VOLLEDIGE UITSPRAAK NOORDWIJK

by Mr Frank Visser | september 20, 2018 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK NOORDWIJK

Datum mondelinge uitspraak: 26 juni 2018

(Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Noordwijk

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Angelina

en haar partner Aad

te: Noordwijk

verder te noemen: Aad en Angelina

tegen:

Stichting Outdoor4disabled

te: Noordwijk

vertegenwoordigd door Edwin (voorzitter)

verder te noemen Outdoor4disabled,

gegeven door mr. F.M. Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie juni 2018 te doen beslechten.

De vordering van Aad en Angelina is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering in opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 26 juni 2018, welke is gehouden te Noordwijk.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde souvenirwinkel  en daarnaast gelegen opstapplaats en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. Peter Borgers (De Huizenarts)  als deskundige, die onderzoek heeft gedaan. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

Procespositie Aad en Angelina

Nu Aad geen eigenaar is van de hierna te noemen appartementsrechten en winkel, heeft hij geen eigen belang bij de ingestelde vordering, die strekt tot handhaving van de daaraan verbonden rechten. Dat betekent dat hij in zoverre niet ontvankelijk is. Wel is hij in zoverre toegelaten als mede-woordvoerder van Angelina. Angelina is wel procespartij voor wat betreft de tegenvordering, nu die los staat van de hiervoor bedoelde rechten.

De vordering van Angelina

Angelina vordert kort gezegd dat de in deze procedure bedoelde opstapplaats wordt verwijderd en dat Outdoor4disabled wordt verplicht de door die opstapplaats toegebrachte schade te vergoeden.

De tegenvordering van Outdoor4disabled.

Outdoor4disabled vordert kort gezegd dat Angelina en Aad, indien de vordering tot verwijdering van de opstapplaats wordt toegewezen, worden verplicht tot: a. vergoeding van alle onkosten die Outdoor4disabled heeft moeten maken om de in deze procedure bedoelde opstapplaats zodanig te maken, dat deze geen schade aan de winkel van Angelina zou veroorzaken en b. tot het verstrekken van gratis koffie aan alle vrijwilligers van Outdoor4disabled, telkens wanneer zij met de strandrups werkzaam zijn.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Angelina baat, geholpen door Aad, een souvenirwinkel uit nabij het Noordwijkse strand, gelegen aan de Langevelderslag. Outdoor4disabled heeft tegen de muur van die winkel een opstapplaats gerealiseerd voor een zogenaamde strandrups. Dat is een voertuig waarmee ouderen en lichamelijk gehandicapten het strand op gereden kunnen worden. Angelina stelt dat door deze opstapplaats bouwkundige schade wordt toegebracht aan haar winkel. Outdoor4disabled betwist dat de opstapplaats schade kan toebrengen.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten.

  1. Angelina is sinds 5 oktober 2009 eigenaar van twee appartementsrechten, ieder rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de winkelruimte met magazijn en dagverblijf op de begane grond, plaatselijk bekend als XX en X in het buurtschap Langevelderslag (gemeente Noordwijk), kadastraal bekend als gemeente Noordwijk, sectie A, nummer 3796 A-1en A-2. De daarin door haar met hulp van haar partner uitgebate souvenirwinkel maakt deel uit van een complex van 16 winkelruimten, plaatselijk bekend als X X tot en met X.
  2. In het (mede) toepasselijke modelreglement van 2 januari 1992 worden in artikel 9 lid 1 onder meer als gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken aangemerkt, de funderingen, de dragende muren en de kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren en de buitengevels een en ander met uitzondering van de afwerklagen in de privégedeelten.
  3. Edwin, die aan dezelfde strandslag met zijn vennootschap X een aantal ondernemingen uitbaat, is zeer betrokken bij de belangen van mindervalide mensen. Hij zet zich daarvoor in als voorzitter van de stichting Outdoor4disabled. Deze stichting zorgt ervoor dat mensen met een lichamelijke beperking en ouderen, die anders niet op het strand kunnen komen, daar toch worden heengebracht met een zogenaamde strandrups. Dat was vroeger een hoog voertuig op rupsbanden, maar tegenwoordig een hoog voertuig op gewone wielen, waarop een aantal mindervalide mensen kunnen plaatsnemen, die daarmee dan over het strand naar de zee worden gereden.
  4. Teneinde de afstand tussen het grondniveau en de strandrups te verkleinen is in 2016 door Outdoor4disabled, met toestemming en subsidie van de gemeente Noordwijk, een verhoogde opstapplaats aangelegd. Dat gebeurde op een stukje grond van de gemeente, direct grenzend aan de oostelijke muur van de winkel van Angelina. Daarvoor is een reeds aanwezig schuin stukje duin tegen de muur van de winkel opgehoogd met zand, waarna een horizontaal vlak ontstond, dat aan de zuidzijde werd gestut met een muur.
  5. Na ingebruikname van de opstapplaats heeft Angelina scheuren ontdekt in het pleisterwerk aan de binnenzijde van de winkelruimte. Ook zijn er vochtplekken verschenen.

