VOLLEDIGE UITSPRAAK EMMEN

by Mr Frank Visser | mei 17, 2024 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK EMMEN

      

Datum mondelinge uitspraak: 27 juli 2023 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Nieuw-Amsterdam

 

Bindend Advies.

 

In het geschil tussen:

 

Selda

 

verder te noemen: Selda,

 

tegen:

 

Mick en Anne-Gerda

 

verder te noemen Mick en Anne-Gerda,

 

gegeven door mr. F.M.Visser.

 

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

 

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie maart 2023 te doen beslechten.

 

De vordering van Selda is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Mick en Anne-Gerda opgenomen.

 

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

 

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 27 juli 2023, welke is gehouden te Nieuw-Amsterdam.

 

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

 

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen met tuinen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij waren tevens aanwezig de heer Erik Roelofsen (geluidsdeskundige) en mevrouw Selma Lemstra (schuttingdeskundige). De geluidsdeskundige heeft voorafgaande en tijdens het locatiebezoek geluidsmetingen verricht. Viktor Brand heeft hulp en bijstand verleend. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

 

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

 

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

 

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

Vorderingen van partijen:

Partijen vorderen over en weer dat mr. Visser een bindend oordeel geeft over de hierna op te sommen klachten, indien en voor zover deze naar het oordeel van mr. Visser voortvloeien uit onrechtmatige toestanden en/of gedragingen, zo nodig onder oplegging van schadevergoedingen, contactverboden en boetes.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

 

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

 

Tussen partijen, die elkanders buren zijn, zijn diverse geschillen gerezen. Zo klaagt Selda erover dat:

 

–          Mick en Anne-Gerda haar schutting in de achtertuin heeft vernield;

–           Mick en Anne-Gerda een schutting en een schuur over de erfgrens in de voortuin heeft geplaatst;

–          Mick en Anne-Gerda geluidsoverlast veroorzaakt;

–           Mick en Anne-Gerda treitert (o.a. schelden; opzettelijk blokkeren van de achterpoort van Selda met een container).

 

Op haar beurt klaagt Mick en Anne-Gerda erover dat:

 

–          Selda bemoeizuchtig is;

–          Selda treitert (o.a. opzettelijk plaatsen van een container over de erfgrens);

–           Valse meldingen doen bij de dierenbescherming.

 

Beoordeling van het geschil.

 

Vaststaande feiten

 

