Volledige uitspraak Arnhem

by Mr Frank Visser | januari 9, 2018 | 0 Comments
Volledige uitspraak Arnhem

Datum mondelinge uitspraak: 24 oktober 2017
(onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)
Plaats uitspraak: Rozendaal

Bindend Advies.

In het geschil tussen:
Meekhof
te: Arnhem
verder te noemen: Meekhof,

tegen:

I.M.W.B.F. Scheerder
te: Arnhem
verder te noemen Scheerder,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

De vordering van Meekhof is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Scheerder opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 24 oktober 2017, welke is gehouden te Rozendaal.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij waren tevens aanwezig ing. Erik Roelofsen B.Sc en Caya Krijnse Locker als deskundigen. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Als informant is gehoord Sabine Berends.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Meekhof.

Meekhof vordert, kort gezegd, dat Scheerder wordt verplicht een einde te maken aan de door Meekhof ondervonden hondenoverlast.

De tegenvordering van Scheerder.

Scheerder vordert, kort gezegd, dat het aan Meekhof wordt verboden om door te gaan met klagen, intimideren en bedreigen.

Beoordeling van het geschil.

Feiten.

 

In deze zaak mag, als voldoende vaststaand, van de volgende feiten worden uitgegaan

  1. Partijen zijn elkaars buren. Meekhof huurt sinds 1 december 2010 de woning met voor- en achtertuin, staande en gelegen te Arnhem aan de Bijnkershoekstraat 13. Scheerder huurt sinds 4 december 2015 de aangrenzende woning met voor- en achtertuin staande en gelegen te Arnhem aan de Bijnkershoekstraat 11. Het gaat om kleine, gedateerde en zeer gehorige woningen.
  2. Beide woningen worden verhuurd door Woningstichting Vivare. Toepasselijk zijn de door Vivare gehanteerde algemene huurvoorwaarden maart 2008. Daarin is, voor zover thans van belang en zakelijk weergegeven, voorgeschreven dat huurders het gehuurde zullen gebruiken zoals een goed huurder betaamt. Verder is voorgeschreven dat huurders ervoor moeten zorgen, dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurders zelf, dan wel hun huisgenoten, huisdieren of derden, die zich vanwege de huurder in het gehuurde bevinden.
  3. Scheerder houdt honden in het gehuurde. Tot voor kort had zij drie honden, maar na het overlijden van één daarvan (Diesel) zijn het er nog maar twee. Omdat Scheerder werkt, worden deze honden met grote regelmaat urenlang alleen in de woning achtergelaten.
  4. Meekhof maakt er een gewoonte van haar televisie, die ook als radio fungeert, hard aan te zetten. Overdag op stand 23, ’s avonds minder.
  5. Meekhof heeft van meet af aan bij zowel Scheerder als bij Vivare geklaagd, voornamelijk over door deze honden veroorzaakte geluidsoverlast (blaffen). Scheerder op haar beurt heeft zich beklaagd over de agressieve en intimiderende bejegening die zij van Meekhof zegt te ondervinden.
  6. Vivare heeft verschillende bemiddelingspogingen ondernomen. Daarbij is onder meer afgesproken, dat Scheerder ervoor zal zorgen dat haar honden minder alleen worden gelaten en minder blaffen, in welk verband Scheerder heeft beloofd anti-blafbanden te kopen. Dat laatste is uiteindelijk gebeurd. Tot op heden zijn deze banden niet goed gebruikt, waardoor ze niet functioneren.

 Verslag van de deskundige(n).

 Deskundige Krijnse Locker heeft na observatie van de honden, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende laten weten.

  • De honden vertonen geen verlatingsangst of iets dergelijks. Nadat ze alleen zijn gelaten gedragen ze zich rustig. Als er wordt aangebeld wordt er even geblaft, maar dat is volstrekt normaal. Bij afwezigheid de bel afzetten zal zeker helpen.
  • Er zijn geen aanwijzingen dat de honden overlast zullen veroorzaken, als ze alleen worden achtergelaten.
  • Wel wordt daarbij aangetekend, dat het hier om een momentopname gaat. De deskundige heeft geen kans gehad de honden langduriger te observeren.

Deskundige Roelofsen heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende laten weten.

  • Als de honden van Scheerder blaffen is dat duidelijk te horen in de woning van Meekhof. Veel minder, als zij in de keuken worden opgesloten. Als ze in de huiskamer van Scheerder blaffen is de geluidsbelasting bij Meekhof te hoog, vooral in de slaapkamer van het dochtertje van Meekhof.

Inhoudelijke beoordeling.

Honden.

Voorop gesteld moet worden, dat buren gewone leef-geluiden van elkaar moeten accepteren. Dat een hond af en toe blaft en piept hoort daar ook toe. Het wordt pas anders, als het hondengeblaf en –gepiep dusdanig lang voortduurt, dat sprake is van ernstige, structurele en daarom onaanvaardbare geluidsoverlast.

