Volledige uitspraak Arnhem

by Mr Frank Visser | januari 23, 2018 | 0 Comments
Volledige uitspraak Arnhem

Datum mondelinge uitspraak: 5 december 2017
(Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)
Plaats uitspraak: Arnhem

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Barbara Jane XXX

te: Arnhem

verder te noemen: Barbara,

tegen:

Boudewijn Jacobus Wilhelmus XXX

en

Marielle XXX

te: Arnhem

verder te noemen Boudewijn en Marielle,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

De vordering van Barbara is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Boudewijn en Marielle opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 4 december 2017, welke is gehouden te Arnhem.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Als deskundigen zijn benoemd Erik Roelofsen (geluid) en Felix van der Wissel (arts).

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde appartementen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig deskundige Erik Roelofsen, die geluidsmetingen heeft verricht en de ondervloer in het appartement van Boudewijn heeft onderzocht. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Als informanten zijn gehoord de vader en de zoon van Barbara en de vader van Marielle.

Hierna is op 5 december 2017 rond 00.30 uur mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Barbara.

Barbara vordert, kort gezegd, dat Boudewijn en (met name) Marielle geen geluidsoverlast meer veroorzaken.

De tegenvordering vordering van Boudewijn en Marielle.

Boudewijn en Marielle vorderen, kort gezegd, dat Barbara stopt met klagen en met het veroorzaken van bonkgeluiden vanuit haar appartement.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen blijken kort en goed verdeeld over geluidsoverlast. Barbara beschuldigt (vooral) Marielle van onaanvaardbare geluidsoverlast, in het bijzonder door stampen. Boudewijn en Marielle stellen dat Barbara ten onrechte klaagt, maar op haar beurt wel overlast veroorzaakt, in het bijzonder door ten onterechte te blijven klagen en door te bonken.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten.

  1. Sinds 18 november 2014 is Boudewijn eigenaar van het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van het appartement op de eerste verdieping aan het ADRES te Arnhem, kadastraal bekend als gemeente Arnhem, sectie NUMMER. Marielle is de levenspartner van Boudewijn en woont bij hem in.
  2. Sinds 24 augustus 2004 huurt Barbara het daaronder gelegen appartement aan het ADRES, van de eigenaar van het betreffende appartementsrecht, te weten de woningstichting Volkshuisvesting te Arnhem.
  3. Het appartementencomplex, waarvan beide appartementen deel uitmaken, is op 25 november 2003 gesplitst, waarbij het ´Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 2 januari 1992´ van toepassing is verklaard. Daarin is in artikel 17 lid 5 kort samengevat bepaald, dat de vloerbedekking van de privé gedeelten van een zodanige samenstelling dient te zijn, dat contactgeluiden zo veel mogelijk worden tegengegaan. In het bijzonder is het niet toegestaan parket of stenen vloeren aan te brengen, tenzij dit geschiedt op zodanige wijze dat naar het oordeel van het bestuur geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige eigenaars en/of gebruikers.
  4. In aanvulling daarop is in de hiervoor bedoelde splitsingsakte van 25 november 2003 bepaald, dat het leggen in privégedeelten van vloerbedekking, die bij het belopen met hard schoeisel geluidsoverlast kan veroorzaken, alleen is toegestaan, indien deze vloerbedekking de isolatie-index voor contactgeluid ´Ico’ verbetert met meer dan 10 decibel op basis van de norm `NEN 1070, zoals in het SSG Nieuws` van 7 juli 1993 voorgesteld door de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Hiervan zijn uitgezonderd de keuken, de badkamer en de toiletruimte.
  5. Boudewijn en Marielle hebben in hun appartement inderdaad een harde vloer gelegd, met isolerende ondervloer.
  6. Vanaf begin januari 2015 is Barbara begonnen met klagen over geluidsoverlast, veroorzaakt vanuit het appartement van Boudewijn. Het gaat daarbij vooral om stampen, althans harde voetstappen, maar ook over andere geluiden, zoals hard lachen, ruziemaken, schuiven met zware voorwerpen, schoonmaken ’s avonds laat en het slaan met deuren. Van de kant van Boudewijn en Marielle wordt echter geklaagd over vanuit het appartement van Barbara hoorbare bonkgeluiden en het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, zoals stofzuigen, in de vroege ochtend.
  7. Ondanks dat partijen daarover herhaaldelijk in gesprek zijn gegaan, is Barbara blijven klagen, welke klachten zich vooral toespitsen op Marielle. Uiteindelijk is de situatie geëscaleerd. Buurtbemiddeling en de wijkagent hebben tevergeefs geprobeerd partijen tot elkaar te brengen.

Inhoudelijke beoordeling van de vordering van Barbara.

Voorop gesteld moet worden, dat naar mijn eigen bevindingen hier sprake is van zeer gehorige appartementen. Het ligt dan ook voor de hand, dat bewoners te maken krijgen met door de buren veroorzaakte, zogenaamde leef-geluiden, dat zijn geluiden die bij een normaal bewonersgedrag in de regel onvermijdelijk zijn. Het is vaste rechtspraak, dat buren dit in beginsel van elkaar hebben te dulden.

