VOLLEDIGE UITSPRAAK DEN HAAG

by Mr Frank Visser | oktober 26, 2022 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK DEN HAAG

Datum mondelinge uitspraak: 29 juni 2022 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Den Haag

Bindend Advies

In het geschil tussen:

Deborah en Surin

te Den Haag,

hierna te noemen: Deborah en Surin,

en

Gerda en Rob

te Den Haag,

hierna te noemen: Gerda en Rob,

gegeven door mr. F.M. Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie mei 2022 te doen beslechten.

De vordering van Deborah en Surin is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Gerda en Rob opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 29 juni 2022, welke is gehouden te Den Haag.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de woning van Deborah en Surin en vervolgens naar de in deze procedure bedoelde achtertuin van Gerda en Rob en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig drs. Eline Teygeler als deskundige. Viktor Brand heeft assistentie verleend. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

De in deze procedure bedoelde kat Giovanni, die al enige tijd opgesloten zat in de woning van Deborah en Surin, is met toestemming van partijen tijdens het locatiebezoek losgelaten.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

Deborah en Surin vorderen:

Een verklaring voor recht, dat Giovanni buiten vrij mag rondlopen en een verbod voor Rob om Giovanni te bedreigen of hem wat aan te doen.

Gerda en Rob vorderen:

Een verplichting om Giovanni voor altijd binnen te houden, behalve als hij wordt uitgelaten met een tuigje en een riem om.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Deborah en Surin wonen in dezelfde straat als Gerda en Rob in Den Haag, Loosduinen. Deborah en Surin wonen in een bovenwoning met balkon en Gerda en Rob wonen aan de overkant, in een huis met voor- en achtertuin.

Deborah en Surin hebben twee katers, te weten Giovanni en Elsie. Dat zijn zogenaamde buitenkatten, wat wil zeggen dat ze buiten vrij rondlopen.

Gerda en Rob hebben zich beklaagd over het gedrag van kater Giovanni in hun achtertuin en hebben er tevergeefs bij Deborah en Surin op aangedrongen Giovanni binnen te houden. Dat heeft geleid tot boosheid over en weer.

Pogingen om deze kwestie uit te praten hebben niet tot een bevredigend resultaat geleid. Ook de bemiddeling door de wijkagent heeft geen oplossing gebracht.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan omdat deze door de bindend adviseur persoonlijk zijn waargenomen, dan wel door de ene partij zijn gesteld en vervolgens niet, dan wel onvoldoende zijn weersproken door de andere partij.

  1. Deborah en Surin wonen in dezelfde straat als Gerda en Rob in Den Haag, Loosduinen. Deborah en Surin wonen in een bovenwoning met balkon en Gerda en Rob wonen aan de overkant, in een huis met voor- en achtertuin.
  2. Deborah en Surin hebben sinds 2018 twee katers, te weten Giovanni (zwart) en Elsie (rood). Beide katten zijn buitenkatten en komen ook geregeld in de achtertuin van Gerda en Rob, net zoals andere katten uit de buurt.
  3. De achtertuin van Gerda en Rob ziet er prachtig onderhouden uit, met bomen, struiken en een vijver met vissen.
  4. Giovanni jaagt voortdurend en met succes in de achtertuin van Gerda en Rob, vooral op (jonge) vogels. Hij loert verder op de vissen in de vijver, waarvan hij er ook sommigen heeft gevangen. Tenslotte heeft hij een vaak in die tuin komende eend aangevallen, waarna deze mank is gaan lopen. Gerda en Rob hielden tot voor kort een bejaarde kip in hun achtertuin, Geertje genaamd, die in haar omheinde verblijfhok door Giovanni werd aangevallen, is ontsnapt en vervolgens in de vijver is beland, waarna ze is overleden.
  5. Pogingen van Gerda en Rob om Giovanni weg te jagen hebben geen resultaat geboekt. Andere katten, die de achtertuin van Gerda en Rob bezoeken, vertonen dit probleemgedrag niet.
  6. Nadat vergeefs was verzocht Giovanni binnen te houden heeft Rob gedreigd Giovanni wat aan te zullen doen, als die nog eens in zijn tuin zou komen. Vervolgens heeft Deborah Giovanni zoveel mogelijk binnengehouden.
  7. Kort nadat Giovanni tijdens het locatiebezoek was losgelaten is hij weer gesignaleerd in, of vlakbij de woning van Gerda en Rob.

