VOLLEDIGE UITSPRAAK DELFGAUW

by Mr Frank Visser | juli 2, 2019 | 1 Comment
VOLLEDIGE UITSPRAAK DELFGAUW

Datum mondelinge uitspraak: 10 april 2019 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Delft

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Annet

te: Delfgauw

verder te noemen: Annet,

tegen:

Nel

te: Delfgauw

verder te noemen Nel,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’, editie oktober 2018, te doen beslechten.

De vordering van Annet is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Nel opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 10 april 2019, welke is gehouden te Delft.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij waren tevens aanwezig drs. Jan Hooimeijer en Ir. Marc Ammerlaan  als deskundigen. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Annet.

Annet vordert, kort gezegd, dat er een einde komt aan de indringende geluiden, die worden veroorzaakt door in een buitenvolière, door Nel, gehouden vogels.

De tegenvordering van Nel.

Nel vordert, kort gezegd, dat Annet haar schutting moet maken en dat Annet haar en haar vogels met rust laat.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich, kort samengevat, als volgt omschrijven.

Nel en Annet zijn buren. Nel heeft in haar achtertuin een volière staan, waarin zij vogels houdt. Annet stelt daarvan geluidsoverlast te ondervinden en wil dat Nel de lawaai makende vogels wegdoet. Daaraan weigert Nel te voldoen. Op haar beurt wil Nel dat Annet haar schutting moet dichtmaken en dat zij Nel en haar vogels met rust laat.

 

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

 1. Annet is sinds 3 februari 1997 eigenares van het woonhuis met berging, erf en toebehoren, staande en gelegen aan de XX te Delfgauw, kadastraal bekend gemeente Pijnacker XX
 2. Nel is sinds 29 september 1978 eigenares van het woonhuis met schuur en grond, staande en gelegen te Delfgauw, gemeente Pijnacker, aan de  XX, kadastraal bekend gemeente Pijnacker  XX.
 3. Partijen zijn elkaars buren. Nel heeft in haar achtertuin een volière staan, waarin zij vogels houdt. Het gaat op dit ogenblik om 3 valkparkieten, 2 kwartels en ongeveer 30 grasparkieten (exclusief jonkies).
 4. Annet heeft in haar achtertuin op eigen grond een muur staan, met daarop een schutting. Die schutting is voor een deel kapot, waardoor Annet daar- door eenvoudig in de tuin van Nel kan kijken. Ook heeft Annet een keer door die schutting met een waterpistool of iets dergelijks met water naar de volière geschoten.
 5. De keuken(uitbouw) van Annet grenst direct aan de achtertuin van Nel. Aan de kant van Nel zijn daarin ramen van enkel glas aangebracht. Ook het keukenraam is van enkel glas.

Verslag van de deskundigen

De geluidsdeskundige heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende laten weten.

 • In de tuin van Nel zijn bij de volière geluidsniveaus gemeten tussen de 70 en 100 dB., vooral als de valkparkieten fluiten. In de tuin van Annet was dat tussen de 60 en 90 dB. Dat is erg veel!
 • In de keuken van Annet zijn veel lagere niveaus gemeten, van rond de 30 dB. Daarbij moet wel worden aangetekend, dat het daarmee overeenkomende achtergrondgeluid continu hoorbaar is.

De vogeldeskundige heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende laten weten.

 • Het bij de volière behorende nachthok is veel te klein voor het aantal aanwezige vogels. Tien grasparkieten is het maximum.
 • Met name de valkparkieten kunnen enorm veel geluid maken. Ook de kwartels doen dat. Als deze worden verwijderd wordt het een stuk rustiger.
 • Bovendien moet het nachthok worden verduisterd, wat nu niet het geval is en moeten de parkieten minimaal 10 tot 12 uur in het verduisterde nachthok worden opgesloten. Dat hebben ze nodig en vermindert bovendien uiteraard het lawaai in de vroege morgen en op de late avond.
 • Het nachthok zou verder moeten worden voorzien van een vorm van verwarming, bijvoorbeeld een warmtelamp, gedurende koude en/of natte nachten.
 • Overigens moeten de grasparkieten beter voer krijgen.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Geluidshinder.

Van onrechtmatige hinder, zoals bedoeld in de artikelen 5.37 en 6.162 van het Burgerlijk Wetboek is pas sprake, wanneer deze hinder maatschappelijk als onrechtmatig moet worden aangemerkt.

