VOLLEDIGE UITSPRAAK NIJMEGEN

by Mr Frank Visser | oktober 8, 2021 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK NIJMEGEN

Datum mondelinge uitspraak: 23 november 2020 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Nijmegen

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Fred en Yvonne X

te Nijmegen

verder te noemen: Familie X,

tegen:

Jennifer X en Antwan X

te Nijmegen

verder te noemen: J. X en A. X

bijgestaan door de heer Frits X,

gegeven door mr. B.T. Beuving.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser Doet Uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van Familie X is opgenomen in de bindend advies overeenkomst. Daarin is ook een tegenvordering van J. X en A. X opgenomen.

Mr. Bart Beuving, benoemd als plaatsvervanger van mr. F. Visser, conform art. 1 onder a van “het Reglement Bindend Advies mr. Frank Visser Doet Uitspraak ”, heeft kennisgenomen van alle door partijen overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 23 november 2020, welke is gehouden te Nijmegen.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting. Vanwege werkzaamheden is de heer A. X niet verschenen.  Wel is de heer F. X, vader van A. X, verschenen, en deze heeft zich gemeld als gemachtigde en heeft verklaard zich mede te conformeren aan de in deze zaak door mr. B.T. Beuving te geven uitspraak.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Bart Beuving zich begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen en de aangrenzende tuinen en heeft hij de bomen en heesters en zonnepanelen in het bijzijn van partijen bezichtigd, daarbij geassisteerd door Viktor Brand. Daarbij waren tevens aanwezig de heer Bas X als boomdeskundige en de heren A. X en L. X, zonnepanelen-experts.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

De vordering van Familie X:

  • Familie X vordert kort gezegd dat de zonnepanelen van J. X en A. X worden verwijderd of zodanig verplaatst dat de Familie X daar geen last meer van heeft. Bovendien wil de Familie X dat J. X en A, X haar natuurtuin respecteert en niet (meer) snoeit en stopt met zeuren over het groen uit hun tuin. Tenslotte wil de Familie X dat de heesters blijven staan.

 

De tegenvordering van J. X en A. X.:

  • X en A. X vorderen kort gezegd dat de bomen en heesters van de Familie X weg moeten of op zijn minst gesnoeid worden tot de erfgrens.
  • X en A. X vorderen verder dat de zonnepanelen blijven en niet behoeven te worden verplaatst.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement)

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn eigenaar van een koopwoning en wonen in Nijmegen. Zij zijn elkaars buren, Familie X woont aan de X en J. X en A. X aan de X. Hun achtertuinen grenzen aan elkaar. Familie X woont er 34 jaar en heeft een natuurtuin, vol met wintervaste planten en heesters. Vanwege een oogaandoening zijn die heesters belangrijk omdat die (te fel) (zon)licht tegenhouden. Te fel (zon)licht is namelijk schadelijk voor hun ogen. Doordat J. X en A. X zonnepanelen hebben geplaatst op hun dak, kan de Familie X niet meer genieten van hun tuin. Het reflecteren van die aluminium panelen komt veel te hard bij hen binnen, wat ook niet goed voor hun ogen is, aldus de Familie X.

X en A. X, die sinds vorig jaar naast de Familie X wonen, hebben een strak vormgegeven tuin, waarin bladeren, bessen en vogelpoep liggen, allemaal het gevolg van de heesters van de Familie X. J. X en A. X ergeren zich daaraan en zijn ook bang dat hun kind, spelend in de tuin, die besjes zou kunnen gaan opeten.

Gesprekken tussen beide families hebben niets opgeleverd.