Verslag van de deskundige

De deskundige heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende laten weten:

  • Giovanni is merkbaar gestrest, wat waarschijnlijk een gevolg is van het gedurende langere tijd binnen houden. Een kat die gewend is buiten los te mogen lopen, zal proberen dat te blijven doen. Blijvend binnen opsluiten is dan ook geen goede oplossing. Het zou voor Giovanni het beste zijn, als hij elders een thuis zou kunnen vinden, waar hij wel zonder problemen vrij buiten kan blijven lopen.
  • Het jachtgedrag van Giovanni is voor een kat niet abnormaal. Omdat hij daarmee kennelijk succesvol is geweest, wordt hij daarin ook steeds beter. Dat is natuurlijk niet goed voor de vogels. Men zou kunnen proberen Giovanni een zogenaamde gekleurde kraag om te doen, wat bewezen effectief is om vogels tijdig voor hem te waarschuwen. Een belletje is niet erg effectief gebleken. Verder zou het aanbeveling verdienen, Giovanni gedurende het broedseizoen binnen te houden, dat wil zeggen gedurende de maanden mei, juni en juli. Tenslotte zouden Gerda en Rob aanvullende maatregelen kunnen nemen, om het bezoek van katten aan hun tuin te ontmoedigen, hoewel dat in dit geval, gelet op de omvang en inrichting van die tuin, slechts een beperkte werking zal hebben.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Volgens de huidige stand van de wetgeving en de rechtspraak is het in beginsel niet onrechtmatig om een kat buiten vrij te laten rondlopen, ook al komt die kat daarbij af en toe in de tuin van anderen (vgl. Voorzieningenrechter Roermond, 16 juli 2021; ECLI:NL:RBLIM:2021:5759), en zelfs al veroorzaakt die daar enige overlast. Van katteneigenaren mag in de regel dus niet worden gevergd, dat zij hun katten binnen houden. Daarop is de laatste tijd steeds meer kritiek te horen, vooral vanwege de nadelige gevolgen voor de vogelstand in tuinen en voor andere daarin levende, kleine dieren, zoals egels, kikkers en padden. Die kritiek heeft echter tot op heden niet geleid tot enig wettelijk verbod.

De door een kat veroorzaakte overlast mag echter niet dusdanige vormen aannemen, dat dit naar verkeersopvattingen ten opzichte van de tuineigenaar als maatschappelijk onaanvaardbaar moet worden aangemerkt. Een dergelijk geval doet zich hier voor. Voldoende gebleken is, dat de kater Giovanni bij voortduring zo agressief en roofzuchtig in de achtertuin van Gerda en Rob actief is, dat het leven van de daar aanwezige andere dieren, waaronder vogels en vissen, daardoor ernstig wordt bedreigd. Wegjagen heeft kennelijk geen effect. Er is naar mijn oordeel sprake van probleemgedrag, waardoor aan Gerda en Rob het genot van hun tuin op onaanvaardbare manier wordt ontnomen, althans beperkt. Andere in die tuin komende katten vertonen dat gedrag niet en worden daarom door Gerda en Rob getolereerd. Dat probleemgedrag van Giovanni hoeven zij niet langer te tolereren. Deborah en Surin zijn daarom verplicht om afdoende maatregelen te nemen, om daaraan een einde te maken.

De vraag is nu, welke maatregelen?

Het omdoen van een gekleurde halsband en het tijdens het broedseizoen binnenhouden van Giovanni, zullen naar mijn oordeel geen voldoende soelaas bieden. Van Gerda en Rob mag bovendien niet worden gevergd, dat zij hun tuin zelf kattenvrij proberen te maken. Dat zou anders zijn, als het om iets kleins ging dat weinig moeite en geld kost om te maken, maar dat is hier kennelijk niet aan de orde. Bovendien, tegen andere katten hebben Gerda en Rob geen bezwaar.

