VOLLEDIGE UITSPRAAK LIJNDEN

by Mr Frank Visser | februari 26, 2020 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK LIJNDEN

Datum mondelinge uitspraak: 4 december 2019 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Haarlem

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Piet en Ria

te: Lijnden

verder (ook) te noemen: Piet en Ria

tegen:

Wesley en Manon

te: Lijnden

verder (ook) te noemen Wesley en Manon,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van Piet en Ria is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Wesley en Manon opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Als deskundigen zijn benoemd Jasper Kosters en Edwin Hulleman.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 4 december 2019, welke is gehouden te Haarlem.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij waren ook aanwezig J. Kosters en E. Hulleman als deskundigen. De relevante kadastrale perceelgrenzen zijn gereconstrueerd door het kadaster, landmeter F. Schaap. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De landmeter en de deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Piet en Ria.

Piet en Ria vordert, zoals tijdens de behandeling nader toegelicht, kort gezegd, dat Wesley en Manon twee in deze procedure bedoelde schuttingen verplaatst, herstelt en/of vervangt, verder dat zij een boottrailer, een pallet met stenen en bouwpuin verwijdert, en verder dat zij niet meer voor haar woning parkeert.

De tegenvordering van Wesley en Manon.

Wesley en Manon vordert, zoals tijdens de behandeling nader toegelicht, kort gezegd, dat het Piet en Ria wordt verboden om te klagen, te schelden, te treiteren en/of te vernielen, een en ander met oplegging van een contactverbod (behalve voor praktische zaken) en verder, dat het Piet en Ria wordt verplicht betonblokken aan de straatkant te verwijderen en een schuur achter behoorlijk te onderhouden, met blindering van de daarin aanwezige ramen.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn elkaars buren. Piet en Ria woont al 27 jaar aan de X. Wesley en Manon heeft in november 2018 de woning aan de X gekocht en is meteen begonnen met het verbouwen van de nieuwe woning. Deze verbouwing geeft veel ergernis over en weer.

De  Piet en Ria is boos over de wijze waarop  Wesley en Manon schuttingen, die tijdelijk plaats moesten maken voor een aanbouw, heeft terug gezet. Ook het uitzicht van  Piet en Ria wordt volgens  Piet en Ria belemmerd door de vele rommel en de beide bedrijfsbussen van  Wesley en Manon. Bovendien heeft  Piet en Ria weliswaar tijdelijk toestemming gegeven om een boottrailer en stenen achter haar huis op te slaan, maar die worden niet weggehaald door  Wesley en Manon.

De  Wesley en Manon is haar beurt boos op de  Piet en Ria, omdat die betonnen blokken aan de straat heeft geplaatst, waardoor de  Wesley en Manon moeilijk haar oprit kan oprijden. Verder wil de  Wesley en Manon, dat de schuur van de  Piet en Ria, die reikt tot in haar tuin, wordt onderhouden, meer in het bijzonder door een eind te maken aan de tijdens het locatiebezoek naar voren gekomen asbestverontreiniging door het dak en het gevaar van vallende gevelstenen. Ook de treiterijen, bedreigingen en het zeuren moeten stoppen.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

In deze procedure mag van de volgende feiten worden uitgegaan.

