VOLLEDIGE UITSPRAAK ROELOFARENDSVEEN

by Mr Frank Visser | september 19, 2019 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK ROELOFARENDSVEEN

Datum mondelinge uitspraak: 24 april 2019  (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Nieuw-Vennep

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Berna en Frans

te Roelofarendsveen

verder te noemen X,

 en

 Gemeente Kaag en Braassem

te Roelofarendsveen

verder te noemen De Gemeente,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van X is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van de Gemeente Kaag en Braassem opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 24 april 2019, welke is gehouden te Nieuw-Vennep.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde bomen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. Bas van der Veer als deskundige. Viktor Brand heeft een buurtonderzoek ingesteld. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige en Viktor Brand hebben mondeling verslag uitgebracht.

Als getuige is gehoord de heer Y.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

De vordering van X.

X vordert, kort gezegd, dat de in hun straat staande elzenbomen worden gekapt en dat tot dat moment, in de ergste maanden van overlast door die elzenbomen, hun straat wekelijks door De Gemeente wordt geveegd.

 

De tegenvordering van De Gemeente.

De Gemeente vordert een verklaring voor recht, dat de in deze procedure bedoelde elzenbomen mogen blijven staan.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

X woont al 48 jaar in Roelofarendsveen. In hun straat staan 14 elzenbomen. X heeft overlast van het van deze bomen afkomstige afval, zoals zaadslingers en katjes, waardoor de straat regelmatig vol ligt met gele smurrie, rode korrels en propjes. X wil dat deze bomen verwijderd worden. X heeft er geen bezwaar tegen, dat er in plaats van elzenbomen ander groen komt, mits dat geen overlast bezorgt.

De Gemeente stelt dat de bomen gezond en beeldbepalend zijn voor de straat. Daarnaast heeft de Gemeente als beleid, dat er geen bomen worden verwijderd op grond van overlast door natuurlijke processen zoals bladval, takken en schaduwwerking. Daarom wil De Gemeente dat alle bomen blijven staan. Wel is zij bereid vaker de straat schoon te maken.

 

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

  1. X woont al 48 jaar in Roelofarendsveen.
  2. Ongeveer 48 jaar geleden heeft De Gemeente (althans haar rechtsvoorgangster) 14 elzenbomen (Alnus Spaethii) in de straat geplant, Deze bomen worden algemeen als bijzonder geschikt gezien voor gebruik in de publieke ruimte, onder meer vanwege hun onderhoudsvriendelijke karakter en daardoor lage kosten. Deze bomen verliezen echter wel gedurende een groot deel van het jaar bloei-, zaad en ander afval.
  3. Ongeveer 10 jaar geleden heeft de buurt een handtekeningenactie gevoerd, waarin De Gemeente werd opgeroepen wat te doen aan de door het boomafval veroorzaakte overlast. Daarop heeft De Gemeente snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Verder heeft De Gemeente een aangepast veegschema doorgevoerd, wat inhoudt dat, in plaats van de gebruikelijke 10 veegbeurten per jaar, nu 15 veegbeurten worden uitgevoerd. Dat heeft in zoverre niet geholpen, dat nog steeds veel overlast wordt ondervonden.
  4. In 2017 heeft X in het Algemeen Dagblad aandacht gevraagd voor de volgens haar nog altijd bestaande overlast. Daarop heeft De Gemeente (weer) laten weten, niet van plan te zijn de bomen te kappen.

Verslag van de deskundige

De deskundige heeft kort samengevat en voor zover thans van belang het volgende laten weten.

De bomen zijn gezond en levenskrachtig en blijken bovendien goed onderhouden. Er bestaat geen enkele boom-technische reden, om die bomen te kappen. Wel zou De Gemeente nog kunnen overwegen, om de bomen om-en-om te kappen en op de vrijgekomen plekken nieuwe aanplant te realiseren. Daardoor wordt een meer levensbestendige cyclus ingevoerd, in die zin dat als de overblijvende bomen hun levenseinde hebben bereikt de nieuwe aanplant weer volwassen is.

Verslag van Viktor Brand

Viktor Brand heeft laten weten dat alle door hem ondervraagde buurtbewoners overlast ondervond van de bomen en dat zij, op één ondervraagde na, allemaal willen dat de bomen worden gekapt.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Aan X moet onmiddellijk worden toegegeven, dat de in deze procedure bedoelde elzenbomen ongetwijfeld ernstige hinder veroorzaken. Meer in het bijzonder de grote hoeveelheid boomafval, dat elk jaar in de straat valt, veroorzaakt de nodige overlast.

De vraag is echter, of deze hinder ook onrechtmatig is in de zin van het bepaalde in artikel 6.162 van het Burgerlijk Wetboek.

Volgens vaste rechtspraak is het enkele feit dat gezonde bomen blad- en bloemafval produceren, onvoldoende is om te spreken van een onrechtmatige situatie, die het gedwongen kappen daarvan rechtvaardigt. Buren en andere omwonenden hebben de daardoor veroorzaakte hinder in beginsel voor lief te nemen. Dat geldt in het bijzonder voor bomen in de publieke ruimte, zoals hier het geval is. Daarmee wordt immers een belangrijk gemeenschappelijk belang gediend, te weten een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, die bovendien tegemoetkomt aan de eisen van een veranderend klimaat (CO² afvang).

Dat is alleen anders, indien in een concreet geval sprake is van dermate ernstige hinder, dat daardoor een min of meer onleefbare situatie ontstaat voor omwonenden. In dat -naar zijn aard uitzonderlijke-  geval moet het hiervoor bedoelde gemeenschappelijk belang wijken voor dat van de gedupeerden.

Bij de afweging van de hiervoor bedoelde belangen is tevens van belang, dat van De Gemeente als eigenaar van die bomen mag worden verwacht, dat zij daaraan het nodige onderhoud laat plegen, en ook overigens alle redelijke maatregelen treft, om de door die bomen veroorzaakte overlast zoveel mogelijk te beperken.

In het hier aan mij voorgelegde geval is naar mijn oordeel, in elk geval in Roelofarendsveen, niet gebleken van een uitzonderlijke situatie, zoals hiervoor bedoeld. De hinder is weliswaar aanzienlijk, maar nu ook weer niet zo ernstig, dat daardoor een onleefbare situatie is ontstaan. De Gemeente voldoet aan haar onderhoudsplicht en veegt de straat meer dan gebruikelijk. Bovendien heeft zij zich bereid verklaard om bij zeer ernstige overlast een extra veegbeurt in te lassen.  Aan die toezegging mag De Gemeente worden gehouden.

Samenvattend is De Gemeente dus niet verplicht om bomen te kappen in de straat van X. Dat andere gemeenten in vergelijkbare gevallen wel tot kap overgaan, valt binnen de vrije, politieke beslissingsruimte van die gemeenten en kan niet afdoen aan het voorgaande. Het is de gemeenteraad en niet de rechter, die bij de invulling van die ruimte het laatste woord heeft.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

B E S L I S S I N G

De vordering van X wordt afgewezen.

Voor recht wordt verklaard, dat De Gemeente niet verplicht is om bomen te kappen in Roelofarendsveen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Nieuw-Vennep op 24 april 2019.