 1. Partijen zijn elkaars buren, Selda huurt sinds 2009 een woning met voor- en achtertuin aan de XXXstraat  X te Emmen en Mick en Anne-Gerda huurt sinds 2012 een aangrenzende woning met voor- en achtertuin op nummer X aldaar. Beide huurwoningen met tuinen zijn gelegen op één, ongedeeld kadastraal perceel, te weten Gemeente Emmen sectie X XXXX. Partijen huren beiden van dezelfde verhuurder, te weten X te Emmen.
 2. Kort voordat Mick en Anne-Gerda haar huurwoning betrok, heeft Selda op eigen kosten een schutting laten plaatsen tussen de beide achtertuinen. Mick en Anne-Gerda hebben daaraan na het betrekken van hun woning niet willen meebetalen. Wel hebben Mick en Anne-Gerda spullen opgehangen aan die schutting en daar spullen tegenaan geplaatst. Daartegen is door Selda geprotesteerd,
 3. Inmiddels is de schutting bouwvallig geworden. De dunne, grenenhouten palen zijn aan het rotten. Er is scheurvorming in die palen zichtbaar. Vanwege ontbrekende ondersteuning is de schutting gaan overhellen richting Selda. Slechts een als noodvoorziening tijdelijk geplaatste schuine steunpaal voorkomt dat de schutting geheel omwaait.
 4. Mick en Anne-Gerda hebben op haar beurt ook een schutting geplaatst tussen beide voortuinen, bestaande uit schuttingdelen waarvan er een niet goed past en nog los staat in de achtertuin van Selda.
 5. Bovendien hebben Mick en Anne-Gerda in haar voortuin een schuurtje geplaatst, met een dakgoot die iets richting de achtertuin van Selda oversteekt. In die dakgoot ligt een kennelijk overtollig stuk regenpijp.
 6. Mick en Anne-Gerda leven met vier kinderen in een gehorig huis. Mick en Anne-Gerda ondervinden de nodige problemen van medische en psychisch-sociale aard, waardoor zij een hectische gezinssituatie niet erg goed aankan. Dat veroorzaakt de nodige geluidsoverlast, waaronder schreeuwen van ouders en kinderen. Mick en Anne-Gerda hebben daarvoor professionele hulp gezocht en gekregen en doet zijn best de situatie onder controle te krijgen
 7. Selda ondervond in het verleden problemen van soortgelijke aard in haar gezin. Zij is een keer door Mick ontzet, bij een fysieke confrontatie tussen haar en haar zoon. Selda heeft zich inmiddels aan die situatie ontworsteld, heeft een baan en ziet zich nu op haar beurt geconfronteerd met de gelijksoortige problematiek bij Mick en Anne-Gerda.
 8. Selda is zich daarop gaan bemoeien met de opvoeding van de kinderen van Mick en Anne-Gerda, welke bemoeienissen door laatstgenoemde niet op prijs werd gesteld. Verder is zij zich gaan bemoeien met de manier waarop Mick en Anne-Gerda hun huisdieren verzorgen, wat evenmin op prijs werd gesteld.
 9. Na een al dan niet ondernomen poging van Mick om Selda over te halen tot intiem contact, na de geweigerde hulp bij de opvoeding en vanwege de problemen rond de omvallende schutting in de achtertuin, zijn de verhoudingen tussen partijen zeer verslechterd. Er wordt door Selda voortdurend geklaagd over Mick en Anne-Gerda, er wordt geschreeuwd, gescholden en geroddeld.
 10. Er is tevens sprake van pestgedrag. Partijen plaatsen hun afvalcontainer op een stukje gemeentegrond, gelegen achter hun achtertuinen. Van daaruit kunnen zij gemakkelijk het vuilnisophaalpunt bereiken. Mick en Anne-Gerda willen niet dat Selda haar vuilniscontainer achter zijn achtertuin plaatst en verplaatst deze telkens tot achter de achtertuin van Selda. Om aan te geven tot waar Selda haar container mag plaatsen heeft Mick een flinke tak neergelegd. Door deze gang van zaken wordt het wegbrengen door Selda van die container naar het ophaalpunt bemoeilijkt.
 11. Tenslotte is er een anonieme melding gedaan bij de dierenbescherming wegens het niet goed verzorgen van een kat door Mick en Anne-Gerda. Na controle door een inspecteur van de dierenbescherming is komen vast te staan, dat daarvan geen sprake was en dat de kat goed werd verzorgd. De inspecteur zou de naam van Selda als aangeefster hebben laten vallen.

 

Verslag van de deskundigen

 

De schutting deskundige heeft kort samengevat en voor zover thans van belang het volgende verklaard:

De schutting tussen beide achtertuinen is bouwvallig, omdat de dunne palen, waaraan deze is opgehangen, aan het rotten zijn. Dat is bij een dergelijke schutting met niet-hardhouten palen gelet op de tijd dat die daar al staat niet verwonderlijk. Natuurlijk is het niet bevorderlijk voor de stevigheid als zware spullen tegen een schutting met rottende palen worden geplaatst, maar een deugdelijke schutting kan daar gewoon tegen.

Deze schutting moet worden vernieuwd. Het bedrijf, waaraan de deskundige is verbonden, is bereid dat, gelet op de financiële en emotionele situatie waarin partijen zich bevinden, tegen een gereduceerde prijs te komen doen, uitgaande van de meest goedkope, doch wel deugdelijke materialen.

