moet ophouden met klagen en dat hij geen contact meer met haar mag opzoeken.

Beoordeling van het geschil.

 

Vaststaande feiten

 

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan omdat deze door de bindend adviseur persoonlijk zijn waargenomen, dan wel niet, dan wel door de ene partij zijn gesteld en vervolgens niet, dan wel onvoldoende zijn weersproken door de andere partij.

 

 1. Partijen zijn elkaars buren. Zij wonen naast elkaar aan de XXXstraat te Uithuizermeeden.
 2. Tussen beide buren zijn diverse geschillen gerezen. Gesprekken daarover met de verhuurder en de politie hebben tot niets geleid.
 3. Partijen huren van dezelfde verhuurder, te weten woningcorporatie Wierden en Borgen te Bedum.
 4. In de Algemene Huurvoorwaarden staat onder punt 6.6. onder meer vermeld, dat “huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. Die overlast kan onder meer bestaan uit geluidsoverlast en gedragingen, die het gevoel van onveiligheid vergroten”.

 

Verslag van de deskundige

 

De deskundige heeft op verzoek van mr. Bart Beuving een onderzoek naar de klachten van beide partijen ingesteld. Het zijn zeer gehorige appartementen. Via de dunne scheidingsmuren tussen de woningen dringen (leef)geluiden vanuit appartementen elders in het complex ook door tot in de woningen van partijen.

 

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

 

Camera Amy

Voor de camera van Amy geldt het volgende. De camera staat gericht op de galerij en maakt telkens als er iemand langsloopt een foto en slaat die foto op. Dit betekent dat de buren dus, elke keer als zij hun huis verlaten of thuiskomen, worden gefotografeerd en dat dit beeld wordt vastgelegd. Dit geldt ook voor hun bezoek. Dit is een inbreuk op de privacy en daarmee in beginsel onrechtmatig. Van een noodzaak voor die camera is mij niet gebleken. Daarbij lokt die camera meer vervelend gedrag uit dan dat het oplost. Dat betekent dat camera weg moet, uiterlijk 12 april 2024, zo niet dan is een boete verschuldigd van € 250,-.

Geluidsoverlast

Over de geluidsoverlast wordt het volgende overwogen. Het is heel gehorig in het appartementencomplex. Je hebt dus echt wat van elkaar te dulden, maar je moet ook rekening houden met elkaar.

De relatie van Amy is voorbij en de subwoofer van Tristan is verkocht en daarbij gaat Amy binnenkort (zeer waarschijnlijk) verhuizen.

Zowel Tristan als Amy dienen zich te houden aan het huisreglement en dus moet het tussen 22.00 uur en 07.00 uur rustig zijn. Ook overdag moet men rekening houden met elkaar. Gelet op de gehorigheid van het jongerencomplex hoort een subwoofer daar niet thuis. Het wordt Tristan en partner dan ook verboden om weer een subwoofer aan te sluiten. Voor alle bewoners geldt: harde muziek en subwoofers zijn echt niet voor iedereen gezellig. Houd rekening met elkaar.

Voor Amy geldt dat haar ruzies heel heftig waren om te horen en dat dit grote impact heeft gehad op de buren. Zij zijn hier erg van geschrokken en maakten zich ook zorgen om het welzijn van Amy. Dus als de relatie per ongeluk weer aangaat is Amy een gewaarschuwd mens: de regels gelden ook voor haar.

Vuurwerk

Vuurwerk gooien op de galerij of op het dak, zeker in de buurt van iemand waarmee de verstandhouding ingewikkeld is, is best intimiderend. Dat wordt Tristan dus ook verboden.

Beklagen bij politie en woninginstantie

Amy heeft meer dan 20 keer geklaagd bij de verhuurder en de politie. Dat geeft Tristan stress. De politie en de verhuurder zijn op de hoogte van de situatie. Er is ook actie ondernomen en de situatie is helder. Het verdere melden wordt Amy daarom verboden tenzij er sprake is van een te bewijzen strafbaar feit.

Psychische schade

Beide partijen vorderen een bedrag voor gederfd woongenot en voor geleden psychische schade.

Hieruit wordt begrepen dat beide partijen zich in persoon aangetast voelen en smartengeld willen krijgen. Als wordt vastgesteld dat er sprake is van geestelijk letsel kan je daar op grond van artikel 6:106 BW een schadevergoeding voor krijgen. Last hebben van elkaar is daartoe onvoldoende. Gekwetst worden door de ander is ook niet genoeg om geestelijk letsel aan te nemen. De omstandigheden zijn op de hoorzitting besproken en er is van beide kanten hinder en geluidsoverlast ervaren, maar van structurele overlast van de én richting de ander is niet gebleken. Evenmin kan worden vastgesteld dat het onverhoeds afsnijden door de bus een strafbaar feit was en één keer flink schrikken is onvoldoende om geestelijk letsel aan te nemen. Dit betekent dat de vorderingen over en weer worden afgewezen.

Contactverbod

Beide partijen wensen geen enkel contact meer met elkaar. Daarom zal er een contactverbod worden uitgesproken. Het is partijen verboden om na vandaag contact met elkaar op te nemen, in persoon of via digitale weg of anderszins. Dit blijft voortduren, ook nadat een van de partijen verhuist.

 

Tot slot

 

Gelet op het voorgaande moet op de vordering en tegenvordering van partijen als volgt worden beslist.

 

B E S L I S S I N G 

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 

 1. Amy is verplicht om uiterlijk 12 april 2024 de camera, die in haar keukenraam hangt, weg te halen en weg te houden. Mocht zij dit niet doen, dan verbeurt zij een boete van € 250,–;
 2. Tristan en Amy dienen zich in te spannen om onnodige geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken;
 3. Tristan wordt het verboden om vuurwerk op zijn galerij of op het dak te gooien;
 4. Partijen worden over en weer met onmiddellijke ingang verboden om contact met elkaar op te nemen of te hebben, in woord en/of gebaar in en rond het huis. Indien contact noodzakelijk is, mag dit alleen op zakelijke wijze en in beschaafde bewoordingen gebeuren per post of via de verhuurder. Onder dit contactverbod valt ook het over elkaar klagen bij instanties, zoals verhuurder en/of politie;
 5. De uit dit bindend advies voor Tristan voortvloeiende verplichtingen geldt als een hoofdelijke verplichting (dus ook voor zijn partner).

 

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. B.T. Beuving als bindend adviseur en mondeling uitgesproken te Roodeschool op 11 april 2024.