VOLLEDIGE UITSPRAAK DEN HAAG

by Mr Frank Visser | maart 26, 2021 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK DEN HAAG

Datum mondelinge uitspraak: 28 januari 2021 (onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)
Plaats uitspraak: Nootdorp

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Hellen
te Den Haag,
verder te noemen: Hellen

tegen:

Hamid
te Den Haag,
verder te noemen: Hamid

gegeven door mr. F.M. Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van Hellen is opgenomen in de bindend advies overeenkomst. Daarin is ook een tegenvordering van Hamid opgenomen.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 28 januari 2021, welke is gehouden te Nootdorp.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezichtigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. E. Roelofsen als deskundige, die geluidsmetingen heeft verricht en ook de vloer in de woning van Hamid heeft onderzocht. Viktor Brand heeft in opdracht van mr. Frank Visser enige geluidstests gedaan, onder meer ook samen met de kinderen van Hamid.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Summiere omschrijving van het conflict:

Partijen zijn elkaars buren aan het X in Den Haag, dat wil zeggen: Hellen woont in een benedenwoning op nummer X en precies boven haar op nummer X woont Hamid met zijn gezin.

Vanaf oktober 2020, toen Hamid daar met zijn echtgenote, en twee kinderen van respectievelijk 5 en 2 jaar, kwam wonen, klaagt Hellen over geluidsoverlast. Deze wordt volgens haar niet alleen door de twee kinderen, die de gehele dag spelen en rennen, veroorzaakt, maar ook door de ouders. Hellen lijdt geestelijk en lichamelijk onder de situatie.

Hamid zegt dat hij, om geluidsoverlast te voorkomen, laminaat met een geluidsisolerende ondervloer heeft gelegd. Het kan zijn dat zijn kinderen voor geluidsoverlast zorgen maar het zijn nu eenmaal kinderen, die van spelen en rennen houden. Hamid wil graag dat er een oplossing komt. Gesprekken met de verhuurder, X, en met elkaar hebben niets opgeleverd.

De vordering van Hellen.

Hellen vordert kort gezegd dat de geluidsoverlast van de bovenburen stopt.

De tegenvordering van Hamid.

Hamid vordert kort gezegd dat Hellen moet accepteren dat er sprake kan zijn van geluidsoverlast. Hij heeft er alles aan gedaan om dat te voorkomen.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

1. Partijen zijn elkaar buren, dat wil zeggen: Hellen woont precies onder de woning van Hamid. Beiden huren van de Woningstichting X een etagewoning, Hellen sinds 14 jaar en Hamid sinds oktober 2020.
2. Op beide woningen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, gevoegd bij de huurovereenkomst. In die Algemene Voorwaarden is onder meer het volgende bepaald:
Artikel 10.3: in een appartement of flat moet een huurder een zodanige
vloerbedekking aanbrengen, dat er voldoende geluiddemping is.
3. In de woning van Hamid is een laminaatvloer gelegd, AGT effect Elbruz 8 mm. met daaronder een Silent plus 10 mm. (gecertificeerd) ondervloer.
4. Al vrij spoedig nadat Hamid met zijn gezin de woning had betrokken, is Hellen gaan klagen over geluidsoverlast, volgens haar veroorzaakt in de woning van Hamid. Volgens Hellen is met name sprake van de gehele dag spelen en rennen door de 2 kinderen van Hamid.

Verslag van de deskundige

De deskundige heeft kort samengevat en voor zo ver thans van belang het volgende laten weten.
1. Er is een aantal dagen geluid gemeten in de woning van Hellen. In deze benedenwoning van Hellen zijn overdag en ’s avonds geluidsniveaus (piekgeluiden) gemeten van meer dan 60 dB terwijl het maximum overdag 40 dB is en in de avond 40 dB. Deze geluiden waren kennelijk afkomstig uit de daarboven gelegen woning van Hamid.
2. Beide woningen worden slechts gescheiden door een houten verdiepingsvloer en een plafond, waartussen geen enkele isolatie is aangebracht.
3. De door Hamid onder zijn laminaatvloer gelegde ondervloer is vanuit een oogpunt van geluidsisolatie niet geschikt voor deze woning, omdat de daaronder liggende verdiepingsvloer van hout is. De door Hamid gelegde Silent plus ondervloer is bedoeld voor geluidsisolatie op een betonnen verdiepingsvloer. Omdat de verkeerde ondervloer is gelegd wordt vrijwel geen geluidsisolatie verkregen en klinken contactgeluiden door in de benedenwoning van Hellen.
4. De bestaande ondervloer moet worden vervangen door een vloer van betonplex van minimaal 18 millimeter dik, die stijf op de houten verdiepingsvloer moet worden geschroefd, liefst nadat minerale wol is aangebracht tussen de verdiepingsvloer en het plafond van Hellen. Dat zal aanmerkelijk beter isoleren.
5. Verder moeten de bewoners van de woning van Hamid niet op blote of kousenvoeten lopen, maar op schoeisel met zachte zolen, zoals pantoffels.
6. Tenslotte zal toch enige beperking moeten worden gesteld aan het speelgedrag van de kinderen.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

