VOLLEDIGE UITSPRAAK KERKRADE

by Mr Frank Visser | maart 8, 2023 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK KERKRADE

Datum mondelinge uitspraak: 21 december (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Heerlen

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Sabrina

hierna te noemen: Sabrina

ten deze bijgestaan door haar zoon Marcel;

en

Mohammed en Rasha

hierna (ook) te noemen: Mohammed

gegeven door mr. F.M. Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2022 te doen beslechten.

De vordering van Sabrina is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Mohammed opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 21 december 2022, welke is gehouden te Heerlen.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de/het in deze procedure bedoelde woningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. E. Roelofsen als deskundige. Viktor Brand heeft bijstand verleend bij het locatiebezoek. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen, Mohammed in de persoon van Mohammed en Sabrina bijgestaan door haar zoon. Partijen hebben hun standpunten toege­licht. De gezamenlijke verhuurder HEEMwonen is uitgenodigd voor de hoorzitting, maar heeft geweigerd te komen.

Als informant is gehoord C.W. Scheepers

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

Vordering van Sabrina:

Sabrina vordert dat Mohammed stopt met het veroorzaken van geluidsoverlast en dat het na 22.00u ’s avonds stil is.

Tegenvordering van Mohammed:

Mohammed vordert dat Sabrina en/of haar zoon stopt met discrimineren en intimideren. Verder vordert Mohammed dat Sabrina geen politie en instanties meer op hen afstuurt en dat zij voortaan met rust gelaten worden.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen, beiden huurders van HEEMwonen, zijn elkaars buren en hebben over tal van zaken onenigheid.

Zo klaagt Sabrina erover dat Mohammed, die boven haar woont, voortdurend geluidsoverlast veroorzaakt door o.m. gebonk, smijten met deuren en luidruchtig op en neer lopen van de trap. Sabrina heeft daar vooral na 22.00u, als zij wil slapen, last van.

Op haar beurt klaagt Mohammed erover dat Sabrina en/of haar zoon hen discrimineert, hun kinderen intimideert en voortdurend onterecht politie en andere instanties op hen afstuurt.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

  1. Partijen zijn elkaars buren. Zij huren ieder een flatwoning van wooncorporatie HEEMwonen. Sabrina woont beneden, Mohammed woont boven. Het betreft een verouderd en gehorig wooncomplex, dat binnen afzienbare tijd zal worden gesloopt.
  2. Nadat Mohammed, een Syrische vluchteling, zijn gezin had laten overkomen (vrouw Rasha en drie jonge kinderen) in het kader van gezinshereniging, is er, nadat partijen aanvankelijk goed met elkaar overweg konden, onmin gerezen over geluidsoverlast.
  3. Sindsdien hebben zich een aantal aanvaringen voorgedaan tussen partijen, waarbij is gescholden en gedreigd en tenslotte ook fysiek geweld is gebruikt. Daarbij heeft de volwassen zoon van Sabrina zich niet onbetuigd gelaten. De oudste zoon van Mohammed, nu twaalf jaar oud, is eveneens onderwerp van deze burenruzie geworden.
  4. Al dan niet in verband met het voorgaande heeft Sabrina en/of haar (inmiddels overleden) vriend René meerdere meldingen gedaan bij (semi) overheidsinstanties, zowel over gedrag van Mohammed als over een mogelijk onveilige thuissituatie bij Mohammed.

Verslag van de deskundige

Het betreft verouderde woningen, die zeer gehorig zijn. Bouwkundige aanpassingen liggen, gelet op de sloopplannen, niet meer in de rede.

Geluidsmetingen hebben aangetoond, dat vanuit de woning van Mohammed inderdaad veel geluid doordringt tot in de woning van Sabrina. Lopen, rennen bonken. Dit ook in de avond en vroege nacht, waarbij het dan vooral gaat om heen en weer geloop in de woonkamer en de keuken. Het geluidsniveau is dusdanig hoog, dat aannemelijk is dat Sabrina daardoor in haar nachtrust wordt gestoord.

De geluidsoverlast kan aanmerkelijk worden verminderd, als Mohammed binnenshuis niet meer op blote en/of kousenvoeten gaat lopen. Dat dreunt immers door. Veel beter is het als de bewoners schoeisel met zachte zolen dragen, zoals bijvoorbeeld pantoffels met rubberen zolen.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Geluidsoverlast.

In deze zaak gaat het allereerst om de vraag, of Mohammed inderdaad dusdanige structurele geluidsoverlast veroorzaakt, dat sprake is van onrechtmatige hinder, zoals bedoeld in de artikelen 5:37 en 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat daarbij om geluidshinder, die niet (meer) binnen de categorie gewone leef geluiden valt, welke gewone leef geluiden buren nu eenmaal van elkaar hebben te dulden. Bij de beoordeling daarvan moet mede worden gelet op de bouwkundige eigenschappen van de betreffende woningen en op redelijke mogelijkheden om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Daarover wordt in deze zaak als volgt geoordeeld:

Er is inderdaad sprake van de nodige geluidshinder, veroorzaakt door Mohammed. Maar het gaat daarbij wel degelijk om gewone leef geluiden. Dat Sabrina daarvan overlast ondervindt is waar, maar dat komt voornamelijk door de belabberde bouwkundige staat van de betreffende woningen, die (ook) wat geluidsisolatie aangaat volstrekt niet meer voldoen aan de eisen van de tegenwoordige tijd. Daar kan Mohammed op zichzelf weinig aan doen. Er is geen sprake van extreem woongedrag.

