VOLLEDIGE UITSPRAAK IJMUIDEN

by Mr Frank Visser | december 14, 2018 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK IJMUIDEN

Datum mondelinge uitspraak: 7 november 2018 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Santpoort

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Marc

te IJmuiden

verder te noemen Marc

en

Meik

te IJmuiden

verder te noemen Meik

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van Marc is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Meik opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 7 november 2018, welke is gehouden te Santpoort.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde flatwoningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. Erik Roelofsen B.Sc als deskundige, die geluidsmetingen heeft gedaan. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

Vordering van Marc:

Marc vordert, kort samengevat, dat Meik ervoor zorgt dat de geluidsoverlast (o.a. de televisie) niet meer bij Marc in de slaapkamer hoorbaar is tussen 21.00 en 05.00 uur. Verder wil Marc dat de balkondeuren, die nu naar elkaar toe openen, worden omgewisseld en dat hij zijn klapraampje weer terugkrijgt, en dat dit wordt uitgevoerd door Woningbedrijf Velsen. Als dat niet mogelijk blijkt, moet Meik worden verplicht zijn slaapkamerdeur naar het balkon te sluiten en gesloten te houden.

Vordering van Meik:

Meik vordert, kort samengevat, dat Marc wordt verplicht op te houden met klagen en dreigen en met het doen van meldingen bij de politie, met alle gevolgen van dien.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn elkaars buren en huren ieder een flatwoning in de X te IJmuiden. Partijen slapen ieder in een aan het balkon grenzende slaapkamer. Nadat de verhuurder (Woningbedrijf Velsen) de bestaande klapraampjes in deze slaapkamers had laten vervangen door luchtroosters en partijen zijn gaan luchten door de deur naar het balkon te openen, hebben partijen ernstige ruzie gekregen over geluidsoverlast. Daarbij gaat het volgens Marc vooral om televisiegeluid, snurken en geluid bij het seksen. Deze ruzie heeft inmiddels geleid tot klachten bij de verhuurder, politiebezoek en een vechtpartij.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

  1. Marc huurt sinds 2002 van Woningbedrijf Velsen een flatwoning in de Kruisbergflat te IJmuiden, gelegen aan de X aldaar. Meik huurt sinds 2010 de daarnaast gelegen flatwoning op nummer X van dezelfde verhuurder.
  2. Toepasselijk zijn door de verhuurder gehanteerde huurvoorwaarden, die voorzien in een algemeen verbod om hinder of overlast aan omwonenden te veroorzaken.
  3. Beide flatwoningen tellen 2 slaapkamers, waarvan er telkens één grenst aan het langs de flats doorlopende balkon. De balkondeuren van beide slaapkamers zijn gespiegeld opgehangen en wel zo, dat de balkondeur van Marc – van buiten af gezien- naar rechts opengaat en die van Meik naar links.
  4. Ongeveer 4 jaar geleden is de Kruisbergflat gerenoveerd. Daarbij zijn de klapraampjes van de aan het balkon grenzende slaapkamers vervangen door luchtroosters. Partijen slapen ieder in de aan het balkon grenzende slaapkamer en hebben sinds het verwijderen van de klapraampjes de gewoonte om hun balkondeuren geopend te houden, vanwege de frisse lucht.
  5. Meik lijdt aan een ernstige vorm van apneu. Daardoor snurkt hij hard. Ook maakt hij gebruik van een zuurstofmasker. Vanwege zijn gezondheidstoestand moet hij in de frisse lucht slapen. Verder heeft hij een televisie in zijn slaapkamer staan. Die gaat elke avond na het eten aan, waarna Meik in bed televisie kijkt.
  6. Toen de hiervoor bedoelde klapraampjes waren verwijderd, is Marc na geruime tijd gaan klagen over geluidsoverlast, veroorzaakt in de flatwoning van Meik. Het gaat daarbij met name om het geluid van de televisie, het snurken en seksgeluiden.
  7. Omdat het probleem niet werd opgelost is de zaak uiteindelijk geëscaleerd, doordat Marc met een stok tegen de balkondeur van Meik is gaan slaan en/of duwen, wat eindigde in een handgemeen, waarbij meik en Marc beiden licht gewond raakten.

Verslag van de deskundige

De deskundige heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende laten weten.