De geluidsdeskundige heeft kort samengevat en voor zover thans van belang het volgende verklaard:

Er is inderdaad sprake van flinke geluidsoverlast in en rondom de woning van Mick en Anne-Gerda. Enerzijds is dat terug te brengen tot een verwacht gevolg van het huisvesten van een gezin met vier kinderen in een gehorige woning. Maar anderzijds is er ook sprake van excessief en onnodig luidruchtig gebruik maken van de trap en geregeld geschreeuw van kinderen én hun ouders.

De deskundige heeft daarvan echter geen duidelijke meetresultaten kunnen bereiken, omdat er gedurende de metingen -die vanuit de woning van Selda plaatsvonden- ook heel veel geluid werd geproduceerd in de woning van Selda zelf. Partijen maken dus over en weer veel lawaai.

 

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

 

De schuttingen.

Voorop gesteld moet worden, dat beide huurpercelen deel uitmaken van één juridisch en kadastraal ongedeeld perceel. Er loopt geen afzonderlijke eigendomsgrens tussen beide huurpercelen. Artikel 5:49 van het Burgerlijk Wetboek, dat voorziet in een wederzijds recht op een schutting op de erfgrens, mist daarom directe toepassing.

Bedoeld wetsartikel leent zich in beginsel echter wel voor overeenkomstige toepassing op huurders, met dien verstande, dat zij van elkaar kunnen eisen dat over en weer wordt meegewerkt en –betaald aan het oprichten van een dergelijke schutting op de krachtens de huurovereenkomst aangehouden gebruiksgrens tussen hun beide huurpercelen. Datzelfde geldt voor het bepaalde in artikel 5:62 van het Burgerlijk Wetboek, dat een dergelijke schutting op de erfgrens als mandelig aanmerkt en artikel 5:65 van dat wetboek, dat bepaalt dat een dergelijke mandelige schutting op kosten van beide buren moet worden onderhouden en zo nodig vernieuwd.

 

De schutting achter.

Ik volg de deskundige in haar oordeel dat de bestaande schutting in de achtertuin in dusdanig slechte staat verkeert, dat deze moet worden vernieuwd. Omdat gelet op de gespannen verhoudingen tussen partijen niet valt te verwachten dat zij dat zelf kunnen doen, zal ik bepalen dat deze werkzaamheden (met inbegrip van het slopen en afvoeren van de oude schutting) moeten worden verricht door het hierna bij de beslissing te bepalen bedrijf, dan wel, als dit om welke reden dan ook niet kan worden gerealiseerd, door een nader door de secretaris aan te wijzen bedrijf. Dit bedrijf bepaalt de uitvoering van het werk, met inbegrip van de daarvoor te gebruiken materialen. Partijen zijn over en weer op straffe van een boete verplicht daaraan hun volledige medewerking te verlenen en moeten ieder voor de helft bijdragen in de daaraan verbonden kosten. Dat Selda de bestaande schutting, voordat Mick en Anne-Gerda daar kwamen wonen, zelf heeft geplaatst en betaald, leidt niet tot een andere beslissing.

Dat zou alleen anders zijn, als de bestaande schutting door onrechtmatig handelen van Mick en Anne-Gerda zou zijn vernield, Daarvan is echter niet, dan wel onvoldoende gebleken. Volgens de artikelen 5:67 en 3:169 van het Burgerlijk Wetboek, die eveneens van overeenkomstige toepassing zijn op deze schutting, mochten Mick en Anne-Gerda daaraan en daartegen immers spullen ophangen en plaatsen, dit uiteraard binnen de grenzen van het betamelijke, waarvan echter niet is gebleken, dat die zijn overschreden. Integendeel, zoals de deskundige terecht heeft opgemerkt, had een degelijke en stabiele schutting daar tegen moeten kunnen.

Van enige vorm van schadevergoeding kan gelet op het voorgaande natuurlijk evenmin sprake zijn.

 

De schutting vóór.