Voldoende aannemelijk is geworden, dat de honden van Scheerder in elk geval tot voor kort teveel en te lang hebben geblaft, waardoor onaanvaardbare hinder is toegebracht aan de buren. Niet alleen aan Meekhof, op huisnummer 13, maar ook aan de vorige bewoonster van het andere buurpand, op huisnummer 9. Dit vooral als Scheerder langdurig afwezig was, wat eigenlijk elke werkdag het geval bleek.

Ik wil wel aannemen dat er na het overlijden van Diesel de nodige verbetering is opgetreden. Tijdens het locatiebezoek waren de overblijvende honden rustig en deskundige Krijnse Locker heeft geen tekenen van verlatingsangst of overmatige nervositeit waargenomen. Dat was echter wel een momentopname. De nieuwe bewoonster van huisnummer 9 heeft tijdens de hoorzitting verklaard, nog steeds veel overlast te ondervinden. Die verklaring komt mij niet leugenachtig voor.

Alles tegen elkaar afwegend ben ik er niet gerust op, dat het probleem inmiddels uit de wereld is. Vooral gelet op de voortdurende, veelvuldige en langdurige afwezigheid van Scheerder, die haar honden dan alleen in de woning achterlaat. Daarom vind ik dat er voldoende aanleiding bestaat om Scheerder te verplichten haar honden niet meer zo lang alleen te laten. Een en ander zoals hierna bij de beslissing te bepalen.

Dat de honden toch af en toe zullen blaffen, als ze wel (alleen) in de woning mogen achterblijven, moet Meekhof maar accepteren. Ze woont tenslotte in een zeer gehorige woning en is, zoals ik heb waargenomen, zelf ook nogal luidruchtig.

TV geluid.

Zoals hiervoor al aangestipt, houdt Meekhof er zelf ook een nogal luidruchtige levensstijl op na. Daarover valt tot op heden kennelijk niemand, maar dat ze haar televisie overdag en ook in de avond vrijwel voortdurend veel te hard heeft aanstaan is wel een probleem. Dat klinkt veel te luid door in de woning van Scheerder en daaraan moet een einde komen. Een en ander eveneens, zoals hierna bij de beslissing te bepalen.

Bejegening.

Waar Scheerder klaagt over de bejegening die zij van Meekhof ondervindt, moet ik haar eveneens gelijk geven. Hoewel Meekhof het probleem zelf kennelijk niet zo ziet, moet worden vastgesteld dat de wijze waarop zij in het recente verleden haar buurvrouw tegemoet is getreden, alle perken van fatsoen te buiten gaat. Ik ben er mij van bewust, dat de omgangsvormen in de straat nogal ruw zijn en ga er zeker niet aan voorbij dat ook Scheerder en haar ouders niet op hun mondje gevallen zijn, maar dit moet ophouden. Al was het maar vanwege het slechte voorbeeld voor de dochtertjes van partijen, die notabene op school in dezelfde klas zitten.

Het beste lijkt het me, om beide partijen een contactverbod op te leggen. Ook nu weer, zoals hierna bij de beslissing te bepalen,

Slotoverwegingen.

Woningstichting heeft al heel veel tijd en zorg besteed aan het onderhavige burenconflict. Dat valt te prijzen. Helaas is die bemoeienis zonder resultaat gebleven. Ook het juridische traject zal naar alle waarschijnlijkheid niet tot een bevredigende oplossing leiden. Als deze twee vrouwen fysiek niet uit elkaar worden gehaald, vrees ik dan ook een verdere escalatie, waarbij meerdere families betrokken dreigen te raken. Niet zozeer, omdat één van hen, of beiden, van kwade wil zou(den) zijn, maar vanwege menselijk onvermogen. Verhuurder Vivare, heeft de sleutel in handen om uit de gerezen impasse te geraken. Ik doe dan ook een klemmend beroep op Vivare haar (verdere) verantwoordelijkheid als sociale verhuurder te nemen en Scheerder een andere woning aan te bieden. Dat wil Scheerder ook dolgraag. Daarmee zal de rust terugkeren in de straat.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

A. Scheerder wordt verboden om haar honden overdag van 08.00 uur tot 18.00 uur langer dan twee uur en ’s avonds/’s nachts van 18.00 tot 08.00 uur langer dan een uur alleen in haar woning achter te laten.
B. Scheerder wordt verplicht om haar honden, als deze alleen in de woning achter worden gelaten, in de afgesloten keuken op te sluiten.
C. Meekhof wordt verboden om haar televisie overdag van 08.00 uur tot 18.00 uur harder aan te zetten dan op geluidsstand 18 en ’s avonds/’s nachts van 18.00 tot 08.00 uur harder dan op geluidsstand 13.
D. Partijen wordt verboden contact met elkaar op te nemen en/of te hebben, door middel van woord, schrift, sociale media, SMS-verkeer en/of gebaar.
E. Indien partijen, dan wel één van hen, een of meer van de voorgaande verboden/geboden overtreedt of niet nakomt, verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 50,- per keer aan de andere partij met een maximum van € 5.000.

Roept Vivare op te bezien, of aan Scheerder een andere woning elders kan worden aangeboden.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Rozendaal op 24 oktober 2017.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op  .

Mr. S. Terstegge                                                                              Mr. F.M. Visser