VOLLEDIGE UITSPRAAK ROTTERDAM – HOOGVLIET

by Mr Frank Visser | december 14, 2018 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK ROTTERDAM – HOOGVLIET

Datum mondelinge uitspraak: 14 november 2018 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Spijkenisse

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Essie

te Rotterdam-Hoogvliet

verder te noemen Essie

en

Fred

en zijn vrouw

Marianne

te Rotterdam-Hoogvliet

verder te noemen Fred en Marianne

gegeven door mr. F.M. Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van Essie is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Fred en Marianne opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 14 november 2018, welke is gehouden te Spijkenisse.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde flatwoningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. E. Roelofsen als deskundige, die geluidsmetingen heeft verricht en ook de vloer in het appartement van Fred en Marianne heeft onderzocht. Viktor Brand heeft in opdracht van mr. Frank Visser enige geluidstests gedaan, onder meer ook tezamen met jongetje Lef, die de piano van Essie bespeelde. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Summiere omschrijving van het conflict:

Partijen zijn elkaars buren, dat wil zeggen: Fred en Marianne wonen in een appartement dat recht boven het appartement van Essie is gelegen. Essie klaagt al geruime tijd over geluidsoverlast, volgens haar vooral veroorzaakt door de slippers van de echtgenote van Fred. Fred en Marianne, die aangeeft geen geluidsoverlast te veroorzaken, maakt melding van kindergehuil en pianomuziek in het appartement van Essie. Beide partijen verwijten elkaar een respectloze bejegening.

Vordering van Essie.

Essie vordert, kort samengevat en voor zover thans van belang, dat er geen slippers meer mogen worden gedragen/of uitgegooid in het appartement van Fred en Marianne, althans dat de vloer geluidswerend moet worden aangepast. Verder wil Essie  bereiken, dat partijen elkaar op een normale manier aanspreken.

Vordering van Fred en Marianne.

Fred en Marianne vordert, kort samengevat en voor zover thans van belang, een verklaring voor recht, dat leefgeluiden in een appartementengebouw onvermijdelijk zijn en dat Essie die moet accepteren. Daarnaast wil Fred en Marianne bereiken, dat Essie voortaan met respect praat en vraagt, zonder gebruik van de gebiedende wijs.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

  1. Partijen zijn elkaar buren, dat wil zeggen: Fred en Marianne wonen precies boven Essie. Essie is sinds 2014 erfpachter van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de flatwoning, staande en gelegen aan de X te Rotterdam-Hoogvliet, kadastraal bekend als Hoogvliet, sectie A, complexaanduiding X, appartementsindex X. Fred en Marianne zijn sinds 2005 erfpachter van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de direct daarboven gelegen flatwoning aan de X, kadastraal bekend als Hoogvliet, sectie X, complexaanduiding X, appartementsindex X.
  2. Op beide appartementsrechten is van toepassing het reglement van splitsing, zoals dat is vastgesteld bij akte van ondersplitsing in appartementsrechten op 26 april 2005. In dat splitsingsreglement is zakelijk weergegeven onder meer het volgende bepaald:

Artikel 17 lid 1, algemeen hinderverbod bij gebruik van privégedeeltes;

Artikel 17 lid 2 nadere regeling gebruik privégedeeltes bij huishoudelijk reglement;

Artikel 17 lid 5, Samenstelling vloerbedekking mag geen onredelijke hinder veroorzaken voor andere bewoners.

  1. Toepasselijk is bovendien een huishoudelijk reglement, dat in artikel 9 (geluidsoverlast) zakelijk weergegeven het volgende bepaalt:

Lid 1, Verbod geluidsoverlast.

Lid 3, Het leggen van harde vloerbedekking is toegestaan op voorwaarde dat daarbij van een goede contactgeluidsisolatie sprake is (NEN-norm 1070 of 5077). In appartementen met onderburen moet bovendien, met uitzondering van de sanitaire ruimten, voor het leggen van een harde vloerbedekking een degelijke, isolerende constructie  worden aangebracht, waardoor de constructie als geheel een contactgeluidsisolatie van tenminste 10 Db waarborgt.

  1. In het appartement van Fred en Marianne is een laminaatvloer gelegd, met daaronder onder meer als ondervloer een zeil- en foamlaag. Vanwege een rug- en nekhernia loopt mevrouw Janssen op zogenaamde gezondheidsslippers.
  2. Al vrij spoedig nadat Essie haar appartement heeft betrokken, is zij gaan klagen over geluidsoverlast, volgens haar veroorzaakt in het appartement van Fred en Marianne. Volgens Essie is met name sprake van stampen en geklepper met slippers.
  3. Inmiddels zijn partijen niet meer ‘on speaking terms.’

