VOLLEDIGE UITSPRAAK HOORN

by Mr Frank Visser | oktober 8, 2021 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK HOORN

Datum mondelinge uitspraak: 7 juli 2021 (onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en versprekingen)

Plaats uitspraak: Blokker

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Melissa X wonende te Hoorn verder te noemen: X

en als voegende partij aan de zijde van X:

Bianca X eveneens wonende te Hoorn, verder te noemen: X, tegen

Kelly X en Matthew X wonende te Hoorn verder te noemen: familie X,

gegeven door mr. BOT. Beuving.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie januari 2021 te doen beslechten.

De vordering van X is opgenomen in de bindend advies overeenkomst. Daarbij is ook vordering van X opgenomen. Zij verklaart zich te conformeren aan de in deze zaak door mr. B.T. Beuving te geven uitspraak, voor zover deze haar aangaat.

De tegenvordering van de familie X is opgenomen in de bindend advies overeenkomst.

Mr, Bart Beuving, benoemd als plaatsvervanger van mr. F. Visser, conform art 1 onder a van “het Reglement Bindend Advies mr. Frank Visser Doet Uitspraak”, heeft kennisgenomen van alle door partijen overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 7 juli 2021, welke is gehouden te Blokker.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting,

Voorafgaande daaraan heeft mr. Bart Beuving zich begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen en aangrenzende tuinen en heeft hij deze bezichtigd. Eveneens heeft hij het zwembad, de tuinset en BMW van familie X bekeken, dit alles in het bijzijn van partijen. X was vergezeld van haar vader j. X.

Bij de plaatselijke bezichtiging was tevens aanwezig als geluidsdeskundige ing. Erik X.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

De vordering van Melissa X:

 • familie X moet verhuizen en als dat niet mogelijk is, moet er contactverbod komen;  de geluidsoverlast moet stoppen;
 • het zwembad moet weg c.q. alleen op eigen grond geplaatst worden.

Vordering voegende partij X;  een contactverbod tussen haar en familie X.

 

De tegenvordering van familie X:

 • Schadevergoeding voor het vernielde zwembad en de tuinset, en voor de gemaakte krassen op de auto;
 • X en X mogen niet meer over de familie X roddelen of naar binnen gluren in haar woning;
 • X moet haar tuin netjes onderhouden.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement )

Het conflict dat partijen verdeeld houdt, laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

X en familie X zijn buren. Hun achtertuinen grenzen aan elkaar. X woont daar ongeveer 1,5 jaar en heeft in eerste instantie leuk contact met de familie X. Er wordt regelmatig koffiegedronken bij elkaar) ook zijn er gezamenlijke feestjes.

Die gezellige situatie veranderde toen familie X een groot opblaaszwembad plaatsten in hun tuin. Na wat irritaties over-en-weer over dat zwembad ontstond er een burenruzie. X voelt zich daarna gepest en getreiterd, niet alleen door geluidsoverlast maar zij voelt zich ook begluurd. De situatie is thans zo erg dat X zich in huis opsluit met de ramen en deuren dicht en zij vermijdt elk contact met familie X.

Familie X echter stelt juist last te hebben van X. Zij zou niet alleen het oude zwembad (inmiddels is er een nieuw zwembad) van de familie X vernield hebben met stoeptegels maar ook de tuinset. Verder zou X samen met haar vriendin X krassen op haar BMW hebben gemaakt.

Ook zouden X en X vaak bij de familie X naar binnen gluren en roddels over de familie X verspreiden.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

 1. Jessica X huurt sedert 27 november 2019 een woning met aanhorigheden van X te Hoorn.
 2. Kelly X, nu samenwonend met Matthew X, huurt sedert 4 september 2018 een woning met aanhorigheden, ook van X te Hoorn.
 3. De tuinen van de beide sociale huurwoningen grenzen aan elkaar en liggen op een ongedeeld perceel, kadastraal bekend als gemeente Hoorn, sectie X, nummer X. Dit is een ongedeelde tuin.
 4. In de tuin van familie X is in juni 2020 een opblaaszwembad geplaatst. Dit heeft tot ongenoegen bij X geleid.
 5. De gezellige sfeer tussen X en familie X is veranderd in een burenruzie. Bemiddeling door politie heeft niets geholpen.
 6. Er zijn vernielingen gepleegd aan het zwembad en de BMW van familie X.
 7. De vriendin van X, X, heeft zich gevoegd aan de zijde van X. Zij heeft eerder ook aan de X gewoond.
 8. In de voor alle partijen geldende algemene huurvoorwaarden is een verbod opgenomen om overlast en/of hinder aan omwonenden te veroorzaken. Ook is het verboden om in gemeenschappelijke ruimtes spullen op te slaan.