Dat neemt niet weg, dat bewoners bij de inrichting van hun woning wel rekening moeten houden met deze gehorigheid, waarbij vooral het leggen van harde vloerbedekking, een risicofactor vormt. Boudewijn en Marielle hebben in hun appartement inderdaad een dergelijke harde vloer gelegd. Het is een feit van algemene bekendheid dat een dergelijke vloer, indien belopen met hard schoeisel, geluidsoverlast kan veroorzaken. Om die reden zijn in het toepasselijke modelreglement en splitsingsreglement strikte eisen gesteld aan de geluidsisolerende kwaliteit van een dergelijke vloer. Deskundige Roelofsen heeft na onderzoek echter laten weten, dat de ondervloer voldoende isoleert, zodat de gelegde vloerconstructie voldoet aan de eisen.

Blijft over de mogelijkheid dat Boudewijn en/of Marielle zoveel  geluidsoverlast veroorzaken, dat dit niet meer valt aan te merken als gewone leef-geluiden. Volgens Barbara is dat inderdaad het geval, waarbij zij vooral Marielle als de schuldige aanwijst. Marielle zou zich vooral bij afwezigheid van Boudewijn te buiten gaan aan opzettelijk hard stampen. Daarvan is echter niet gebleken. Bij mijn huisbezoek heb ik samen met de deskundige in het appartement van Barbara geluisterd, terwijl Marielle boven rondliep. Dat was inderdaad te horen, maar niet erg hinderlijk. Dat gold ook voor het sluiten van keukenkastjes en het dichtklappen van de deur tussen de hal en de woonkamer. Het ging inderdaad om gewone leef-geluiden, die in een gehorige flat nu eenmaal niet altijd zijn te voorkomen. Het gaat te ver om van Marielle te eisen dat ze niet meer mag rondlopen, of dat ze dat op haar tenen moet doen, of alleen op pantoffels. Ook Boudewijn en Marielle hebben immers recht op gewoon woongenot. Niet aannemelijk is geworden dat hun manier van leven uitzonderlijk rumoerig, of anderszins onrechtmatig is.

Samengevat blijken de klachten van Barbara, voor zover rechtens relevant, onbewezen en daarom ongegrond, wat betekent dat haar vordering moet worden afgewezen.

Inhoudelijke beoordeling van de tegenvordering van Boudewijn en Marielle.

In het verlengde daarvan moet worden vastgesteld, dat het inderdaad niet aangaat dat Barbara blijft klagen over geluidsoverlast. Door haar voortdurende en, zoals hiervoor is vastgesteld, ongegronde klachten maakt zij onrechtmatig inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van Boudewijn en Marielle. Ik zal haar dat dan ook verbieden, zoals hierna te bepalen.

Uiteraard moet Barbara ook ophouden met bonken. Nog daargelaten, dat de door haar ervaren geluiden, veroorzaakt door de bovenburen, niet onrechtmatig zijn gebleken, is het hoe dan ook niet toegestaan de rust van de buren zo ruw te verstoren. Ook dat zal ik Barbara dus verbieden.

Afsluitende overwegingen.

Blijft over dat Boudewijn heeft beloofd de deurtjes van de keukenkastjes soft close te maken en een zogenaamde dictator aan te brengen op de deur tussen de hal en zijn woonkamer. Aan die belofte mag hij worden gehouden.

Tenslotte maak ik partijen erop attent, dat zij in een eerder stadium hebben afgesproken ´s avonds na 22.00 uur en ´s ochtends voor 09.00 uur geen huishoudelijke werkzaamheden te verrichten, die lawaai veroorzaken, zoals stofzuigen. Aan die afspraak zijn zij onverminderd gebonden.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Barbara.

De vordering van Barbara wordt afgewezen.

Voor wat betreft de tegenvordering van Boudewijn en Marielle.

Barbara wordt met onmiddellijke ingang verboden nog bij Boudewijn en Marielle en-of derden te klagen over de in deze procedure bedoelde, door haar als geluidsoverlast aangemerkte geluiden, veroorzaakt vanuit het appartement van Boudewijn.

Barbara wordt met onmiddellijke ingang verboden om in haar appartement nog opzettelijk luid te bonken.

Indien Barbara zich niet aan een of meer van de hiervoor gegeven verboden houdt, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 100,– per overtreding aan Boudewijn en Marielle, met een maximum van € 5.000,–.

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Stelt vast dat Boudewijn gebonden is aan zijn belofte om de deuren van de keukenkastjes soft closing te maken en om de deur van de hal naar de huiskamer te voorzien van een zogenaamde dictator.

Stelt vast dat partijen onverminderd gebonden zijn aan hun eerdere afspraak om ’s avonds na 22.00 uur en ’s ochtends voor 09.00 uur geen lawaaiige huishoudelijke werkzaamheden te verrichten in hun respectieve appartementen.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te  Arnhem op 5 december 2017.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op 6 december 2017.

Mr. S. Terstegge                                                                              Mr. F.M. Visser