Verslag van de deskundige.

De deskundige heeft kort samengevat en voor zover thans van belang het volgende laten weten.

In de zuidelijke winkelmuur (spouwmuur, ter plaatse opgevuld met beton) zit een horizontale scheur op ongeveer 1.60 meter hoogte. Gelet op de locatie van deze scheur en het aanzien daarvan, is het aannemelijk, dat deze is veroorzaakt door de druk van het bij de aanleg van de opstapplaats opgebrachte zandpakket. Het is niet waarschijnlijk dat dit proces zal verergeren, nu de muur zich inmiddels kennelijk opnieuw heeft gezet. Bouwkundige maatregelen zijn dan ook niet nodig. Volstaan kan worden met esthetisch herstel van de binnenmuur, waarvan de kosten worden geschat op rond de € 500,–.

De andere in de winkel aangetroffen scheuren hebben niets met de opstapplaats te maken. Dat geldt ook voor de aangetroffen vochtplekken. Anders dan door Angelina en haar partner gedacht, sijpelt er geen vocht door de hiervoor bedoelde horizontale scheur.

Inhoudelijke beoordeling van het geschil.

Uiteraard is het niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende een opstapplaats, zoals in deze procedure bedoeld, op te werpen tegen een winkelmuur. Hoewel Angelina formeel gezien als appartementseigenaar slechts mede-eigenaar is van de betreffende muur, heeft zij naar mijn oordeel voldoende eigen belang om daar zelf tegen op te komen. Mede omdat door deze opstapplaats, zoals voldoende aannemelijk is geworden, schade is toegebracht aan de afwerklaag van de (binnen)muur van haar appartement, waarmee een inbreuk op haar rechten als appartementseigenaar gegeven is.

Dit betekent dat Angelina om te beginnen recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze schade blijft beperkt tot het herstellen van de afdeklaag van de (binnen)muur, nu dit volgens het toepasselijke modelreglement voor haar rekening komt. Met de deskundige begroot ik deze schade op € 500,– (geen BTW verschuldigd over schadevergoeding).

Mogelijke bouwkundige schade aan de rest van de muur komt voor rekening van de Vereniging van Eigenaren, die deze desgewenst op Outdoor4disabled kan verhalen.

Verder zal Outdoor4disabled een einde moeten maken aan de door haar in het leven geroepen onrechtmatige toestand, door de in deze procedure bedoelde opstapplaats te verwijderen en de situatie ter plaatse terug te brengen in de oorspronkelijke toestand. Ik zal bepalen dat Outdoor4disabled daarvoor de tijd heeft tot en met 31 december 2018. Als dan nog niet is voldaan aan deze verplichting, verbeurt Outdoor4disabled aan Angelina een hierna nader te bepalen boete.

Nu de vordering van Angelina tot verwijdering van de opstapplaats wordt toegewezen, moet worden beslist op de onder die voorwaarde ingestelde tegenvordering.

Voor wat betreft de gevorderde onkosten valt niet in te zien, op welke rechtsgrond Angelina/of Aad verplicht zouden kunnen worden om kosten te vergoeden, die door Outdoor4disabled zijn gemaakt bij het onrechtmatig aanleggen van de opstapplaats. Voor wat betreft de gevorderde gratis koffie kan evenmin een rechtsgrond voor toewijzing worden gevonden.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Aad is niet ontvankelijk in zijn samen met Angelina ingestelde vordering.

Outdoor4disabled wordt verplicht om de in deze procedure bedoelde opstapplaats voor 1 januari 2019 te verwijderen en de situatie ter plaatse in de oorspronkelijke toestand te herstellen. Indien Outdoor4disabled daaraan niet tijdig geheel heeft voldaan, verbeurt zij aan Angelina een direct opeisbare (geen aanmaning nodig) boete van € 100,– per dag dat niet aan deze verplichting is voldaan, met een maximum van € 25.000,–.

Outdoor4disabled wordt verplicht om binnen veertien dagen na vandaag aan Angelina te betalen de somma van € 500,–. Bij niet tijdige betaling loopt daarover de wettelijke rente vanaf vandaag.

Het over en weer (mogelijk) meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Noordwijk op 26 juni 2018.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op 3 juli 2018.