VOLLEDIGE UITSPRAAK BEVERWIJK

by Mr Frank Visser | mei 17, 2024 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK BEVERWIJK

 

 

Datum mondelinge uitspraak: 21 september 2023 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Santpoort

 

 

Bindend Advies.

 

In het geschil tussen:

 

Francis

 

verder te noemen: Francis,

 

tegen:

 

Dirk

 

verder te noemen Dirk,

 

gegeven door mr. F.M.Visser.

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie maart 2023 te doen beslechten.

 

De vordering van Francis is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Dirk opgenomen.

 

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

 

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 21 september 2023, welke is gehouden te Santpoort.

 

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

 

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar het in deze procedure bedoelde appartementencomplex en heeft hij dit in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij waren tevens Ellen van Hoorn als hondengedrags-deskundige en ing. Erik Roelofsen als geluidsdeskundige aanwezig. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

 

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

 

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

 

Voorafgaande aan de hoorzitting is op verzoek van de bindend adviseur nog een schadetaxatie gedaan door SchadeHerstel Beverwijk. Het schriftelijk taxatie-verslag is voor de hoorzitting aan partijen toegestuurd.

 

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

Vorderingen van Francis.

 

Francis vordert kort gezegd, dat het Dirk verboden wordt om na 18.00 uur ’s avonds in en voor zijn loods samen te scholen en dat Dirk wordt verplicht om met zijn hond Shiba een gedragscursus te volgen, gericht op het tegengaan van happen en bijten. Tenslotte vordert Francis een contactverbod voor Dirk en zijn bezoekers en inlevering van zijn sleutel van de portiek.

 

Tegenvorderingen van Dirk.

 

Dirk vordert kort gezegd, dat Francis wordt verplicht om alsnog de door haar veroorzaakte parkeerschade aan zijn bus en de daaropvolgende verhoging van zijn WA-premie te vergoeden. Verder wil Dirk dat het Francis verboden wordt door te gaan met klagen. Tenslotte vordert hij dat Francis wordt verplicht om haar, zich op de galerij voor haar woning aanwezige, goederen te verwijderen.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Francis is eigenaar van een woonappartement in Beverwijk en Dirk is eigenaar van een daaronder gelegen bedrijfsappartement (loods). Er is onmin tussen hen gerezen over door Francis ondervonden overlast, veroorzaakt door in en voor de loods van Dirk verblijvende bezoekers. Ook heeft Francis angst voor de herdershond van Dirk.

Daarnaast is onenigheid ontstaan over de afwikkeling van een door Francis veroorzaakte parkeerschade, toen zij de bestelbus van Dirk had geleend.

Op zijn beurt wil Dirk dat er een einde komt aan het klagen van Francis en wil hij duidelijkheid over de toelaatbaarheid van een door Francis op de galerij voor haar woning ingericht terras.

 

Beoordeling van het geschil.

 

Vaststaande feiten

 

In deze procedure zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan.

 

  1. Francis is sinds 2008 eigenaar van het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de vijfkamerwoning met inpandige berging op de eerste en tweede verdieping staande en gelegen aan de XXXstraat  nummer X te Beverwijk, kadastraal bekend als gemeente Beverwijk sectie X nummer XXXX XX. Dirk is sinds 1999 eigenaar van het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, staande en gelegen aan de XXXstraat  X te Beverwijk, kadastraal bekend als gemeente Beverwijk sectie X, nummer XXXX XX. Het appartement van Francis is direct boven dat van Dirk gelegen.
  2. Volgens artikel 5 van het toepasselijke modelsplitsingsreglement 1972 zijn eigenaars en gebruikers van de appartementen verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid en zijn zij volgens artikel 9 bovendien verplicht om hun privégedeelten te gebruiken in overeenstemming met de daaraan in de splitsingsakte gegeven bestemming. In de splitsingsakte van 6 november 1978 is het appartement van Dirk in dat verband aangemerkt als bedrijfsruimte. Volgens artikel III van het toepasselijke huishoudelijk reglement is het houden van maximaal twee huisdieren toegestaan, mits dit geen onredelijke hinder bezorgt aan medebewoners/gebruikers.
  3. Dirk, die elders woonachtig is, heeft zijn appartement overdag in gebruik als loods/werkplaats. Dirk heeft er echter een gewoonte van gemaakt ook vrienden en kennissen in zijn loods te ontvangen. Bij goed weer zitten ze voor de loods, op een op de openbare weg gecreëerd terras. In groepsverband worden daar sportwedstrijden bekeken en wordt overigens gezellig samen gepraat. Bij dit samenzijn worden door Dirk vanuit de loods aangevoerde alcoholische en niet-alcoholische drankjes en hapjes geconsumeerd. De bezoekers bekostigen deze consumpties gezamenlijk. Francis heeft meermalen geklaagd over door haar en haar dochtertje ondervonden geluidsoverlast.
  4. Op dat terras van Dirk zijn ook de zijn twee honden aanwezig, waarvan er één (Shiba, een herderachtige) erg waaks is en onvriendelijk naar onbekenden die het terrein direct voor de loods ongevraagd betreden. Shiba, die normaal gesproken overigens is aangelijnd, heeft een overbuurman een keer (bijna) gebeten.
  5. Op 6 februari 2022 heeft Francis de bestelbus van Dirk geleend. Bij het parkeren heeft ze een andere auto en deze bestelbus beschadigd. De WA-verzekeraar van Dirk heeft de schade van de aangereden auto ad € 836,08 vergoed, maar daarna is de maandpremie wel verhoogd van € 91,83 naar € 174,91. De schade aan de bestelbus is tot op heden niet gerepareerd. Deze schade is door de schade-expert begroot op € 1.633,50.
  6. In splitsingsakte van 6 november 1978 is met zoveel woorden bepaald, dat eigenaars van de bovenwoningen de galerij voor hun woning tevens als terras mogen gebruiken en daar mogen verpozen, mits de vrije doorgang voor de overige appartementseigenaren op geen enkele wijze wordt belemmerd. Francis heeft op de galerij voor haar woning inderdaad een terras ingericht met een loungebank en speelgoed voor haar dochtertje. De vrije doorgang voor de overige appartementseigenaren wordt daardoor op geen enkele wijze belemmerd. Iedereen kan en gaat er langs.

