VOLLEDIGE UITSPRAAK AXEL

by Mr Frank Visser | oktober 26, 2022 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK AXEL

Datum mondelinge uitspraak: 20 juli 2022 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Axel

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Marie Jeanne en Christian

te Axel

verder te noemen: Marie Jeanne en Christian,

tegen:

Vico

te Axel

verder te noemen Vico,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie mei 2022 te doen beslechten.

De vordering van Marie Jeanne en Christian is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Vico opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 20 juli 2022, welke is gehouden te Axel.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de/in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij waren tevens aanwezig ing. Edwin Hulleman en Bas van der Veer  als deskundigen. Viktor Brand heeft geassisteerd bij het onderzoek ter plaatse. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Marie Jeanne en Christian.

Marie Jeanne en Christian vorderen, kort gezegd, dat Vico wordt verplicht de in deze procedure bedoelde bomen te verwijderen en verder wordt verplicht tot vergoeding van de in deze procedure bedoelde, door de lekkage veroorzaakte, schade.

De tegenvordering van Vico.

Vico vordert, kort gezegd, dat het Marie Jeanne en Christian wordt verboden door te gaan met hem te intimideren en te bedreigen en wordt verplicht hem met rust te laten, zo nodig op straffe van een boete.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn verdeeld over de vraag of een aantal in de tuin van Vico staande bomen onrechtmatige overlast veroorzaken aan Marie Jeanne en Christian, door overvloedig blad- en ander afval, dat dakgoten doet verstoppen. met wateroverlast en lekkages als gevolg. Marie Jeanne en Christian menen van wel en willen dat deze bomen worden verwijderd, met vergoeding van inmiddels veroorzaakte lekkageschade. Vico meent van niet en wil dat Marie Jeanne en Christian hem met rust laten en stoppen met intimideren en dreigen.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan, omdat de bindend adviseur deze zelf heeft waargenomen en/of omdat deze door de ene partij zijn aangevoerd en door de andere partij niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd zijn weersproken.

 

  1. Vico is sinds 25 oktober 1971 eigenaar van het woonhuis met erf, ondergrond en verder toebehoren, staande en gelegen te Axel aan de X, kadastraal bekend als gemeente Axel, sectie X, nummer X. Vico heeft de Nederlandse nationaliteit.
  2. Marie Jeanne is sinds 19 februari 1991 (oorspronkelijk samen met haar inmiddels overleden echtgenoot Joseph Vanrijkel) eigenaar van het woonhuis met ondergrond, erf en tuin, evenals van een afzonderlijk kadastraal perceel tuin, alles staande en gelegen te Axel aan de X, huisnummer X, kadastraal bekend als gemeente Axel, sectie X nummers X en X. Christian is ongeveer 12 jaar geleden, na het overlijden van de echtgenoot van Marie Jeanne, bij haar ingetrokken. Marie Jeanne en Christian hebben beiden de Belgische nationaliteit.
  3. In de tuin van Vico bevinden zich een aantal bomen. Marie Jeanne ondervindt overlast van twee hoge berkenbomen en een hoge Noorse esdoorn, die op ongeveer vijftien meter van de erfgrens staan. Het van deze bomen afkomstige zaad- (voorjaar) en bladafval (najaar) komt voor een deel terecht in haar tuin, evenals in de dakgoten, zowel in die van de woning van Marie Jeanne, als in die van de (in de tuin van Marie Jeanne hangende) dakgoten van Vico.
  4. Totdat de echtgenoot van Marie Jeanne kwam te overlijden, gaf het hiervoor bedoelde zaad- en bladafval nooit reden tot klagen. Dit vooral omdat Marie Jeanne en haar echtgenoot bevriend waren met Vico, die geregeld ook hun dakgoten kwam schoonmaken. Dat is veranderd, nadat Christian bij Marie Jeanne kwam inwonen. Christian en Vico kunnen het niet met elkaar vinden. Sindsdien hebben Marie Jeanne en Christian herhaaldelijk hun beklag gedaan over de bomen van Vico.
  5. Nadat Marie Jeanne en Christian voor een geplande periode van ongeveer drie maanden naar Spanje waren vertrokken, moesten ze al na drie weken halsoverkop huiswaarts keren, dit omdat hun verstopte dakgoten overliepen en er lekkage in hun keuken was geconstateerd.

