VOLLEDIGE UITSPRAAK VEENENDAAL

by Mr Frank Visser | januari 31, 2020 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK VEENENDAAL

Datum mondelinge uitspraak: 7 augustus 2019 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Veenendaal

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Mary en Jan

te Strijen

verder te noemen: Jan en Mary

tegen:

Gerrit

h.o.d.n. G. B Auto’s

te Veenendaal

verder te noemen Gerrit

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van Jan en Mary  is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Gerrit  opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 7 augustus 2019, welke is gehouden te Veenendaal.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser de in deze procedure bedoelde auto (Ford Ka) in het bijzijn van partijen bekeken. Daarbij was tevens aanwezig de heer J. Schuurman als deskundige, die deze auto heeft onderzocht. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Als informant is gehoord de huidige eigenaresse van de in deze procedure bedoelde auto.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

Vordering van Jan en Mary  

 Jan en Mary vorderen, kort gezegd, dat zij niet alleen de beloofde € 200,- terugkrijgen maar ook het betaalde voorschot van € 100,– als tegemoetkoming voor extra gereden kilometers en de verloren uren, die door hen in deze zaak gestoken zijn.

 

De tegenvordering van Gerrit  

Gerrit vordert, kort gezegd, een verklaring voor recht dat hij niet verplicht is geld te betalen aan Jan en Mary  . Daarnaast vordert hij een (symbolische) financiële vergoeding voor de uren die hij kwijt is vanwege zijn medewerking aan het programma “mr. Frank Visser doet uitspraak” omdat hij zijn zaak een paar dagen moet sluiten. Dat bedrag mag mr. F. Visser naar redelijkheid en billijkheid vaststellen.

 

Summiere omschrijving van het conflict

Jan  zag op Marktplaats een Peugeot te koop staan bij Gerrit B. Auto’s te Veenendaal. Na een aanbetaling van € 100,- kocht hij niet de op Marktplaats gespotte Peugeot maar besloot hij bij Gerrit  een andere auto, een Ford Ka, te kopen, met inruil van zijn Renault. De koop werd beklonken en Jan en Mary  reden na een kleine reparatie met die auto weg. Daarna bleken er volgens hen zoveel mankementen aan die auto te zitten, dat zij besloten die auto terug te brengen naar Gerrit  . Deze ging akkoord met die teruggave, en gaf op zijn beurt de Renault weer terug. Bovendien beloofde hij hen € 200,– terug te geven na verkoop van de Ford Ka. Echter, Gerrit  gaf de beloofde € 200,- na verkoop van die Ford Ka tot op heden niet terug.

Daarover is nu onenigheid ontstaan tussen partijen.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

In deze procedure mag van de volgende feiten worden uitgegaan.

  1. Op 16 mei 2019 heeft Jan   via internet voor € 100,– bij Gerrit  een auto (Peugeot) gereserveerd, die hij mogelijk wilde kopen. Zou hij bij Gerrit   een auto kopen, dan gold dat bedrag als aanbetaling. Kocht hij niets, dan was hij dat geld kwijt voor het reserveren van de Peugeot.
  2. Op 18 mei 2019 heeft Jan   de gereserveerde auto niet gekocht, maar wel een andere auto. Dat betrof een Ford Ka, bouwjaar 2001 met ongeveer 169.000 kilometer op de teller. De Ford Ka werd gekocht voor € 800,–. Met inruil van een Renault voor € 500,– en na aftrek van de hiervoor bedoelde aanbetaling van € 100,–, moest Jan   dus nog € 200,– bijbetalen. Afgesproken werd nog, dat de Ford Ka in juli 2019 bij G.   Auto’s APK gekeurd zou worden voor € 175,–, voor welk bedrag ook alle mogelijke gebreken zouden worden gerepareerd.
  3. Nadat Gerrit  eerst nog een reparatie aan een leiding van de stuurpomp had verricht en Jan   het verschuldigde had betaald, is de Ford Ka onmiddellijk aan Jan   afgeleverd en is hij daarin met Mary   weggereden.
  4. Al snel kwamen Jan en Mary   tot de slotsom, dat er het een en ander aan de auto mankeerde. Dat werd bevestigd door een kennis, die de nodige gebreken ontdekte. Mary  belde op 21 mei naar de zaak van Gerrit   met de mededeling, dat zij de Ford Ka niet meer vertrouwden en zij hun Renault weer terug wilden. Daarmee ging Gerrit   akkoord. Vervolgens is de Ford Ka op 25 mei 2019 met gesloten beurzen weer bij G.   Auto’s omgeruild voor de oude Renault.
  5. Uit coulance beloofde Gerrit vervolgens, dat hij € 200,– aan Jan en Mary zou terugbetalen, zodra de Ford Ka alsnog verkocht werd. Dat aanbod werd door Jan en Mary  geaccepteerd.
  6. Omdat de Ford Ka inderdaad het nodige mankeerde, bleef deze een paar weken in de garage van Gerrit   voor de nodige werkzaamheden. De auto werd daarna inderdaad verkocht.
  7. Voordat de Ford Ka was afgeleverd aan de nieuwe koper, drong Mary   echter al herhaaldelijk, doch tevergeefs, aan op betaling van de beloofde € 200,-. Omdat de toon waarop hij door Mary  werd aangesproken Gerrit   niet beviel, besloot hij zijn hiervoor bedoelde aanbod uiteindelijk in te trekken en weigerde hij te betalen.
  8. Inmiddels is de verkochte Ford Ka daadwerkelijk betaald en afgeleverd aan de nieuwe eigenaresse.