De geluidsoverlast.

Over de aard en de ernst van de hinder wordt het volgende overwogen. Een louter subjectieve beleving van overlast verschilt van persoon tot persoon en is daarom niet bruikbaar als maatstaf voor de onrechtmatigheid. Daarvoor moet zo veel mogelijk aan objectieve maatstaven getoetst worden. Uit de meetgegevens van
deskundige Roelofsen en ook uit mijn eigen ervaringen bij het bezoek aan de woningen, blijkt dat hier sprake is van ernstige geluidsoverlast.

Bij het beoordelen van de onrechtmatigheid daarvan moet echter ook worden gekeken naar de bouwkundige staat van het gebouw waarin de woningen zijn gelegen en naar de getroffen maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, afgezet tegen wat technisch mogelijk is en redelijkerwijs van Hamid mag worden verwacht.

Daarover wordt het volgende overwogen. Het gaat om zeer slecht geisoleerde woningen, waarbij het doordringen van zogenaamde leefgeluiden nu eenmaal niet geheel kan worden voorkomen. Van Hamid mag echter wel worden verwacht, dat hij zorgt voor een behoorlijke, geluidsisolerende ondervloer onder zijn laminaatvloer. Gebleken is, dat de thans aanwezige ondervloer daarvoor op deze houten verdiepingsvloer niet geschikt is. Hamid zal deze dus moeten vervangen door een wel deugdelijke ondervloer, zoals door de deskundige aanbevolen.

Verder mag van Hamid worden verwacht, dat hij zijn levensstijl en dat van zijn gezin zodanig aanpast, dat geen onnodige geluidsoverlast wordt veroorzaakt. De wat dat betreft door de deskundige aanbevolen aanpassingen maak ik tot de mijne en zal ik dan ook aan Hamid opleggen. Zacht schoeisel dragen is een kleine moeite en de kinderen kunnen ook op de tweede verdieping (slaapgedeelte) zoveel en zo hard rennen en springen als ze willen. Ik begrijp dat ze dat ook wel eens beneden, op de eerste verdieping zullen blijven doen, maar dat hoeft niet de hele tijd achter elkaar.

De verplichting om een deugdelijke ondervloer aan te brengen zal ik voorzien van een fatale termijn en een boeteclausule. De gedragsaanwijzingen lenen zich daar niet voor, maar dat laat onverlet, dat Hamid daaraan gebonden is en dat het grovelijk veronachtzamen daarvan kan leiden tot een gedwongen beëindiging van de huurovereenkomst.

Als na het nakomen van het voorgaande nog geluid doordringt in de woning van Hellen, zal zij dit moeten accepteren.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Hamid wordt verplicht om binnen drie maanden na vandaag de onder de laminaatvloer op de eerste verdieping van zijn woning aanwezige ondervloer te vervangen door een betonplex ondervloer van minimaal 18 mm dikte, die stijf op de verdiepingsvloer is geschroefd. Indien Hamid daaraan niet, of niet op tijd voldoet, verbeurt hij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Hellen een boete van € 100,– per dag met een maximum van € 10.000,–.

Geadviseerd wordt de ruimte tussen de verdiepingsvloer en het plafond van Hellen op te vullen met minerale wol.

Hamid wordt verder verplicht ervoor te zorgen, dat hij, zijn huisgenoten en zijn bezoekers de eerste etage van zijn woning alleen belopen met schoeisel met zachte zolen (dus geen schoeisel met harde zolen, blote voeten of kousenvoeten).

Hamid wordt tenslotte verplicht ervoor te zorgen, dat zijn kinderen niet meer voortdurend hard heen en weer rennen en springen op de eerste etage van zijn woning.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgesproken te Nootdorp op 28 januari 2021.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 4 februari 2021.