VOLLEDIGE UITSPRAAK DEN HELDER

by Mr Frank Visser | september 6, 2021 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK DEN HELDER

Datum mondelinge uitspraak: 24 maart 2021 (onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Schagen

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

 Fred X,

te Den Helder,

verder te noemen: Fred

 en

Marian X & Duran X,

Annelies X en Sandra X

te Den Helder

verder te noemen:  Marian X en Duran

en (eventueel): Annelies X en Sandra X ,

 gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 en lid 6 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie januari 2021 te doen beslechten.

De vordering van Fred is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Marian X en Duran, Annelies X en Sandra X  opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 24 maart 2021, welke is gehouden te Schagen.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser met assistentie van Viktor Brand de in deze procedure bedoelde straat in Den Helder bezocht en heeft hij aldaar alles bezichtigd wat gelet op de vorderingen over en weer van belang kon zijn.

De relevante kadastrale grens tussen beide voortuinen is gereconstrueerd door het Kadaster. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 Vorderingen van Fred:

Fred vordert kort gezegd, dat Marian X en Duran, maar ook  Annelies X en Sandra X, , hem met rust laten.

Verder eist hij van Marian X en Duran een bedrag van  € 345,- in totaal als schadevergoeding voor de nieuwe schutting, die hij heeft moeten plaatsen, en voor de vernielde poster.

Tegenvordering van  Marian X en Duran, Annelies X en Sandra X:

 Marian X en Duran, Annelies X en Sandra X vorderen kort gezegd, dat Fred hen met rust laat.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

 Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

 Partijen wonen in dezelfde straat, de X in Den Helder. Fred woont op nummer X en Marian X en Duran wonen op nummer X. Aan de overkant van de X, op de nummers X en X, wonen twee vriendinnen van Marian X, genaamd Annelies X en Sandra X.

Toen Marian X en Duran in 2017 in de X kwamen wonen, werden zij warm onthaald, ook door Fred. De sfeer tussen Fred en Marian X en Duran veranderde toen er problemen ontstonden over de schutting in de voortuin. Duran had aan zijn kant planken tegen die schutting gespijkerd, waardoor er aan de kant van Fred spijkers en schroeven doorheen kwamen. Daardoor werd ook een aan de kant van Fred aan die schutting bevestigde klaprozenposter licht beschadigd. Een nieuwe, door Fred geplaatste schutting, moest op last van de gemeente worden afgebroken, omdat deze te hoog was. Vervolgens heeft Fred een derde schutting geplaatst.

Inmiddels is een en ander uitgemond in een straatvete omdat -volgens Fred- Marian X en Duran tegen hem samenspannen met buurvrouwen  Annelies X en Sandra X, om hem het leven zuur te maken. Dit door over hem te roddelen en hem te pesten en uit te schelden.

Volgens Marian X en Duran is Fred steeds op zoek naar iets om over te klagen. Zo heeft Duran uit goedheid, toen er een storm over Den Helder raasde, de bestaande schutting juist verstevigd. Daarop werd Fred boos en zei dat zij zijn schutting vernield hadden en ook de poster, die daar hing. Bewijs van beschadigingen hebben Maria X en Duran nooit gezien.

Fred bleef klagen en begon hen te treiteren en uit te schelden.

De overburen Annelies X en Sandra X hebben ook bonje met Fred. Zo praat hij met anderen in de straat over Annelies, vanwege haar geaardheid, en uit hij racistische opmerkingen over Sandra, omdat zij in Duitsland is geboren.

Beoordeling van het geschil.

 (nader aan te vullen in het geval zoals bedoeld in artikel 14 lid 6 reglement)

 

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vorderingen en de tegenvorderingen.

 Aan partij @ enerzijds en partij # anderzijds wordt met onmiddellijke ingang verboden om nog contact met de andere partij te hebben, op te nemen of te zoeken, dan wel uit te lokken, in woord en/of gebaar, waaronder in elk geval begrepen: schelden, dreigen, het hoorbaar voor de tegenpartij leveren van commentaar of het roddelen over elkaar en het maken van gebaren. Ook groeten is verboden. Partijen dienen elkaar volledig te negeren.

Op overtreding van dit verbod wordt een van rechtswege te verbeuren (geen aanmaning nodig) boete gesteld van € 100,– per keer met een maximum van € 5.000,–, telkens te betalen door de overtredende partij aan de gedupeerde tegenpartij.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Schagen op 24 maart 2021.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en E. Walstra als secretaris op  maart 2021.