 1. Pieter Piet en Ria is sinds 30 juli 1992 (aanvankelijk met zijn inmiddels overleden echtgenote) eigenaar van de vrijstaande woning met drie schuren, erf, tuin, ondergrond en verder aan- en toebehoren, gelegen aan X, kadastraal bekend als gemeente Haarlemmermeer. Hij woont daar nu samen met zijn dochter Ria.
 2. Wesley en Manon zijn sinds 26 november 2018 eigenaar van het vrijstaande woonhuis met ondergrond, berging, tuin een verder aan- en toebehoren, gelegen aan de X, kadastraal bekend als gemeente Haarlemmermeer, sectie X, evenals een daaraan op het noordwesten grenzend perceel grond, kadastraal bekend als gemeente Haarlemmermeer.
 3. Tussen perceel X en perceel X staat aan de voorkant een lage schutting, verder te noemen schutting 1. Tussen perceel X en X staan in het twee schuttingen, een korte in het midden, verder te noemen schutting 2 en een lange, achter, verder te noemen schutting 3.
 4. Noordwestelijk van en grenzend aan de percelen X en X is een perceel grond gelegen, kadastraal bekend als gemeente Haarlemmermeer, sectie X, dat eigendom is van de Staat der Nederlanden en nu te koop staat.Piet en Ria heeft laten weten, dat perceel niet te willen kopen. Wesley en Manon zijn wel van plan dat perceel te kopen
 5. Nadat Wesley en Manon eigenaar zijn geworden van de hiervoor onder 2 bedoelde percelen is zij begonnen met verbouwingswerkzaamheden in en rondom de woning. Dat heeft het nodige bouwpuin en ander afval opgeleverd, dat voor een deel werd opgeslagen in haar voortuin. Daar hadden Wesley en Manon ook een afvalcontainer geplaatst, die om de paar weken werd vervangen door een lege.
 6. Wesley en Manon parkeren ook twee bedrijfsbussen in haar voortuin en/of langs de weg voor haar woning. Daardoor wordt het voorheen vrije uitzicht naar rechts voor Piet en Ria belemmerd. Het vrije uitzicht naar voren blijft daardoor echter onaangetast.
 7. Piet en Ria, op haar beurt, heeft voor haar woning in de berm van de openbare weg betonblokken geplaatst. Wesley en Manon wordt door de blokken bij haar uitrit gehinderd bij het in- en uitrijden.
 8. Toen partijen nog geen ruzie hadden hebben Wesley en Manon met toestemming van Piet en Ria een boottrailer, achter, bij laatstgenoemde gestald. Later zijn daar nog een aantal pallets met stenen bijgekomen. Die staan daar nog steeds.
 9. Bij het storten van een betonvloer voor de nieuwe uitbouw is schutting 2 tijdelijk door Wesley en Manon verwijderd. Deze uiteindelijk teruggeplaatste schutting is niet helemaal recht teruggezet en overschrijdt in het midden de erfgrens met enkele centimeters. Dat is echter een tijdelijke zaak, nu deze schutting wordt vervangen door de buitenmuur van de nieuwe uitbouw.
 10. Vervolgens bleek schutting 3 over te hellen, richting Piet en Ria. Wesley en Manon hebben dat euvel verholpen, door het plaatsen van houten palen aan de kant van  Piet en Ria. Dat was niet naar de zin van Piet en Ria.
 11. Midden op het perceel van Piet en Ria staat een oude schuur. De achter- en zijgevel van deze schuur grenzen direct aan het erf van Wesley en Manon. Er is sprake van een inspringende erfgrens en bebouwing. Deze schuur, die in het zicht staat van Wesley en Manon, is zeer slecht onderhouden. De dakgoten zijn kapot en er zitten scheuren in het metselwerk in de achtergevel. Het golfplaten dak bevat asbest en is ernstig verweerd. De in de schuur aanwezige ramen, die rechtstreeks uitzicht bieden op het perceel van Wesley en Manon, waren ooit geblindeerd met witte verf, maar inmiddels kun je daar doorheen kijken.
 12. Sinds er ruzie is tussen Piet en Ria en Wesley en Manon is er sprake van herhaaldelijk schelden en dreigen door Piet en Ria.

Kadastrale grensreconstructie

Het kadaster heeft de relevante kadastrale grenzen gereconstrueerd. Gesteld noch gebleken is, dat deze grenzen niet zouden overeenstemmen met de werkelijke, juridische eigendomsverhoudingen.

Daaruit volgt dat schutting 2 in het midden iets over de erfgrens uitsteekt en dat schutting 3 weliswaar in een rechte lijn loopt, maar dat de ter plaatse grillige erfgrens daar aan beide kanten soms iets langs loopt.

Verslag van de deskundigen.

Jasper Kosters:

“Het golfplaten dak bevat asbest en verkeert in ernstig verweerde staat. Er is op het dak en in de goten sprake van verontreiniging door los gekomen asbestvezels. Hoewel er thans geen wettelijke verplichting bestaat om asbesthoudende daken te saneren, betekent de ernstig verweerde staat van het dak, in combinatie met aangetroffen asbestvezels op het dak en in de goten, een onmiddellijk risico op verontreiniging van de omgeving en dus een gezondheidsrisico voor omwonenden. Er wordt geadviseerd het dak binnen afzienbare tijd te saneren.”

Edwin Hulleman:

“De goten zijn lek en moeten gerepareerd.

Het metselwerk hoog in de achtergevel vertoont ernstige scheurvorming. Het metselwerk is daardoor instabiel geworden en kan bij hevige windvlagen omlaag vallen, met alle risico’s van dien voor daar aanwezige personen.”

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Voor wat betreft de eisen over en weer wordt als volgt overwogen.

Parkeren aan de voorzijde.

Voor zover Wesley en Manon voor haar woning langs de openbare weg parkeert is dat zonder meer toegestaan.