 

Beoordeling van het geschil

Vaststaande feiten

In deze procedure zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan:

  • Familie X is eigenaar van een woonhuis met erf en ondergrond, staande en gelegen te Nijmegen, aan de X, kadastraal bekend als gemeente Hatert X. J. X en A. X zijn eigenaar van een woonhuis met erf en ondergrond, staande en gelegen te Nijmegen, aan de X, kadastraal bekend als gemeente Hatert X.
  • De achtertuin van Familie X grenst aan de achtertuin van J. X en A. X. Op de erfgrens tussen beide percelen staat een schutting. Daarvoor aan de kant van de Familie X staat op eigen terrein een hek.
  • In de achtertuin van Familie X staan dicht op de erfgrens sinds 1997 twee haagbeuken (zijnde heesters) en een laurierstruik. De takken van deze heesters/bomen hangen over de schutting.
  • X en A. X hebben op het dak van hun woning zonnepanelen laten plaatsen.
  • Door de Familie X is in september 2020 een deel van de overhangende takken verwijderd.

 

Verslag van de boomdeskundige

Naar het oordeel van de boomdeskundige gaat het hier om bomen, ook al noemt de Familie X deze bomen heesters. Deze drie bomen staan binnen een halve meter van de erfgrens. Achtereenvolgens vanaf de woonkamer gezien, staan in de tuin een beuk en twee laurierbomen. De beuk steunt op het ijzeren hek, dat door de Familie X op eigen grond is geplaatst. Bij het steunen tegen het hek is een schuurplek op de boom ontstaan. Dit verdient speciale aandacht, anders zal in de loop der jaren dit verergeren en problemen geven. De boom is gezond, zal niet omvallen bij een storm en kan nog wel 60 tot 80 jaar mee. De beide andere bomen (ook wel laurier genoemd) geven besjes, die gedeeltelijk in de tuin van J. X en A. X vallen. De deskundige zelf heeft ter plaatse de besjes van die bomen afzonderlijk getest door te proeven en zijn conclusie is dat deze besjes niet giftig zijn voor mensen. Alleen bij eten van grotere hoeveelheden kan er misselijkheid ontstaan.

De takken van die bomen hangen inderdaad over.

 

Verslag van de zonnepanelen-experts

Er hing op de dag van het locatiebezoek een laaghangende zon. Daardoor kon ik niet zelf constateren dat de klachten over reflectie van die zonnepanelen door de familie X gerechtvaardigd zijn. De expert heeft ter plaatse testen gedaan, waaruit kan worden gevolgd dat bij fel zonlicht er wel degelijk die reflectie ontstaat waarover de Familie X klaagt. De reflectie wordt veroorzaakt doordat de zon mede schijnt op de randen van de ombouw van de bak, waarin die zonnepanelen liggen. Een oplossing van het probleem zou kunnen zijn de randen van de bak te bedekken met zwarte kunststof.

 

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Voorop staat dat het een eigenaar van een woonhuis met een tuin het vrijstaat deze tuin in te richten zoals hij of zij dit wil.

Deze vrijheid kent wel bepaalde begrenzingen in de rechten van anderen, waaronder je buren.

Zo mag je met je keuzes geen onrechtmatige hinder veroorzaken.

 

Zonnepanelen

Als iets regelmatig heel erg spiegelt/reflecteert in de tuin van jouw buren op zo een manier dat je alleen maar met dichtgeknepen ogen in jouw tuin kan zitten, is het goed denkbaar dat dit hinder oplevert. Van de deskundige is begrepen dat de bak, waarin de zonnepanelen liggen, flink kan reflecteren. Met relatief weinig moeite is daar wat aan te doen en dat zullen J. X en A. X dan ook moeten doen.

Dit betekent dat de eis van Familie X over de verplaatsing van de zonnepanelen wordt afgewezen, want dat is dan niet meer nodig.

 

Bomen/heesters

De wet zegt dat bomen, heesters en heggen een bepaalde afstand moeten hebben van de erfgrens. Vandaag is gekeken en gemeten en geconstateerd dat de afstand minder is dan 50 cm. van de erfafscheiding. Dit is te dichtbij. Toch hoeven zij niet verwijderd te worden. De lichtinval in de tuin van de Familie X is fors te noemen, zo is vandaag geconstateerd.

