VOLLEDIGE UITSPRAAK WOLVEGA

by Mr Frank Visser | mei 17, 2024 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK WOLVEGA

Datum mondelinge uitspraak: 10 augustus 2023 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Wolvega

 

Bindend Advies.

 

In het geschil tussen:

 

Corinda en Ricardo

 

verder te noemen Familie Corinda en Ricardo,

 

en

 

Sandra en Jan

 

verder te noemen Familie Sandra en Jan,

 

gegeven door mr. F.M.Visser.

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie maart 2023 te doen beslechten.

De vordering van Familie Corinda en Ricardo is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Familie Sandra en Jan opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 10 augustus 2023, welke is gehouden te Wolvega.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij waren tevens aanwezig ing Erik Roelofsen als geluidsdeskundige en Ellen van der Zweep als hondengedragsdeskundige. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken. Viktor Brand heeft hulp en bijstand verleend.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

Vordering van Familie Corinda en Ricardo:

 

Familie Corinda en Ricardo vordert, kort samengevat en voor zover thans van belang, dat Familie Sandra en Jan wordt verplicht haar honden weg te doen en verder dat Familie Sandra en Jan een contact- en gebiedsverbod (niet meer bij Familie Corinda en Ricardo door de straat gaan) krijgt opgelegd.

 

Vordering van Familie Molenaar-van der Vlugt:

 

Familie Sandra en Jan vordert, kort samengevat en voor zover thans van belang, dat Familie Corinda en Ricardo wordt verplicht de camera’s voor en achter haar huis blijvend te verwijderen en verder dat Familie Corinda en Ricardo een contact- en gebiedsverbod (niet meer achtervolgen) krijgt opgelegd.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn elkaars achterburen. Hun achtertuinen worden gescheiden door een gemeenschappelijk pad. Familie Corinda en Ricardo stelt overlast te ondervinden van de honden van Familie Sandra en Jan en ook van Familie Sandra en Jan zelf. Familie Sandra en Jan stelt op haar beurt stelselmatig te worden lastiggevallen en belaagd door Familie Corinda en Ricardo en voelt zich in dat verband bespied door de door Familie Corinda en Ricardo opgehangen camera’s.

 

Beoordeling van het geschil.

 

Vaststaande feiten

 

 1. Partijen zijn elkaars buren. Familie Corinda en Ricardo huurt een woning met voor- en achtertuin gelegen te Wolvega aan de XXXstraat  X en Familie Sandra en Jan huurt een daarachter gelegen woning met voor- en achtertuin aan de XXXstraat  X.
 2. Partijen huren van dezelfde verhuurder te weten Woningstichting X. Volgens artikel 7.7 van de toepasselijke huurvoorwaar-den mogen huurders en hun huisdieren aan omwonenden geen overlast of hinder veroorzaken.
 3. De achtertuinen van beide huurhuizen grenzen aan elkaar, slechts gescheiden door een gemeenschappelijk pad. Beide partijen hebben hun achtertuinen aan de kant van dat pad afgezet met een schutting, voorzien van een poort.
 4. Familie Sandra en Jan heeft vier hazewindhonden, Luna, Casillas, Kyra en Dali. Met name Luna kan slecht tegen alleen zijn en is heel onrustig.
 5. Familie Sandra en Jan heeft de gewoonte haar honden in de geheel betegelde achtertuin te laten verblijven, waar zij hun behoeften doen. Deze achtertuin wordt daarom geregeld handmatig van uitwerpselen ontdaan en schoongesproten met een waterspuit.
 6. Nadat Familie Corinda en Ricardo zich had beklaagd over geluidsoverlast (blaffen en huilen) zijn de verhoudingen tussen partijen zeer verslechterd. Er wordt over en weer gescholden en geschreeuwd, gepest en gedreigd.
 7. Familie Corinda en Ricardo, die vernielingen aan haar auto en diefstal van een fiets uit haar schuur heeft moeten ervaren, heeft voor en achter aan haar woning camera’s opgehangen.

