VOLLEDIGE UITSPRAAK HARDINXVELD-GIESSENDAM

by Mr Frank Visser | mei 17, 2019 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK HARDINXVELD-GIESSENDAM

Datum mondelinge uitspraak: 21 maart 2019 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Hardinxveld-Giessendam

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Renée XX

te Hardinxveld-Giessendam

verder te noemen: XX,

tegen:

Gerrit XX en Adrie XX – van de Giessen

te Hardinxveld-Giessendam

verder te noemen Familie XX,

gegeven door mr. F.M.Visser.

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’, editie oktober 2018, te doen beslechten.

De vordering van XX is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Familie XX opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 21 maart 2019, welke is gehouden te Hardinxveld-Giessendam.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde flatwoningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. Erik Roelofsen B.Sc als deskundige, die de nodige geluidsmetingen heeft gedaan. Viktor Brand heeft een buurtonderzoek gedaan. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige en Viktor Brand hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van XX.

XX vordert, kort gezegd, dat Familie XX stopt met het veroorzaken van geluidsoverlast en met roddelen in de flat.

De tegenvordering van Familie XX.

Familie XX vordert, kort gezegd, dat XX stopt met het veroorzaken van geluidsoverlast, verder dat XX wordt verboden om nog over en/of bij Familie XX te klagen en om Familie XX nog lastig te vallen, bij haar aan te bellen, haar op te bellen of haar te bedreigen en tenslotte, dat XX wordt verplicht de flat te verlaten.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat in de kern als volgt omschrijven.

Partijen betichten elkaar van het veroorzaken van geluidsoverlast.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

  1. XX huurt met ingang van 17 mei 2017 van woningcorporatie ‘Fien Wonen’ de flatwoning, staande en gelegen te Hardinxveld-Giessendam aan de XX XX. Familie XX huurt met ingang van 18 februari 2015 van ‘Fien Wonen’ de direct daarboven gelegen flatwoning aan de XX XX.
  2. Op beide huurovereenkomsten zijn dezelfde algemene huurvoorwaarden van toepassing. Daarin is in artikel 4.2.12 kort samengevat een verbod opgenomen om overlast of hinder aan omwonende te veroorzaken. In artikel 4.2.17 is de verplichting opgenomen de vloer te voorzien van een voldoende geluiddempende vloerbedekking.
  3. Familie XX heeft in haar woning harde vloerbedekking (laminaat) gelegd, met daaronder een isolerende laag. Deze ondervloer heeft voor wat betreft contactgeluiden een geluidsisolerende werking van minder dan 10
  4. XX heeft zich herhaaldelijk bij Familie XX en ‘Fien Wonen’ beklaagd over zogenaamde contactgeluiden, afkomstig uit de woning van Familie XX. Nadat medewerkers van ‘Fien Wonen’ ter plaatse een onderzoek hadden ingesteld was hun conclusie, dat er geen sprake was van geluidsoverlast, maar hooguit van normale leef-geluiden. Ook de wijkagent heeft geen geluidsoverlast waargenomen.
  5. Vervolgens heeft XX haar klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie wonen Zuid-Holland, die bij beslissing verzonden op 5 december 2018 de klacht ongegrond heeft verklaard. Weliswaar stond volgens de Geschillencommissie niet vast, of de vloer in de woning van Familie XX op de juiste wijze is gelegd, dan wel of de juiste ondervloer is gebruikt, maar uit de uitkomsten van de door medewerkers van ‘Fien Wonen’ uitgevoerde testen en de bevindingen van de wijkagent kon niet worden opgemaakt, dat sprake was van ernstige overlast.
  6. Hierna zijn de gemoederen verder opgelopen. Familie XX heeft melding gemaakt bij de politie van door XX geuite bedreigingen en voortdurend gebonk op muren en plafonds. Ook heeft XX met pruimen gegooid naar het balkon van Familie XX.

Verslag van de deskundige

De deskundige heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende gemeld.

De door Familie XX onder de laminaatvloer gelegde geluidsisolerende laag heeft voor wat betreft contactgeluiden een veel lagere isolerende werking, dan de minimaal noodzakelijke 10 dB.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Geluidsoverlast.

Voorop gesteld moet worden, dat buren in beginsel normale leef-geluiden van elkaar hebben te dulden. Dat spreekt vooral voor zich indien men woonachtig is in een flatgebouw. Daarbij mag wel van elkaar worden verwacht, dat men redelijke maatregelen neemt, om daardoor veroorzaakte overlast zoveel mogelijk te vermijden, waaronder het leggen van een voldoende contactgeluid isolerende ondervloer, onder harde vloerbedekking, zoals laminaat.

