VOLLEDIGE UITSPRAAK DIEMEN

by Mr Frank Visser | juni 18, 2018 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK DIEMEN

Datum mondelinge uitspraak: 20 april 2018

(Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Weesp

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Henk en Corrie

te: Diemen

verder te noemen: Henk en Corrie,

tegen:

Eric en Marcella

te: Diemen

verder te noemen Eric en Marcella

tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd door hun zoon Bas,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

De vordering van Henk en Corrie is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Eric en Marcella opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 20 april 2018, welke is gehouden te Weesp.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde appartementen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezichtigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. Erik Roelofsen B.Sc als deskundige, die geluidsmetingen heeft gedaan en Viktor Brand, die in opdracht van mr. Frank Visser enige geluidstests heeft gedaan. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Henk en Corrie.

Henk en Corrie vordert, kort gezegd, dat Eric en Marcella een eind maakt aan de door Henk en Corrie ervaren geluidsoverlast.

De tegenvordering van Eric en Marcella.

Eric en Marcella vordert, kort gezegd, een verklaring voor recht dat hun laminaatvloer mag blijven liggen en verder een verbod voor Henk en Corrie om Eric en Marcella nog lastig te vallen met klachten over geluidsoverlast.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Henk en Corrie stelt geluidsoverlast te ondervinden, veroorzaakt vanuit de boven haar flatwoning gelegen flatwoning van Eric en Marcella, al dan niet (mede) als gevolg van een daar door Eric en Marcella gelegde laminaatvloer en/of luidruchtig woongedrag. Eric en Marcella betwist dat zij en/of haar bezoek geluidsoverlast veroorzaakt en wijst in dat verband op haar geluiddempende ondervloer. Verder voelt Eric en Marcella zich ernstig bezwaard door het voortdurende geklaag van de kant van Henk en Corrie.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten.

  1. Henk en Corrie zijn sinds 11 april 1997 eigenaar van het appartementsrecht recht gevend op het uitsluitend gebruik van de op de derde etage gelegen flatwoning aan de XXX te Diemen, kadastraal bekend als gemeente Diemen. Eric en Marcella zijn sinds 12 november 1998 eigenaar van het appartementsrecht recht gevend op het uitsluitend gebruik van de direct daarboven, op de vierde etage gelegen flatwoning aan de XXX te Diemen, kadastraal bekend als gemeente Diemen.
  2. In 1999 hebben Eric en Marcella in haar woning een ‘Unilin Quick Step’ laminaat vloer laten leggen. Deze vloer is ‘zwevend’ gelegd, bovenop een ‘Unifloor Redupax’ ondervloer. Deze ondervloer behaalt volgens de fabriek specificaties samen met een daarboven gelegde clicklaminaatvloer een contactgeluidreductie van 10 db.
  3. In het toepasselijke splitsingsreglement is het modelreglement van de KNB van 2 januari 1992 van toepassing verklaard. In dat modelreglement is in artikel 17 lid 5 geregeld dat de vloerbedekking van de privé gedeelten van een zodanige samenstelling dient te zijn, dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan. In artikel 20 is echter bepaald, dat het voorkomen van geluidshinder nader kan worden geregeld bij huishoudelijk reglement. Dat is ook gebeurd. In artikel 3.4 van het huishoudelijk reglement zijn immers nadere eisen gesteld aan het leggen van dergelijke harde vloeren. Zakelijk weergegeven, moeten deze zwevend worden gelegd, vrij van de wanden en voorzien van een geluidswerende onderlaag die tegen de opgaande wanden moet worden doorgezet. Een en ander moet zo gebeuren, dat een gegarandeerde verbetering van de isolatie-index voor contactgeluid wordt bereikt van minimaal 10 dB, beoordeeld op basis van de NEN1070/NEN 5077 norm, dan wel de meest recente norm op dat gebied. Het betreffende garantiecertificaat moet desgevraagd kunnen worden overgelegd.

Verslag van de deskundige.

De deskundige heeft kort samengevat en voor zover thans van belang het volgende laten weten.