Voor wat betreft het parkeren van bedrijfsbussen in de voortuin geldt als uitgangspunt, dat dit is toegestaan, tenzij dit strijdig mocht blijken met een ter plaatse geldende bestemmingsplan of plaatselijke verordening

Volgens de plankaart behorende bij het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied Noord van de gemeente Haarlemmermeer, hebben de percelen van  Wesley en Manon de enkelbestemming Wonen. Volgens het bepaalde in artikel 38 van de planvoorschriften zijn de voor ‘Wonen’ aangewezen gronden bestemd voor wonen, aan huis verbonden beroepsuitoefening met (de) daarbij behorende tuinen,

terreinverhardingen en erven. Nergens in bedoelde planvoorschriften is een verbod opgenomen om te parkeren in de voortuin. Een dergelijk verbod is evenmin te vinden in de Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2018. Wel is het volgens artikel 6.3 verboden om zonder vergunning een uitrit te maken of te verbreden, maar dat is hier niet aan de orde.

Samenvattend is dus ook het parkeren in de voortuin toegestaan. Dat dit enigszins afbreuk doet aan het voorheen vrije uitzicht van Piet en Ria kan daaraan niet afdoen. Zij heeft geen recht op vrij uitzicht.

Bouwpuin en –afval in de voortuin.

Bij het locatiebezoek heb ik geen bouwpuin of –afval aangetroffen. De wel (nog) in de voortuin aanwezige zaken kunnen geen serieuze hinder veroorzaken. Anders dan door Piet en Ria aangenomen, mogen Wesley en Manon overigens best gedurende een paar weken achtereen een afvalcontainer in de voortuin plaatsen, mits ze daarvan melding doet bij de gemeente.

Betonnen blokken.

Volgens artikel 6.2 van meergenoemde Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer is het onder meer verboden zonder vergunning in een weg te graven of te spitten, de aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg. Onder een weg moet in dit geval worden verstaan ‘weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994’, wat betekent dat ook de bermen daartoe behoren. Het was noch is Piet en Ria dus niet toegestaan om eigenmachtig betonnen blokken in de berm voor hun woning aan X neer te leggen. Het lijkt mij uitgesloten, dat de gemeente daartoe toestemming zou verlenen. Bedoeld verbod geldt naar mijn oordeel (mede) ter bescherming van het belang van Wesley en Manon als aanwonende, voor zover deze blokken naast de uitrit van Wesley en Manon liggen.  Piet en Ria wordt daarom verplicht om een einde te maken aan deze onrechtmatige toestand ten aanzien van  Wesley en Manon, zoals hierna nader te bepalen.

 De schuttingen.

Voor zover  Piet en Ria tijdens het locatiebezoek begon te klagen over schutting nummer 1, wordt dat genegeerd, nu die klacht pas toen werd geuit en geen onderdeel uitmaakt van het geschil.

Schutting nummer 2 staat inderdaad iets over de erfgrens en ziet er inderdaad niet zo mooi uit. Ik zie echter geen aanleiding om Wesley en Manon te verplichten daar nu iets aan te doen, omdat deze schutting binnen afzienbare termijn toch zal worden vervangen door de buitenmuur van de nieuwe uitbouw van Wesley en Manon, die precies op de erfgrens komt.

Schutting 3 loopt eveneens niet precies op de erfgrens. Daarvoor bestaat echter een gegronde reden. De erfgrens ter plaatse loopt nogal grillig. Zou men de schutting die erfgrens laten volgen, dan zou er een schutting met bochten erin komen te staan. Dat ziet er natuurlijk niet fraai uit. Vandaar dat een schutting in een rechte lijn, zoals die er nu staat, het meest voor de hand ligt. Nu geen van partijen daardoor enig serieus te nemen tekort aan gebruiksgrond lijdt, vind ik het onredelijk om daar gedwongen verandering in te laten brengen.

Piet en Ria heeft wel een punt, waar zij klaagt over de door Wesley en Manon geplaatste houten paaltjes, aan haar kant van de schutting.  Wesley en Manon zal die paaltjes, zoals al door haar aangeboden, op grondniveau moeten afzagen en wegwerken, waartoe zij wel toegang moet krijgen tot het erf van Piet en Ria.

De schuur.

Dat  Piet en Ria’s schuur verwaarloost is weliswaar geen prettig aanzicht voor  Wesley en Manon, maar levert op zichzelf genomen geen onrechtmatige daad op. Dat wordt echter anders, indien deze verwaarlozing een reëel gevaar oplevert voor de buren. Voldoende gebleken is, dat dit gevaar zich in deze zaak inderdaad voordoet.

Om te beginnen leveren de van het verweerde dak losgekomen asbestvezels een direct gevaar op voor Wesley en Manon en hun jonge kinderen. Dat deze daaraan zouden blijven blootgesteld is onaanvaardbaar. Ik zal dan ook bepalen, dat dit dak moet worden gesaneerd.

Verder bestaat er de kans op uit de gescheurde achtergevel van de schuur naar beneden vallende stenen. Als dat gebeurt, lopen Wesley en Manon en in het bijzonder hun daar spelende kinderen gevaar om door die stenen te worden getroffen. Ook wat dat betreft moeten  Piet en Ria maatregelen treffen.

