VOLLEDIGE UITSPRAAK SPIJKENISSE

by Mr Frank Visser | december 3, 2018 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK SPIJKENISSE

Datum mondelinge uitspraak: 19 september 2018 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen) Plaats uitspraak: Spijkenisse

Bindend Advies

In het geschil tussen:

Dimitri en Miranda

te: Spijkenisse

verder te noemen: Dimitri en Miranda

tegen:

Ineke

te: Spijkenisse

verder te noemen Ineke,

bijgestaan door haar dochter Evaline,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie juni 2018 te doen beslechten. De echtgenoot van Ineke, Reijer, heeft te kennen gegeven zich aan de zijde van zijn vrouw te scharen, zonder actief in de procedure op te treden, en zich te zullen houden aan dit bindend advies, ten bewijze waarvan hij de bindend advies overeenkomst mede heeft ondertekend.

De vordering van Dimitri en Miranda is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Ineke opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 18 september 2018, welke is gehouden te Spijkenisse.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. De relevante kadastrale erfgrens is gereconstrueerd door het kadaster. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

Hierna is aansluitend, inmiddels in de vroege morgen van 19 september 2018, mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Dimitri en Miranda.

Dimitri en Miranda vordert, zoals bij gelegenheid van de hoorzitting toegelicht en verduidelijkt, kort gezegd, dat Ineke wordt verplicht tot het betalen van de volgende kosten: de helft van de kosten van het plaatsen van de nieuwe schutting tussen de voor- en achtertuin van partijen (voorkant € 195,– en achterkant € 451,50) en de kosten van het vervangen van het aanvankelijk doorzichtige schuttingdeel door een ondoorzichtig deel ad € 50,–.  Verder vordert Dimitri en Miranda, dat Ineke overgaat tot het wissen van al het door haar gemaakte beeldmateriaal van Dimitri en Miranda en zijn dochters, met een verbod om nieuwe beeldopnames te maken. Voorts vordert Dimitri en Miranda een verbod voor Ineke om zich nog schuldig te maken aan roddelen in de buurt, treiteren, afluisteren, uitdagen en de honden natspuiten, dit alles op straffe van een boete. Tenslotte vordert Dimitri en Miranda een verklaring voor recht, dat Ineke de kosten van het kadaster en de reparatiekosten van de schutting voor eigen rekening neemt.

De tegenvordering van Ineke.

Ineke vordert, zoals bij gelegenheid van de hoorzitting toegelicht en verduidelijkt, kort gezegd, dat de schutting tussen de achtertuinen van partijen geheel op eigen grond van Dimitri en Miranda moet worden geplaatst, met bevestiging van de beugels eveneens op eigen grond en met verwijdering van uitstekende schroeven in de schutting tussen de voortuinen. Daarnaast vordert Inekevergoeding van € 225,– wegens bijdrage reconstructie erfgrens door kadaster en € 326,18 wegens herstel van een door Dimitri en Miranda beschadigde schutting en gestolen paal van Ineke, aan de achterzijde van haar achtertuin. Voorts eist Ineke, dat Dimitri en Miranda op zijn kosten een nieuwe schutting plaatst tussen de achtertuinen van partijen, ter vervanging van de door hem zonder overleg verwijderde oude schutting. Verder vordert Ineke verwijdering van de trampoline in de achtertuin van Dimitri en Miranda en een verbod voor Dimitri en Miranda om door te gaan met treiteren, pesten of aanspreken. Bovendien eist Ineke een schadevergoeding wegens verpesten van woongenot en pesterijen. Daarnaast wil Ineke een verbod voor Dimitri en Miranda om nieuwe honden aan te schaffen. Tenslotte vordert Ineke dat Dimitri en Miranda moet verhuizen.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich in de kern als volgt omschrijven.

Partijen hebben ruzie gekregen over een door Dimitri en Miranda geplaatste schutting tussen de achtertuinen van partijen. Deze ruzie is geëscaleerd, waaraan geen einde is gekomen, nadat Dimitri en Miranda deze schutting op sommatie van de rechtsbijstandsverzekeraar van Ineke had verplaatst. Inmiddels beschuldigen partijen elkaar over en weer van lastigvallen en treiteren en zijn zij verdeeld over wie een aantal tot nu toe gemaakte kosten moet betalen.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten.

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan, omdat deze niet, dan wel onvoldoende zijn weersproken of door de bindend adviseur zelf zijn waargenomen.