 

Verslag van de deskundigen

 

De geluidsdeskundige heeft voorafgaande aan en tijdens het locatiebezoek geluidsmetingen gedaan. Zijn conclusies komen kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer.

Uit de geluidsmetingen volgt dat er objectief gezien inderdaad sprake is van een te hoge geluidsproductie op het perceel van Familie Sandra en Jan, veroorzaakt door hondengeblaf. Geblaf binnen de woning van Familie Sandra en Jan is met gesloten deuren weliswaar niet hoorbaar in de woning van Familie Corinda en Ricardo, maar als er buiten in de achtertuin wordt geblaft is dat wel het geval, met name in de aangrenzende achtertuin van Familie Corinda en Ricardo. Opvallend is, dat tijdens de metingen bij blafsessies niet werd gecorrigeerd door de eigenaren. Anders dan door Familie Corinda en Ricardo gemeld, is geen hondengeblaf waargenomen gedurende de nacht.

De hondengedragsdeskundige heeft de honden van Familie Sandra en Jan tijdens het locatiebezoek geobserveerd. Haar conclusies komen kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer.

Luna is kennelijk de probleemhond. Ze is erg onrustig en slaat snel aan. Jan lijkt wel het nodige overwicht te hebben, maar Sandra niet. Het blafgedrag van Luna kan worden gecorrigeerd, maar daarvoor is noodzakelijk dat Familie Sandra en Jan een gedragscursus gaat volgen. In dat verband moet er ook een wijziging komen in de manier waarop Familie Sandra en Jan met haar honden omgaat. Anders dan nu het geval is, moeten de honden een aantal keren per dag behoorlijk worden uitgelaten, in plaats van dat zij structureel in de betegelde achtertuin worden gelaten en daar hun behoefte doen.

 

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

 

De honden

Op grond van de bevindingen van de geluidsdeskundige, die ik zoverre tot de mijne maak, evenals op grond van mijn eigen waarnemingen, kom ik tot de slotsom dat de honden van Familie Sandra en Jan (meer in het bijzonder de hond Luna), wanneer deze verblijven in haar achtertuin, flinke geluidsoverlast veroorzaken. Het is niet extreem, in de zin dat er niet urenlang achter elkaar wordt geblaft, maar de indringende aard van het geluid, het geluidsniveau en de veelvuldige herhaling zijn wel dusdanig, dat van onaanvaardbare hinder voor Familie Corinda en Ricardo mag worden gesproken. Verder acht ik voldoende gebleken, dat deze honden stankoverlast veroorzaken, omdat zij structureel hun behoefte doen in die achtertuin. Zelfs toen het tijdens het locatiebezoek opgeruimd bleek, was de penetrante geur van hondenuitwerpselen en urine nog duidelijk merkbaar, zowel in de achtertuin van Familie Sandra en Jan als op het gemeenschappelijke pad.

Dat is zowel in strijd met het voor partijen geldende artikel 7.7 van de huurvoorwaarden, waaraan zij naar mijn oordeel volgens artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ook ten opzichte van elkaar rechten kunnen ontlenen, als onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze overlast kan echter grotendeels, dan wel in belangrijke mate, worden verminderd als Familie Sandra en Jan zich houdt aan de door de gedragsdeskundige geadviseerde maatregelen. Dat wordt hierna bij de beslissing nader bepaald. Verder kan die overlast aanmerkelijk worden verminderd door een maximum te stellen aan de tijd, die de honden van Familie Sandra en Jan dagelijks in de achtertuin mogen doorbrengen. Als de overlast op die manier inderdaad in belangrijke mate wordt verminderd, waarvan ik uitga, bestaat er geen grond meer voor de gevorderde, gedwongen uithuisplaatsing van de honden. Daarvan zie ik dan ook af, waarbij ik onmiddellijk aanteken, dat bij onverhoopt voortdurende, onverminderde overlast, de gemeenschappelijke verhuurder van partijen verplicht is strengere maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld een gedwongen verwijdering van een of meer honden of zelfs een beëindiging van de huurovereenkomst.

