VOLLEDIGE UITSPRAAK SCHIEDAM

by Mr Frank Visser | oktober 8, 2021 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK SCHIEDAM

Datum mondelinge uitspraak: 16 juni 2021 (onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Spijkenisse

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Marleen X

wonende te Schiedam,

verder te noemen: X,

 en als voegende partij aan de zijde van X:

Wim X

eveneens wonende te Schiedam,

verder te noemen: X,

 tegen

Aniel X

wonende te Schiedam,

verder te noemen: X,

 gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’, editie januari 2021,  te doen beslechten.

De vordering van X is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook de vordering van X opgenomen.

In de procedure heeft zich tevens gevoegd de heer W. X, die verklaard heeft zich te voegen aan de zijde van M. X en zich te conformeren aan de in deze zaak te geven door mr. Frank Visser te geven uitspraak, voor zover deze hem aangaat, ten bewijze waarvan hij de bindend advies overeenkomst mede heeft ondertekend.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 16 juni 2021, welke is gehouden te Spijkenisse.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser de in deze procedure bedoelde hond Hummer bekeken, samen met X en X en hondengedragsdeskundige Frits X. De toen verschenen partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundigen heeft mondeling verslag uitgebracht.

Als informanten zijn gehoord  buurvrouw Jolanda X (huisnummer 50) en buurman X (huisnummer 40).

 Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 Vordering van Marleen:

 • X moet met zijn hond Hummer naar een geschikte opvoedcursus of naar een gedragstherapeut om de agressie van Hummer te verminderen.;
 • Hummer moet buitenshuis altijd verplicht gemuilkorfd worden en aangelijnd zijn, om (bijt)incidenten te voorkomen;
 • Het wordt X verboden om met zijn hond Hummer in Park X te wandelen (het park direct gelegen naast de X), zodat de flatbewoners en buurtgenoten veilig hun hondje uit kunnen laten;
 • Indien er sancties opgelegd worden om het gedrag van Hummer te verbeteren, hoeft de hond volgens X niet uit huis geplaatst te worden, aangezien iedereen een tweede kans verdient.

Vordering van Anil:

X wil vrij zijn hond Hummer kunnen blijven opvoeden, zonder beperkingen van bijvoorbeeld een muilkorf of een verplichte lijn;

– X moet afstand houden van X om te voorkomen dat zijn hond getriggerd wordt door het gedrag/de energie van X en haar hondje Bono en minimaal 3 meter afstand houden; 

– X moet stoppen met roddelen en slecht praten met buurtgenoten over X.

 Partijen zijn overeengekomen dat de bindend adviseur niet bevoegd is om te beslissen dat Hummer uit huis geplaatst moet worden.

 Vordering voegende partij:

 X vordert kort gezegd ook:

 • X moet met zijn hond Hummer naar een geschikte opvoedcursus of naar een gedragstherapeut om de agressie van Hummer te verminderen.;
 • Hummer moet buitenshuis altijd verplicht gemuilkorfd worden en aangelijnd zijn, om (bijt)incidenten te voorkomen;
 • Het wordt verboden voor X om met zijn hond Hummer in Park X te wandelen (het park direct gelegen naast de X), zodat de flatbewoners en buurtgenoten veilig hun hondje uit kunnen laten;.
 • Indien er sancties opgelegd worden om het gedrag van Hummer te verbeteren, hoeft de hond volgens X niet uit huis geplaatst te worden, aangezien iedereen een tweede kans verdient.

X verklaart verder zich te conformeren aan de in deze zaak tussen X en X te geven beslissingen, voor zover dit de hond Hummer aangaat.

Summiere omschrijving van het conflict

 Partijen wonen in dezelfde flat in Schiedam. X is de bovenbuurman van X. X is eigenaar van een Bully, genaamd Hummer. X is eigenaresse van het hondje Bono. X heeft afgelopen maart een ernstige aanvaring gehad met X en zijn hond Hummer. Sindsdien doet X er alles aan om hem te vermijden. X is namelijk bang dat de Bully haar hond Bono op een dag aanvalt, met fatale gevolgen van dien. Volgens X hebben vrijwel alle honden-eigenaren in de flat problemen met die Bully: regelmatig vinden er volgens haar incidenten plaats.