  1. Dimitri en Miranda zijn sinds 2015 eigenaar van het woonhuis met voor- en achtertuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Spijkenisse aan X , kadastraal bekend als gemeente Spijkenisse sectie X.
  2. Ineke is sinds 1984 samen met haar echtgenoot eigenaar van het naastgelegen woonhuis met voor- en achtertuin, staande en gelegen te Spijkenisse aan de X, kadastraal bekend als gemeente Spijkenisse, sectie X.
  3. In 2016 heeft Dimitri en Miranda, die vier honden houdt, een nieuwe schutting tussen de achtertuinen van partijen geplaatst van (aan zijn kant gemeten) ongeveer 1.92/1.98 meter hoog. Tegelijkertijd is de bestaande schutting, ongeveer 1.20 meter hoog, verwijderd. Aanvankelijk vond Ineke deze nieuwe schutting niet nodig, maar uiteindelijk is ze akkoord gegaan. Op verzoek van Ineke heeft Dimitri en Miranda in de nieuwe schutting wel een opening met gaas gelaten.
  4. Na het plaatsen van de schutting is Ineke gaan klagen over de plaats waar deze was neergezet en over de uitvoering. Toen dat niet tot een vergelijk leidde, heeft Ineke haar rechtsbijstandsverzekeraar ingeschakeld. Laatstgenoemde heeft de erfgrens vervolgens laten reconstrueren door het kadaster, wat € 450,– kostte. De verzekeraar heeft daarvan € 225, — betaald. Ineke heeft de resterende € 225, — betaald.
  5. Eerst werd, via deze verzekeraar, door Ineke geëist, dat de nieuwe schutting op de erfgrens zou worden geplaatst. Daarop heeft Dimitri en Miranda laten weten de schutting geheel op eigen grond te zullen plaatsen, waarna deze uiteindelijk daadwerkelijk richting Dimitri en Miranda is verplaatst.
  6. Ineke is vervolgens teruggekomen op haar eerdere wens een opening in de schutting te laten en heeft geëist dat deze schutting geheel ondoorzichtig zou worden. Dat heeft Dimitri en Miranda gedaan. Het doorzichtige schuttingdeel heeft hij vervolgens hergebruikt, toen hij ook een schutting tussen de voortuinen van partijen plaatste.
  7. Bij het verplaatsen van de hiervoor bedoelde schutting tussen de achtertuinen is ook de betonnen paal, waaraan deze achterin was bevestigd, mee verplaatst. Na deze verplaatsing kwam de schutting, die Ineke aan de achterzijde had laten maken en die aan dezelfde paal was bevestigd, los te hangen en bleef een ruimte open tussen haar schutting en de mee verplaatste paal. Ineke heeft dit laten herstellen, wat € 326,18 heeft gekost. Dat bedrag is door haar rechtsbijstandsverzekeraar aan haar vergoed.
  8. De verhoudingen tussen partijen zijn als gevolg van het voorgaande ten zeerste verstoord. De heer Dimitri en Miranda heeft zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan het op voor Ineke hoorbare wijze schelden en het uiten van beledigende taal. Op haar beurt heeft Ineke haar buren voortdurend in de gaten gehouden en geregeld beeld- en geluidsopnames gemaakt van wat er aan de kant van Dimitri en Miranda werd gezegd en gedaan.

Inhoudelijke beoordeling.

De schuttingen tussen de voor- en achtertuin van partijen.

Over de schutting tussen de voortuinen heeft Ineke geen klachten, behalve dan dat er wat schroeven aan haar kant uitsteken. Dimitri en Miranda heeft toegezegd deze onmiddellijk onschadelijk te zullen maken, waaraan hij mag worden gehouden. Daarmee is dat onderdeel van het geschil uit de wereld.

Dimitri en Miranda wil dat Ineke meebetaalt aan de schutting tussen de voortuinen. Ik zie echter niet weten waarom, nu deze blijkens de kadastrale reconstructie geheel op de eigen grond van Dimitri en Miranda staat.

Voor wat betreft de schutting tussen de achtertuinen van partijen heeft het volgende te gelden. Op grond van de door het kadaster uitgevoerde erfgrensreconstructie is gebleken, dat deze schutting zich (thans) geheel op de eigen grond van Dimitri en Miranda bevindt. Weliswaar overschrijden enkele palen die erfgrens een heel klein beetje, maar dat is dermate gering dat gedwongen verplaatsing op die grond apert onredelijk zou zijn. Die schutting kan dus blijven staan zoals hij is. De beugels, waarmee deze aan de palen is vastgemaakt, zien er mooi uit en mogen ook blijven zitten.

Nu deze schutting op de grond van Dimitri en Miranda staat is hij geen mede-eigendom van Ineke geworden, zodat zij ook aan deze schutting niet hoeft mee te betalen. Het spreekt voor zich, dat zij dan ook niets aan die schutting mag bevestigen of ophangen.

De tegenvordering van Ineke, strekkende tot het plaatsen van nog een schutting, ter vervanging van de bij plaatsing van de nieuwe schutting verwijderde oude, lage schutting, wordt als zinloos afgewezen. Ik kan zonder nadere toelichting, die ontbreekt, immers niet inzien welk redelijk belang Ineke daarbij zou kunnen hebben, nu zij akkoord is gegaan met de nieuwe schutting. Nooit eerder heeft zij aanspraak gemaakt op het behoud van de oude schutting. Daarvoor is het nu te laat. Dimitri en Miranda hoeft die oude schutting, als deze al niet geheel was afgeschreven, dus niet te vergoeden.

