VOLLEDIGE UITSPRAAK NIJEHASKE

by Mr Frank Visser | maart 8, 2023 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK NIJEHASKE

 

Mondelinge uitspraak: 7 september 2022 Plaats uitspraak: Heerenveen (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Eddie en Ingrid
hierna (ook) te noemen: Eddie en Ingrid

en

Sietse en Liesbeth
hierna (ook) te noemen: Sietse en Liesbeth

gegeven door mr. F.M. Visser.
(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil doormiddel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie mei 2022 te doen beslechten.

De vordering van Eddie en Ingrid is opgenomen in de bindend advies overeenkomst. Daarin is ook een tegenvordering van Sietse en Liesbeth opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door partijen overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 7 september 2022, welke is gehouden te Heerenveen.

Als deskundigen zijn benoemd ing. Erik Roelofsen (NSG) en ing. Martin Doeswijk (Tauw Nederland).

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezichtigd. Viktor Brand heeft assistentie verleend. Daarbij waren tevens aanwezig de geluidsdeskundige ing. Erik Roelofsen B.Sc en gronddeskundige ing. Martin Doeswijk. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht. De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.
Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vorderingen partijen.

De vorderingen over en weer van partijen komen in de kern samengevat hierop neer, dat mr. Visser een einde maakt aan de hierna te noemen klachten, indien en voor zover deze naar het oordeel van mr. Visser voortvloeien uit onrechtmatige toestanden en/of gedragingen.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Eddie en Ingrid en Sietse en Liesbeth zijn elkaars buren. In 2016 hebben partijen deelgenomen aan het televisieprogramma ‘De Rijdende Rechter’. Het betrof destijds – kortgezegd – een geschil over het gebruik van een pad gelegen op het perceel van Eddie en Ingrid. Nadat dit geschil in 2017 door De Rijdende Rechter was beslecht, zijn er opnieuw geschillen gerezen tussen partijen.

Eddie en Ingrid klaagt erover:
1. dat Sietse en Liesbeth inbreuk maakt op haar privacy door een beweegbare beveiligingscamera in gebruik te hebben die geheel of gedeeltelijk op het perceel van Eddie en Ingrid is gericht;
2. dat Sietse en Liesbeth inbreuk maakt op haar privacy door geregeld hun bezigheden te fotograferen en/of te filmen met een telefoon en/of tablet;
3. dat Sietse en Liesbeth een aantal (wilgen)bomen heeft geplant die het vrije uitzicht van Eddie en Ingrid belemmeren;
4. dat Sietse en Liesbeth langs de erfgrens een rij coniferen heeft geplant waarvan Eddie en Ingrid voorziet dat deze in de toekomst haar vrije uitzicht gaat belemmeren;
5. dat Sietse en Liesbeth haar ligusterhaag niet snoeit waardoor er takken over de erfgrens hangen;
6. dat Sietse en Liesbeth allerlei rommel tegen de schutting van Eddie en Ingrid heeft geplaatst waardoor deze schutting is beschadigd;
7. dat Sietse en Liesbeth een camper zodanig op de openbare weg parkeert dat Eddie en Ingrid niet meer vrijelijk haar oprit in of uit kan rijden.

Sietse en Liesbeth klaagt erover:
8. dat Eddie en Ingrid ernstig geluidsoverlast veroorzaakt door op haar perceel oude auto’s te restaureren en/of te repareren;

 1. dat Eddie en Ingrid haar coniferen heeft vergiftigd;
 2. dat Eddie en Ingrid in het verleden tegen de afspraken in auto’s heeft gestald

op het perceel van Sietse en Liesbeth, waardoor Sietse en Liesbeth vreest voor bodemverontreiniging door olielekkage.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

In deze zaak zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan, omdat de bindend adviseur deze zelf heeft waargenomen en/of omdat deze niet, dan wel onvoldoende zijn tegengesproken.

