VOLLEDIGE UITSPRAAK APELDOORN

by Mr Frank Visser | oktober 5, 2018 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK APELDOORN

Datum mondelinge uitspraak: 15 mei 2018 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Apeldoorn

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Maurice

te: Apeldoorn

verder te noemen: Maurice

tegen:

Ivy

te: Apeldoorn

verder te noemen Ivy

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

De vordering van Maurice is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Ivy opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 15 mei 2018, welke is gehouden te Apeldoorn.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde appartementen en auto, waarna hij deze in het bijzijn van partijen heeft bezich­tigd. Daarbij waren tevens aanwezig Ing. Erik Roelofsen B.Sc  en John Davelaar als deskundigen. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Maurice

Maurice vordert, kort gezegd, zoals mr. Frank Visser begrijpt dat hij bedoelt, dat Ivy een einde maakt aan de door hem ervaren geluidsoverlast.

De tegenvordering van Ivy.

Yvi vordert, kort gezegd, een einde aan het geklaag door een contactverbod voor Maurice. Verder wil zij dat Maurice wordt verplicht de in deze procedure bedoelde schade aan haar auto te vergoeden.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven. Eerst en vooral gaat het om door Maurice geuite klachten over geluidsoverlast, die zou worden veroorzaakt door Ivy. Daarnaast wenst Ivy dat Maurice de volgens haar door hem veroorzaakte schade aan haar auto vergoedt.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten.

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan.

  1. Maurice huurt sinds 26 februari 2013 het appartement staande en gelegen te Apeldoorn aan de X. Ivy huurt met ingang van 1 maart 2015 de direct daarboven gelegen flatwoning aan de X.
  2. Beide partijen huren van dezelfde verhuurder. Van toepassing zijn algemene huurvoorwaarden. Daarin is in artikel 7.4 bepaald, dat de huurder de woning en de vloeren dusdanig dient te bekleden, dat geen overlast aan omwonenden wordt veroorzaakt. Overigens wordt het veroorzaken van hinder en overlast in artikel 7.8 in zijn algemeenheid verboden.
  3. Ivy, die haar appartement bewoont met haar 9-jarige zoontje, heeft laminaat gelegd bovenop een al aanwezige, direct op de betonnen ondervloer geplakte laag dunne tapijttegels.
  4. Kort geleden is Maurice, ’s avonds laat of ’s nachts, door een passant liggend aangetroffen, naast zijn fiets en vlak voor de auto van Yvi. Maurice, die naar alcohol rook, was kennelijk niet in staat zelfstandig op te staan. De gewaarschuwde politie heeft Maurice vervolgens bekeurd wegens openbare dronkenschap, welke boete hij zonder protest heeft betaald.
  5. De auto van Yvi vertoonde op dat moment een deuk aan de bovenkant van het rechter voorspatbord. Yvi had die auto vroeger die avond echter zonder schade geparkeerd. Maurice heeft, nadat hij weer volledig bij kennis was, beloofd deze autoschade via een schadeformulier te helpen afhandelen. Deze belofte is echter niet nagekomen.

 

Verslag van de deskundigen.

De deskundige Roelofsen heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende laten weten.

De in deze procedure bedoelde appartementen zijn extreem gehorig. Je kunt elkaar zelfs horen praten! Dat Maurice last heeft van de in het appartement van Yvi veroorzaakte gewone leefgeluiden, is dan ook niet verrassend.

Een aanmerkelijke verbetering kan echter worden bereikt, indien Maurice alsnog een voldoende geluidsisolerende ondervloer laat leggen. De tapijttegels die nu als ondervloer worden gebruikt, voldoen immers niet aan de daaraan te stellen isolatiewaarde. De ondervloer moet wat dat betreft minimaal 10 dB verbetering geven ten opzichte van de bestaande betonvloerzijn en zijn voorzien van een keurmerk van TNO, TÜV of NSG.

Verder wordt geadviseerd de eetkamerstoelen te voorzien van zogenaamde akoestische sokjes en verder om binnenshuis zacht schoeisel te dragen (dus niet op blote of kousenvoeten lopen).

De deskundige Davelaar heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende laten weten.

De aangetroffen deuk boven in het rechter voorspatbord is niet veroorzaakt door een aanrijding. Deze kan heel goed zijn veroorzaakt door een vallend persoon. De schade zelf is, rekening houdend met eerdere beschadigingen en herstelwerkzaamheden, te begroten op €300–.

