VOLLEDIGE UITSPRAAK VOORTHUIZEN

by Mr Frank Visser | juni 5, 2019 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK VOORTHUIZEN

       

Datum mondelinge uitspraak: 3 april 2019 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Voorthuizen

 

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Louis en Hetty

te Voorthuizen

verder te noemen: Louis en Hetty,

tegen:

Marianne

te Amsterdam

verder te noemen Marianne,

bijgestaan door haar vriend John,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’, editie oktober 2018, te doen beslechten.

De vordering van Louis en Hetty is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Marianne opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 3 april 2019, welke is gehouden te Voorthuizen.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Samen met Viktor Brand zijn metingen verricht. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht. Alles wat door haar vriend John naar voren is gebracht, is daarbij kennelijk mede namens en met instemming van Marianne gezegd.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Louis en Hetty.

Louis en Hetty vorderen, kort gezegd, dat Marianne de schuttingen aan de onderzijde afdicht (bij regen stroomt grond onder de schutting naar Louis en Hetty), de rieten schutting verlaagt tot de hoogte van de houten schutting, de coniferen, de laurierstruik en het plastic schuurtje verlaagt tot aan de bovenkant van de schutting.

De tegenvordering van Marianne.

Marianne vordert, kort gezegd, dat Louis en Hetty hun tuin opknappen, hun ramen blinderen (gluren) en haar met rust laten.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

 Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Naar aanleiding van een al opgelost conflict wegens het plaatsen van een carport door Marianne is de relatie tussen partijen verstoord geraakt. Louis en Hetty ergeren zich aan beplanting en bebouwing in de tuin van Marianne en Marianne ergert zich aan een gebrek aan onderhoud aan de kant van Louis, evenals aan diens ruzieachtige gedrag en aan diens gluren.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

  1. Louis en Hetty zijn sinds 1 juni 1981 eigenaar van een recreatiebungalow met ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen te Voorthuizen aan de Zevenbergjesweg X, kadastraal bekend als gemeente Voorthuizen sectie X nummer X. Louis en Hetty wonen daar permanent.
  2. Marianne is sinds 22 oktober 1997 eigenaar van een recreatiebungalow met ondergrond, erf en tuin en twee aangrenzende tuinpercelen grond, eveneens staande en gelegen te Voorthuizen aan de Zevenbergjesweg X, huisje X, thans kadastraal bekend als gemeente Voorthuizen sectie XX. Marianne gebruikt deze bungalow als recreant.
  3. Het perceel X van Louis en Hetty grenst aan perceel X van Marianne. Nadat partijen ruzie hadden gekregen over de plaatsing van een carport op het terrein van Marianne, wat inmiddels is opgelost, heeft Marianne aanvankelijk coniferen geplant als grensafscheiding. Toen die niet goed aansloegen heeft Marianne op eigen terrein een houten schutting van ongeveer 1.80 meter hoog geplaatst en aansluitend een rieten schutting van ongeveer 1.95 meter  De schuttingdelen komen niet overal geheel tot aan de grond, waardoor daar bij (hevige) regen natte grond onderdoor kan stromen, naar het erf van Louis en Hetty. Aan de kant van Marianne zijn inmiddels enige planken geplaatst, als water/grondkering.
  4. Achter en naast de hiervoor bedoelde schutting(en) staan aan de kant van Marianne nog steeds enige van de hiervoor onder 3 bedoelde coniferen, dit vlak op de erfgrens. Deze coniferen steken iets uit boven de schuttinghoogte.
  5. Marianne heeft op ongeveer 00/1.70 meter uit de erfgrens een laurierstruik staan, die ruim boven de schutting uitkomt.
  6. Tenslotte heeft Marianne een kunststof schuurtje in haar tuin staan, van ongeveer 2,26 meter hoog, dat vanuit de tuin van Louis en Hetty duidelijk zichtbaar is.
  7. Op de eerste verdieping van hun bungalow hebben Louis en Hetty een bureau staan. Vanuit het daarboven geplaatste raam heeft Louis een (vanwege de laurierstruik) beperkt uitzicht op het erf van Marianne.

 

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

De schuttingen.

