VOLLEDIGE UITSPRAAK SOEST

by Mr Frank Visser | mei 17, 2019 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK SOEST

Datum mondelinge uitspraak: 25 maart 2019 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Soest

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Angelique

te: Soest

verder te noemen: Angelique

tegen:

Terrence

te: Soest

verder te noemen Terrence

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’, editie oktober 2018, te doen beslechten.

De vordering van Angelique is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Terrence opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 25 maart 2019, welke is gehouden te Soest.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar het in deze procedure bedoelde werk en heeft hij dit in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. P. Borgers als deskundige. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Angelique.

Angelique vordert, kort gezegd, een verklaring voor recht, dat zij een nog openstaand bedrag ad € 4.247,16 vanwege de slecht uitgevoerde werkzaamheden, niet meer aan Terrence hoeft te betalen en verder, dat alle kozijnen door een ander bedrijf op kosten van Terrence behoorlijk worden herplaatst en afgewerkt en tenslotte, dat Terrence wordt verplicht tot terugbetaling van een door mr. Frank Visser in goede justitie te bepalen bedrag, dat zij teveel aan Terrence heeft betaald.

De tegenvordering van Terrence.

Terrence vordert, kort gezegd, dat Angelique wordt verplicht om het nog aan hem verschuldigde bedrag ad € 4.247,16 aan hem te betalen en verder, dat het Angelique wordt verboden hem voortaan nog lastig te vallen en via de sociale media nog blijk te (laten) geven van haar ongenoegen over zijn werkzaamheden, op straffe van een boete van € 10.000,– per overtreding. Mocht er naar aanleiding van de uitspraak in deze zaak nog iets moeten worden opgelost bij Angelique, dan wil Terrence dat dit door een derde partij gebeurt.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn in het voorjaar van 2015 overeengekomen, dat Terrence een aantal kunststofkozijnen zou leveren en plaatsen in de woning van Angelique. Tussen partijen is ruzie ontstaan over de duur en de uitvoering van de werkzaamheden, evenals over het afwerken. Het werk is nog altijd niet opgeleverd en een bedrag groot € 4.247,16 is nog altijd onbetaald gebleven. Inmiddels voelt Angelique zich bekocht en wil zij een compensatie, voor wat zij teveel betaald zou hebben.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

De volgende feiten zijn als niet, dan wel onvoldoende weersproken, voldoende komen vast te staan.

 1. In het voorjaar van 2015 hebben partijen afgesproken, dat Terrence aan Angelique een aantal kunststofkozijnen zou leveren, die door hem geplaatst zouden worden in de woning van Angelique, gelegen in Soest.
 2. Volgens de akkoord bevonden offerte, zou Terrence de volgende kozijnen plaatsen:
 • Voordeurkozijn met zijlicht en paneel;
 • Keukenkozijn;
 • Zijraamkozijn woonkamer;
 • Achtergevelkozijn met deur;
 • Slaapkamerkozijn achter;
 • Badkamerkozijn;
 • Voorkamerkozijn;
 • Kozijn zolder;
 • Tuimelvenster,

alles voorzien van onderhoudsarme, witte, HR ++ beglazing en inclusief licht timmerwerk en afvalkosten.

