VOLLEDIGE UITSPRAAK EMMEN

by Mr Frank Visser | april 4, 2019 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK EMMEN

Datum mondelinge uitspraak: 19 december 2018 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Nieuw-AmsterdaM

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Michaël

te: Emmen

verder te noemen: Michaël,

tegen:

Eliot

te: Emmen

verder te noemen Eliot,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van Michaël is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Eliot opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 19 december 2018, welke is gehouden te Nieuw-Amsterdam.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde nachtclub en de daarboven gelegen woning en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. Erik XX B.Sc als deskundige, die metingen heeft gedaan. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Michaël.

Michaël vordert, kort gezegd en voor zover thans van belang, dat het geluid dat de nachtclub fabriceert niet hoger mag zijn dan maximaal 60dB, dat extra isolatie in de nachtclub wordt aangebracht (tegen de pratende mensen in de club), dat er strengere controles komen zodat de feestgangers niet meer op zijn deurbel kunnen drukken, en dat de rotzooi, veroorzaakt door de feestgangers, meteen netjes wordt opgeruimd door Eliot. Ook dient Eliot aan Michaël een vergoeding te betalen van € 2.400,– (voor gemaakte reiskosten gedurende 2 jaar) en € 1.500,– (voor bederven woongenot van Michaël) en tenslotte dient Eliot zijn afvalcontainer onder het raam van Michaël te verwijderen.

De tegenvordering van Eliot.

Eliot vordert, kort gezegd en voor zover thans van belang, dat Michaël stopt met klagen over hem en zijn nachtclub bij diverse instanties en verder dat Michaël meebetaalt aan de totale door Eliot gemaakte extra kosten naar aanleiding van klachten van Michaël ( € 1.246,65) en dat Michaël zorgdraagt voor een afdoende isolatie van zijn eigen woning. Daarnaast moet hij verplicht worden, en ook zijn zoon, om oordopjes aan te schaffen en te die tijdens openingstijden van de club in te doen.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Michaël huurt vanaf 1 februari 2017 een zelfstandige woonruimte (appartement) aan de XX te Emmen. Dit appartement is gevestigd boven de nachtclub SenZa. De eigenaar daarvan is Eliot. Michaël heeft naar eigen zeggen last van ernstige geluidshinder, afkomstig van die onder zijn woning gelegen nachtclub. Herhaaldelijk heeft hij klachten geuit bij Eliot, die zegt er alles aan gedaan te hebben wat in zijn vermogen ligt om het geluid binnen de normen te houden/te brengen. Niet alleen heeft Michaël naar eigen zeggen last van het geluid, afkomstig van de nachtclub, maar ook van de rotzooi die achterblijft bij zijn woning na weer een nacht van feestgedruis.

Eliot is helemaal klaar met het geklaag van Michaël bij diverse instanties en wil dat Michaël daarmee stopt.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan.

  1. Eliot huurt met ingang van 1 januari 2004 een bedrijfsruimte gelegen op de begane grond van een aan de XX te Emmen gelegen appartementencomplex, omvattende de bedrijfsruimte aan de XX.
  2. Michaël huurt met ingang van 1 februari 2017 het direct daarboven gelegen woonappartement aan de XX te Emmen. Voorheen had deze ruimte de bestemming kantoorruimte, maar dat is op een gegeven ogenblik gewijzigd in wonen. Michaël woont daar met zijn zoon.
  3. Naar aanleiding van klachten van Michaël bij de gemeente heeft Eliot enige geluidsisolerende maatregelen genomen.
  4. In de door Eliot gehuurde bedrijfsruimte wordt een nachtclub genaamd SenZa uitgebaat. Het betreft een uitgaansgelegenheid met een licht erotisch tintje (paaldansen, lapdancing), waarbij mechanisch voortgebrachte muziek wordt gespeeld. Deze uitgaansgelegenheid is (thans) twee dagen per week geopend en wel op vrijdag- en zaterdagnacht van 0.00 uur tot 06.00 uur.