Tijdens de geluidsmetingen is een achtergrondgeluidswaarde van ongeveer 50 dB gemeten. Het is aannemelijk, dat die geluidswaarde gedurende de avond en nacht zal afnemen naar ongeveer 40 dB. Tijdens de metingen is wel enig licht geluid van de televisie van Meik en van licht snurken opgemerkt, maar dat was zo weinig, dat daarvan geen dB waarde kon worden bepaald. Het is aannemelijk, dat deze lichte geluiden in de avond en gedurende de nacht, als het achtergrondlawaai afneemt, via de geopende balkondeuren van partijen, hoorbaar is in de slaapkamer van Marc. Dat blijft echter ruim beneden het voor een goede nachtrust noodzakelijke maximale geluidsniveau. Het is echter bekend, dat mensen uit hun slaap kunnen worden gehouden door zeer lichte geluiden, waaraan zij zich ergeren.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Voor wat betreft de vordering van Marc.

Voldoende aannemelijk is geworden, dat Marc inderdaad geluidshinder ondervindt van meik. Op zichzelf is het veroorzaken van geluidshinder echter niet onrechtmatig.

Volgens vaste rechtspraak hangt het antwoord op de vraag, of sprake is van onrechtmatige hinder, immers af van de aard, ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden. Verder moet onder meer rekening worden gehouden met de mogelijkheden en de bereidheid, om de hinder te vermijden of te verminderen .

Over de aard en de ernst van de hinder wordt het volgende overwogen. Een louter subjectieve beleving van overlast verschilt van persoon tot persoon en is daarom niet bruikbaar als maatstaf voor de onrechtmatigheid. Daarvoor moet zo veel mogelijk aan objectieve maatstaven getoetst worden. Uit de meetgegevens van deskundige Roelofsen blijkt, dat de in de flatwoning van Marc hoorbare geluiden zo licht zijn, dat deze niet boven een voor een normale nachtrust noodzakelijke maximumwaarde uitkomen. Daarmee is gegeven, dat Meik niet onrechtmatig handelt. Dat Marc dit anders ervaart is een zuiver subjectieve beleving die daaraan niet kan afdoen.

Daarbij speelt verder een rol, dat de geconstateerde snurkgeluiden natuurlijk niet doelbewust worden veroorzaakt en dat bescheiden televisie- en seksgeluiden, zoals hier aan de orde, tot de zogenaamde gewone leef geluiden mogen worden gerekend, die buren in de regel van elkaar hebben te dulden. Niet gebleken is in elk geval, dat Meik zich wat dat betreft schuldig maakt aan buitensporigheden.

De eis dat dat Meik zijn balkondeur gesloten zou moeten houden kan dan daarom evenmin worden gehonoreerd. Bovendien moet Meik vanwege zijn gezondheid met open deur slapen. Dat bezwaar geldt niet voor Marc, die zijn balkondeur ook zou kunnen sluiten.

In het midden kan blijven, of het weer aanbrengen van een of meer verwijderde klapramen en/of het omwisselen van de balkondeuren door de verhuurder soelaas zou bieden voor de door Marc ondervonden hinder, nu de verhuurder geen partij is bij deze procedure en daarom door mij nergens toe kan worden verplicht.

Samenvattend moet de vordering van Marc worden afgewezen.

Voor wat betreft de tegenvordering van Meik.

Vast staat dat Marc zijn buurman herhaaldelijk agressief heeft bejegend in verband met de in deze procedure bedoelde hinder. Tevens heeft hij inbreuk gemaakt op de privacy van Meik, door het maken van film- en geluidsopnames. Een en ander is door toedoen van Marc verder geëscaleerd, toen hij met een stok tegen de balkondeur van Meik is gaan slaan of duwen, waarna hij zich niet heeft teruggetrokken toen Meik begrijpelijkerwijs boos naar buiten kwam en het tot een gewelddadige schermutseling kwam. Het feit dat het probleem in de ogen van Marc niet werd opgelost, rechtvaardigde deze gang van zaken natuurlijk niet.  Het lijkt mij in elk geval wijs, dat Marc wat dat betreft een verbod krijgt opgelegd. In zoverre kan de tegenvordering worden toegewezen. Voor het overige zie ik daartoe onvoldoende aanleiding.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Marc.

De vordering wordt afgewezen.

Voor wat betreft de tegenvordering van meik

Marc wordt met onmiddellijke ingang verboden om Meik agressief te bejegenen, in woord en/of gebaar en/of om vanaf zijn balkon foto’s en/of geluidsopnames te maken van Meik en/of de binnenkant van diens woning.

Indien Marc een of meer van die verboden overtreedt, verbeurt hij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Meik een onmiddellijk opeisbare boete van € 100,– per overtreding, met een maximum van € 5.000,–.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Santpoort op 7 november 2018.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op  .