VOLLEDIGE UITSPRAAK AMSTERDAM-SLOTEN

by Mr Frank Visser | januari 14, 2022 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK AMSTERDAM-SLOTEN

Datum mondelinge uitspraak: 8 september 2021 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Amsterdam

 

Bindend Advies. 

(artikel 14 lid 4 en 6 van het Reglement)

In het geschil tussen:

Douglas X

wonende te Amsterdam,

verder te noemen: X,

en

Marinus X

wonende te Amsterdam,

verder te noemen: X,

gegeven door mr. F.M.Visser

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie januari 2021 te doen beslechten.

De vordering van X is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van X opgenomen.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 8 september 2021, welke is gehouden te Oostzaan.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. E. Roelofsen als deskundige, die voorafgaande aan de hoorzitting een week lang geluidsmetingen heeft gedaan in de woning van X. Viktor Brand heeft in opdracht van mr. Frank Visser tijdens het locatiebezoek enige geluidstests gedaan.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

X heeft kort voor de hoorzitting bij een audioloog een gehoortest ondergaan, waarvan de resultaten op de hoorzitting zijn medegedeeld en besproken.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement). 

Partijen wonen (huren) in dezelfde seniorenflat in Amsterdam-Sloten. Sinds april 2020 is X in de flat direct onder die van X komen wonen. Van het begin af aan klaagt hij over harde, storende geluiden, volgens hem veroorzaakt door zijn bovenbuurman X, gedurende de voor de nachtrust bestemde uren. Volgens X gaat het (vrijwel) elke nacht om getimmer, geklop, getik, geklepper met de WC-bril en een luidruchtig WC-reservoir. X beschuldigt X ervan, dat die dat expres doet. Ook X zijn overige leefgewoonten in de woning en een daar verblijvende hond wekken ergernis op bij X. X ontkent in alle toonaarden, dat hij geluidsoverlast veroorzaakt. Hij is 84 jaar oud en slaapt ’s nachts. Volgens hem gaat het bij X om wanen.

Op zijn beurt beklaagt X zich over het agressieve gedrag van X, die hem zelfs ‘s nachts aan huis belaagt door te schreeuwen, aanbellen, schoppen tegen de voordeur en dreigend schreeuwen. Ook elders in de flat en op straat maakt X zich volgens X schuldig aan dreigende taal en het verspreiden van leugens over de vermeende geluidsoverlast.

Hij vindt het onrechtmatig dat X hem onterecht blijft beschuldigen en belagen en voelt zich daardoor bedreigd. X erkent wat hem wordt verweten, maar meent dat dit wordt veroorzaakt door het gestelde wangedrag van X, waar hij niet meer tegen kan.

Meldingen aan Eigen Haard, de verhuurder, hebben niets opgeleverd.

 

De vorderingen van X.

X vordert, kort samengevat en voor zover thans van belang, dat

  • X tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends geen geluidsoverlast meer veroorzaakt, bestaande uit het opzettelijk laten vallen van zware voorwerpen, het opzettelijk stampen op klompen, spelen met de hond, slaan met de deuren en tikken tegen de kozijnen;
  • X een soft-close WC-zitting moet aanschaffen;
  • tenslotte, X zijn WC moet laten repareren, zodat deze niet meer rammelt.

 

De tegenvorderingen van X.

X vordert, kort samengevat en voor zover thans van belang, dat

–    er een contactverbod komt tussen hem en X;   

–    X niet meer op zijn verdieping mag komen en helemaal niet meer     

     bij zijn voordeur; 

–   X moet stoppen met beschuldigingen te uiten, zowel in het complex   

    als daarbuiten, tegen hem en anderen (zoals politie, Eigen Haard en buren).

 

Beoordeling van het geschil.

(wordt zo nodig nader uitgewerkt, zie artikel 14 lid 4 en 6 van het Reglement)

 

B E S L I S S I N G:

Voor wat betreft de vorderingen van X.

Alle vorderingen worden afgewezen.

 

Voor wat betreft de tegenvorderingen van X.

X wordt met onmiddellijke ingang verboden om zich op de vierde etage van het door partijen bewoonde flatgebouw te bevinden en/of om in woord en/of gebaar en/of schriftelijk contact op te nemen met X, dan wel zich jegens derden negatief uit te laten over X en/of diens woongedrag, alles op straffe van het van rechtswege verbeuren (geen aanmaning nodig) van een boete van € 250,– per overtreding aan X, tot een maximum van € 20.000,–.

 

Het mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Oostzaan op 8 september 2021.

 

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 15 september 2021.

 

 

 

H.T. Walstra                                                                          Mr. F.M. Visser