Wat hiervoor is uiteengezet bij de behandeling van de schutting achter, geldt ook voor de voortuin. Selda moet dulden dat ook daar een schutting is geplaatst. Omdat Mick en Anne-Gerda dat zonder behoorlijk overleg grotendeels zelf hebben gedaan, hoeft Selda daaraan nu niet meer mee te betalen. Die schutting is echter nog niet af, zodat dit alsnog moet gebeuren, en wel weer op gezamenlijke kosten van partijen en weer door het hierna te bepalen bedrijf. Deze nog af te werken schutting mag blijven staan. Naar mijn waarneming staat hij niet over de krachtens de huurovereenkomst aangehouden gebruiksgrens tussen beide huurpercelen, althans niet dusdanig, dat Selda daarvan enige vermindering in haar gebruiksgenot ondervindt.

Dat laatste geldt ook voor het door Mick en Anne-Gerda gebouwde schuurtje in de voortuin. Er is geen sprake van een duidelijke en dusdanige grensoverschrijding, dat het huurgenot van de voortuin van Selda daardoor op merkbare wijze wordt aangetast. Als er al een overschrijding is, dan is deze miniem en ondervindt Selda daarvan geen enkel nadeel. Dat Selda dat schuurtje niet mooi vindt begrijp ik wel, maar dat doet in deze niet ter zake. Het schuurtje kan dus blijven staan, zij het dat Selda het in de dakgoot van dat schuurtje liggende losse stuk regenpijp mag verwijderen en op een niet agressieve manier in de tuin van Mick en Anne-Gerda mag deponeren.

Het voorgaande laat onverlet dat de verhuurder zich op grond van de huurovereenkomst wellicht tegen deze bouwsels kan verzetten en/of dat deze publiekrechtelijk misschien niet zijn toegestaan. Daarover is echter geen uitspraak van mij gevraagd.

 

Geluidsoverlast.

Voldoende gebleken is, dat in en rondom de woning van Mick en Anne-Gerda de nodige geluidshinder wordt veroorzaakt. Het gaat daarbij meestal om gewone leefgeluiden, die verwacht kunnen worden van een gezin met vier kinderen in een gehorige woning. Buren hebben dergelijke leefgeluiden in beginsel van elkaar te dulden,

Helaas gaat het geregeld echter om veel meer dan dat, met name vanwege de door schreeuwende ouders en kinderen veroorzaakte geluidshinder. Zoals hiervoor reeds vastgesteld, verkeert het gezin van Mick en Anne-Gerda vanwege medische en sociaal-psychische problematiek in een moeilijke situatie. Er is wat dat betreft geen sprake van bewust asociaal gedrag, maar van onvermogen. Gelukkig wordt er met professionele hulp gewerkt aan een oplossing, maar vooralsnog is het met boetes afdwingen van de nodige rust een illusie.

Met alle begrip voor de overlast die Selda ondervindt vind ik het jammer, dat juist zij, die eveneens een heftige problematiek in haar eigen gezin heeft meegemaakt en daardoor zelf ook de nodige burenoverlast heeft veroorzaakt, zo boos en heftig reageert op haar buren die nu hetzelfde doormaken.

Daarbij komt nog, dat Selda ook thans nog zelf veel lawaai maakt. Zoveel, dat de geluidsdeskundige vanuit haar woning de geluidsoverlast vanuit de woning van Mick en Anne-Gerda niet goed kon meten.

Alles tegen elkaar afwegende kom ik tot de slotsom, dat ik het moet laten met de algemene oproep aan partijen om het rustiger aan te doen. Een of meer concrete gedragsaanwijzingen richting Mick en Anne-Gerda lijken me gelet op de onderliggende problematiek op voorhand zinloos. De hulpverlening moet de kans krijgen de situatie bij Mick en Anne-Gerda te verbeteren. Maar laat het wel duidelijk zijn, dat als het echt niet meer gaat, de verhuurder kan en misschien wel moet gaan aansturen op een gedwongen verhuizing. Voor mij is het in elk geval te vroeg, om daarop vooruit te lopen.

 

Onderlinge bejegening.

Waar partijen in dit stadium in redelijkheid wel aan kunnen voldoen, is de eis elkaar voortaan met rust te laten.