Verslag van de deskundige

Op de bedrijfsvoering door Eliot is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Volgens het door de gemeente voor deze nachtclub genomen zogenaamd maatwerkbesluit, mag daarin gedurende de nachtelijke uren maximaal 77 dB aan geluid worden voortgebracht. Tijdens het locatiebezoek is in de nachtclub geen hogere waarde gemeten. Tijdens eerdere metingen door de deskundige is echter een maximum van 80 dB gemeten, met pieken van bijna 100 dB. Het verschil is verklaarbaar, doordat tijdens het locatiebezoek geen gebruik is gemaakt van de geluidsboxen van de nachtclub, die zonder geluidsisolatie op de wanden zijn aangebracht, waardoor geluid in die wanden kan doordreunen.

Tijdens het locatiebezoek is ook het geluid gemeten, dat doorklinkt in het woonappartement van Michaël. In de slaapkamers van Michaël was dat 32 dB met pieken van 44 dB. Eerder was dat geluid door de deskundige gemeten op 32 dB, wat nog verhoogd moet worden met een straffactor voor muziekgeluid van 10 dB, zodat dit uitkomt op 42 dB. Bovendien werd nog een extra geluidsbelasting van 12 dB tot 13 dB gemeten, als bezoekers van de nachtclub gingen mee joelen. Daarnaast was sprake van dreunende geluiden. De overschrijding van de norm (25 dB) is zeer hoog!

Tijdens het locatiebezoek heb ik ook zelf kunnen horen dat de in de nachtclub voortgebrachte muziek, het geluid van een daar aanwezige danspaal en het geluid van een joelende man (Viktor Brand) duidelijk en tamelijk irritant hoorbaar was in de slaapkamers van Michaël.

 

Volgens de deskundige, moeten de volgende maatregelen worden genomen, om de geluidsoverlast binnen de wettelijke grenzen terug te brengen:

  • Het aanbrengen van een professioneel, voldoende geluidswerend akoestisch plafond in de gehele nachtclub.
  • Het akoestisch isoleren van de geluidsboxen van de wanden van de nachtclub.
  • Het akoestisch loskoppelen van de danspaal van het plafond.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Geluidsoverlast.

Vooropgesteld moet worden, dat de geluidsnormen gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer mede ten doel hebben directe buren te beschermen tegen geluidsoverlast. In het midden kan in dat verband blijven, of binnen de nachtclub zelf teveel geluid wordt geproduceerd, nu ten aanzien van Michaël alleen van belang is, hoeveel van dat geluid binnen zijn woning doordringt. Op grond van de bevindingen van de deskundige, die ik tot de mijne maak, kan ik tot geen andere conclusie komen, dan dat Eliot de daarvoor relevante norm (gedurende de nachtelijke uren) van 25 dB fors overschrijdt, waardoor Michaël inderdaad ernstige geluidshinder ondervindt. Het door joelende klanten veroorzaakte geluid wordt daarin meegenomen.

De vraag is nu, of een en ander ten opzichte van Michaël ook onrechtmatige hinder oplevert, zoals bedoeld in de artikelen 5.37 en 6.162 van het Burgerlijk Wetboek.

Dat is naar mijn oordeel inderdaad het geval. Aan Eliot moet weliswaar worden toegegeven, dat de geluidsoverlast slechts twee nachten per week optreedt, maar gedurende die tijd wordt de slaap van Michaël en diens zoon wel dermate ernstig verstoord, dat gesproken mag worden van een onleefbare situatie. Juist is verder, dat Eliot en zijn nachtclub al in bedrijf waren voordat Michaël daarboven kwam wonen. Dat betekent weliswaar, dat Michaël had kunnen en moeten weten, dat hij last zou krijgen van geluidsoverlast, maar dat kan niet afdoen aan de dwingendrechtelijke regeling vervat in het Activiteitenbesluit. Juist is voorts, dat bouwtechnisch pas sinds de herinrichting van het appartementencomplex sprake is van onvoldoende geluidsisolatie tussen het woon- en het bedrijfsappartement, omdat het woonappartement vroeger in gebruik was als kantoorruimte, maar het is aan Eliot om deze veranderde situatie het hoofd te bieden. Wel  mocht van Michaël in redelijkheid worden verwacht, dat hij zo mogelijk ook zelf enige, makkelijk uitvoerbare, maatregelen had genomen, om de geluidsoverlast te verminderen, maar in dit geval was noch is dat naar mijn oordeel goed mogelijk. De eis dat Michaël en zijn zoon maar oordoppen zouden moeten kopen en/of gebruiken raakt in het licht van al het voorgaande kant noch wal.