Dimitri en Miranda heeft aanvankelijk, op verzoek van Ineke, een opening in de nieuwe schutting gemaakt. De latere eis, via de rechtsbijstandsverzekeraar, deze opening weer te dichten heeft veel weg van pesten. Hoe dan ook, Dimitri en Miranda heeft daardoor geen schade van betekenis geleden, omdat het betreffende schuttingdeel later weer geheel door hem is hergebruikt.

De schutting aan de achterzijde van het perceel van Ineke.

De nieuwe schutting tussen de achtertuinen van partijen en de schutting aan de achterzijde van het perceel van Dimitri en Miranda stonden vast aan dezelfde betonnen paal. Weliswaar stond de scheidingsschutting niet helemaal recht, maar het stond allemaal wel goed vast en er waren geen open ruimtes.

Door te eisen dat de schutting tussen de achtertuinen werd verplaatst, moest althans kon Ineke voorzien, dat er een opening zou ontstaan tussen haar achter schutting en de verplaatste scheidingsschutting. Ik zou niet weten waarom Dimitri en Miranda zou moeten betalen voor het dichten van die opening. Dat Dimitri en Miranda de betonnen paal niet had mogen mee verplaatsen kan ik evenmin bevestigen, nu voldoende aannemelijk is geworden dat deze door Dimitri en Miranda was betaald. Ineke heeft in elk geval het tegendeel niet kunnen aantonen. Samenvattend moet ook dit onderdeel van de tegenvordering worden afgewezen. Overigens heeft de rechtsbijstandsverzekeraar van Ineke de kosten van herstel al aan Ineke vergoed, wat een zelfstandige grond oplevert voor afwijzing.

De kosten van het kadaster.

Ineke heeft gevorderd dat Dimitri en Miranda de helft van de (kadaster)kosten, die met de afpaling van de erven verband houden, vergoedt. Dit onderdeel van de tegenvordering moet ook worden afgewezen. Om te beginnen ben ik het niet met (de rechtsbijstandsverzekeraar van) Ineke eens, dat Dimitri en Miranda op grond van het bepaalde in artikel 5.46 van het Burgerlijk Wetboek kan worden verplicht daaraan mee te betalen. Maar ook al zou een dergelijke verplichting wel een wettelijke grondslag hebben, dan nog zou Dimitri en Miranda slechts tot het meebetalen kunnen worden verplicht, als Ineke tijdig met Dimitri en Miranda had overlegd over de voorgenomen grensreconstructie en het delen van de kosten. Dat is niet gebeurd. Ineke, althans haar rechtsbijstandsverzekeraar, heeft geheel op eigen initiatief en zonder behoorlijk overleg gehandeld (zie ook  Rechtbank Middelburg 09-07-2008 ECLI:NL:RBMID:2008:BD7103).

Onderlinge bejegening.

Het is menselijk dat buren soms onenigheid krijgen over zaken als een schutting, maar het is dan de bedoeling dit op beschaafde wijze op te lossen, desnoods met behulp van buurtbemiddeling. Dat is in deze zaak niet gebeurd.

Enerzijds hebben de heer Dimitri en Miranda en zijn echtgenote zich schuldig gemaakt aan schelden en beledigingen, maar anderzijds gaat ook Ineke niet vrijuit door haar als ‘zuigen’ aan te merken gedrag ten aanzien van de buren. Het zal best waar zijn, dat het één weer het andere oproept, maar dat pleit geen van partijen vrij.

Ik zie weinig heil in het opleggen van een heel scala aan verplichtingen en/of verboden, zoals door partijen over en weer geëist, als dat juridisch gezien al mogelijk zou zijn geweest. Beter acht ik het om partijen over en weer een ruim geformuleerd contactverbod op te leggen, zoals hierna bij de beslissing bepaald. Partijen moeten elkaar gewoon met rust laten, dat is voor iedereen het beste.

Waar beide partijen in deze burenruzie niet vrijuit gaan, zie ik natuurlijk evenmin een goede grond om Dimitri en Miranda te verplichten tot het betalen van een schadevergoeding, zoals door Ineke geëist.

Deze op partijen rustende verplichtingen gelden voor wat betreft de heer Dimitri en Miranda en mevrouw Bennis, als hoofdelijke verplichtingen.

Slotoverweging.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist en dat het (mogelijk) meer of anders gevorderde moet worden afgewezen.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

  1. De schutting tussen de percelen van partijen.

Voor recht wordt verklaard dat de schutting tussen de achtertuinen van partijen kan blijven staan

Partijen wordt over en weer met onmiddellijke ingang verboden om in woord, gebaar, of op welke wijze dan ook contact met elkaar te (doen) zoeken of op te (doen) nemen, dan wel op uitdagende wijze elkaars aandacht te (doen) trekken, dan wel door het maken van beeld- of geluidsopnames inbreuk te (doen) maken op elkaars privacy.

Indien partijen (het betreft een hoofdelijke veroordeling voor de heer en mevrouw), dan wel één van hen, zich niet aan het voorgaande verbod houden, verbeurt de overtreder van rechtswege (geen aanmaning nodig) een onmiddellijk opeisbare boete aan de tegenpartijen van € 100,– per keer, met een maximum van € 5.000,–.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Spijkenisse op 19 september 2018.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 25 september 2018.