Verslag van de deskundigen

Deskundige Bas van der Veer heeft kort samengevat en voor zover thans van belang het volgende laten weten.

De drie in deze procedure bedoelde bomen verkeren in goede gezondheid, hoewel de Noorse esdoorn extra aandacht verdient, wegens een zogenaamde plakoksel. Daar moet naar gekeken worden in verband met het mogelijk uitbreken van een tak. De berkenbomen en de esdoorn verliezen in het najaar hun bladeren. De esdoorn verliest in het voorjaar bovendien zaadresten.

Het op het dak van Marie Jeanne aangetroffen boomafval was grotendeels afkomstig van de esdoorn en van populieren, die verderop, aan de andere kant van de weg, op de dijk staan.

De beste tijd om de goten te schonen is het voorjaar (maart) en het najaar (oktober).

Deskundige ing. Edwin Hulleman heeft kort samengevat en voor zover thans van belang het volgende laten weten.

De dakbedekking van de woning van Marie Jeanne vertoont technische mankementen. Met name de dakbedekking op het platte dak vertoont scheuren, is verkeerd gelegd en is aan vervanging toe. Een dakvorst is stuk. Ook de kilgoot is niet zoals die zou moeten zijn, waardoor daarin boomafval blijft hangen en pas later op het platte dak terechtkomt, waar het wegens onvoldoende afschot als een laag smurrie achterblijft.

Nadat de afvoer van de dakgoten door ons was geblokkeerd en de goten geforceerd gingen overlopen, bleek binnen in de keuken inderdaad vocht door te dringen. De in deze procedure bedoelde lekkage is waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van factoren, te weten een slecht dak en overlopende dakgoten.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Toepasselijk recht.

Het Nederlandse recht beheerst volgens artikel 22 van het reglement de werking van dit reglement, evenals de rechtsgevolgen en uitvoering van elke in het kader daarvan tot stand gekomen beslissing.

Nu partijen een verschillende nationaliteit hebben, doet zich -onverminderd het voorgaande- de vraag voor, welk recht van toepassing is op het geschil dat partijen verdeeld houdt.

Volgens het bepaalde in artikel 10:127 van het Burgerlijk Wetboek wordt het goederenrechtelijk (en dus naar mijn mening ook het burenrechtelijk) regime van een onroerende zaak, zoals een woonhuis met erf, beheerst door het recht van het land, waar deze zaak is gelegen. Beide in deze procedure bedoelde percelen zijn in Nederland gelegen, zodat Nederlands burenrecht van toepassing is.

Volgens artikel 4 van Verordening (EG) nr 864/207 (Rome II) is het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het recht van het land waar de schade zich voordoet. Zowel de door Marie Jeanne en Christian aangevoerde schadeplichtigheid, als de door Vico aangevoerde bedreiging en intimidatie, behoren tot het regime van de onrechtmatige daad. Alle (beweerde of gevreesde) schade wordt in Nederland geleden, zodat ook hierop Nederlands recht van toepassing is.

De bomen.

Voorop gesteld moet worden, dat alleen Marie Jeanne ontvankelijk is in deze vordering. Zij is immers alléén eigenaar van het perceel, waar de gewraakte bomenoverlast wordt ondervonden. Christian is eigenaar noch huurder, noch anderszins rechthebbende.

De in deze procedure bedoelde bomen zijn op voldoende afstand van de erfgrens geplant, zodat geen verwijdering wegens onvoldoende afstand kan worden toegewezen.

Daarom hoeft alleen onderzocht te worden of de gevorderde verwijdering moet worden toegewezen wegens onrechtmatige hinder, zoals bedoeld in de artikelen 5:37 en 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

Volgens vaste rechtspraak moeten eigenaren blad- en ander afval, afkomstig van de bomen van de buren, in beginsel dulden, ook al levert dat overlast op, Dat is alleen anders, indien de overlast dermate extreem is, dat deze als maatschappelijk onaanvaardbaar moet worden aangemerkt. Dat is hier naar mijn oordeel niet het geval.

