VOLLEDIGE UITSPRAAK CREIL

by Mr Frank Visser | oktober 14, 2019 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK CREIL

Datum mondelinge uitspraak: 19 juni 2019 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Emmeloord

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Beleggingsmaatschappij Webotel B.V.

te Emmeloord,

vertegenwoordigd door mevrouw W.J. (directeur),

verder te noemen: Webotel,

tegen:

Gerrit Jan en Marieke

te  Creil

verder te noemen Gerrit Jan en Marieke,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van Webotel is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Gerrit Jan en Marieke opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 19 juni 2019, welke is

gehouden te Emmeloord.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. De relevante kadastrale perceelgrens is gereconstrueerd door het kadaster (landmeter S. Dijkstra). Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Webotel.

Webotel vordert kort gezegd dat Gerrit Jan en Marieke wordt verplicht tot betaling van een bedrag groot € 1.126,34 wegens haar aandeel in de kosten van een nieuwe schutting tussen de beide percelen van partijen.

De tegenvordering van Gerrit Jan en Marieke.

Gerrit Jan en Marieke vorderen kort gezegd een verklaring voor recht, dat zij niet verplicht zijn mee te betalen aan de door Webotel geplaatste nieuwe schutting.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Webotel bezit in Creil een perceel grond met daarop garages gebouwd. Tussen dit perceel en een aangrenzend perceel grond staat sinds lange tijd een schutting. De huidige eigenaren van het laatstgenoemde perceel, Gerrit Jan en Marieke, hebben die schutting weggehaald. Na protest van Webotel hebben Gerrit Jan en Marieke beloofd de schutting terug te plaatsen. Toen dat naar de mening van Webotel niet snel genoeg gebeurde, heeft Webotel zelf een nieuwe schutting geplaatst en betaald. Nu is er onenigheid ontstaan over de kosten van die nieuwe schutting: Webotel wil dat Gerrit Jan en Marieke de helft daarvan meebetalen, wat Gerrit Jan en Marieke weigeren.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

  1. Sinds 30 november 2001 is Webotel eigenaar van een perceel grond, waarop (thans) garageboxen zijn gebouwd, gelegen aan de Friesestraat te Creil (NOP), thans kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder sectie FW nummer XX.
  2. Sinds 2 augustus 2017 Zijn Gerrit Jan en Marieke eigenaar van een perceel grond met woonhuis gelegen aan de Graaf Florislaan XX te Creil (NOP), kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie FW, nummer XX.
  3. Webotel heeft in of omstreeks 2002 een schutting gebouwd als grensafscheiding tussen beide percelen. Deze schutting is in 2017 verwijderd door Gerrit Jan en Marieke. Nadat Webotel daarover had geklaagd, hebben Gerrit Jan en Marieke toegezegd een nieuwe schutting te zullen plaatsen.
  4. Eind 2018 heeft Webotel zelf een nieuwe schutting laten plaatsen. Dat kostte € 2.252,67. Bij brief van 28 februari 2019 zijn Gerrit Jan en Marieke aangezegd dat van hen werd verwacht, dat zij daarvan de helft, dat is € 1.126,34, zouden meebetalen. Dat is door Gerrit Jan en Marieke geweigerd.

Kadastrale grensreconstructie

Uit de kadastrale grensreconstructie blijkt dat de nieuwe schutting geheel op het perceel van Webotel is gebouwd. Op aanwijzing van partijen bleek ook de oude schutting geheel, dan wel grotendeels op het perceel van Webotel gebouwd.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Nu partijen het erover eens zijn, dat ook de oude schutting geheel, dan wel grotendeels, op het perceel van Webotel was gebouwd, volgt uit het bepaalde in artikel 5.20 lid 1 aanhef en onder e. van het Burgerlijk Wetboek, dat deze geheel eigendom was van Webotel.

Dat betekent dat Gerrit Jan en Marieke onrechtmatig handelden, toen zij deze schutting eigenmachtig verwijderden. Dat zij in de veronderstelling verkeerden, dat die schutting van hun was, kan daaraan niet afdoen.

Volgens het bepaalde in artikel 6.162 van het Burgerlijk Wetboek zijn Gerrit Jan en Marieke verplicht de door Webotel geleden schade te vergoeden. Deze schade is echter niet zomaar gelijk te stellen aan de kosten van de nieuw gebouwde schutting, of een deel daarvan. Het gaat erom vast te stellen wat de waarde was van de oude schutting. Ik acht voldoende aannemelijk geworden dat deze oude schutting, die bijna 18 jaar oud was, in een zeer slechte staat verkeerde en op korte termijn toch al aan vervanging toe was. Hij werd door kunst- en vliegwerk overeind gehouden. Ik zal de waarde van die oude, al bijna afgeschreven schutting, gelet op het bepaalde in artikel 6.97 van het Burgerlijk Wetboek, naar redelijkheid en billijkheid schatten op een bedrag groot € 250,–. Voor dat bedrag is Webotel dus benadeeld.

Echter, bij de begroting van de schade moet ook rekening worden gehouden met het gegeven, dat te verwachten was dat Webotel op korte termijn toch al kosten moest maken om die oude, gammele schutting zelf te verwijderen, te weten kosten van afbraak en afvoer. Naar mijn inschatting zouden die kosten zeker niet lager uitvallen dan de hiervoor geschatte waarde van € 250,–. Nu Webotel deze kosten niet meer hoeft te maken, levert dat een besparing op die moet worden verrekend met de hiervoor begrootte schade van € 250,–.  Per saldo lijdt Webotel dus geen schade en hoeven Gerrit Jan en Marieke niets te vergoeden.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Voor recht wordt verklaard, dat Gerrit Jan en Marieke weliswaar onrechtmatig gehandeld hebben ten opzichte van Webotel, maar dat daardoor geen door haar aan Webotel te vergoeden schade is geleden.

Het over en weer (mogelijk) meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te  Emmeloord op 19 juni 2019.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T Walstra als secretaris op 8 juli 2019.

H.T. Walstra                                                           Mr. F.M. Visser