VOLLEDIGE UITSPRAAK AMSTERDAM -NOORD

by Mr Frank Visser | januari 6, 2020 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK AMSTERDAM -NOORD

Datum mondelinge uitspraak: 18 september 2019 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Oostzaan

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

 Sophie

te: Amsterdam

verder te noemen: Sophie

tegen:

Ria

te: Amsterdam

verder te noemen Ria,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van Sophie is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Ria opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 18 september 2019, welke is gehouden te Oostzaan.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde huurwoningen met directe omgeving en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Sophie.

Sophie vordert, kort gezegd, dat Ria stopt met gluren, kloppen op haar raam, pesten en met het uiten van beledigende opmerkingen. Ook moet Ria uit haar tuin blijven en daarin geen poep meer gooien. Verder vordert Sophie een vergoeding van Ria voor het kapotmaken van de bevestiging van een hek/schutting aan de muur.

De tegenvordering van Ria.

Ria vordert, kort gezegd, een contactverbod tussen partijen en verder, dat Sophie geen leugens meer over haar verspreidt. Zij wil met rust gelaten worden.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn elkaars buren en hebben nu al bijna vijf jaar ruzie. De achtertuin van Sophie kijkt uit op de voortuin van Ria. Hun woningen worden gescheiden door een grasveldje. Sophie wordt, volgens haar zeggen, al jarenlang begluurd en getreiterd door Ria, die zich naar haar zeggen van geen kwaad bewust is. In verband met die treiterijen is door Sophie geklaagd bij de verhuurder en dat leidde tot een bemiddelingsgesprek, maar dat gesprek, waarbij ook Ria aanwezig was, heeft geen verbetering gebracht.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

In deze procedure zijn, voor zover thans van belang, de volgende feiten voldoende komen vast te staan.

  1. Partijen zijn elkaars buren. Sophie huurt sinds februari 2014 het appartement met achtertuin, staande en gelegen te Amsterdam aan het Ria huurt vanaf de oplevering in 1984, van dezelfde verhuurder, het daar achter gelegen appartement met voortuin aan het X. Beide tuinen worden gescheiden door een voor ieder toegankelijk grasveld.
  2. Partijen leven al bijna vijf jaar lang met elkaar in onmin. Er is sprake van het over en weer uiten van beledigende opmerkingen, pesterijen en al dan niet vernielingen.
  3. Sophie heeft op een gegeven moment de verhuurder benaderd en deze heeft de buurtbemiddeling ingeschakeld. Hoewel beide partijen daarbij aanwezig waren, heeft dat gesprek geen verbetering in hun onderlinge verhouding gebracht.
  4. Op beide huurovereenkomsten zijn algemene huurvoorwaarden van toepassing. In artikel 10, onder 5, van die voorwaarden staat vermeld dat een huurder, door zijn gedrag, geen overlast, hinder of gevaar aan omwonenden veroorzaakt. In artikel 10, onder 6, worden onder gedrag ook intimidaties begrepen.

Standpunten van partijen.

Sophie beschuldigt Ria van het regelmatig bij haar naar binnen gluren, van kloppen op haar ramen en verder van het gooien van hondenpoep in haar tuin. Sophie verdenkt Ria er ook van, dat laatstgenoemde haar schutting/hek heeft beschadigd/ontwricht.

Ria begrijpt niet waarom zij beschuldigd wordt van deze dingen. Zij heeft het al druk genoeg met de zorg voor haar bejaarde moeder en haar gehandicapte zuster, die bij haar inwonen. Zij is zelfs zo overstuur geraakt door de beschuldigingen van Sophie, dat zij de verhuurder en de wijkagent op de hoogte heeft gesteld van wat er speelt.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

De vordering van Sophie.

De door Sophie geuite beschuldigingen ten opzichte van Ria zijn op geen enkele manier aannemelijk geworden. Sophie roept van alles, maar Ria ontkent ten stelligste en elk bewijs ontbreekt. Sterker, de door buren verstrekte informatie maakt het bijzonder onwaarschijnlijk, dat Ria zich aan genoemd wangedrag zou schuldig maken. Ik kan me dat ook zelf niet voorstellen. De door Sophie ondervonden overlast, als deze al echt is en niet gefabuleerd, kan evengoed door anderen zijn veroorzaakt, die -zoals nog is gebleken- vrij toegang hebben tot vlakbij haar woning. Dat betekent dat de vordering van Sophie in al haar onderdelen als ongegrond moet worden afgewezen.

De tegenvordering van Ria.

Gelet op wat hiervoor is overwogen voor wat betreft de vordering van Sophie, moet het ervoor worden gehouden dat Ria, veelal op grove wijze, volstrekt ten onrechte door Sophie is beschuldigd van het hiervoor genoemde wangedrag. Dat is onrechtmatig en Sophie zal daarmee moeten ophouden. Bovendien zal ik Sophie ook nog een algemeen contactverbod opleggen.  Alles zoals hierna te bepalen.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Sophie.

De vordering van Sophie wordt afgewezen.

Voor wat betreft de tegenvordering van Ria.

Sophie wordt met onmiddellijke ingang verboden om op welke manier dan ook nog beschuldigingen ten opzichte van Ria te uiten, zowel tegen Ria zelf, als tegen derden.

Verder wordt het Sophie met onmiddellijke ingang verboden om nog contact met Ria te hebben, te zoeken of op te nemen en/of tegen Ria te schreeuwen of te schelden.

Indien Sophie zich daaraan niet houdt, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 100,– per keer aan Ria, met een maximum van € 10.000,–.

Het (mogelijk) meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Oostzaan op 18 september 2019.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T Walstra als secretaris op 24 september 2019.