X vindt de aantijgingen maar onzin. Zijn hond ís helemaal niet vals. Bully Hummer is gewoon nog jong en speels. Door de vooroordelen en de reacties van de flatbewoners voelt Hummer de spanning en reageert hij daarop. X is juist hard bezig met de opvoeding van de hond maar wordt continu gestoord door X en andere buurtbewoners tijdens zijn training. Daarnaast merkt X ook dat X met andere bewoners over hem roddelt. Hierdoor voelt hij zich niet prettig in de flat. X zou graag willen dat buren meer kennis krijgen van zijn (soort) hond en dat ze inzien dat Bullies heel lief kunnen zijn, als je ze maar leert kennen.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan:

 1. Sinds 2 november 2020 is X huurster van de woning aan het X te Schiedam.
 2. Sinds ongeveer 6 jaar woont X (weer) bij zijn moeder, die aan het X te Schiedam woont.
 3. Voegende partij X is ook woonachtig aan het X.
 4. X bezit 2 honden, een teefje Shana en een reu Hummer ( een Amerikaanse Bully, pitbull-achtig, maar dan fysiek sterker). Met Shana gaat het goed, maar Hummer vraagt veel aandacht en X is dan ook dagelijks bezig Hummer te trainen.
 5. In het recente verleden is de hond Hummer betrokken geweest bij meerdere incidenten, waarbij hij zich agressief heeft getoond, bijvoorbeeld richting X en haar hondje Bono en naar X.
 6. Hummer is zelf als pup gebeten door de hond (Stafford) van X.
 7. Na de aanvaring met X, is zij, volgens X, roddels gaan verspreiden over hem en zet zij buren tegen hem op.
 8. Wanneer X zijn hond Hummer uitlaat, draagt Hummer een muilkorf. Die wordt echter ook wel eens afgedaan in het bijzijn van flatbewoners.

 Verslag van de deskundige

Deskundige Frits X heeft, voor zover thans van belang, kort samengevat het volgende geconcludeerd.

De hond Hummer is niet gevaarlijk voor mensen. Het is een mensvriendelijke hond, die wel veel beweging en aandacht nodig heeft.

De hond Hummer is wel gevaarlijk voor andere honden, omdat hij wat dat betreft niet is gesocialiseerd. Misschien kan dit door een gerichte opleiding worden verbeterd. Wat X zelf doet is niet goed. Geadviseerd wordt het dragen van een muilkorf, het gebruiken van een behoorlijke lijn (geen rol-lijn) en veel beweging.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Voldoende is gebleken dat de hond Hummer een acuut gevaar oplevert voor andere honden, waaronder die van X. Het is dan ook onvermijdelijk, dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het verkeerd afloopt. Anders dan door X gevorderd, mag echter niet van anderen worden gevergd dat zij altijd drie meter afstand moeten bewaren, al was het maar omdat X en X met veel andere flatbewoners gebruik moeten maken van dezelfde liften en zo al gauw X en Hummer tegen het lijf lopen.

Anders dan X heb ik er geen enkele vertrouwen in, dat X in staat zal zijn Hummer dusdanig te resocialiseren, dat hij geen gevaar meer oplevert voor andere honden. En al helemaal niet, dat dit zonder beperkingen van een muilkorf of een verplichte lijn mogelijk is.

Ik zal daarom beslissen dat X zijn hond Hummer met onmiddellijke ingang altijd behoorlijk gemuilkorfd en aangelijnd (stevige lijn, geen rol-lijn) moet houden, wanneer Hummer wordt uitgelaten. Overtreedt X dit verbod, dan verbeurt hij aan X en X van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 250,– per overtreding, met een maximum van € 10.000,–.

Het is begrijpelijk dat andere hondenbezitters, die gebruik maken van het hierna te noemen park, waaronder X, zich daar niet meer op hun gemak voelen als Hummer daar loopt. X kan heel goed ergens anders gaan lopen, zoals hij zelf toegeeft. Daarom zal ik X verder met onmiddellijke ingang verbieden zijn hond Hummer uit te laten in dat park, plaatselijk bekend als Park X, met uitzondering van het aansluitende dijkje, dit met dezelfde boetebepaling als hiervoor gegeven voor wat betreft het muilkorf- en aanlijngebod.