Samengevat is de klacht over geluidsoverlast gegrond en moet Eliot worden verplicht de hierna te bepalen maatregelen te nemen, zoals door de deskundige geadviseerd.

  • Het aanbrengen van een professioneel, voldoende geluidswerend akoestisch plafond in de gehele nachtclub.
  • Het akoestisch isoleren van de geluidsboxen van de wanden van de nachtclub.
  • Het akoestisch loskoppelen van de danspaal van het plafond.

Ik zal Eliot daartoe een ruime termijn gunnen en wel van vier maanden, welke termijn morgen ingaat. Voldoet Eliot binnen die termijn niet aan het voorgaande, dan verbeurt hij na behoorlijke aanmaning aan Michaël een boete van € 25.000,–.

 Overige overlast.

Ik wil wel geloven, dat Michaël ook overigens enige overlast ondervindt van bezoekers van de nachtclub, zoals verkeerd aanbellen en rommel op straat. Niet gebleken is echter, dat een en ander de grenzen van het gebruikelijke ongemak rondom uitgaansgelegenheden te buiten gaat. Voor strengere controles door Eliot zie ik dan ook onvoldoende reden. Zoals hiervoor al overwogen, moet iemand, die boven een bestaande nachtclub gaat wonen, immers rekening houden met enige overlast. Dat onderdeel van de vordering van Michaël treft dus geen doel.

Plaatsing afvalcontainer.

 Eliot heeft toegezegd de door Michaël bedoelde afvalcontainer verderop te plaatsen, zodat op dit onderdeel van de vordering niet hoeft te worden beslist.

 Klachten.

Vooropgesteld moet worden, dat de klachten van Michaël (grotendeels) gegrond zijn gebleken. Van onterechte en/of overdreven klachten is dan ook geen sprake. Alleen al daarom valt niet goed in te zien, waarom Michaël daarmee zou moeten stoppen. Net zoals Michaël rekening moet houden met het feit, dat hij boven een nachtclub is komen wonen, moet Eliot begrijpen, dat het uitbaten van een nachtclub onder een woning extra inspanningen vereist in verband met een behoorlijk leefklimaat.

Financiële consequenties.

Waar hiervoor is vastgesteld, dat de door Eliot veroorzaakte geluidsoverlast inderdaad valt aan te merken als onrechtmatige hinder, komt vervolgens de vraag aan de orde of Michaël daarvoor geldelijk gecompenseerd moet worden en zo ja, in welke mate.

Voor toewijzing van de door Michaël gevorderde schadevergoeding wegens verminderd woongenot, zie ik onvoldoende reden. Hij wist, of had moeten weten, dat hij overlast zou ondervinden van de nachtclub, toen hij daar boven kwam wonen. In zoverre zijn woongenot daardoor is aangetast, had hij dat aan zichzelf te wijten (eigen schuld).

Voor toewijzing van reiskosten voor zijn zoon zie ik evenmin voldoende grond. Bezoek van kinderen aan moeder en grootouders gedurende de weekenden zijn na echtscheiding niet ongebruikelijk. Bovendien zijn de daaraan verbonden kosten niet aangetoond.

Waar Eliot de veroorzaker is van de geluidshinder, zie ik anderzijds niet in, waarom Michaël zou moeten meebetalen aan de daartegen door Eliot genomen en nog te nemen maatregelen.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Michaël.

 Eliot moet binnen een termijn van vier maanden (die morgen begint te lopen) de volgende geluidswerende maatregelen nemen:

–        Het aanbrengen van een professioneel, voldoende geluidswerend akoestisch plafond in de gehele nachtclub.

–        Het akoestisch isoleren van de geluidsboxen van de wanden van de nachtclub.

–        Het akoestisch loskoppelen van de danspaal van het plafond.

Voldoet Eliot binnen die termijn niet aan het voorgaande, dan verbeurt hij na behoorlijke aanmaning aan Michaël een boete van € 25.000,–.

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Nieuw-Amsterdam op 19 december 2018.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 2 januari 2019.