 

Beoordeling van het geschil

(nader aan te vullen in het geval zoals bedoeld in artikel 14 lid 6 Reglement)

BESLISSING

Voor wat betreft de vorderingen en de tegenvorderingen:

Het zwembad

Het zwembad is door familie X in de gezamenlijke tuin geplaatst. Het gezamenlijke deel van de tuin wordt grotendeels in beslag genomen door dit zwembad, deels pal voor de neus van X. Dit is buitengewoon hinderlijk te noemen nu het hier een fors zwembad betreft. Dit beperkt de ruimte die de andere bewoners hebben aanmerkelijk. Daar komt bij dat volgens de huurvoorwaarden het plaatsen van goederen in de gemeenschappelijke ruimte niet is toegestaan. Daarom dient het zwembad door familie X te worden verwijderd, uiterlijk op 1 september 2021, en mag dat niet in het gemeenschappelijke deel van de tuin terugkomen.

Als dit zwembad niet op 1 september 2021 netjes en volledig is verwijderd, wordt een boete verbeurd van € 50,– per dag dat zij in gebreke blijft met een maximum van € 5.000,– telkens te betalen door de familie X aan X.

 

Netjes houden

Het gaat hier om een gemeenschappelijke tuin. Men dient dus rekening te houden met elkaar. Dat betekent dat iedere gebruiker van die tuin zijn/haar afval netjes moet opruimen en niets moet laten slingeren, zoals sigarettenpeuken, vuilniszakken en ook geen confetti. Nu de confetti in de hele tuin verband houdt met het feest van X moet zij de confetti (en dan ook maar meteen die vuilniszakken) deze week opruimen. Voor een dwangsom hierop wordt geen noodzaak gezien.

 

Schade en de schadevergoeding

Geconstateerd is dat er schade is aan de auto en tuinset. Ook is melding gemaakt over schade aan een eerder zwembad. Voor dit alles geldt dat mr. Bart Beuving de oorzaak van deze schade niet kan vaststellen. De foto waarbij X (misschien) iets in haar hand heeft, en ook de verklaring dat er een naald in het zwembad is aangetroffen, is onvoldoende. Dat betekent dat het verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen.

 

Geluidsoverlast binnen

Partijen hebben bij het locatiebezoek kunnen luisteren naar de Duitse metalband Rammstein en kunnen constateren dat de geluidsnorm kan worden overschreden. Dat er structureel de norm wordt overtreden heeft mr. Bart Beuving niet kunnen horen maar het kan heftig zijn, 20 blijkt uit de meting door de geluidsdeskundige. Omdat Matthew X zelf heeft aangegeven zich te houden aan de norm, en de muziek niet harder te zetten dan op stand SI op zijn geluidsinstallatie, zal mr. Bart Beuving hem aan die toezegging houden.

 

Auto

Dan de luide muziek in de auto: fatsoenshalve wordt van Matthew X verwacht dat hij zijn buren niet lastig valt met te luide muziek als hij met zijn auto de straat inrijdt of daar staat te klussen. Als Matthew X aan het klussen is voor de deur of op een parkeerterrein dan moet dat zonder muziek gebeuren: kortom, geen muziek in de auto voor de deur of op een parkeerterrein naast of in de nabijheid van de X.

Bij de metingen vandaag heeft de geluidsdeskundige in ieder geval vastgesteld dat de knalpijp niet aan de wettelijke geluidsnorm voldoet) daar heeft X gelijk in.

Echter is het niet bewezen, dat Matthew X dagelijks structureel overlast veroorzaakt. Mr. Bart Beuving gaat dus hier geen boete op stellen, maar hij wil wel Matthew X meegeven dat, indien hij aangehouden wordt voor een politiecontrole, er forse boetes worden gegeven voor het veroorzaken van geluidsoverlast door een knalpijp, die niet aan de wettelijke geluidsnorm voldoet.

 

Onderlinge bejegening

Zolang partijen doorgaan met naar elkaar schreeuwen, dreigen, gebaren maken of erger, zal dit burenconflict blijven doorgaan. Partijen halen niet altijd het beste bij elkaar naar boven. Daaraan moet dus een einde komen. Mr. Bart Beuving heeft bij de mondelinge behandeling met partijen daarover een gesprek gevoerd en daar hebben zij zelf een oplossing voor bedacht. Overeenkomstig deze afspraak geeft Mr. Bart Beuving X, X en familie X een contactverbod. Dat betekent dus niets tegen elkaar zeggen, geen digitale berichten naar elkaar sturen of elkaars aandacht trekken, gewoon elkaar negeren en niet nadrukkelijk bij elkaar naar binnen gluren, met andere woorden: vanaf nu zijn partijen lucht voor elkaar.

Als er echt iets is, dan moet dat worden gecommuniceerd door een zakelijk briefje naar elkaar te sturen via PostNL of via een briefje bij elkaar in de brievenbus gooien (mocht dat niet mogelijk zijn, laat dan die correspondentie maar via X lopen).

Op overtreding van dit verbod wordt een van rechtswege te verbeuren (geen aanmaning nodig) boete gesteld van € 50,– per keer met een maximum van € 5.000,–, telkens te betalen door de overtredende partij aan de gedupeerde tegenpartij.

Al de hiervoor bepaalde verboden gelden, voor zover zij aan de familie X is opgelegd, als hoofdelijke verplichtingen voor de tot die familie behorende personen.

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. B.T. Beuving als bindend adviseur en mondeling uitgesproken te Blokker op 7 juli 2021.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr, Bart Beuving als bindend adviseur en H.T Walstra als secretaris op 21 juli 2021.