Het wekt in deze wel verbazing, dat verhuurder HEEMwonen uitgerekend een gezin met jonge kinderen, die vanuit een traumatische oorlogssituatie naar Nederland waren gekomen, in deze supergehorige woning heeft geplaatst, vlak boven een sociaal kwetsbare dame op leeftijd. Dat een en ander zou uitdraaien op een conflict had HEEMwonen dan ook vooraf kunnen en moeten beseffen. Dat zij zich nu op standpunt stelt, dat het om een gewone burenruzie gaat, waar zij niets mee te maken heeft, is onterecht. De oplossing in deze zaak ligt dan ook vooral bij HEEMwonen.

Wat echter wel van Mohammed mag worden verwacht, is dat zij in elk geval wat meer rekening gaat houden met de onderbuurvrouw. Zo is het niet teveel gevraagd, om na 22.00 uur de nodige rust te bewaren. Dat geldt ook voor Mohammed zelf, die na een late dienst nogal lang opblijft en dan voor Sabrina hoorbaar blijft rondlopen en rommelen in de woning. Dat kan beter.

Verder mag van Mohammed worden verwacht, dat ze binnenshuis voortaan schoeisel met zachte zolen, zoals pantoffels met rubberen zolen, gaat dragen. Want op blote of kousenvoeten lopen dreunt teveel door.

Verdere bouwkundige aanpassingen zal ik niet opleggen, nu de woningen in kwestie binnen afzienbare tijd worden gesloopt.

Onderlinge bejegening.

Los van het voorgaande is in deze zaak sprake van een escalerende burenruzie, waarin beide partijen zich niet onbetuigd hebben gelaten. Dat kan zo niet doorgaan. Als er niets gebeurt kan het helemaal verkeerd aflopen. Zolang partijen nog boven en onder elkaar wonen moeten ze elkaar in elk geval met rust gaan laten. Daartoe zal ik een contactverbod opleggen.

Mede gelet op de door mij vastgestelde zwakke sociale vaardigheden van partijen, die beiden als kwetsbaar mogen worden aangemerkt, kan het daarbij echter niet blijven. Ik roep daarom de verhuurder HEEMwonen met klem op, deze mensen op de kortst mogelijke termijn uit elkaar te halen. HEEMwonen heeft dit probleem mede veroorzaakt en het gaat dan ook niet aan, om zich te verschuilen achter bureaucratische regels wat betreft woningtoewijzing. Bovendien moeten partijen op termijn toch al een andere woning krijgen aangeboden, als hun huidige woningen worden gesloopt.

Om te verzekeren dat HEEMwonen kennis krijgt van deze beslissing, zal de secretaris een afschrift aan haar doen toekomen. De secretaris zal ook een afschrift aan de plaatselijke politie doen toekomen, omdat ik het voor de veiligheid van betrokkenen belangrijk vind, dat de politie daarvan kennis draagt.

Klagen.

Anders dan Mohammed wil, kan ik Sabrina niet verbieden om de hulp van instanties in te roepen. Dat geklaag draagt inderdaad niet bij aan het herstellen van de rust, maar helaas zijn die instanties soms nodig als het weer uit de hand loopt. Ik denk aan de politie en de verhuurder.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist. Wat over en weer (mogelijk) meer of anders is gevorderd, moet worden afgewezen.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Het wordt partijen met onmiddellijke ingang verboden om contact met elkaar en/of elkaars kinderen te zoeken, op te nemen of te hebben, zowel in woord als in gebaar, waar onder meer in het bijzonder begrepen bonken, praten, schreeuwen, schelden, het uiten van discriminerende taal, dreigen, wijzen en alle vormen van fysiek geweld of agressie.

Het wordt Mohammed met onmiddellijke ingang verboden om vanaf 22.00 uur in de avond tot 07.00 uur in de ochtend geluidsoverlast te veroorzaken, meer in het bijzonder door het voortdurend rondlopen in de woonkamer en de keuken. Verder wordt Mohammedverboden om vanaf een week na vandaag binnenshuis op blote- of kousenvoeten te lopen, dan wel op schoeisel met een harde zool, waaronder schoenen met harde hakken. Er mag alleen nog worden gelopen op schoeisel met zachte, rubberen zolen.

Bij overtreding van een of meer van de hiervoor gegeven verboden verbeurt de overtreder van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete aan de tegenpartij van € 100 per overtreding, met een maximum van € 10.000.

Indien een overtreding wordt begaan door een of meer kinderen van partijen, wordt die aan de betreffende ouder(s) toegerekend, alsof zij die overtreding zelf hadden begaan.

De uit deze beslissing voor Mohammed voortvloeiende verplichtingen worden voor beide echtelieden als hoofdelijk aangemerkt.

Het over en weer (mogelijk) meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

De secretaris krijgt opdracht een afschrift van dit bindend advies toe te sturen aan de verhuurder van partijen, HEEMwonen en aan de plaatselijke politie.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Heerlen op 21 december 2022.