Al wat hiervoor is voorgeschreven komt pas te vervallen, nadat honden- gedragsdeskundige Frits X schriftelijk heeft verklaard, dat Hummer geen serieus gevaar meer oplevert voor andere honden.

Hoewel X niet wordt verplicht daartoe met Hummer een gerichte gedragstherapie te volgen, wordt hem dit wel ten zeerste aangeraden, wil deskundige Frits X de hiervoor bedoelde verklaring ooit kunnen afgeven.

Om de ernst van de situatie verder te benadrukken zal ik bovendien beslissen, dat X van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 10.000,– verbeurt aan X wanneer zijn hond Hummer, om welke reden dan ook en onder welke omstandigheden dan ook, X en/of haar hondje Bono mocht bijten. X moet hen daarom zoveel mogelijk mijden.

Tenslotte is voldoende gebleken, dat X negatieve en/of kwetsende  uitlatingen heeft gedaan over X, die zij bij navraag volstrekt niet aannemelijk heeft kunnen maken, zoals onder meer drugsgebruik door X. Daar moet zij mee ophouden, op straffe van een van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan X te verbeuren boete van € 100,– per overtreding met een maximum van € 5.000,–.

Het spreekt voor zichzelf, dat X en X geen persoonlijk belang meer hebben bij naleving van deze beslissing, als X en Hummer zich blijvend buiten de gemeente Schiedam mochten vestigen. Omgekeerd geldt dat ook als X en X uit Schiedam mochten vertrekken, in welk geval ook het roddelverbod voor X zijn zin verliest. Ik zal daarom bepalen, dat geen van partijen nog gebonden is aan, dan wel naleving mag verwachten van al het voorgaande, (behalve voor wat betreft mogelijk reeds verbeurde boetes), zo gauw deze partij de gemeente Schiedam duurzaam mocht verlaten.

In zoverre de hond Hummer dan nog gevaar oplevert is het aan de burgemeester van Schiedam om daar op grond van de APV tegen op te treden.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Bepaald wordt X zijn hond Hummer met onmiddellijke ingang altijd behoorlijk gemuilkorfd en aangelijnd (stevige lijn, geen rol-lijn) moet houden, wanneer Hummer wordt uitgelaten. Overtreedt X dit verbod dan verbeurt hij aan X en X van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 250,– per overtreding, met een maximum van € 10.000,–.

Verder wordt het X met onmiddellijke ingang verboden zijn hond Hummer nog uit te laten in het park, plaatselijk bekend als Park Groenoord, met uitzondering van het aansluitende dijkje. Overtreedt X dit verbod dan verbeurt hij aan X en X van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 250,– per overtreding, met een maximum van € 10.000,–.

Het hiervoor gegeven ge- en verbod komen te vervallen, zo gauw hondengedragsdeskundige Frits X schriftelijk heeft verklaard, dat Hummer geen serieus gevaar meer oplevert voor andere honden.

Verder wordt bepaald, dat X van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 10.000,– verbeurt aan X wanneer zijn hond Hummer, om welke reden en onder welke omstandigheden dan ook, X en/of haar hondje Bono mocht bijten.

Tenslotte wordt het X met onmiddellijke ingang verboden zich tegenover anderen op negatieve en/of kwetsende wijze uit te laten over X en/of de hond Hummer, zolang X zich houdt aan het voorgaande. Bij overtreding verbeurt zij aan X van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 100,– per overtreding met een maximum van € 5.000,–.

Voor recht wordt verklaard dat geen van partijen nog gebonden is aan, dan wel naleving mag verwachten van, al het voorgaande (behalve voor wat betreft mogelijk reeds verbeurde boetes), zo gauw deze partij de gemeente Schiedam duurzaam mocht verlaten.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde  wordt afgewezen.

 Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Spijkenisse op 16 juni 2021.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op    22 juni 2021.