VOLLEDIGE UITSPRAAK ZAANDAM

by Mr Frank Visser | mei 11, 2018 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK ZAANDAM

Datum mondelinge uitspraak: 27 februari 2018

(Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)
Plaats uitspraak: Zaandam

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Tineke
te: Zaandam
verder te noemen: Tineke,

tegen:

Erik
te: Zaandam
verder te noemen Erik.

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

De vordering van Tineke is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Erik opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 27 februari 2018, welke is gehouden te Zaandam.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. Erik Roelofsen als deskundige. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht van zijn al voor het locatiebezoek begonnen onderzoek.

Als informanten zijn gehoord enige andere bewoners van het in deze procedure bedoelde flatcomplex.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Tineke.

Tineke vordert, kort gezegd, dat Erik wordt verplicht een einde te maken aan de door Tineke ondervonden geluidsoverlast.

De tegenvordering van Erik.

Erik vordert, kort gezegd, dat Tineke wordt verboden nog te klagen over Erik, zowel bij Erik zelf als bij derden en dat Tineke wordt verplicht Erik verder met rust te laten.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

 Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn buren van elkaar. Tineke stelt geluidsoverlast te ondervinden, veroorzaakt door Erik, onder meer -maar niet uitsluitend- door het tikken op haar slaapkamerraam. Erik betwist zich daaraan schuldig te maken en wil dat Tineke stopt met klagen.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten.

In deze zaak zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan.

  1. Tineke huurt met ingang van 10 november 2017 een flatwoning te Zaandam. Erik huurt sinds 28 februari 2014, van dezelfde verhuurder, de recht daarboven (1eetage) gelegen flatwoning.
  2. Beide flatwoningen zijn aan de achterzijde voorzien van een balkon met raam en toegangsdeur.
  3. De verwarming in het flatcomplex wordt geregeld via een gemeenschappelijk centraal verwarmingssysteem, waarvan de belangrijkste buizen van hoog naar laag door het gebouw en de daarin gelegen flatwoningen lopen. Binnen die woningen kunnen de bewoners de warmtebehoefte, via afsluitbare radiatoren, naar behoefte regelen.
  4. Toen Tineke overlast ondervond van tikkende geluiden heeft zij Erik daarop aangesproken. Nadat laatstgenoemde had ontkend daar iets mee te maken te hebben is Tineke blijven klagen, wat heeft geleid tot ruzie.

Verslag van de deskundige.

De bevindingen van de deskundige komen kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer.

De door Tineke bedoelde tikgeluiden zijn bij een tien dagen durend onderzoek inderdaad geconstateerd. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk moet worden vastgesteld, dat deze niet door menselijk toedoen worden veroorzaakt. Het betreft een puur mechanische kwestie. De hiervoor onder 3. bedoelde buizen zetten uit bij opwarmen en krimpen bij afkoeling van het systeem. Omdat daarvoor te weinig ruimte is (te krappe en/of door verf en vuil opgevulde buisbeugels en manteldoorvoeren) gaan die buizen tikken.

Dat kan worden verholpen door meer ruimte te creëren (schoonmaken en betere beugels, liefst met rubberen binnenzijde). De verhuurder, die naar zeggen thans overweegt de manteldoorvoeren tussen de verdiepingen in verband met de brandveiligheid dicht te kitten, moet daarmee ook rekening houden, door een voldoende elastisch blijvende kit te gebruiken.

Inhoudelijke beoordeling van het geschil.

De vordering van Tineke moet worden afgewezen, omdat er geen enkel bewijs is, dat Erik zich schuldig maakt aan het veroorzaken van tikkende geluiden. Integendeel, op grond van de bevindingen van de deskundige, die ik tot de mijne maak, moet het ervoor worden gehouden dat deze tikkende geluiden worden veroorzaakt door krimpende en uitzettende verwarmingsbuizen, waarmee Erik niets van doen heeft.

Deze bevindingen komen overeen met wat andere, als informanten gehoorde bewoners van dit flatcomplex, bij de hoorzitting hebben aangegeven.

De door Tineke aan het adres van Erik geuite verwijten blijken volstrekt ongegrond. Erik staat in zijn recht, waar hij eist dat Tineke daarmee ophoudt en hem verder met rust laat. Een voorziening in die zin, onder dreiging van een boete, komt mij verstandig voor, nu Tineke tot op het laatst blijk gaf niet te geloven in de bevindingen van de deskundige en bleef volharden in haar ongegronde aantijgingen.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Tineke.

De vordering wordt afgewezen.

Voor wat betreft de tegenvordering van Erik.

Tineke wordt met onmiddellijke ingang verboden nog bij Erik en/of derden te klagen over de onderhavige kwestie en wordt, onverminderd het voorgaande, met onmiddellijke ingang verplicht Erik met rust te laten (contactverbod).

Indien Tineke zich daar niet aan houdt verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Erik een boete van € 100,– per overtreding, met een maximum van € 5.000,–.

Het mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te  Zaandam op 27 februari 2018.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op 6 maart 2018.

 

Mr. S. Terstegge                                                                              Mr. F.M. Visser