Tenslotte ben ik het met Wesley en Manon eens, dat de ramen in de schuur blijvend moeten worden geblindeerd, bijvoorbeeld door deze weer dicht te verven, zoals bedoeld in artikel 5.51 van het Burgerlijk Wetboek. Dit omdat de huidige situatie strijdig is met artikel 5. 50 van het Burgerlijk Wetboek.

Alles zoals hierna nader te bepalen.

Trailer en pallets achter.

Zoals uit de grensreconstructie is gebleken, staan zowel de boottrailer als de in deze procedure bedoelde pallets niet op het perceel van Piet en Ria, maar op perceel X dat eigendom is van de Staat der Nederlanden. Dat betekent dat de plaatsing van boottrailer en pallets op dat laatstgenoemde perceel Piet en Ria niet aangaat. Dit onderdeel van haar vordering wordt afgewezen.

Wat anders is het, dat Piet en Ria wel gelegenheid aan  Wesley en Manon moet geven, om deze zaken via haar erf af te voeren, al was het maar omdat zij ooit heeft toegestemd deze via haar erf naar perceel X aan te voeren.

Onderlinge bejegening.

Voldoende aannemelijk is geworden dat Piet en Ria, meer in het bijzonder Piet, zich ten opzichte van Wesley en Manon heeft schuldig gemaakt aan geregeld schelden en dreigen. Dat is uiteraard onrechtmatig en daarom moet dat stoppen. Ik zal Piet daarom een contactverbod opleggen, zoals hierna bij de beslissing te bepalen. Als er nog contact nodig mocht zijn, kan dat via Ria en Manon gebeuren.

Ook zie ik voldoende reden om Piet en Ria te verbieden zich te vergrijpen aan zaken die eigendom zijn van Wesley en Manon. Dit vooral omdat hij daarmee heeft gedreigd.

Eindoverweging

De in deze zaak te nemen beslissing zal kracht worden bijgezet door een of meer boetebepalingen, alles zoals hierna te bepalen.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van  Piet en Ria.

Wesley en Manon wordt verplicht om de in deze procedure bedoelde houten paaltjes bij schutting nummer 3, na behoorlijke voorafgaande aankondiging, binnen zes weken na vandaag te verwijderen, waartoe  Piet en Ria haar toegang tot haar perceel moet verlenen. Weigeren Piet en Ria toegang, dan komt deze verplichting te vervallen.

Indien Wesley en Manon zich niet houden aan het voorgaande, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan de tegenpartij een boete van € 50,– per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 10.000,–.

Voor wat betreft de tegenvordering van  Wesley en Manon.

 1. Piet en Ria worden verplicht binnen zes weken na vandaag de aan de voorzijde van haar woning naast de oprit van  Wesley en Manon in de berm geplaatste betonnen blokken te verwijderen en verwijderd te houden. Indien  Piet en Ria zich niet houden aan het voorgaande, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan de tegenpartij een boete van € 50,- per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 10.000,–.
 2. Piet en Ria worden verplicht om binnen acht weken na vandaag het golfplaten, asbesthoudende dak op haar schuur door een ter zake deskundig bedrijf te laten saneren en/of verwijderen en om het metselwerk in de achtergevel van de schuur zodanig te zekeren, dat het gevaar voor afvallend metselwerk wordt weggenomen. Indien  Piet en Ria zich niet houden aan het voorgaande, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan de tegenpartij een boete van € 200,– per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 20.000,–.

Indien  Piet en Ria zich niet houden aan het voorgaande, wordt  Wesley en Manon bovendien gemachtigd om, in de plaats van de boete, bedoelde werkzaamheden op kosten van  Piet en Ria zelf uit te (doen) voeren, wat  Piet en Ria moet gedogen.

 1. Piet en Ria worden verplicht om binnen vier weken na vandaag de ramen in haar schuur, die uitzicht geven op het perceel van  Wesley en Manon, blijvend ondoorzichtig te maken. Indien  Piet en Ria zich niet houden aan het voorgaande, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan de tegenpartij een boete van € 50,– per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 10.000,–.

Indien  Piet en Ria zich niet houdt aan het voorgaande, worden  Wesley en Manon bovendien gemachtigd om, in de plaats van de boete, bedoelde werkzaamheden zelf uit te (doen) voeren, wat  Piet en Ria moet gedogen.

 1. Piet wordt met onmiddellijke ingang verboden om in woord en/of gebaar en/of schriftelijk contact te hebben met Wesley en Manon, althans één van hen, waaronder begrepen schelden, tieren en dreigen. Toegestaan is alleen contact, indien nodig, tussen Ria en Manon.

 Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Alle uit het voorgaande voortvloeiende verplichtingen voor beide partijen, gelden als hoofdelijk voor de betreffende leden.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Haarlem op 4 december 2019.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 10 december 2019.