 1. Partijen zijn elkaar sburen. Sietse en Liesbet  zijn eigenaar van een perceel grond met woonhuis garage en andere opstallen, staande en gelegen te Nijehaske aan de X. Sietse en Liesbeth is eigenaar van een perceel grond met woonhuis en garage en andere opstallen staande en gelegen te Nijehaske X
 2. Eddy Koning en diens inwonende zoon restaureren en repareren oude motorvoertuigen (oldtimers) op het perceel van Eddie en Ingrid. Op dat perceel staan ongeveer een tiental voertuigen, die allen op naam staan van Eddy Koning, Ingrid Koning of hun zoon. Het merendeel van de werkzaamheden vindt plaats in een op dat perceel aanwezige, professioneel ingerichte garage. Daarbij wordt de nodige geluidsoverlast veroorzaakt aan Sietse en Liesbeth.
 1. Tot in 2017, toen de relatie tussen partijen duurzaam verstoord bleek, mocht Eddie en Ingrid een stukje grond van Sietse en Liesbeth gebruiken. Zij heeft daar toen drie auto’s gestald. Daarbij is op enig ogenblik enige olie gemorst.
 2. Sietse en Liesbeth heeft aan de zuidoostelijke kant van haar perceel, op tientallen meters afstand van de erfgrens met het perceel van Eddie en Ingrid, een aantal wilgenbomen geplant. Aanvankelijk stonden die op ongeveer 2 meter van de erfgrens, aan de zuidzijde van het perceel van Eddie en Ingrid, maar die bomen waren doodgegaan en/of na klachten verwijderd.
 3. Nadat de hiervoor bedoelde wilgenbomen waren verwijderd heeft Sietse en Liesbeth, nu vlakbij die laatstgenoemde erfgrens, een rij laurierstruiken geplant. Deze waren oorspronkelijk eigendom van Eddie en Ingrid. Deze laurierstruiken zijn toen door Eddie en Ingrid verwijderd, waarna Sietse en Liesbeth deze heeft vervangen door een rij coniferen. Deze zijn op ongeveer 65 centimeter uit de erfgrens geplant. Deze rij coniferen is voor een deel doodgegaan.
 4. Door de wilgenaanplant is het voorheen vrije uitzicht vanaf het perceel van Eddie en Ingrid (deels) weggenomen. Dat uitzicht zal verder afnemen als de hiervoor bedoelde coniferen hoger groeien.
 5. Eddie en Ingrid heeft aan de westelijke kant van haar perceel, nog net op eigen grond, een schutting geplaatst. Sietse en Liesbeth heeft aan haar kant van die schutting, tegen de erfgrens aan, een zeer hoge, sterk verwaarloosde ligusterhaag staan. Die steekt ver over de schutting heen, over het perceel van Eddie en Ingrid. Verder heeft Sietse en Liesbeth aan haar kant van die schutting een grote hoeveelheid rommel neergegooid, die tegen de schutting drukt.
 6. Sietse en Liesbeth heeft er een gewoonte van gemaakt om beeldopnames te maken van wat er gebeurt op het perceel van Eddie en Ingrid en van bezoekers, zowel met camera’s als met mobiele apparatuur.
 7. FamilieKosterparkeerdehaarcampertotvoorkorteigenlijkpermanentvoor haar woning op de openbare weg. Hoewel een door de gemeente aangebracht kruis op de weg (met bijbehorend parkeerverbod) net wordt gerespecteerd, kan Eddie en Ingrid daardoor slechts met grote moeite met haar (brandweer)camper haar uitrit verlaten.

10.Partijen bejegenen elkaar nadat de Rijdende Rechter in 2016 uitspraak had gedaan over en weer nog steeds vijandig, waarbij de conflicten zich opstapelen.

Toepasselijke wettelijke bepalingen.

 1. Volgens het bestemmingsplan gemeente De Fryske Marren, Buitengebied Noord hebben beide in deze procedure bedoelde percelen de bestemming wonen. Volgens artikel 25 van de planvoorschriften betreft dat wonen, al dan niet in combinatie met: een aan huis verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, zoals genoemd in de als bijlage 5 vermelde lijst met toelaatbare beroepen en bedrijvigheid. In genoemde bijlage zijn daarvan in ieder geval autoreparatiebedrijven uitgezonderd.
 2. Artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente De Fryske Marren, waartoe Nijehaske behoort, bepaalt, dat het verboden is buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, of van het Activiteitenbesluit, op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
 3. Volgens artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek is het buren verboden elkaar onrechtmatige hinder (artikel 6:162 van dat wetboek) te bezorgen, onder meer door lawaaioverlast (rumoer).
 4. Volgens artikel 13 van de Wet bodembescherming is degene die de bodem verontreinigt, zoals in die wet bedoeld, verplicht die verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken.
 5. Volgens artikel 4:14b van de hiervoor genoemde plaatselijke verordening is de in dit geschil relevante afstand tot de erfgrenslijn, conform het bepaalde in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld op 2 meter voor bomen en op 0,5 meter voor heesters en heggen.
 6. Volgens artikel 5:6 van de hiervoor genoemde plaatselijke verordening is het verboden een (woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, of ander dergelijk) voertuig dat voor recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een binnen de bebouwde kom gelegen weg.

