VOLLEDIGE UITSPRAAK MINNERTSGA

by Mr Frank Visser | oktober 28, 2019 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK MINNERTSGA

Datum mondelinge uitspraak: 14 augustus 2019 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Tzummarum

Bindend Advies

In het geschil tussen:

Floor

te Minnertsga

verder te noemen: Floor,

tegen

Jaantje

te Minnertsga

verder te noemen Jaantje,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’, editie oktober 2018, te doen beslechten.

De vordering van Floor is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Jaantje opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 14 augustus 2019, welke is gehouden te Tzummarum.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde huurwoningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij waren tevens aanwezig de heren E. Hulleman, bouwpatholoog, en J. van Muijlwijk, geluidsexpert, als deskundigen, die de nodige onderzoeken en geluidsmetingen hebben gedaan. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Floor.

Floor vordert, kort gezegd, dat het storende geluid en de koude wind, veroorzaakt door Jaantje, stopt.

De tegenvordering van Jaantje.

Jaantje vordert, kort gezegd,

  1. dat zij met rust wordt gelaten door Floor;
  2. dat zij bij een normaal gebruik van haar radio door Floor niet meer daarover wordt aangesproken;
  3. dat zij in haar eigen huis haar leven kan leiden, zoals zij dat wenst, zonder te moeten lijden.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat in de kern als volgt omschrijven.

Floor beticht Jaantje van het veroorzaken van (geluids-)overlast en Jaantje voelt zich door de houding van Floor niet meer op haar gemak in haar eigen huis.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

  1. Floor huurt vanaf 1995 van woningbouwvereniging Wonen, Noordwest Friesland, de woning, staande en gelegen te Minnertsga, aan de Collot d’Escurystrjitte XX. Jaantje huurt van dezelfde woningbouwvereniging de woning naast Floor, en wel op nummer XX.
  2. Aanvankelijk had Floor last van een wekkerradio van Jaantje. Daarom heeft zij deze in de vroege morgen niet meer aangezet.
  3. Floor heeft zich vervolgens herhaaldelijk bij de verhuurder beklaagd over ruisende/brommende geluiden en een koude luchtstroom, die volgens hem worden veroorzaakt door een door Jaantje geplaatste ventilator.
  4. Nadat medewerkers van de verhuurder ter plaatse een onderzoek hadden ingesteld was hun conclusie, dat er geen sprake was van geluidsoverlast, of van koude luchtstromen. Ook de door Floor gewaarschuwde politie heeft geen geluidsoverlast waargenomen.

Verslag van de deskundigen

De geluidsdeskundige heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende gemeld.

Met daartoe bestemde apparatuur is op aangeven van Floor de toonhoogte van het door hem bedoelde geluid vastgesteld. Gedurende zeven etmalen zijn alle geluiden in de woning van Floor opgenomen en vastgelegd. Tevens heeft Floor gedurende die periode een logboek bijgehouden, waarin hij optekende, wanneer hij het door hem bedoelde geluid hoorde. Geconcludeerd moet worden dat het door Floor bedoelde geluid gedurende de opnameperiode niet is waargenomen. Dat geldt ook voor de door hem in het logboek opgenomen periodes, waarin hij dat geluid wel meende te horen.

De bouwpatholoog heeft, kort samengevat, en voor zover thans van belang, het volgende gemeld.

De door Floor ondervonden tocht wordt veroorzaakt door ruime ventilatiegaten in het dakbeschot boven de keuken, door een ongebruikte dak-doorvoer boven de keuken en door het ontbreken van isolatie onder het dak boven de keuken. De daardoor veroorzaakte koude luchtstromen kunnen zich vrijelijk tussen de balkenlagen bewegen, waardoor in de ondergelegen ruimten een koudeval ontstaat. De computerkamer kan vanwege het beperkte vermogen van een voor een slaapkamer bedoelde radiator bij koude waarschijnlijk onvoldoende worden opgewarmd, wat ook een koude luchtstroom kan veroorzaken. Tenslotte is het buitenvoegwerk van een matige kwaliteit, wat eveneens warmtelekken tot gevolg kan hebben. Dat alles draagt bij aan de tochtklachten.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Geluidsoverlast.

Na minutieus uitgevoerd onderzoek is niets gebleken van het door Floor bedoelde hindergeluid. Dat geluid is niet waargenomen. Het moet ervoor worden gehouden, dat Floor iets hoort wat er in werkelijkheid niet is.

Daaruit volgt dat Jaantje in deze natuurlijk niets te verwijten valt. Er is bij haar geen apparatuur aangetroffen, waarmee een dergelijk geluid zou kunnen worden veroorzaakt.

Daarmee is gegeven, dat dit onderdeel van de vordering ongegrond is.

Tocht.

Voldoende is wel gebleken, dat Floor inderdaad last kan hebben van koude tocht in huis. Anders dan door hem gesteld, blijkt echter uit niets dat deze wordt veroorzaakt door, dan wel afkomstig is uit de woning van Jaantje. Zoals door de deskundige toegelicht, wordt deze koude tocht vooral veroorzaakt door ventilatiegaten en gebrekkige isolatie in de woning van Floor zelf. Dat mag uiteraard niet aan buurvrouw Jaantje worden verweten.

Onderlinge bejegening.

Ik kan me heel goed voorstellen dat Jaantje boos is geworden door de volstrekt onterechte beschuldigingen, aan haar adres geuit door Floor. Vooral het bezoek van de politie en de bewering, dat zij stiekem een ventilator boven haar plafond had neergezet, om Floor dwars te zitten, hebben begrijpelijkerwijs een flinke impact gehad. Zo ga je inderdaad niet om met buren in het algemeen en zeker niet met een alleenstaande vrouw op leeftijd. Dat valt Floor zwaar aan te rekenen.

Ik vind het verstandig om Floor daarom op straffe van een boete te verbieden om zijn buurvrouw nog langer lastig te vallen.

Gelet op het voorgaande vind ik het bovendien belangrijk om vast te stellen, dat Jaantje in haar eigen woning mag leven, zoals ze wil. Uit niets is gebleken dat ze enige overlast veroorzaakt. Ze hoeft niet muisstil te zijn en mag haar wekkerradio, net zoals voorheen, gewoon op een normaal geluidsniveau laten spelen, op stand 6. Als Floor dat al eens zou kunnen horen, wat bij mijn bezoek overigens niet het geval bleek, dan moet hij dat accepteren.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Voor recht wordt verklaard dat Jaantje in haar woning mag leven zoals zij dat altijd gedaan heeft en gewoon gebruik mag maken van haar wekkerradio, mits deze niet harder staat dan op stand 6.

Floor wordt met onmiddellijke ingang verboden om Jaantje in geschrift, woord en/of gebaar met klachten en/of anderszins lastig te vallen. Hij mag evenmin over haar klagen bij derden. Overtreedt Floor een of meer van deze verboden, dan verbeurt hij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 50,– per overtreding aan Jaantje, met een maximum van € 5.000,–.

Het over en weer (mogelijk) meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Tzummarum op 14 augustus 2019.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T Walstra als secretaris op 19-08-19.

H.T. Walstra                                                           Mr. F.M. Visser