VOLLEDIGE UITSPRAAK STIENS

by Mr Frank Visser | april 4, 2019 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK STIENS

Datum mondelinge uitspraak: 12 december 2018 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Stiens

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Erika

te: Franeker

verder te noemen: X

bijgestaan door haar echtgenoot,

tegen:

Brigitta

 1. Trees

te: Ferwert

verder te noemen X

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van Erika is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Brigitta en Trees opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 12 december 2018, welke is gehouden te Stiens.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser de in deze procedure bedoelde bruidsjurk bekeken. Daarbij was tevens aanwezig mevrouw Mary Borsato als deskundige. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

Vordering van Erika:

Erika vordert, kort samengevat en voor zover thans van belang, volledige ontbinding van de koopovereenkomst en (terug)betaling van een bedrag groot € 993,40 waarvan € 800,– voor de jurk, € 140,– voor de vermaak-kosten en de rest wegens reiskosten en kosten aangetekende brieven.

Tegenvordering van Brigitta en Trees:

Brigitta en Trees vorderen, kort samengevat en voor zover thans van belang, dat Erika hen met rust laat en geen negatieve uitlatingen over hen meer plaatst, of door derden laat plaatsen, op sociale media. Daarnaast willen zij dat hun kennissen, vrienden, familie of getuigen niet door Erika worden lastig gevallen.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Erika heeft op 13 maart 2018 een  bruidsjurk met torselet, sluier, sieraden set en armband van Brigitta gekocht en betaald. De bruidsjurk is vervolgens op maat gemaakt door Trees. Partijen blijken verdeeld over de vraag, of de vermaakte bruidsjurk voldeed aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. Erika oordeelt van niet, omdat deze niet goed passend bleek op de trouwdag. Brigitta en Trees oordelen van wel, omdat de vermaakte bruidsjurk goed paste, maar aanvankelijk verkeerd was aangetrokken en na hulp daarbij op de trouwdag door Trees is goedgekeurd

Beoordeling van het geschil.

 

Vaststaande feiten

In deze zaak zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan.

 1. Erika heeft op 10 maart 2018 een bruidsjurk uitgezocht tijdens een uitverkoop bij Brigitta. Op 13 maart 2018 heeft zij deze jurk definitief gekocht voor de prijs van € 800,–. Dat bedrag is aan Brigitta betaald. Daarnaast heeft Erika nog diverse accessoires bij Brigitta gekocht.
 2. Omdat de jurk niet goed paste, moest deze vermaakt worden. Afgesproken is, dat dit zou worden gedaan door Trees, die op 13 maart 2018 aanwezig was in de winkel van Brigitta.
 3. Vervolgens heeft Trees deze jurk na een tweetal pasbeurten in juli en augustus 2018 inderdaad vermaakt en wel bij haar thuis. Daarvoor heeft Erika, zoals afgesproken, een bedrag groot € 140,– contant direct aan Trees zelf betaald.
 4. De laatste doorpas heeft plaatsgevonden in de winkel van Brigitta, op 3 september 2018. Omdat het aantrekken de eerste keer niet goed ging, heeft Trees de moeder van Erika geïnstrueerd hoe dat wel moest.
 5. Op de trouwdag, 7 september 2018, bleek de jurk na het aantrekken niet goed te zitten. Trees is toen onmiddellijk naar de bruid toegegaan en heeft geholpen de jurk goed aan te trekken.
 6. Omdat de jurk boven, naar het oordeel van Erika, nog steeds niet goed sloot heeft zij, op advies van de aanwezige kapster (een vriendin), twee push-ups onder haar borsten aangebracht. Daardoor werden deze borsten inderdaad erg naar boven geduwd. Het resultaat beviel Erika helemaal niet, maar zij heeft de jurk toch aangehouden en die dag gebruikt.
 7. Op 9 september 2018 heeft Erika bij Brigitta geklaagd over de bruidsjurk, die volgens haar niet goed paste. Nadat partijen geen overeenstemming konden bereiken over een mogelijke compensatie in geld, is besloten advies te vragen aan een onafhankelijk coupeuse. Deze heeft na controle het volgende laten weten:
 8. Op de trouwdag was de veter van de jurk niet strak genoeg aangetrokken. Dit kwam ook mede omdat de jurk op de heupen en taille niet in orde was. De voorkant van de jurk is niet op de juiste wijze vermaakt.
 9. De coupeuse heeft een inschattingsfout gemaakt. Dit had ook tijdens de doorpas aan de orde moeten komen.
 10. De push-up had nooit in het torselet gepropt moeten worden. Hierdoor kwam de buste nog meer omhoog. In de loop van de dag had de veter weer aangetrokken moeten worden.
 11. Ook na het hiervoor weergegeven oordeel van de onafhankelijke coupeuse konden partijen niet tot overeenstemming komen over een oplossing in der minne.

