VOLLEDIGE UITSPRAAK SOMMELSDIJK

by Mr Frank Visser | april 28, 2022 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK SOMMELSDIJK

Datum mondelinge uitspraak: 17 november 2021 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Ouddorp

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

 Jannie

te Sommelsdijk,

verder te noemen: Jannie,

en

Jan en Gina

te Sommelsdijk,

verder te noemen: Jan en Gina,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’, editie januari 2021, te doen beslechten.

De vordering van Jannie is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Jan en Gina opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 17 november 2021, welke is gehouden te Ouddorp.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij de in deze procedure bedoelde bomen in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig Bas van der Veer als deskundige. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

 Vordering van Jannie: 

De overlast gevende bomen moeten worden verwijderd.

Indien dat niet mogelijk is, moeten de bomen vanaf 1 meter boven de grond afgezaagd worden.

 

Tegenvordering van Jan en Gina:

Jannie moet van de bomen afblijven.

Jannie mag Jan en Gina niet meer lastig vallen met klachtenbrieven.

Tenslotte vordert Jan en Gina € 10.000,– (schade)vergoeding voor de geleden emotionele en materiële schade gedurende de laatste 25 jaar.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn elkaars buren. De achtertuin van Jannie grenst aan die van de Familie Mastenbroek. Jan en Gina heeft één winterlinde en een Spaanse Aak achter in haar tuin staan, dicht tegen de erfgrens. Deze bomen zorgen volgens Jannie voor overlast (bladafval, vooral in de goten van de woning van Jannie).

De Jan en Gina houdt van haar natuurtuin en is zeer aan de winterlinde en Spaanse Aak gehecht en wil deze behouden. Zij voelt zich niet verantwoordelijk voor de overlast en zeker niet meer na het geklaag van Jannie. Zij verdenkt de tegenpartij van het vergiftigen van een andere, inmiddels gestorven, lindenboom ter plaatse.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

  1. Jannie is sinds 1 oktober 1990 eigenaresse van het woonhuis met aanbehoren, erf en tuin, staande en gelegen te Sommelsdijk, aan X , kadastraal bekend gemeente Sommelsdijk, X
  2. Jan en Gina is sinds 15 december 1997 eigenaar van het woonhuis met schuur, praktijkruimte, verder aanbehoren, erf en grond, staande en gelegen aan de X  Sommelsdijk, kadastraal bekend gemeente Sommelsdijk X.
  3. Partijen zijn elkaars achterburen. Over de loop van de erfgrens tussen beide percelen hebben partijen geen verschil van mening.
  4. In de achtertuin van Jan en Gina staan een aantal bomen, waaronder 1 winterlinde en een Spaanse Aak. De lindeboom heeft een hoogte van ongeveer 14 tot 15 meter en de Spaanse Aak een hoogte van ongeveer 8 meter. De winterlinde staat, vanuit het midden van de voet gemeten, op ongeveer 50 centimeter van de erfgrens, de Spaanse Aak op ongeveer 60 centimeter.
  5. Binnen de gemeente Goeree/Overflakkee, waartoe Sommelsdijk behoort, is niet afgeweken van de minimum afstand, bedoeld in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek. Het rooien van bomen is vergunningsvrij, tenzij deze voorkomen op een door de gemeente vastgesteld lijst van beschermde bomen, dan wel tenzij in een bestemmingsplan anders is bepaald. Geen van de in deze procedure bedoelde bomen vallen onder deze uitzonderingen.
  6. Ongeveer 10 jaar terug is een eveneens vlakbij de erfgrens groeiende boom dood gegaan. Er zijn toen een aantal boorgaten aangetroffen, evenals de aanwezigheid van een sterk verhoogde concentratie chloride en sulfaat op de boom en op de grond waarop deze groeide. De waarde van die boom is door een expert per datum sterfte getaxeerd op € 6.954.–. De door Jan en Gina betaalde taxatiekosten bedroegen ongeveer € 4.000,–.

 

Verslag van de deskundige

 

De winterlinde (meer dan 20 jaar oud) en de Spaanse Aak (minder dan 20 jaar oud) zijn gezond. De op de winterlinde groeiende hedera kan geen kwaad. De winterlinde kan heel goed periodiek (om de 2-3 jaar) worden teruggesnoeid langs de erfgrens (model leilinde).

Het, na het afsterven van de hiervoor onder 6. bedoelde boom, opgemaakte rapport moet aldus worden verstaan, dat daaruit volgt dat het afsterven van de boom hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt door een vergiftiging met chloride/sulfaat, welke stoffen voorkomen in schoonmaakmiddelen.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

De bomen.