Volgens vaste rechtspraak hangt het antwoord op de vraag, of daarvan sprake is, af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade, in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden, de daarbij betrokken belangen en de mogelijkheid -mede gelet op de daaraan verbonden kosten- en de bereidheid om maatregelen te nemen die hinder en/of schade voorkomen of beperken.

Daarover wordt als volgt geoordeeld.

De door de talrijke vogels van Nel in een kleine stadstuin veroorzaakte geluidshinder, zoals door de deskundige gemeten, is inderdaad aanzienlijk. Verder is deze hinder vrijwel continu aanwezig, ook al omdat de vogels geen verduisterd nachthok hebben en van vroeg tot laat in de volière rondvliegen. Van Nel mag daarom op zijn minst worden verwacht, dat zij de nodige maatregelen neemt, om deze overlast in elk geval zoveel mogelijk te beperken. Tot nu toe heeft zij dat nagelaten. Dat levert inderdaad een onrechtmatige toestand op.

Met de deskundigen ben ik van oordeel, dat met name de valkparkieten en de kwartels verantwoordelijk zijn te houden voor de ernstige piekgeluiden. Die moeten dus weg. Niet valt in te zien, waarom Nel geen genoegen kan nemen met het hobbymatig houden van alleen grasparkieten.

Verder ben ik het met de vogeldeskundige eens, dat Nel veel te veel grasparkieten houdt en dat het maximale aantal blijvend kan en moet worden teruggebracht tot 10. Deze moeten dan wel ’s avonds en `s nachts worden opgesloten in een door Nel volledig te verduisteren nachthok.

Daarmee komt Nel naar mijn oordeel voldoende tegemoet aan de gerechtvaardigde wensen van Annet. Laatstgenoemde zal ook zelf enige maatregelen moeten treffen om het doordringen van het overblijvende geluid in haar woning te verminderen en wel door het aanbrengen van dubbel glas, zoals hierna te bepalen. Het aanbrengen van dergelijk isolatieglas is heden ten dage volstrekt gebruikelijk.

De schutting.

De schutting van Annet ziet er inderdaad niet goed uit, maar hij staat wel op eigen grond van Annet en is dus niet mandelig. Dat betekent dat in beginsel alleen Annet bepaalt hoe die schutting eruit ziet. Als Nel het resultaat niet mooi vindt, staat het haar vrij om op eigen kosten en op eigen grond een mooiere schutting te plaatsen. Overigens heb ik kennis genomen van het plan van Annet, om die schutting te laten maken.

Met rust laten.

Het spreekt voor zichzelf, dat het spuiten met een waterpistool op de volière van Nel niet door de beugel kan. Dat ziet Annet zelf ook in. Ik vertrouw erop, dat zij dit niet nog eens zal doen en dat zij Nel voortaan ook met rust zal laten. Daarvoor is vooralsnog geen formeel verbod nodig.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Nel wordt verplicht haar vogelbestand blijvend terug te brengen tot maximaal 10 grasparkieten (de valkparkieten en de kwartels moeten dus weg en geen andere vogels mogen meer erbij), die zij telkens tussen 21.00 uur `s avonds en 09.00 uur `s morgens moet opsluiten in een volledig verduisterd nachthok.

Die verplichting gaat in twee maanden nadat Annet dubbel glas zal hebben aangebracht in al haar keukenramen en daarvan schriftelijk melding zal hebben gedaan aan Nel.

Indien Nel zich niet, of niet volledig, houdt aan de hiervoor opgelegde verplichting, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Annet een boete van € 25,– per dag of per keer dat zij daaraan niet voldoet met een maximum van € 10.000,–.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Delft op 10 april 2019.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T Walstra als secretaris op 17 april 2019.

H.T. Walstra                                                                         Mr. F.M. Visser

 

 

1 thought on “VOLLEDIGE UITSPRAAK DELFGAUW”

 • Mijn buurman heeft mini tortelduifjes in zijn volière. Hoe kan het bestaan dat vogelliefhebbers niet begrijpen dat je last hebt van dit geluid. De duifjes overstemmen zelfs m’n radio. En dan ben ik binnen in de woonkamer, met de deur, het raam en het luchtfilter dicht. En ik heb dubbel glas.
  Elke ochtend word ik gewekt door de duifjes. Helaas worden ze bij het ochtendgloren wakker. In de zomer is dat helaas heel heel erg vroeg. Aan uitslapen doen ze ook al niet, ook niet in het weekend.