Verslag van de deskundige

De deskundige heeft kort samengevat en voor zover thans van belang het volgende laten weten.

De trouwjurk zelf is van een mooie stof en goede kwaliteit. Daar valt niets op aan te merken.

Bij het vermaken van de jurk zijn wel fouten gemaakt, waardoor deze uiteindelijk niet goed paste. Als deze jurk zo aan de deskundige was aangeboden, had zij deze niet geaccepteerd.

Push-ups waren in dit geval volstrekt onnodig en ongewenst.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Voor wat betreft de bruidsjurk.

Voorop gesteld moet worden, dat Brigitta de bruidsjurk heeft verkocht zoals deze in de uitverkoop werd aangeboden, te weten zoals deze er hing, zonder vermaken. De opdracht om deze jurk te vermaken is vervolgens aan Trees gegeven, (grotendeels) bij Trees thuis uitgevoerd en direct aan Trees betaald.

Naar mijn oordeel betekent dit, dat Brigitta alleen kan worden aangesproken op mogelijke gebreken aan de bruidsjurk zelf en niet op gebreken bij de uitvoering van de opdracht tot het vermaken van die jurk. Daarop mag alleen Trees worden aangesproken. Nu de bruidsjurk zelf helemaal in orde was, van een mooie stof en goede kwaliteit, betekent dit dat de tegen Brigitta ingestelde vordering ongegrond is en moet worden afgewezen.

Gelet op de conclusies van de deskundige, die ik tot de mijne maak, moet worden vastgesteld dat het door Trees uitgevoerde vermaak-werk niet voldeed aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. De vermaakte jurk paste immers niet goed, wat valt terug te voeren op door Trees gemaakte fouten.

Een en ander is dusdanig ernstig op te vatten, dat de overeenkomst tot het vermaken van de bruidsjurk moet worden ontbonden en dat Trees de daarvoor in rekening gebrachte vermaak-kosten ad € 140,– aan Erika moet terugbetalen.

Daarnaast is Trees aansprakelijk te houden, voor de door haar toerekenbare tekortkoming veroorzaakte schade. Omdat de betreffende bruidsjurk natuurlijk alleen op de trouwdag van waarde was, moet naar redelijkheid en billijkheid het waardeverlies worden geschat van die jurk, voor zover deze is veroorzaakt door het slechte vermaak-werk. Het spreekt immers voor zich, dat een slecht zittende bruidsjurk op de trouwdag een stuk minder waard is dan een goed zittende jurk.

Dat de jurk ook slecht zat, vanwege de aangebrachte push-ups, mag daarbij echter niet meetellen, nu deze push-ups niet door Trees waren verkocht en/of geadviseerd. Daar stond Trees geheel buiten. Geheel waardeloos was die jurk uiteindelijk ook weer niet, want hij is de hele dag gedragen.

Alles tegen elkaar afwegend kom ik tot een schadebedrag wegens waardevermindering groot € 400,–.

Per saldo moet Trees dus aan Erika betalen de somma van € 540,–.

Voor wat betreft de tegenvordering.

Niet gebleken is dat Erika onrechtmatige uitlatingen heeft gedaan, of laten doen, dan wel derden heeft (laten) lastigvallen in het kader van de onderhavige zaak. De tegenvordering moet al daarom worden afgewezen.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering.

 De vordering tegen Brigitta.

 De vordering tegen Brigitta wordt afgewezen.

De vordering tegen Trees.

De overeenkomst tussen Erika en Trees strekkende tot het vermaken van de in deze procedure bedoelde bruidsjurk wordt ontbonden.

Trees wordt verplicht om binnen veertien dagen na vandaag aan Erika te betalen de somma van € 540,–. Bij niet tijdige betaling loopt daarover de wettelijke rente vanaf vandaag.

Het (mogelijk) meer of anders gevorderde wordt afgewezen. 

Voor wat betreft de tegenvordering.

 De tegenvordering wordt afgewezen..

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te  Stiens op 12 december 2018.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op  20 december 2018.