Ter plaatse mag vergunningvrij een erfafscheiding worden gebouwd van maximaal 2 meter hoog. Ik stel vast dat beide door Marianne, op eigen grond geplaatste, schuttingen deze maximale hoogte niet overschrijden, zodat er geen juridisch dwingende reden is om deze schuttingen, althans de rieten schutting te verlagen. Dat Louis en Hetty het hoogteverschil niet mooi vinden, kan daaraan niet afdoen. Desgewenst kunnen zij aan hun kant een eigen schutting naar smaak oprichten.

Voor wat betreft de onderkant van deze schuttingen is inderdaad gebleken, dat deze op enkele plaatsen onvoldoende water en grond kerend is. Van de kant van Marianne is echter toegezegd, dat euvel op korte termijn te zullen verhelpen, waaraan zij mag worden gehouden.

De coniferen.

Ook voor wat betreft de coniferen is bij gelegenheid van de hoorzitting overeenstemming tussen partijen bereikt. Van de kant van Marianne is toen immers toegezegd, deze coniferen te zullen inkorten tot houten schuttinghoogte = ongeveer 1.80 meter hoog. Ook aan deze toezegging mag Marianne worden gehouden.

De laurier.

Gebleken is dat de laurier, die naar mijn oordeel een struik is en geen boom, ruim voldoende uit de erfgrens is geplant. Ter plaatse geldt daarvoor de gewone wettelijke afstand van 50 centimeter.

Er bestaat geen voldoende juridische grondslag om Marianne te verplichten die laurierstruik in te korten tot op schuttinghoogte. Het enkele feit dat deze struik soms enig zonlicht ontneemt aan het erf van Louis en Hetty is daarvoor in elk geval onvoldoende.

Het schuurtje.

Het staat en stond Marianne in beginsel vrij om het betreffende schuurtje te plaatsen. Gesteld noch gebleken is, dat de gemeente daar vanuit publiekrechtelijk oogpunt bezwaar tegen maakt. Het enkele feit, dat het kunststof schuurtje in de achtertuin van Marianne zichtbaar is vanaf het perceel van Louis en Hetty, betekent nog niet dat het verlaagd moet worden. Dat het eindresultaat er vanuit de tuin van Louis en Hetty weinig fraai uitziet, maakt dit niet anders. Er is geen sprake van een maatschappelijk onaanvaardbare toestand.

Gluren.

Louis mag gerust uit het raam boven zijn bureau kijken. Niet gebleken is, dat hij zich schuldig maakt en/of heeft gemaakt aan structureel gluren. Ik zie dan ook geen reden om hem te verplichten dat raam te blinderen, zoals is geëist.

Opknappen van de tuin.

Marianne heeft nog gevorderd dat Louis en Hetty hun tuin opknappen. Ik heb weliswaar geen mooie tuin aangetroffen, maar niet gebleken is van een maatschappelijk onaanvaardbare, voor Marianne hinderlijke situatie.

Rust.

Voldoende aannemelijk is geworden, dat Louis kennelijk niet inziet, dat zijn voortdurend geklaag over futiliteiten zorgt voor onnodige onrust en irritatie. Hij mag dan een gedoogvergunning hebben, maar hij woont wel op een recreatiepark, waar mensen ongestoord van hun vrije tijd willen genieten. Ik doe dan ook een dringend beroep op hem zijn buren met rust te laten en zich te concentreren op zijn eigen zaken. Dwingen kan ik hem echter niet.

Eindoverweging.

 Op grond van al het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Hetty en Louis.

Verstaat dat Marianne verplicht is om binnen twee maanden na vandaag de in deze procedure bedoelde coniferen in te korten tot (houten) schuttinghoogte = ongeveer 1.80 meter.

Verstaat dat Marianne verplicht is om de in deze procedure bedoelde schuttingen binnen twee maanden aan de onderzijde te voorzien van een water-/grond kering (planken).

Indien Marianne daaraan niet voldoet verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Louis en Hetty een boete van € 25,– per dag dat zij daarmee in gebreke is, met een maximum van € 5.000,–.

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen. 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Voorthuizen op 3 april 2019.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T Walstra als secretaris op  15 april 2019.