 1. Daarvoor een totaalprijs overeengekomen van € 20.925,35 inclusief BTW. Later is nog een correctie voor minderwerk (zijraamkozijn woonkamer) en meerwerk (meerprijs voordeur) overeengekomen voor per saldo een bedrag groot € 371,81 inclusief BTW. De overeengekomen prijs kwam daarmee uit op € 21.297,16 inclusief BTW. Betaald is inmiddels € 17.050,– zodat nog openstaat een bedrag groot € 4.247,16.
 2. Na de nodige vertraging is Terrence eind juli 2015 begonnen met de uitvoering van het werk. Na een aantal dagen heeft hij het werk onderbroken, vanwege een door hem te genieten vakantie. Uiteindelijk heeft Terrence de werkzaamheden pas eind augustus 2015 weer hervat. Op 5 oktober 2015 is er voor het laatst gewerkt. Daarna is Terrence niet meer terug geweest. Tot op heden is het werk niet formeel opgeleverd.
 3. Tijdens de uitvoering van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is er de nodige wrevel ontstaan tussen partijen. Het gaat over de lange duur van de werkzaamheden, de uitvoering daarvan en over de afwerking. Uiteindelijk heeft Angelique in oktober 2015 laten weten, dat ze de zaak juridisch ging afhandelen.
 4. Vervolgens is het lang stil geweest tussen partijen. Op 18 januari 2017 heeft Angelique de draad echter weer opgepakt en heeft ze per Whatsapp aan Terrence laten weten, nog steeds geen genoegen te nemen met het gemaakte werk en heeft zij hem voor de keus gesteld: of de zaak voor de zomer oplossen, of zij zou voor Terrence ongunstig ogende filmpjes over de kozijnen op sociale media plaatsen. Terrence heeft op zijn beurt laten weten het werk, voor zover nog nodig, pas af te zullen maken, nadat Angelique de resterende € 4.247,16 zou hebben betaald. Terrence heeft niets opgelost. De aangekondigde publicatie op sociale media is echter achterwege gebleven.
 5. Vervolgens heeft Terrence stilgezeten tot begin 2018, toen hij zijn restantvordering ter incasso uit handen gaf. Het incassobureau heeft Angelique per brief van 9 februari 2018 aangemaand het resterende bedrag te voldoen. Nadat Angelique haar klachten over het werk aan het incassobureau had gemeld, is ook van die kant nadien niets meer vernomen.

Verslag van de deskundige

De deskundige heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende gemeld.

 • Het voordeurkozijn en het achtergevelkozijn met deur hebben onvoldoende stevigheid, waardoor deze kozijnen bij aanraking gaan bewegen. Dat euvel kan worden verholpen door het aanbrengen van metalen verstevigingsprofielen, wat wel zichtbaar blijft.
 • De kozijnen aan de achterzijde van de woning zijn niet goed in de bestaande raamopeningen geplaatst, waardoor ze tocht doorlaten. Dat euvel kan worden verholpen door de bestaande afdeklatten binnen te verwijderen en daarna de openingen tussen kozijnen en muur te dichten met comprimeerband (compriband) en vervolgens van binnenuit dicht te kitten. Daarna kunnen de afdeklatten er weer voor.
 • De voor- en achterdeur moeten beter/opnieuw worden afgesteld, wat op zichzelf echter niet abnormaal is bij een dergelijk werk.
 • De overeengekomen koop-/aanneemsom komt de deskundige niet bovenmatig voor.

Uitvoering van het werk

Vooropgesteld moet worden, dat de tussen partijen gesloten overeenkomst moet worden aangemerkt als een (gemengde) overeenkomst van koop-/aanneming van werk. Dat betekent, dat zowel de wettelijke bepalingen voor de consumentenkoop, zoals bedoeld in artikel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek, als de wettelijke bepalingen voor de aanneming van werk, zoals bedoeld in de artikelen 7.750 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Ik stel vast, dat het door Terrence aangenomen werk tot op heden formeel niet is opgeleverd. Weliswaar ligt de zaak nu al jaren stil, maar Terrence heeft in redelijkheid niet kunnen opmaken dat Angelique alsnog stilzwijgend akkoord is gegaan met het werk.

Het komt er in deze zaak dus op aan, of de door Terrence aangenomen werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd en deugdelijke kozijnen zijn geleverd.