Verslag van de deskundigen

Volgens deskundige Roelofsen zijn bij geluidsmetingen waarden gemeten die ver uitstijgen boven wat ingevolge het activiteitenbesluit zou zijn toegestaan, indien de werkzaamheden op het perceel van Eddie en Ingrid als bedrijfsmatig zouden moeten worden aangemerkt. Maar ook al zou dat Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn, dan nog komen de gemeten waarden uit boven wat op percelen met een woonbestemming nog aanvaardbaar is. De daardoor veroorzaakte overlast kan aanmerkelijk worden verminderd, door de tijden waarop wordt gewerkt in duur te beperken en daarbij de garagedeur te sluiten.

Volgens deskundige Doeswijk is na voorafgaand onderzoek ter plaatse, met bijkomend bodemonderzoek het volgende gebleken. Voor wat betreft de dode coniferen is niet aannemelijk geworden, dat deze zijn vergiftigd. Integendeel, naar alle waarschijnlijkheid zijn die te diep geplant, waarna de wortels door een teveel aan water zijn gaan rotten. Voor wat betreft het tijdelijk door Eddie en Ingrid gebruikte stukje grond van Sietse en Liesbeth is inderdaad daarin enige verontreiniging waargenomen, te weten een licht verhoogd gehalte xylenen (boven de achtergrondwaarde) en minerale olie (onder de achtergrondwaarde). Dat kan een gevolgzijnvangemorstemotorolie. Dieverontreiniginglevertgeengevaaropvoor de gezondheid maar moet volgens de wet wel ongedaan worden gemaakt. De afvoer van ongeveer een halve kubieke meter zand ter plaatse zal waarschijnlijk voldoende zijn.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Voorop gesteld moet worden, dat ik volgens artikel 14 van het Reglement zelfstandig de omvang van het conflict, zoals summier omschreven in de bindend adviesovereenkomst, kan bepalen en dat ik iedere uitspraak kan doen, die ik ter oplossing van het conflict redelijk en billijk acht. Daarbij ben ik niet gebonden aan de vorderingen van partijen.

Voldoende gebleken is, dat de over en weer ingestelde vorderingen geheel, dan wel grotendeels, zijn ingegeven door een door de jaren heen volledig verziekte burenrelatie. Partijen gooien over en weer voortdurend ‘olie op het vuur’ door elkaar op allerlei manieren dwars te zitten, waardoor het conflict telkens opnieuw oplaait. Zo bezien zijn de geformuleerde eisen veel meer een juridisering van het onderliggende conflict dan de oorzaak daarvan. Dat neemt niet weg, dat van mij daarover wel een juridische beslissing wordt verwacht. Ik zal me daarbij, gelet op het voorgaande, concentreren op de hoofdzaken. Voor zover ik details onbesproken laat, doe ik dit, omdat ik meen dat een bespreking daarvan niet zal bijdragen aan een oplossing van het onderliggende conflict.

Ik onderscheid daarbij de volgende hoofdcategorieën:

 1. De door Eddie en Ingrid veroorzaakte geluidsoverlast,
 2. De inbreuk op de privacy van Eddie en Ingrid,
 3. De beplantingen (coniferen en wilgen).

Als bijkomend merk ik aan:

 1. De schutting,
 2. De ligusterhaag,
 3. Mogelijk vervuilde grond,
 4. Het parkeren.

In zoverre na het ondertekenen van de bindend adviesovereenkomst (mogelijk) nog nieuwe conflictstof aan mij is voorgelegd, zal ik daarop niet ingaan omdat dit geen onderdeel uitmaakt van het in die bindend adviesovereenkomst aan mij voorgelegde juridische geschil.

Geluidsoverlast.

Hoewel er aanwijzingen waren dat de door Eddie en Ingrid op haar perceel uitgevoerde reparatiewerkzaamheden bedrijfsmatig van aard zijn, ben ik na beoordeling van de situatie ter plaatse en van wat over en weer door partijen is aangevoerd, tot de conclusie gekomen, dat dit niet het geval is. Weliswaar is er sprake van een professionele garage en een grote hoeveelheid voertuigen, maar tegelijkertijd is niet gebleken van enige met deze activiteit gemoeide inkomsten, terwijl geen derden worden bediend. Er wordt alleen gewerkt aan eigen voertuigen, die deel uitmaken van een verzameling oldtimers. Bovendien vinden de werkzaamheden niet dagelijks plaats, maar veelal tegen en/of in het weekend. Dat betekent dat noch het hiervoor weergegeven verbod in het bestemmingsplan noch het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