Het blijvend binnen houden van Giovanni, tenzij hij wordt uitgelaten met een tuigje om, zie ik evenmin als een haalbare oplossing. Om te beginnen heb ik er geen vertrouwen in, dat Deborah en Surin dat blijvend volhouden, maar ook vanuit een oogpunt van dierenwelzijn, vind ik, dat je dit Giovanni niet kunt aandoen. Bovendien voorzie ik grote problemen met de handhaving, als Giovanni ontsnapt, wat gemakkelijk aanleiding zal geven tot escalatie van het burenconflict.

Wellicht dat nog zou kunnen worden gedacht aan andere maatregelen, die meer effect zouden kunnen hebben, maar die zijn niet, althans niet voldoende concreet, voorgesteld.

Het hiervoor besproken probleemgedrag van Giovanni is aangeboren en/of aangeleerd, maar zal naar mijn oordeel niet meer veranderen. Naar mijn oordeel zal alleen op een diervriendelijke wijze een einde kunnen worden gemaakt aan de door Giovanni veroorzaakte onrechtmatige overlast, als hij blijvend elders komt te wonen. Ik zie in elk geval geen andere, praktisch uitvoerbare oplossing. Ik besef dat deze uitkomst hard zal aankomen voor Deborah, Surin en hun kinderen, maar hoop dat zij gedurende de ruime termijn, die ik zal gunnen, een goed tehuis voor Giovanni kunnen vinden, waar hij wel ongehinderd zijn vrije kattenleven kan voortzetten.

In de tussentijd zullen Gerda en Rob Giovanni voorlopig moeten dulden in hun achtertuin en hem met rust moeten laten. Vangen is tot die tijd dus beslist verboden. Fysieke mishandeling natuurlijk ook, maar dat geldt altijd.

Mocht Giovanni daarna, niettegenstaande de duidelijke beslissing in deze zaak, nog steeds in hun achtertuin worden aangetroffen, dan mogen ze hem voor het bewijs vangen, en op kosten van Deborah en Surin in bewaring (laten) nemen totdat zowel de kosten van die opvang als de (mogelijk) verbeurde boete(s) zijn voldaan. Ook een mogelijk ontsnappen of teruglopen vanuit de nieuwe woonplek van Giovanni, komen dus voor rekening en risico van Deborah en Surin.

Gelet op het voorgaande moet op de vordering en tegenvordering van partijen als volgt worden beslist.

 

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Deborah en Surin worden verplicht om de in deze procedure bedoelde kater Giovanni binnen drie maanden na vandaag blijvend elders, dat wil zeggen op een afstand van minimaal tien kilometer van hun huidige woning, onder te brengen,

Voldoen zij hieraan niet, dan wel niet volledig, dan verbeuren zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Gerda en Rob een boete van € 25,– per dag dat zij in overtreding zijn, met een maximum van € 10.000,–.

Het wordt Gerda en Rob tot aan de afloop van de hiervoor bedoelde termijn van drie maanden verboden om de kater Giovanni te vangen. Fysieke mishandeling mag evenmin, noch daarvoor, noch daarna. Bij overtreding van dit verbod verbeuren zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Deborah en Surin een boete van € 500,– per overtreding, met een maximum van € 10.000,–.

Mocht Giovanni na deze termijn nog steeds in de achtertuin van Gerda en Rob worden aangetroffen, dan mogen laatstgenoemden hem -zonder noodzaak van enige aanmaning- voor het bewijs vangen, en op kosten van Deborah en Surin in bewaring (laten) nemen, totdat zowel de kosten van die opvang als de (mogelijk) verbeurde boete(s) zijn voldaan.

De uit dit bindend advies voor partijen voortvloeiende verplichtingen gelden voor ieder van hen als hoofdelijke verbintenissen.

 Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Den Haag op 29 juni 2022.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 6 juli 2022.