 

Verslag van de deskundigen

 

De geluidsdeskundige heeft kort samengevat en voor zover vrije tekst

thans van belang het volgende medegedeeld.

Het zowel binnen de loods als op het daarvoor gemaakte terras veroorzaakte geluid gaat de wettelijke normen te boven. In de woning van Francis zijn de gesprekken op het terras met geopende ramen in elk geval woordelijk te volgen.

De hondengedragsdeskundige heeft kort samengevat en voor zover thans van belang het volgende medegedeeld.

De hond Shiba is op zichzelf niet gevaarlijk. Dirk heeft Shiba goed onder appèl. In zijn aanwezigheid vertoont ze geen agressief gedrag. Een gedragscursus is niet nodig. Shiba kan echter wel agressief gedrag gaan vertonen als zij alleen voor de loods wordt gelaten: dus buiten direct zicht van Dirk. Het ligt dan in haar instinct besloten om die plek te gaan bewaken tegen indringers. Dat kan een keer verkeerd aflopen. Geadviseerd wordt de hond daar niet alleen te laten, buiten het directe zicht van Dirk: dus niet de hond buiten en Dirk in de loods.

 

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

 

Overlast.

Voorop gesteld moet worden, dat het gebruik van de loods van Dirk ten dienste van het structureel ontvangen van gasten gedurende de avonduren, waarbij deze worden voorzien van hapjes en drankjes, in redelijkheid niet meer kan worden aangemerkt als gebruik in overeenstemming met de daaraan in de splitsingsakte gegeven bestemming ‘bedrijfsruimte’.

Verder is het verstrekken van alcoholhoudende drank aan bezoekers, die daaraan op welke wijze dan ook (mee)betalen, wegens het ontbreken van de daartoe benodigde vergunning volgens artikel 3 van de Drank- en Horecawet, verboden. Dit verbod strekt tevens tot bescherming van omwonenden zoals Francis.

Voorts is voldoende gebleken van overtreding van het verbod op luidruchtigheid, zoals verwoord in artikel 5 van het modelsplitsingsreglement. Hoewel een en ander (hoofdzakelijk) plaats vindt vóór de loods en niet in de loods zelf, ben ik van oordeel dat het één niet losgezien kan worden van het ander. De gasten verblijven pal voor de loods, op een daartoe ingericht terras en worden vanuit de loods voorzien van drankjes en hapjes.

Overigens is het volgens artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Beverwijk verboden voor personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op een openbare plaats, alcoholhoudende drank te nuttigen indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde, het woon- en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken. Het lijdt mijns inziens geen twijfel dat de manier waarop en de omstandigheden waaronder gebruik wordt gemaakt van het voor de loods van Dirk op de openbare weg gecreëerde terras onder deze verbodsbepaling valt.

Hoewel het bestaan van deze ontmoetingsplek voor ouderen ongetwijfeld een belangrijk maatschappelijke functie heeft in de buurt, is de wijze waarop deze is vormgegeven en gebruikt, niet toegestaan. Voor een in de tijd beperkt toestaan van deze activiteit, zoals door Dirk gevorderd, zie ik geen juridisch en praktisch haalbare ruimte.