 

De camera’s

De camera’s die Familie Corinda en Ricardo aan de achterzijde van haar woning heeft opgehangen bieden, zoals ik zelf heb kunnen zien, geen uitzicht op de achtertuin van Familie Sandra en Jan en vormen geen inbreuk op de privacy van laatstgenoemde.

Voor wat betreft de camera’s die Familie Corinda en Ricardo aan de voorzijde van haar woning heeft opgehangen, moet inderdaad worden vastgesteld dat deze uitzicht bieden op de daarvóór gelegen openbare weg. Dat is echter niet per definitie verboden, maar daaraan worden vanwege de werking van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wel strenge eisen gesteld. Het gaat in deze zaak te ver om te onderzoeken of daaraan door Familie Corinda en Ricardo is voldaan. Voldoende voor het bereiken van een oplossing in de aan mij voorgelegde zaak is dat Familie Sandra en Jan daarvan geen nadeel (meer) kan ondervinden, vanwege de hierna te bespreken gebiedsverboden. Familie Sandra en Jan heeft voortaan niets te zoeken voor de woning van Familie Corinda en Ricardo. Ook deze camera’s mogen dus, althans voor wat betreft Familie Sandra en Jan, blijven hangen.

 

Onderlinge bejegening.

De wijze waarop partijen elkaar over en weer bejegenen rechtvaardigt een contactverbod, zoals hierna te bepalen.

 

Daarnaast vind ik het, gelet op het gevaar voor fysieke escalatie, noodzakelijk om een hierna te bepalen gebiedsverbod op te leggen, om te voorkomen dat partijen elkaar dicht bij hun woning tegenkomen.

 

Eindoverweging

 

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

B E S L I S S I N G

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 1. Familie Sandra en Jan wordt met onmiddellijke ingang verboden een of meer honden langer dan één uur per dag in haar achtertuin te laten verblijven. Uitwerpselen moeten onmiddellijk worden verwijderd.
 2. Familie Sandra en Jan wordt verplicht om binnen drie maanden na vandaag een hondengedragscursus te gaan volgen en deze te voltooien met de hond Luna, zoals aanbevolen door de gedragsdeskundige.
 3. Het wordt partijen met onmiddellijke ingang verboden contact met elkaar te hebben en/of te zoeken in woord en/of gebaar en/of anderszins, meer in het bijzonder door te schreeuwen, te schelden, door beledigende taal te bezigen en/of schaapgeluiden te maken, gebaren naar elkaar te maken, elkaar hinderlijk te volgen, op te wachten, te dreigen of te slaan en/of door elkaar op voor de ander, dan wel derden, hoorbare wijze te becommentariëren. Dit contactverbod geldt evenzo voor negatieve uitingen, aan elkaar gericht, via alle Social Media-kanalen.
 4. Het wordt partijen met onmiddellijke ingang verboden zich op de openbare weg binnen een afstand van 50 meter van elkaars voordeur te bevinden en om zich op het gemeenschappelijke achterpad tussen hun achtertuinen te begeven, als (iemand van) de tegenpartij zich daar al bevindt.
 5. Indien partijen, of één van hen, zich niet houdt aan het voorgaande, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan de tegenpartij een boete van € 150,– per dag of per keer dat de overtreding voortduurt of wordt begaan, met een maximum van € 10.000,–.
 6. Alle uit dit bindend advies voortvloeiende verplichtingen, waaronder die tot het betalen van verbeurde boetes, worden voor Familie Corinda en Ricardo enerzijds en Familie Sandra en Jan anderzijds aangemerkt als hoofdelijke verplichtingen.

 

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Wolvega op10 augustus 2023.