Hoewel in de toepasselijke algemene huurvoorwaarden geen vaste waardes zijn genoemd, gaat ‘Fien Wonen’ ervan uit, dat een onder een laminaatvloer gelegde ondervloer, wat dat betreft een minimale geluidsisolerende werking moet hebben van 10 dB. Dat is een minimale waarde die in vergelijkbare gevallen in de praktijk wordt aangehouden. Ik acht het redelijk die minimum waarde ook in deze zaak aan te houden. Daaruit volgt dat de door Familie XX gebruikte ondervloer niet voldoet aan de daaraan volgens de toepasselijke huurvoorwaarden te stellen eisen, die mede ten behoeve van de buren zijn gesteld.

Dat in dit geval, zoals ook door mijzelf waargenomen, het geluid van voetstappen, het verschuiven van meubels en kinderspel, daardoor goed hoorbaar is in de daaronder gelegen woning van XX, verbaast dan ook niet.

Het komt mij daarom voor, dat Familie XX dat euvel moet verhelpen, zoals hierna te bepalen.

Dat Familie XX overigens geluidoverlast zou veroorzaken, zoals door XX beweerd, is niet komen vast te staan. Daarvoor ontbreekt elk bewijs.

Omgekeerd is wel komen vast te staan, dat XX geluidshinder veroorzaakt, meer in het bijzonder doordat zij tegen het plafond bonkt, waardoor Familie XX onnodig ernstige overlast ondervindt. Daarmee moet XX onmiddellijk stoppen.

Onderlinge bejegening.

Voldoende aannemelijk is geworden, dat XX zich ten opzichte van Familie XX herhaaldelijk heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, zoals het valselijk beschuldigen, uitschelden en lastigvallen aan de deur. Met Familie XX ben ik van oordeel, dat dit wangedrag, in zijn gehele samenhang bezien, als apert onrechtmatig moet worden aangemerkt. Ook met andere bewoners heeft XX inmiddels ruzie. Voor een gedwongen verhuizing is dat echter onvoldoende. Wel zal ik haar verbieden daarmee door te gaan, zoals hierna te bepalen. Daarbij teken ik voor de goede orde aan, dat deze uitspraak er wel toe aan kan bijdragen, dat ‘Fien Wonen’ bij de kantonrechter om ontbinding van de huurovereenkomst vraagt als XX zich niet aan mijn beslissing houdt.

Voor wat betreft het roddelen oordeel ik, dat een verbod dienaangaande mij weinig zinvol voorkomt. Mede gelet op het feit dat de grens tussen onrechtmatig roddelen en de vrijheid van meningsuiting nogal moeilijk valt te trekken, denk ik dat een dergelijk verbod in de praktijk niet valt te handhaven.

Ten overvloede wordt daaraan het volgende toegevoegd. Het is mij wel duidelijk geworden, dat XX kampt met grote persoonlijke problemen en dat zij, al dan niet in verband daarmee, stuit op veel wantrouwen, geroddel en zelfs agressie van de kant van (een deel van) de overige bewoners van het flatgebouw. De huidige situatie is eigenlijk onhoudbaar. Daarom doe ik een beroep op ‘Fien Wonen’, om datgene te doen wat in haar mogelijkheden ligt, om vervangende woonruimte voor XX te vinden.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van XX.

Familie XX moet binnen drie maanden na vandaag de huidige ondervloer in haar appartement vervangen door een ondervloer die voor wat betreft contactgeluiden een minimale isolerende werking heeft van 10 dB.

Indien Familie XX zich daaraan niet houdt, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete aan XX van € 50,– per dag dat zij daarmee in gebreke is, met een maximum van € 10.000,–.

Voor wat betreft de tegenvordering van Familie XX.

Het wordt XX met onmiddellijke ingang verboden om nog geluidoverlast te veroorzaken aan Familie XX en verder om Familie XX (of één van hen) te bedreigen en/of lastig te vallen (zoals aan- en opbellen, aan de deur komen klagen of aanspreken).

Indien XX zich daaraan niet houdt, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete aan Familie XX van € 50,– per overtreding, met een maximum van € 10.000,–.

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Hardinxveld-Giessendam op 21 maart 2019.