Aan Marie Jeanne moet weliswaar worden toegegeven, dat er wel erg veel afval, afkomstig van de bomen van Vico, in haar tuin, op haar dak en in haar dakgoten terecht komt, maar dat is, hoewel nogal bezwaarlijk, niet uitzonderlijk te noemen. Bovendien kun je dit verwachten, als je naast een perceel met bomen komt te wonen. Overigens is een deel van de bladeren, die bij haar terechtkomen, kennelijk afkomstig van bomen van het waterschap, die op de dijk staan.

Aan Marie Jeanne moet verder worden toegegeven, dat de door haar ondervonden lekkage, in elk geval deels, een gevolg zal zijn geweest van door bladafval verstopte en daarom overstromende dakgoten. Maar het was aan Marie Jeanne om deze verstopping te voorkomen, door haar goten tijdig en voldoende schoon te houden, wat kennelijk niet, of onvoldoende is gebeurd. Dat Marie Jeanne en Christian soms langdurig in het buitenland verblijven, maakt dit niet anders.

Samenvattend is wel sprake van overlast, maar niet van onrechtmatige overlast en mogen de bomen van Vico blijven staan. Gelet op het voorgaande bestaat er evenmin grond om hem te veroordelen tot vergoeding van de lekkageschade. Die komt voor rekening en risico van Marie Jeanne (slecht dak en niet tijdig en voldoende geschoonde goten).

Het voorgaande neemt echter niet weg, dat het mij in deze zaak onredelijk voorkomt, om de nadelige gevolgen van de overlast, veroorzaakt door de bomen van Vico, geheel en al af te wentelen op Marie Jeanne. Ik oordeel daarom, dat van Vico mag worden gevergd, dat hij de in deze procedure bedoelde dakgoten van Marie Jeanne geregeld schoonmaakt, wat eenvoudigweg kan worden gecombineerd met het schonen van zijn eigen goten, voor zover die boven de tuin van Marie Jeanne hangen. Dat deed hij vroeger ook en ik zie niet in, waarom dat niet weer zou kunnen. Daartoe moet Marie Jeanne hem wel in de gelegenheid stellen.  Natuurlijk is het wel zo, dat de verhouding tussen partijen, met name tussen Christian en Vico, ernstig verstoord is geraakt. Verdere escalatie moet worden voorkomen. Dat kan makkelijk worden gerealiseerd, als Vico zijn bezoek op tijd aankondigt en Christian dan even ergens anders heengaat.

Mocht Vico deze verplichting, zoals hierna nader te bepalen, niet nakomen, dan is Marie Jeanne gerechtigd het schoonmaken op kosten van Vico door een derde te laten verrichten.

Onderlinge bejegening.

Het is duidelijk, dat Christian en Vico elkaar niet mogen, maar anders dan door Vico aangevoerd, heb ik geen brieven gezien met dreigementen. Het zal zeker waar zijn, dat Christian -die een luide stem heeft- Vico eens goed de waarheid heeft willen zeggen, maar ik zie daarin vooralsnog onvoldoende grond om over te gaan tot een contactverbod of iets dergelijks. Christian en Vico kunnen elkaar als volwassen mensen beter mijden, maar daar zijn er wel twee voor nodig.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Marie Jeanne en Christian.

Christian wordt niet-ontvankelijk verklaard in de vordering, voor zover die door hem is ingesteld.

Vico wordt ten aanzien van Marie Jeanne verplicht de in deze procedure bedoelde goten, zowel die van hem als die van Marie Jeanne, jaarlijks in de maanden maart en oktober, schoon te komen maken en het afval af te voeren. Bovendien moet hij komen schoonmaken als Marie Jeanne hem tussentijds naar waarheid laat weten, dat de goten weer vol liggen.

Deze verplichting komt te vervallen, als Marie Jeanne en/of Christian hem de uitvoering daarvan belemmeren of onmogelijk maken, waaronder mede begrepen door te schelden of ander agressief gedrag..

Komt Vico deze verplichting niet na, dan mag Marie Jeanne het schoonmaken op kosten van Vico uitbesteden aan een derde. Een eenvoudige aanmaning (briefje door de bus) volstaat.

Vico moet tijdig vooraf aan Marie Jeanne laten weten, wanneer hij komt schoonmaken, zodat Christian kan zorgen, dat hij dan niet thuis is, of in elk geval binnen blijft.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Voor wat betreft de tegenvordering van Vico.

De tegenvordering van Vico wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Axel op 20 juli 2022.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T Walstra als secretaris op 25 juli 2022.