De Familie X kent een oogconditie en de planten helpen bij het beperken van de lichtinval. Daarbij staan de heesters en bomen er al meer dan 20 jaar en op een gegeven ogenblik is het klaar met wat een buur daarover kan eisen (dat noemen we ook wel verjaring).

Dat betekent ook dat J. X en A. X moeten gedogen dat er boomafval, zoals bladeren en een enkele sprinkhaan in hun tuin terecht komt. Het is vaste rechtspraak dat buren zoiets van elkaar maar te accepteren hebben.

Takken

De takken mogen in beginsel niet overhangen. Anders dan de Familie X heeft gesteld, betekent overhangen niet dat alleen neerwaarts gerichte takken kunnen overhangen. Het gaat er om of de takken zich boven een ander erf uitstrekken. De takken van de bomen en heesters van de Familie X hangen over het erf van J. X en A. X. Die dienen door de Familie X te worden weggehaald om te voorkomen dat J. X en A. X daar last van hebben.

Dat betekent dat Familie X bevolen gaat worden 1 keer per jaar er zorg voor te dragen dat de overhangende takken terug gesnoeid worden. Voor wat betreft de beuk bij het huis moet het hier gaan om begeleidingssnoei tot zoveel als mogelijk tot de erfgrens. Een andere snoeiwijze betekent eigenlijk het einde van de boom. De boom en heester verder in de tuin zullen strak tot op de erfgrens moeten worden teruggesnoeid. Dit moet elk jaar gebeuren in de maand juni en eenmalig voor 1 maart 2021. Als dat niet of niet tijdig gebeurt, moet er een boete betaald worden. De Familie X wordt geadviseerd, dat door een professional te laten doen met kennis over begeleidingssnoei ter behoud van de boom.

X en A. X wordt verboden om de heesters zelf (te laten snoeien of beschadigen). Als dit toch gebeurt, moeten ook zij een boete betalen.

 

BESLISSING

Voor wat betreft de vordering van de Familie X:

De zonnepanelen

X en A. X moeten voor 1 maart 2021 zorgen, op hun kosten, dat de ombouw van de bak, die het dichtst bij het huis staat, met zwart mat kunststof of een andere niet reflecterend materiaal wordt bekleed; dit op boete van € 100,– per dag dat het niet of niet tijdig gebeurt, met een maximum van € 5.000, –.

Dit betekent dat ik de eis van de Familie X over de verplaatsing van de zonnepanelen afwijs, want dat is dan niet meer nodig.

 

Voor wat betreft de vordering van J. X en A. X:

Snoeien

Familie X wordt verplicht om de in deze procedure bedoelde heesters en bomen op eigen kosten te (laten) snoeien tot de erfgrens. In het jaar 2021 moet dit voor alle bomen/heesters gebeurd zijn voor 1 maart. Daarna moet dit voor de beuk dicht bij het huis elke drie jaar in de maand juni gebeuren. Het dient hierbij te gaan om begeleidingssnoei tot zoveel als mogelijk tot de erfgrens. Voor de bomen /heesters verder in de tuin dient dit elk jaar in juni plaats te vinden en moet ervoor worden gezorgd dat er geen tak meer overhangt.

Indien dit niet, of niet tijdig gebeurt, verbeurt Familie X aan J. X en A. X van rechtswege (geen aanmaning vereist) een boete van € 100,– per dag dat zij daarmee in gebreke is, met een maximum van € 5.000, –.

Een en ander geldt als een hoofdelijke verplichting voor beide echtelieden.

Het wordt J. X en A. X met onmiddellijke ingang verboden de in deze procedure bedoelde heesters eigenmachtig te (laten – dus ook niet door anderen) snoeien en/of beschadigen. Bij overtreding van dit verbod verbeuren J. X en A. X van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Familie X een boete van € 100,– per overtreding, met een maximum van € 5.000, –.

Een en ander geldt als een hoofdelijke verplichting voor J. X en A. X.

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering:

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. B.T. Beuving als plaatsvervangend bindend adviseur en mondeling uitgesproken te Nijmegen op 23 november 2020.