Verslag van de deskundige

De Ford Ka voldoet aan de minimale eisen, zoals gesteld bij de APK-keuring. Je kunt daar veilig de weg mee op. Het is echter wel een erg oude auto en de staat waarin deze zich bevindt is weinig florissant.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Gebleken is, dat de Ford Ka thans voldoet aan de minimale eisen, die je daaraan, gelet op de leeftijd en het aantal gereden kilometers, in redelijkheid mag stellen, waaronder als belangrijkste, dat je daar nu veilig de weg mee op kunt.

Daarmee is gegeven, dat de toezegging van Gerrit, om mogelijke gebreken aan de aan Jan   verkochte auto bij gelegenheid van de APK keuring voor een vast bedrag te herstellen, geen loze belofte was. Nu Jan daarmee akkoord was gegaan, leverden de direct na aflevering gebleken gebreken geen gegronde reden op, om de koop eenzijdig ongedaan te maken.

Hoe dan ook, partijen hebben deze koop nadien, in goed overleg, ongedaan gemaakt, waarbij ook de gevolgen (teruggave van de ingeruilde Renault en  terugbetaling van € 200,– bij nieuwe verkoop van de Ford Ka) werden geregeld. De geconstateerde gebreken aan de Ford Ka deden toen dus niet meer ter zake.

Wat overbleef was de bindende toezegging, dat € 200,– zou worden terugbetaald, zo gauw de Ford Ka was verkocht. Aan die toezegging mag Gerit   tot op heden worden gehouden. Dit met dien verstande, dat die € 200,– aan de Jan   moet worden terugbetaald, nu Mary geen contractspartij was noch is. Hij kan zich daaraan niet eenzijdig onttrekken met als reden, dat hij die toezegging helemaal niet had hoeven doen. Dat laatste is weliswaar juist, maar hij heeft de toezegging nu eenmaal gedaan. Dat er inmiddels ruzie is ontstaan en dat die Gerrit  de nodige tijd en inspanning heeft gekost, ontslaat Gerrit evenmin van de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting.

Het was even de vraag, wanneer de Ford Ka als verkocht moest worden aangemerkt. Was dat al toen de nieuwe eigenaresse hem had gekocht, of pas toen deze was afgeleverd en betaald? Deze interessante rechtsvraag behoeft thans echter geen beantwoording meer, omdat deze auto inmiddels wel degelijk is afgeleverd en betaald, zodat niets eraan in de weg staat, dat Gerrit   de beloofde € 200,–  aan Jan   terugbetaalt.

Voor terugbetaling van de hiervoor onder 1. bedoelde aanbetaling bestaat daarnaast geen enkele rechtsgrond. Dat geldt ook voor de door Gerrit   gevorderde (symbolische) vergoeding voor de aan deze zaak bestede tijd (zie artikel 19 lid 2 van het Reglement).

 

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering.

Gerrit wordt verplicht om binnen veertien dagen na vandaag aan Jan  te betalen de somma van € 200,–. Doet hij dat niet, of niet op tijd, dan is hij daarnaast de wettelijke rente over dit bedrag aan Jan verschuldigd, te berekenen vanaf vandaag tot aan de dag van daadwerkelijke voldoening.

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Veenendaal op 7 augustus 2019.