VOLLEDIGE UITSPRAAK MAASTRICHT

by Mr Frank Visser | maart 26, 2021 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK MAASTRICHT

 

Datum mondelinge uitspraak: 17 februari 2021 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)
Plaats uitspraak: Maastricht

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Miranda en Gertjan,
en Desley,
verder te noemen: Miranda en Gertjan
met als voegende partij:

Jolanda,
verder te noemen: Jolanda,
allen te Maastricht
en

Jos en Miranda,
verder te noemen : Jos en Miranda,
met als voegende partij:

Davy en Kim,
verder te noemen: Dave en Kim,
allen te Maastricht,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.
De vordering van Miranda en Gertjan is opgenomen in de bindend advies overeen¬komst. Daarin is ook een tegenvordering van Jos en Miranda opgenomen. De voegende partijen hebben in die overeenkomst bevestigd dat zij de vordering, respectievelijk de tegenvordering, ondersteunen en dat zij zich zullen conformeren aan de in deze zaak te geven beslissingen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door partijen overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 17 februari 2021, welke is gehouden te Maastricht.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser met assistentie van Viktor Brand de in deze procedure bedoelde straat bezocht en heeft hij aldaar alles bezichtigd wat gelet op de vorderingen over en weer van belang kon zijn. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht.

Dave heeft de hoorzitting om veiligheidsredenen grotendeels in een afzonderlijke ruimte per video-verbinding kunnen volgen en is uiteindelijk alsnog op de hoorzitting zelf verschenen, terwijl Miranda dat weer in een afzonderlijke ruimte per video-verbinding heeft kunnen volgen.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

Vorderingen.
Miranda en Gertjan vordert kort gezegd, dat er een contactverbod wordt opgelegd tussen hen en Jos en Miranda en Dave en Kim, verder dat dezen niet meer zullen roddelen, schelden, gluren en vervelende gebaren maken tegen hen en tenslotte, dat Dave verplicht wordt een anti-agressiecursus te volgen.

Jolanda steunt de vorderingen van Miranda en Gertjan. Zij verklaart zich te conformeren aan de in deze zaak tussen Miranda en Gertjan c.s. en Jos en Miranda c.s. te geven beslissingen.

Tegenvorderingen
Jos en Miranda vordert kort gezegd, dat Miranda en Gertjan met inbegrip van zoon Desley moet gaan verhuizen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wil Jos en Miranda met rust gelaten worden, dus een contactverbod. Verder moet de in de voortuin bij Miranda en Gertjan geplaatste camera worden verwijderd. Tenslotte moeten Miranda en Gertjan haar raam bedekken, zodat Miranda niet meer continue naar buiten kan kijken en kan ”uitlokken”.

Dave en Kim steunen de vorderingen van Jos en Miranda.
Zij verklaren zich te conformeren aan de in deze zaak tussen Miranda en Gertjan c.s. en Jos en Miranda c.s. te geven beslissingen.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen wonen al jaren in dezelfde straat, de X te Maastricht. Gertjan en Miranda woont op nummer X en de Jos en Miranda op nummer X. Jolanda woont op nummer X en Dave en Kim op nummer X.

In het prille begin konden Miranda en Gertjan en Jos en Miranda redelijk met elkaar door één deur. Na wat kleine irritaties over-en-weer en een langdurige afwezigheid van Miranda (van Gertjan), waarover geroddeld werd, ontstond er echter een echte ruzie. Er werd gescholden en er werden gebaren naar elkaar gemaakt. Een en ander verergerde, nadat de voegende partijen zich daarmee gingen bemoeien en zich ieder aan de kant van een van de ruzie makende buren schaarden. Er werd geweld gebruikt, waarvoor Dave een taakstraf heeft verricht. Tijdens Oud en Nieuw lagen de buren opnieuw met elkaar overhoop en er werd (weer) gevochten. De sfeer in de straat is dus grondig verpest en dat moet volgens alle betrokkenen ophouden. Alle betrokkenen zijn er echter van overtuigd, dat de schuld geheel en al bij de ander ligt en dat zij zelf niets verkeerd doen.

Beoordeling van het geschil.
Het is duidelijk, dat we hier te maken hebben met een uiterst giftige en explosieve burenruzie, die inmiddels is ontaard in een soort straatruzie, waarbij twee kampen tegenover elkaar staan en elkaar het leven zuur maken.
Zoals zo vaak bij dit soort ruzies, is achteraf niet meer precies te achterhalen wie en wanneer de ruzie is begonnen, laat staan waarom. Waarschijnlijk is het een optelsom van irritaties over-en-weer en een gebrek aan sociale vaardigheden, om een en ander op een normale manier op te lossen.

Wel zijn een aantal feiten voldoende komen vast te staan, te weten:

1. Een in de straat omstreden verleden van Miranda (van Gertjan) in de seksindustrie, dat overigens door Miranda zelf is rondverteld.
2. Een weinig sociaal inlevingsvermogen, gekoppeld aan een kort lontje, bij Miranda (van Gertjan), bijvoorbeeld tot uiting komend bij het leksteken van voetballen van spelende kinderen, het bonken als een buurvrouw huilt van de pijn en het bellen van de politie voor pietluttigheden.
3. Geroddel door en overmatige bemoeizucht bij Jos, die alles van de buren in de straat wil weten en doorvertelt.
4. Gegluur met een camera aan de voorkant van haar woning door Miranda (van Gertjan) naar voorbijgangers.
5. Provocerend gedrag, schelden en dreigen over-en-weer.
6. Agressief gedrag van Dave. In één strafzaak heeft hij een taakstraf verricht voor 25 uur. Een tweede strafzaak, die ziet op een mishandeling tijdens Oud- en Nieuw, wacht nog op een behandeling door de rechter.

Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat deze slepende burenruzie uiteindelijk zal uitmonden in ernstig geweld, als niet adequaat wordt ingegrepen. Daarom wordt een klemmend beroep gedaan op de gemeente Maastricht en de verhuurder, de Stichting Woonpunt, om in elk geval Miranda en Gertjan en Jos en Miranda uit elkaar te halen. Miranda en Gertjan wil graag verhuizen, maar kan dit niet. Een door mij als bindend adviseur opgelegd verhuisgebod is alleen al daarom niet aan de orde.

Totdat dit is geregeld is het wel van groot belang, dat de vechtende partijen een aantal strikte regels krijgt opgelegd, waaraan zij zich niet zonder nadelige gevolgen kunnen onttrekken. Ik heb het hier over een uitgebreid contactverbod.

Partijen wordt met onmiddellijke ingang verboden om nog contact met de andere partij op te nemen, of te zoeken, of uit te lokken, in woord en/of gebaar, nog bij elkaar in de tuin en/of de woning te komen, waaronder in elk geval begrepen: schelden, dreigen, fysieke aanranding, het hoorbaar voor de tegenpartij leveren van commentaar of het roddelen over elkaar en het maken van gebaren. Kortom: alle partijen zijn voortaan lucht voor elkaar. Op overtreding van dit verbod wordt een boete gesteld, zoals hierna te bepalen.

Dit verbod en boetebepaling gelden ook voor contact met en door Miranda en Gertjan met Kim en Dave enerzijds en voor contact met en door Jos en Miranda met Jolanda anderzijds: geen contacten dus met iemand van het andere kamp.

Miranda (van Gertjan) wordt bovendien verplicht om de voor haar woning hangende camera binnen veertien dagen na vandaag blijvend zo vast in te stellen, dat deze alleen nog maar zicht geeft op haar eigen voortuin. Haar ramen hoeft zij niet af te plakken. Indien Miranda daaraan niet voldoet, verbeurt zij ook een hierna te bepalen boete.

Dave wordt verboden om wie dan ook van Miranda en Gertjan en/of haar bezoekers nog aan te raken. Op overtreding van dat verbod wordt eveneens een boete gesteld.

Een cursus, bedoeld om agressie in te tomen, kan ik niet aan Dave opleggen, hoewel dat wel een goed idee zou zijn. Dat laatste geldt overigens ook meerdere betrokkenen bij deze ruzie.

Ik hoop van harte dat partijen zich aan de hiervoor bedoelde verboden zullen houden. Doen zij dit niet, dan riskeren zij niet alleen hoge boetes, maar bovendien mag van de verhuurder worden verwacht, dat zij een gedwongen huisuitzetting van overtreders in overweging neemt, gelet op haar taak om het woongenot van haar andere huurders te beschermen. Om een en ander te ondersteunen, zal een kopie van deze uitspraak aan de verhuurder worden gestuurd.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vorderingen en de tegenvorderingen.

Aan Miranda en Gertjan en Jos en Miranda wordt met onmiddellijke ingang verboden om nog contact met elkaar te hebben, op te nemen of te zoeken, dan wel uit te lokken, in woord en/of gebaar, en om nog bij elkaar in de tuin en/of de woning te komen.

Daaronder wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: schelden, dreigen, fysieke aanranding, het hoorbaar voor de tegenpartij leveren van commentaar of het roddelen over elkaar en het maken van gebaren.

Dit verbod geldt ook voor contact met en door Miranda en Gertjan met Kim en Dave enerzijds en voor contact met en door Jos en Miranda met Jolanda anderzijds: geen contacten dus met iemand van het andere kamp.

Op overtreding van dit verbod wordt een van rechtswege te verbeuren (geen aanmaning nodig) boete gesteld van € 100,– per keer met een maximum van € 5.000,–, telkens te betalen door de overtredende partij aan de gedupeerde tegenpartij.

Miranda (van Gertjan) wordt verplicht om de voor haar woning hangende camera binnen veertien dagen na vandaag blijvend zo vast in te stellen en te laten, dat deze alleen nog maar zicht geeft op haar eigen voortuin. Indien Miranda daaraan niet (tijdig) voldoet, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Jos en Miranda een boete van € 100,– per dag, dat zij hiermee in gebreke is, met een maximum van € 5.000,–.

Dave wordt, onverminderd hetgeen hiervoor al is beslist, bovendien verboden, om wie dan ook van Miranda en Gertjan en/of haar bezoekers nog aan te raken. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Dave van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 1.000,– per keer, met een maximum van € 10.000.–.

Al de hiervoor bepaalde verboden gelden, voor zover zij aan Miranda en Gertjan en Jos en Miranda zijn opgelegd, als hoofdelijke verplichtingen voor de tot die families behorende personen.
Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

De secretaris zal een afschrift van deze beslissing doen toekomen aan de Stichting Woonpunt, kantoorhoudende te Maastricht.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgesproken te Maastricht op 17 februari 2021.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en E. Walstra als secretaris op februari 2021.