Verslag van de deskundige

De deskundige heeft kort samengevat en voor zo ver thans van belang het volgende laten weten. Alhoewel de ondervloer in het appartement van de Fred en Marianne op zich niet voldoet aan de gestelde van een degelijke, isolerende constructie, voldoet de laminaatvloer in zijn totaliteit, mede door de daaronder gelegde “ondervloeren”, wel aan de hiervoor verplichte contactisolatie van 10 dB.

Bij de ter plaatse gedane geluidsmetingen in het appartement van de Fred en Marianne zijn geluidspieken geregistreerd van rond de 40 dB, wat binnen de daarvoor in de praktijk gehanteerde geluidsnormen geldt, behoudens het “uitgooien” van de slippers van de echtgenoot van de Fred en Marianne, wat een overschrijding van de geluidsnorm te weeg brengt: nl. 50 dB.

Ook was in het appartement van Fred en Marianne het pianospel van het jongetje Lef duidelijk te horen. De geluidsnorm werd daardoor overschreden.

Volgens de deskundige veroorzaakt het lopen op slippers door de echtgenoot van de Marianne geluidsoverlast, hetgeen te voorkomen is door het gebruik van vilten slippers. De door Essie geuite klachten over geluidshinder zullen dan duidelijk verminderen.

Het geluid van een pianospelende kind klinkt door naar het appartement van de Fred en Marianne. Dit is te verhelpen door het gebruik van zgn. studiepedaal (een constructie waarbij een lap vilt tussen de hamertjes en de snaren wordt geschoven. Er kan dan gespeeld worden zonder overlast).

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

De geluidsoverlast.

Over de aard en de ernst van de hinder wordt het volgende overwogen. Een louter subjectieve beleving van overlast verschilt van persoon tot persoon en is daarom niet bruikbaar als maatstaf voor de onrechtmatigheid. Daarvoor moet zo veel mogelijk aan objectieve maatstaven getoetst worden. Uit de meetgegevens van deskundige Roelofsen en ook uit mijn ervaringen bij het bezoek aan de appartementen, blijkt dat hier sprake is van zeer gehorige appartementen. Het ligt dan ook voor de hand dat de huurders te maken kunnen krijgen met leefgeluiden, die ergernis veroorzaken.

In deze zaak wordt gesteld door beide partijen, dat is er sprake van storende geluiden over en weer, zoals het lopen op slippers door de Fred en Marianne en het luide pianospel van Essie.

Zoals door de deskundige en mij is vastgesteld, is inderdaad te horen dat er bij de Fred en Marianne op slippers wordt gelopen. Het geluid daarvan was niet erg hinderlijk, doch vraagt wel om een oplossing om klachten van Essie in de toekomst te voorkomen. Een aanpassing in het gebruik van de nu door de echtgenoot van de Fred en Marianne gebruikte slippers is gewenst. In plaats van de nu door hem gebruikte slippers, zou gebruik van vilten slippers/pantoffels een oplossing zijn.

Het geluid van de piano bij gebruik door het jongetje Lef was duidelijk hoorbaar in het appartement van de Fred en Marianne. Ook dit is te voorkomen door een aanpassing van de piano van Essie en wel zoals door de deskundige is voorgesteld, door het laten installeren van een studiepedaal.

De onderlinge bejegening.

Over en weer is gevorderd dat men elkaar met respect, althans op een normale manier, aanspreekt bij het uiten van eventuele klachten over elkaar.

Bij de hoorzitting heeft de Fred en Marianne en ook Essie toegezegd dat zij zich voortaan zullen houden aan normaal gespreksgedrag, en dat zij niet meer bij elkaar aan de deur komen bij eventuele problemen maar via briefjes op vriendelijke toon met elkaar gaan communiceren.

Aan die belofte zal ik hen houden. Het nut van een boeteclausule zie ik dan ook

niet in.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Essie.

De echtgenoot van Marianne wordt verplicht voortaan in hun appartement vilten slippers/pantoffels te dragen.

Voor wat betreft de tegenvordering van Fred en Marianne.

Essie wordt verplicht haar piano te laten installeren met een studiepedaal.

 Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Spijkenisse op 14 november 2018.