Daarover wordt als volgt geoordeeld:

Voor wat betreft de kwaliteit van de geleverde raamkozijnen ben ik van oordeel, dat het voordeurkozijn en het achtergevelkozijn met deur onvoldoende stevigheid hebben, waardoor deze kozijnen bij aanraking gaan bewegen. Ze zijn onvoldoende robuust. Ik ben het met Angelique eens, dat zij dit in redelijkheid niet had hoeven verwachten en dat zij daarmee geen genoegen hoeft te nemen. Dat was alleen anders geweest, indien Terrence haar daarop vooraf had gewezen, wat hij niet heeft gedaan. Dat ook hij wat dat betreft onwetend was en hij vertrouwde op de goede naam van de fabrikant, kan Terrence niet helpen. Terrence moet in deze immers als de deskundige worden beschouwd.

Voor wat betreft de kwaliteit van het gemaakte werk ben ik van oordeel, dat ook die onvoldoende is. De raamkozijnen aan de achterzijde zitten er niet goed in, waardoor ze tochten. Bovendien ben ik het met Angelique eens, dat het aftimmerwerk weinig professioneel overkomt.

Tenslotte heeft een werk, dat normaal gesproken binnen enkele weken voltooid had moeten zijn, maandenlang geduurd, waardoor enorme en onnodige overlast is toegebracht aan Angelique, die daarop niet bedacht hoefde te zijn en die daarvoor vooraf ook niet was gewaarschuwd. Ik heb er best begrip voor, dat Terrence op leveringsproblemen stuitte, foutief had ingemeten en overigens kampte met problemen van persoonlijke aard, maar dat kwam allemaal voor rekening en risico van Terrence en Angelique mocht daarvan niet de dupe worden. Het valt overigens op, dat Terrence in deze steeds naar anderen wijst en het bij hem kennelijk aan het bewustzijn ontbreekt, dat hij als ondernemer zelf verantwoordelijk is als er iets misgaat. Dat hij zich na oktober 2015 niet meer op het werk heeft laten zien, en onterecht de eis stelde dat er eerst betaald moest worden voordat hij problemen zou gaan oplossen, is daarvan een tekenend voorbeeld.

Het voorgaande in ogenschouw nemend, kom ik tot de slotsom dat het redelijk is de tussen partijen gesloten koop-/aannemingsovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden en wel aldus, dat Angelique het restant factuurbedrag niet meer hoeft te betalen en dat Terrence geen herstelwerkzaamheden meer hoeft te verrichten. Voor het bespaarde bedrag kan Angelique vervolgens, als zij dat wil, de geconstateerde gebreken laten verhelpen.

Herwaardering van het overeengekomen bedrag.

Angelique gaat er vanuit, dat zij teveel heeft betaald voor de door Terrence geleverde kozijnen en/of voor het door hem verrichte werk. Zij wil nu, dat ik haar een reële compensatie toe ken voor het volgens haar teveel betaalde.

Dat onderdeel van de vordering moet worden afgewezen. De overeengekomen koop-/aanneemsom komt niet ongebruikelijk hoog voor. Het kan heel goed zijn, dat Angelique elders goedkoper uit was geweest, maar dat is geen geldige maatstaf. Bij het aanbesteden van een dergelijke kostbare klus, is het de verantwoordelijkheid van de klant om zich vooraf op de hoogte te stellen van de prijzen.

Onrechtmatige uitlatingen op sociale media.

Gebleken is dat Angelique niet over Terrence heeft geklaagd op sociale media. Er bestaat ook geen redelijke aanleiding om te vrezen, dat zij dat alsnog zou gaan doen. Nu de zaak is opgelost, hoeft Terrence evenmin te vrezen voor verdere klachten van Angelique. Dit onderdeel van de vordering moet alleen al daarom worden afgewezen.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

De tussen partijen gesloten koop-/aannemingsovereenkomst wordt gedeeltelijk ontbonden en wel aldus, dat Terrence is ontslagen van het verrichten van verdere werkzaamheden en dat Angelique is ontslagen van haar resterende betalingsverplichting ad € 4.247,16.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Soest op 25 maart 2019.