  • De door Eric en Marcella gelegde laminaat- en ondervloer, voldoen voor wat betreft de vereiste minimum geluidsisolatie wel aan de hiervoor genoemde normen.
  • Bij de ter plaatse gedane geluidsmetingen zijn geluidspieken (rennend kind, lopen, schuiven met stoelen) geregistreerd van rond de 40 dB, wat binnen de daarvoor in de praktijk gehanteerde geluidsnormen voldoet. Dit mede in aanmerking genomen, dat het hier om incidenteel geluiden gaat en niet om een continue geluidsbelasting.
  • Er is wel nog verbetering haalbaar, indien de stoelen in de huiskamer op alle poten worden voorzien van gewone viltjes en die in de keuken van meer geavanceerde, gladde viltjes, zoals getoond tijdens de hoorzitting.

Inhoudelijke beoordeling van het geschil.

Uitgangspunt in zaken als deze is, dat buren in beginsel zogenaamde gewone leef-geluiden van elkaar hebben te dulden. Alleen geluidsoverlast die het maatschappelijk aanvaardbare te buiten gaat, is als onrechtmatig aan te merken. In dat verband mag wel van buren worden verwacht, dat ze de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen, om onnodige geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Vooral in gehorige flats.

Een in de praktijk in flatwoningen steeds terugkerend probleem vormt de zogenaamde harde vloerbedekking, zoals laminaat. Algemeen aanvaard en in dit geval ook voorgeschreven is, dat deze in flatwoningen alleen mag worden gelegd op een voldoende geluidsisolerende ondervloer. Geconstateerd is, dat de (onder)vloer van Eric en Marcella daaraan voldoet.

Dat neemt niet weg, dat ook met een dergelijke isolerende ondervloer er toch sprake kan zijn van geluidshinder. Dat is in de onderhavige zaak ook het geval, zij het dat het naar mijn oordeel nogal meevalt. Je kunt het horen, maar echt lawaai is het niet. Een spelend en rennend kind was duidelijk hoorbaar, evenals het rondlopen door een volwassene en het schuiven met stoelen. Met Eric en Marcella ben ik echter van oordeel, dat deze geluiden inherent zijn aan normaal woongedrag in een flatwoning en in redelijkheid niet of nauwelijks zijn te voorkomen. Een kleinkind dat eenmaal per week op bezoek komt en daarbij ook rondrent moet kunnen. Met stoelen moet geschoven kunnen worden, zeker als er viltjes onder zitten. En dat diverse hulpverleners (Eric en Marcella zijn op leeftijd) bij hun binnenkomst en werkzaamheden geluid maken, valt in redelijkheid evenmin te voorkomen. Kortom: een zekere mate van geluidshinder is aantoonbaar, maar er is onder de gegeven omstandigheden geen sprake van dusdanige overlast, dat dit als onrechtmatig valt aan te merken. En dat betekent, dat de vordering van Henk en Corrieals ongegrond moet worden afgewezen.

De tegenvordering van Eric en Marcella is wel toewijsbaar. Gelet op het hiervoor gegeven oordeel gaat het niet aan dat Henk en Corrie blijft klagen over geluidsoverlast. Ik zal dat dan ook op straffe van een boete verbieden. Zoals hierna te bepalen.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

De vordering van Henk en Corrie wordt afgewezen.

Henk en Corrie wordt met onmiddellijke ingang verboden om nog bij Eric en Marcella, dan wel één van beide echtelieden en/of bij/via anderen te klagen over de in deze procedure bedoelde geluidsoverlast. Doet ze dat toch, dan verbeurt ze van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Eric en Marcella een boete van € 100,– per overtreding, met een maximum van € 5.000.

Eric en Marcella zijn in deze hoofdelijk aansprakelijk voor door Henk en Corrie dan wel één van hen begane overtredingen.

Het mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Weesp op 20 april 2018.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op 30 april 2018

 

Mr. S. Terstegge                                                                              Mr. F.M. Visser