Voldoende is komen vast te staan dat partijen elkaar over en weer zeer ongewenst bejegenen. Er wordt gescholden en gepest, Selda geeft blijk van een overmatige en ongezonde bemoeizucht terwijl ik het voldoende aannemelijk acht, dat zij degene is die de dierenbescherming ten onrechte op de buren heeft afgestuurd. Mick de Jongh op zijn beurt, kan buurvrouw Selda kennelijk niet met rust laten. Hij valt haar lastig en scheldt haar uit. Bovendien treitert hij haar met het verplaatsen van haar vuilcontainer.

Wat dat laatste betreft moet duidelijk zijn, dat beide partijen hun container op gemeentegrond plaatsen, wat kennelijk door de gemeente wordt gedoogd. Het is niet aan Mick en Anne-Gerda of wie dan ook, om daar een bepaalde plek te claimen om hun vuilcontainer te stallen, laat staan om containers van de buren om die reden te gaan verplaatsen. Het enige wat niet mag, is jouw container zo voor de achterpoort van de buren te plaatsen, dat laatstgenoemden de vrije doorgang wordt versperd.

Deze toestand duurt nu al veel te lang voort. Daarom zal ik, overeenkomstig de wens van partijen, een contactverbod opleggen, met boetebepaling. Alles zoals hierna te bepalen.

 

Eindoverweging

 

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

Het meer of anders gevorderde moet worden afgewezen.

De secretaris zal een afschrift van dit bindend advies aan de gezamenlijke verhuurder van partijen doen toekomen, zodat deze de voortgang kan bewaken wat kan bijdragen aan een blijvende oplossing van dit geschil.

 

B E S L I S S I N G

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 1. Partijen zijn verplicht om op eerste afroep mee te werken aan het vernieuwen van de schutting tussen hun beider achtertuinen, met inbegrip van het afvoeren van de oude schutting, en met het afwerken van de schutting tussen hun beider voortuinen door Zuidema Schuttingen te Geesbrug, dan wel, indien dat bedrijf daar om welke reden dan ook van afziet, door een nader door de secretaris aan te wijzen bedrijf, waarbij partijen ieder de helft van de kosten moeten betalen.;
 2. Het hiervoor genoemde, of later aangewezen, bedrijf bepaalt, na goedkeuring van de secretaris, de uitvoering van die werkzaamheden en de daarvoor gebruikte materialen in overleg met partijen, dan wel, als dat niet tot een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing leidt, naar eigen inzicht.
 3. Partijen wordt over en weer met onmiddellijke ingang verboden om contact met elkaar op te nemen of te hebben, in woord en/of gebaar, per telefoon, via sociale media en/of anderszins, waaronder meer in het bijzonder begrepen door schelden en roepen, door elkaar in de tuin of buiten aan te spreken, door aan de deur te komen, te whatsappen en/of door enige vorm van fysieke belaging of het dreigen daarmee.
 4. Indien contact dringend noodzakelijk is, mag dit alleen op zakelijke wijze en in beschaafde bewoordingen gebeuren per briefpost.
 5. Verder wordt het partijen met onmiddellijke ingang verboden om elkaar te pesten, waaronder het (laten) verplaatsen van elkaars vuilcontainers en het (laten) doen van onterechte meldingen of kwetsende mededelingen over elkaar bij derden, zoals buren, de gemeente, kinderbescherming/jeugdzorg, politie, sociale verhuurder en de dierenbescherming.
 6. Indien partijen, of één van hen, zich niet aan het voorgaande houden, verbeuren zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan de tegenpartij een boete van € 250,– per keer, met een maximum van € 10.000,–.
 7. Partijen dienen zich in te spannen om onnodige geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.
 8. De uit dit bindend advies voor het gezin van Mick en Anne-Gerda voortvloeiende verplichtingen gelden voor Mick en Anne-Gerda als hoofdelijk.
 9. De secretaris wordt opgedragen een afschrift van dit bindend advies toe te sturen aan de gezamenlijke verhuurder van partijen.
 10. Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

 Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Nieuw-Amsterdam op 27 juli 2023.