VOLLEDIGE UITSPRAAK CAPELLE A/D IJSSEL

by Mr Frank Visser | maart 8, 2023 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK CAPELLE A/D IJSSEL

Datum mondelinge uitspraak: 28 september 2022 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Nieuwerkerk aan den IJssel

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Corrie

hierna (ook) te noemen: mevrouw Corrie,

en

Yolanda

hierna (ook) te noemen: Yolanda,

Gegeven door mr. B.T. Beuving.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie mei 2022 te doen beslechten.

De vordering van mevrouw Corrie is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Yolanda opgenomen.

Mr. Bart Beuving, benoemd als plaatsvervanger van mr. Frank Visser, conform art. 1 onder a van “het Reglement Bindend Advies mr. Frank Visser Doet Uitspraak”, heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 28 september 2022, welke is gehouden te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Bart Beuving zich begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Viktor Brand heeft assistentie verleend.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

De vorderingen partijen.

De vorderingen over en weer van partijen komen in de kern samengevat hierop neer, dat mr. Bart Beuving een einde maakt aan de hierna te noemen klachten, indien en voor zover deze naar het oordeel van mr. Beuving voortvloeien uit onrechtmatige toestanden en/of gedragingen.

Vordering mevrouw Corrie:

Mevrouw Corrie vordert dat aan Yolanda een verbod wordt opgelegd om op haar balkon te roken.

 

Vordering Yolanda:

 Yolanda vordert dat mevrouw Corrie stopt met klagen over gerook en haar verder met rust laat.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

 Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn elkaars buren in huurwoningcomplex X in Capelle aan den IJssel. Mevrouw Corrie klaagt erover dat Yolanda, al dan niet vergezeld door haar vriend en/of vriendinnen, voortdurend op haar balkon zit te roken, waardoor zij rook- en geuroverlast ervaart. De rook komt voortdurend door haar balkondeur de slaapkamer in. Yolanda meent dat het wel meevalt met de overlast. Zij rookt niet zoveel. Het is vooral de bovenbuurman die sigaren rookt de hele dag. Daarbij heeft zij volgens haar het volste recht heeft om op haar balkon te roken en is dus niet van plan om daarmee te stoppen.

Volgens Yolanda heeft mevrouw Corrie haar planten doodgemaakt met ammoniak en dat is gevaarlijk spul. Ook wordt ze door mevrouw Corrie begluurd. Voorts wenst Yolanda door mevrouw Corrie met rust gelaten te worden en niet de hele tijd geklaag te horen.

Beoordeling van het geschil

Vaststaande feiten

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan, omdat de bindend adviseur deze zelf heeft waargenomen en/of omdat deze door de ene partij zijn aangevoerd en door de andere partij niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd zijn weersproken.

  1. Mevrouw Corrie woont sedert maart 2022 in een seniorenflat in een woon-zorgcomplex. Het naastgelegen balkon is van haar buurvrouw Yolanda, die er sinds augustus 2021 woont.
  2. Het balkon van beide buurvrouwen betreft bouwtechnisch bezien één balkon. De balkondelen van de buurvrouwen zijn slechts gescheiden door een verplaatsbaar schuttingdeel.
  3. De slaapkamer van mevrouw Corrie grenst aan het balkon.
  4. Yolanda rookt met regelmaat op haar balkon. Zij wil niet binnen roken omdat ze er dan zelf last van heeft.
  5. De sigarettenrook van Yolanda komt de slaapkamer van mevrouw Corrie binnen.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict.

Voorop gesteld moet worden, dat ik volgens artikel 14. van het Reglement zelfstandig de omvang van het conflict, zoals summier omschreven in de bindend adviesovereenkomst, kan bepalen en dat ik iedere uitspraak kan doen, die ik ter oplossing van het conflict redelijk en billijk acht. Daarbij ben ik niet gebonden aan de vorderingen van partijen.

Het roken

De buurvrouwen zijn het er niet over eens of de rook van Yolanda nu voor overlast zorgt. Wij zijn vandaag gaan kijken en ruiken. Ik heb geconstateerd dat als er een sigaret gerookt wordt op het balkon van Yolanda dit heel goed te ruiken is op het balkon en ook dat deze rook door de balkondeur de slaapkamer binnenkomt. Rook van een andere bron heb ik vandaag niet kunnen ruiken. Het kan natuurlijk dat er ook andere rook waar te nemen is maar in ieder geval is de rook afkomstig van buurvrouw Yolanda duidelijk waarneembaar.