Samenvattend moet Dirk een onmiddellijk einde maken aan het gebruik van zijn loods en het daarvóór gemaakte terras voor de regelmatige ontvangst van vrienden en bekenden, op straffe van een boete, zoals hierna nader te bepalen.

 

De hond Shiba.

Niet gebleken is dat een gedragscursus nodig is voor de hond Shiba. Wel kan Shiba gevaarlijk zijn als zij, zoals nu gebruikelijk, voor de loods van Dirk, buiten diens directe zicht, alleen wordt gelaten, aangelijnd of niet. Volgens het hiervoor aangehaalde artikel III van het toepasselijke huishoudelijke reglement mogen huisdieren geen onredelijke hinder toebrengen aan overige bewoners. Dat doet Shiba wel als zij buiten het directe zicht van Dirk voor diens loods ligt. Andere bewoners moeten immers terecht vrezen voor hun welzijn, als zij dan te dicht bij die loods komen. Dat moet Dirk dus voortaan ook nalaten.

 

Het terras van Francis op de galerij.

De tegenvordering strekkende tot het verwijderen van de spullen op het terras op de galerij voor de woning van Francis moet worden afgewezen, omdat het huidige gebruik als zodanig in de akte van splitsing uitdrukkelijk is toegestaan.

 

De schade met en aan de bestelbus.

Door het lenen van de bestelbus van Dirk door Francis kwam een bruikleenovereenkomst tot stand zoals bedoeld in artikel 7A:1777 BW. Volgens de wet moest Francis deze bestelbus in beginsel in dezelfde staat teruggeven als die waarin zij deze had ontvangen, in dit geval dus onbeschadigd. Nu Francis dat niet heeft gedaan, is zij verplicht die schade te vergoeden. Dat zou alleen anders zijn, als Francis kon bewijzen dat zij ‘de zorg van een goed bruiklener’ in acht had genomen, wat in dit geval zou neerkomen op het bewijs, dat zij de parkeerschade niet had kunnen voorkomen. Van dat laatste is natuurlijk geen sprake. Deze schade moet Francis dus vergoeden.

Deze schade wordt overeenkomstig het uitgebrachte taxatierapport begroot op € 1.633,50. Francis heeft de hoogte van de schade weliswaar betwist, maar daaraan moet worden voorbijgegaan omdat deze niet of nauwelijks is toegelicht. Dat de handelswaarde van de bestelbus slechts € 2.000,– zou bedragen, zoals ze nog heeft aangevoerd, blijkt uit niets.

Voor het verrekenen van deze schade met een pas tijdens de hoorzitting aangevoerde, verder niet gespecificeerde tegenvordering wegens door Francis ondervonden overlast kan evenmin sprake zijn.

De door Dirk gevorderde vergoeding wegens de verhoging van zijn WA-premie kan echter niet worden toegewezen. Nog daargelaten of dit nadeel rechtens niet voor rekening van de WA-verzekerde zelf moet blijven, moet in elk geval worden vastgesteld dat onvoldoende duidelijkheid is verschaft over het schadeverleden van Dirk, terwijl premieverhogingen als deze voor een belangrijk deel samenhangen met het aantal schadevrije jaren dat de verzekerde eerder heeft opgebouwd.

 

Sleutel portiek.

Onbetwist is gebleven dat Dirk de sleutel van de portiek van een medebewoner heeft gekregen in het kader van een normale burenrelatie. Niet valt in te zien op welke grond hij die zou moeten inleveren.

 

Onderlinge bejegening.

Partijen vorderen over en weer een contact- en klaagverbod. Ik zie daarvoor geen voldoende grond. Partijen hebben inmiddels ruzie met elkaar, maar er is geen sprake van een dreigende escalatie. Partijen zijn oud- en wijs genoeg elkaar zoveel mogelijk te ontlopen. Met het verdwijnen van het terras voor de loods van Dirk is dat een stuk makkelijker geworden.

 

Eindoverweging

 

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

B E S L I S S I N G

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 

Dirk moet met onmiddellijke ingang het gebruik van zijn loods en het daarvóór op de openbare weg ingerichte terras als vaste ontmoetingsplek voor zijn bezoekers staken en mag zijn hond Shiba niet meer, buiten zijn directe aanwezigheid en zicht, buiten voor de loods laten verblijven.

Indien Dirk zich daaraan niet houdt verbeurt hij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Francis een boete van € 100,– per overtreding met een maximum van € 10.000,–.

Francis wordt verplicht om binnen dertig dagen na vandaag aan Dirk te betalen een bedrag groot € 1.633,50. Indien niet op tijd en/of niet volledig wordt betaald (geen aanmaning nodig) moet zij daarover bovendien de wettelijke rente betalen, die dan wordt berekend vanaf vandaag.

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgesproken ­te Santpoort op 21 september 2023.