Voldoende gebleken is echter wel, dat de op het perceel van Eddie en Ingrid uitgevoerde werkzaamheden aan oldtimers, gelet op de omvang en de intensiteit daarvan, onaanvaardbare en daarom onrechtmatige geluidsoverlast oplevert aan de buren. Ik volg de deskundige in zijn advies deze overlast zoveel mogelijk te beperken, door deze in de tijd te beperken. Nu beide partijen in een eerder stadium hadden laten blijken, wel te kunnen leven met een beperkt aantal uren per dag, zal ik dienovereenkomstig beslissen. De in deze procedure bedoelde werkzaamheden mogen voortaan dagelijks alleen nog plaatsvinden tussen 8.00 en 12.00 uur in de morgen en tussen 16.00 en 18.00 uur in de avond; behalve op zondag, want dan mag alleen gewerkt worden tussen 16.00 en 18.00 uur. Op overtreding wordt een boete gesteld.

Inbreuk op de privacy.

Het voortdurend door Sietse en Liesbeth bespioneren van de buren en hun bezoekers met camera’s en het maken van beeldopnames met andere apparatuur valt aan te merken als een onrechtmatige inbreuk op de privacy van Eddie en Ingrid. Het argument, dat daarmee bewijs tegen Eddie en Ingrid wordt verzameld, snijdt geen hout, omdat dit geen voortdurend, agressief gespioneer, zoals hier aan de orde, rechtvaardigt. Sietse en Liesbeth moet daar onmiddellijk mee stoppen.

Alle camera’s, zelfs zogenaamde dummy’s, ook die op het perceel van Eddie en Ingrid, moeten binnen twee weken na vandaag blijvend zijn verwijderd. Want die veroorzaken alleen maar verdere escalatie.

Ook hier leiden overtredingen tot boetes.

Beplantingen.

Anders dan Eddie en Ingrid denkt, heeft zij geen recht op vrij uitzicht. De door Sietse en Liesbeth geplante wilgen en coniferen staan ver genoeg uit de erfgrens. Dat zou alleen onrechtmatig zijn, indien voldoende was komen vast te staan, dat Sietse en Liesbeth deze bomen alleen heeft geplant om Eddie en Ingrid dwars te zitten, zonder dat zij daar enig redelijk belang bij heeft.

Welnu, ik acht inderdaad voldoende aannemelijk geworden, dat het pesten van de buren bij het planten van de coniferen de (overwegende) bedoeling is geweest. Het ontgaat mij welk redelijk belang Sietse en Liesbeth daarbij zou kunnen hebben. Er bestaat vanaf het perceel van Eddie en Ingrid geen enkele inkijk in of rondom de woning van Sietse en Liesbeth. Daarom oordeel ik die beplantingen onrechtmatig en zal ik Sietse en Liesbeth verplichten om deze voor 1 april 2023 blijvend te verwijderen. Zij mag daarvoor niets anders in de plaats zetten.

Overtreding leidt weer tot boetes.

De wilgen mogen blijven staan, omdat deze geen serieus te nemen inbreuk vormen op het woongenot van Eddie en Ingrid en bovendien niet kan worden gezegd, dat Sietse en Liesbeth daarbij geen redelijk belang heeft, nu deze schaduw geven aan de in de wei van Sietse en Liesbeth grazende paarden.

Niet aannemelijk is geworden dat (een deel van) deze coniferen door Eddie en Ingrid is vergiftigd. Een door laatstgenoemde te betalen schadevergoeding is niet aan de orde.

De schutting en de ligusterhaag.

Eddie en Ingrid heeft laten weten, dat zij mogelijke vorderingen betreffende de schutting laat rusten, mits Sietse en Liesbeth geen opnames meer maakt en de rotzooi aan haar kant van de schutting opruimt. Dat laatste is door Sietse en Liesbeth toegezegd, waaraan zij mag worden gehouden.

Sietse en Liesbeth heeft toegezegd de ligusterhaag tot 2 meter hoogte en tot op haar perceel terug te snoeien. Daaraan mag zij eveneens worden gehouden.

Over deze punten hoeft dus niet nader te worden beslist, anders dan hierna te bepalen.

Vervuilde grond.