Dit roken vindt mevrouw Corrie hinderlijk. Maar is het ook onrechtmatig?

De regels

Ik stel voorop dat niet alle overlast ontoelaatbaar is.

Het uitgangspunt is dat je in je eigen huis, tuin en balkon mag doen wat je wilt.

Buren dienen van elkaar een zekere mate van hinder te accepteren. Dat geldt ook wanneer iemand, vanwege ziekte, sneller hinder ervaart dan gezonde mensen. Pas wanneer sprake is van onrechtmatige hinder, dient de overlastgever maatregelen te treffen om de overlast te (doen) verminderen.

Het antwoord op de vraag of sprake is van onrechtmatige hinder hangt af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de belangen van beide partijen.

 De regels toegepast in dit geval

Ik stel vast dat het hier bouwtechnisch een en hetzelfde balkon betreft. Het is zeer knus. Buren zitten feitelijk direct naast elkaar. De stoel van Yolanda en de balkondeur van mevrouw Corrie zitten heel kort op elkaar. Niet kan worden voorkomen dat geuren of rook zich door de lucht verspreiden en zo van het ene balkon op het andere balkon terecht kunnen komen. Het schuttingdeel heeft niet geholpen. Je zult dus iets van elkaar moeten pikken, maar ook rekening met elkaar moeten houden.

Het gaat hier niet alleen om stankoverlast maar ook om meeroken. Meeroken is het inademen van tabakslucht uit de omgeving door niet-rokers. Omgevingstabakslucht is een mengsel van veel stoffen waarvan er honderden schadelijk zijn voor de gezondheid en veel van deze stoffen ook kanker verwekken. Met andere woorden de rook die een slaapkamer in komt ruik je niet alleen maar is ook erg ongezond.

Wel is het zo dat roken in Nederland in jouw eigen huis, op jouw eigen balkon en in jouw eigen tuin in beginsel nog steeds is toegestaan.

Is het roken op het balkon nou zo veelvuldig en intensief als mevrouw Corrie stelt? Ik heb het niet kunnen vaststellen. Overdag is Yolanda niet altijd thuis en zij heeft ook haar vaste rookplek in de tuin. Het is dus niet zo dat zij de hele dag op het balkon zit te roken en als het dan een keer gebeurt, kan de balkondeur ook wel even dicht worden gedaan door Corrie. Niet kan dus worden geconstateerd dat het roken overdag onrechtmatige hinder oplevert.

’s Avonds is het een ander verhaal. Yolanda rookt in de avonden een aantal sigaretten op haar balkon. Mevrouw Corrie moet kunnen slapen met haar ventilatierooster of de deur open en zonder ziekmakende sigarettenrook in haar slaapkamer. Gelet op dit alles acht ik de hinder van het roken op het balkon in de avond onrechtmatig. Ik zal daarom een verbod hiertegen uitspreken met een boete op een overtreding.

Onderlinge bejegening

Het is gelet op hetgeen ik vandaag allemaal heb gezien en gehoord goed denkbaar dat Corrie veel klachten en negatieve opmerkingen maakt als Yolanda zit te roken. Nu met mijn beslissing een groot deel van de ervaren overlast tegen wordt gegaan, is er geen reden meer voor mevrouw Corrie om onzorgvuldig om te gaan met ammoniak of onaardig te doen tegen Yolanda. Zij dient dat dan ook achterwege te laten en daarmee is het klaar.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Met onmiddellijke ingang is het Yolanda verboden om tussen 22.00 uur en 07.00 uur ’s ochtends te roken op haar balkon of anderen daar te laten roken Als zij dit toch doet dan moet zij een boete betalen. Deze boete bedraagt € 50,– en wordt van rechtswege verbeurd per overtreding aan mevrouw Corrie, met een maximum van € 2.500,–.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. B.T. Beuving als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Nieuwerkerk aan den IJssel op 28 september 2022.