Inhoudelijke beoordeling van het geschil.

Voor wat betreft de door Maurice ervaren geluidsoverlast.

Op zichzelf valt Yvi niets te verwijten, waar het haar woongedrag betreft. De door haar en haar zoontje veroorzaakte geluiden zijn als gewone leefgeluiden aan te merken en daarom niet onrechtmatig. De werkelijke oorzaak van de geluidsoverlast is gelegen in de extreme gehorigheid van de appartementen.

Wel mag van Yvi worden verwacht dat ze zich, voor wat betreft de onder de laminaatvloer aanwezige ondervloer, houdt aan de daarvoor geldende regels. Hoewel in het huurvoorwaarden niet precies staat vermeld, welke isolatiewaarde de ondervloer moet hebben, wordt algemeen aangenomen dat deze minimaal 10 dB verbetering moet brengen ten opzichte van de bestaande betonnen vloer. Dat is bij haar thans niet het geval. Zij moet daarom worden verplicht om dat alsnog in orde te maken.

Verder zal ik haar verplichten de eetkamerstoelen te voorzien van zogenaamde akoestische sokjes en adviseren om voortaan alleen nog op zacht schoeisel door haar appartement te (laten) lopen.

Omgekeerd acht ik het redelijk dat ook Maurice de, zoals nog is gebleken, door hem veroorzaakte geluidsoverlast beperkt. Hij mag zijn muziek voortaan niet meer dan zeer incidenteel op een hoger niveau afspelen dan op stand 14 (van zijn installatie).

Voor wat betreft de schade aan de auto van Yvi.

Voldoende aannemelijk is geworden, dat deze schade is veroorzaakt door Maurice. Ten eerste is daar het feit, dat Maurice liggend, vlakbij de auto werd aangetroffen. Ten tweede is onbetwist gebleven, dat Yvi die auto daar kort daarvoor zonder schade had neergezet. Ten derde past de vorm en omvang van de schade bij het scenario, dat Maurice tegen die auto is aangevallen. Een geloofwaardige alternatieve verklaring is niet gegeven. Daaraan kan niet afdoen, de enkele ontkenning door Maurice Niet ter zake doet verder, of hij is gevallen als gevolg van drankmisbruik, dan wel als gevolg van een epileptische aanval. Gelet op het bepaalde in artikel 6.165 van het Burgerlijk Wetboek staat ook deze laatste mogelijkheid immers niet in de weg aan aansprakelijkheid.

Dat betekent dat Maurice de schade moet betalen, die ik met de deskundige begroot op € 300,–.

Voor wat betreft het gevraagde contactverbod.

Niet gebleken is, dat Maurice zich eerder ten opzichte van Yvi onheus zou hebben gedragen. De enkele omstandigheid, dat hij wel een keer heeft geklaagd doet daar niet aan af. Dat geldt ook voor de door Yvi, vanwege ervaringen met andere buren, ondervonden angstgevoelens. Voor een contact- of klaagverbod bestaat daarom geen voldoende aanleiding.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Maurice.

Yvi wordt verplicht om, binnen een maand na vandaag, de tapijttegels onder de in haar appartement aanwezige laminaatvloer te verwijderen en te vervangen door een isolerende ondervloer, die voldoet aan de hiervoor weergegeven minimum isolerende waarde, te garanderen door een van de hiervoor genoemde keurmerken.

Indien Yvi daar niet tijdig aan voldoet, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Maurice een boete van € 25– per dag dat zij daarmee in gebreke blijft, met een maximum van € 5.000,–.

Maurice wordt verboden om zijn muziek voortaan (vaker dan zeer incidenteel) op een hoger niveau af te spelen, dan op stand 14 (van zijn installatie).

Indien Maurice dat verbod overtreedt, verbeurt hij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Yvi een boete van € 25– per dag dat hij dat verbod overtreedt, met een maximum van € 5.000,–.

Voor wat betreft de tegenvordering van Yvi.

Maurice wordt verplicht om, binnen een maand na vandaag, aan Yvi te betalen een bedrag groot € 300,–. Bij niet tijdige betaling is daarover de wettelijke rente verschuldigd, te berekenen vanaf vandaag.

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te  Apeldoorn op 15 mei 2018.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op 18 mei 2018.