Voldoende aannemelijk is geworden, dat de door de deskundige geconstateerde bodemverontreiniging door toedoen van Eddie en Ingrid is ontstaan. Zij moet de vervuilde grond daarom afgraven en afvoeren, zonder dat zij daarvoor nieuw zand in de plaats hoeft te storten. Het is aan Sietse en Liesbeth om te bepalen of zij gelet op dit laatste wel wil dat wordt afgegraven. In elk geval mag zij Eddie en Ingrid op geen enkele manier hinderen bij deze werkzaamheden en moet zij daaraan haar volledige medewerking verlenen. Zo niet, dan is Eddie en Ingrid van haar verplichtingen in deze ontslagen.

Het parkeren.

Niet gebleken is, dat Eddie en Ingrid haar buren op enigerlei manier heeft dwars gezeten voor wat betreft het parkeren van haar brandweer camper. Het is integendeel de Sietse en Liesbeth geweest, die haar camper onnodig zo heeft neergezet, dat Eddie en Ingrid daarvan hinder ondervindt. Het argument van Sietse en Liesbeth, dat zij die camper daar mag parkeren, gaat niet op. Pestgedrag vindt immers nooit bescherming in de wet. Bovendien mag die camper daar niet langer dan drie dagen achter elkaar worden geparkeerd. De camper is nu weg, maar als deze terugkomt, mag Sietse en Liesbeth deze niet meer te lang en onnodig hinderlijk voor haar woning parkeren.

Eindoverweging
Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

BESLISSING
Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 1. Het wordt Eddie en Ingrid met onmiddellijke ingang verboden om op haar perceel werkzaamheden aan voertuigen te verrichten, of te laten verrichten, behalve op weekdagen van 8.00 tot 12.00 uur in de morgen en van 16.00 tot 18.00 uur in de middag en op zondagen van 16.00 tot 18.00 uur in de middag. Bij overtreding verbeurt Eddie en Ingrid aan Sietse en Liesbeth van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 250,– per keer dat buiten de toegestane uren toch gewerkt wordt, met een maximum van € 10.000,–.
 2. Sietse en Liesbeth moet voor 1 april 2023 de in deze procedure bedoelde coniferen blijvend verwijderen. Zij mag daarvoor niets in de plaats neerzetten. Bij overtreding verbeurt Sietse en Liesbeth aan Eddie en Ingrid van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 250,- per dag dat zij in overtreding is, met een maximum van € 10.000,–.
 3. Het wordt Sietse en Liesbeth met onmiddellijke ingang verboden om beeldopnames te maken van personen en/of zaken die zich begeven naar, vertrekken vanaf en/of aanwezig zijn op het perceel van Eddie en Ingrid. Bij overtreding verbeurt Sietse en Liesbeth aan Eddie en Ingrid van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 250,– per keer, met een maximum van € 10.000,–.
 4. Partijen dienen alle op hun perceel aanwezige camera’s, werkend of niet, binnen twee weken na vandaag blijvend te verwijderen. Bij overtreding verbeuren zij aan de tegenpartij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 100,– per dag dat zij in overtreding zijn, met een maximum van € 10.000,–.
 5. Sietse en Liesbeth moet de in deze procedure bedoelde ligusterhaag terugsnoeien tot op twee meter hoogte, of zoveel minder als haar goeddunkt. Verder moet zij de aan haar kant van de schutting aanwezige rommel verwijderen. Dat moet uiterlijk op 1 april 2023 zijn gebeurd. Bij overtreding verbeurt Sietse en Liesbeth aan Eddie en Ingrid van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 100,– per dag dat zij in overtreding is, met een maximum van € 10.000,–.
 6. Eddie en Ingrid moet de in deze procedure bedoelde verontreinigde grond uiterlijk op 1 april 2023 verwijderen en afvoeren. Bij overtreding verbeurt Eddie en Ingrid aan Sietse en Liesbeth van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 100,– per dag dat zij in overtreding is, met een maximum van € 10.000,–. Verstaat dat Eddie en Ingrid van al haar verplichtingen in deze is bevrijd, als Sietse en Liesbeth kiest voor behoud van die grond, dan wel deze werkzaamheden verhindert of daaraan haar medewerking niet verleent.
 1. Sietse en Liesbeth wordt met onmiddellijke ingang verboden haar camper binnen vijf meter van het kruis op het wegdek van de tegenover haar woning gelegen openbare weg te parkeren en overigens langer dan 3 dagen achter elkaar, op de openbare weg. Bij overtreding verbeurt Sietse en Liesbeth aan Eddie en Ingrid van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 100,– per keer of dag dat zij in overtreding is, met een maximum van € 10.000,–.
 2. Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.
 3. Alle verplichtingen die voor partijen uit dit bindend advies voortvloeien zijn voor de respectieve echtelieden aan te merken als hoofdelijk.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgesproken te Heerenveen op 7 september 2022.