De in deze procedure bedoelde Spaanse Aak staat te dicht op de erfgrens. De vordering van Jannie tot verwijdering van deze boom is dan ook gegrond, nu zij daarmee geen genoegen hoeft te nemen. Van misbruik van recht is geen sprake, nu deze boom inderdaad enige overlast veroorzaakt. Verwijdering kan zonder vergunning gebeuren.

De in deze procedure bedoelde, nog levende, winterlinde staat weliswaar ook binnen twee meter van de erfgrens maar het recht, om daartegen op grond van het bepaalde in artikel 5.42 van het Burgerlijk Wetboek op te komen, is al lang en breed verjaard, nu voldoende aannemelijk is geworden dat deze boom daar al meer dan 20 jaar staat.

Een gedwongen verwijdering van deze winterlinde kan daarom alleen worden toegewezen, als deze boom onrechtmatige hinder veroorzaakt aan Jannie. Daarvan is geen sprake. Het enkele feit, dat deze boom bladeren verliest, die in de dakgoot van Jannie terechtkomen is weliswaar hinderlijk, maar rechtvaardigt volgens vaste rechtspraak geen gedwongen kap. Het feit dat Jannie vanwege haar leeftijd niet, of minder goed in staat is, om haar goten regelmatig zelf te schonen kan daaraan niet afdoen. Dat behoort tot de ongemakken die een hoge leeftijd met zich mee kan brengen en moet worden opgelost door deze klus door een ander te laten  doen. Het terugsnoeien van de winterlinde tot één meter hoogte vindt evenmin een grondslag in het recht. De winterlinde kan dus blijven staan. Wel is het zo, dat van Jan en Gina mag worden gevergd, dat zij die boom behoorlijk onderhoudt en regelmatig terugsnoeit, zodat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat heeft zij overigens ook aangeboden, aan welk aanbod zij zal worden gehouden.

Schadevergoeding

Voor het toekennen van een immateriële schadevergoeding bestaat onvoldoende grond. Dat zou alleen anders kunnen zijn, indien zou zijn gebleken van doelbewust en structureel pestgedrag. Het enkele feit dat een burenruzie lang voortduurt is daartoe onvoldoende.

Voor het toekennen van een schadevergoeding wegens het vergiftigen van de hiervoor onder 6. bedoelde boom zou in beginsel wel ruimte bestaan, indien voldoende mocht zijn gebleken dat Jannie of haar overleden echtgenoot dat had gedaan. Er zijn inderdaad ernstige verdenkingen in die richting (motief en gelegenheid). Hoe dan ook, nu inmiddels meer dan 10 jaar zijn verstreken sinds de (laatste) ingebrekestelling, is deze vordering, zelfs indien gegrond, al lang en breed verjaard (verjaringstermijn 5 jaar).

Verbod.

Wel rechtvaardigt de hiervoor bedoelde ernstige verdenking een verbod voor de toekomst om zich te vergrijpen aan beplanting, groeiend in de tuin van Familie Mastenbroek, zoals hierna bij de beslissing te bepalen.

Het door Jan en Gina gevorderde verbod om nog klachtbrieven te sturen moet worden afgewezen, omdat op dat punt tot op heden niet is gebleken van onrechtmatigheid aan de kant van Jannie en geen aanleiding bestaat om in de toekomst anders te verwachten.

 Boetes.

De hiervoor omschreven verplichtingen zullen deels worden voorzien van een boetebepaling, zoals hierna nader te bepalen.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

  1. Jan en Gina wordt verplicht om de in deze procedure bedoelde Spaanse Aak binnen drie maanden na vandaag te verwijderen. Gebeurt dat niet, dan verbeurt Jan en Gina aan Jannie van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 50,– per dag dat zij daarmee in gebreke blijft, met een maximum van € 20.000,–.
  2. Voor recht wordt verklaard, dat de in deze procedure bedoelde winterlinde mag blijven staan, mits deze om de 2 tot 3 jaar deskundig wordt teruggesnoeid (model leilinde).
  3. Jannie wordt verboden om, in de tuin van Jan en Gina groeiende beplanting, op welke manier dan ook, aan te tasten of toe te laten dat dit door derden gebeurt. Overtreedt zij dit verbod, dan verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Jan en Gina een boete van € 20.000,–.

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Ouddorp op 17 november 2021.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 25 november 2021.