Volledige uitspraak Uithoorn

by Mr Frank Visser | april 12, 2017 | 0 Comments
Volledige uitspraak Uithoorn

    

 

(Onder voorbehoud van mogelijke fouten en verschrijvingen )

    Mr. Frank Visser doet uitspraak

Datum mondelinge uitspraak: 21 februari 2017

Plaats uitspraak: Uithoorn

 

Bindend Advies.

 

 

In het geschil tussen:

 

Ruud Uittenbogaard

te: Uithoorn

verder te noemen: Uittenbogaard,

 

tegen:

 

Patrick Ebringer en Maria Miskovicova

te: Uithoorn

verder te noemen Familie Ebringer,

 

gegeven door mr. F.M.Visser.

 

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

 

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

 

De vordering van Uittenbogaard is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Familie Ebringer opgenomen.

 

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

 

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 21 februari 2017, welke is gehouden te Uithoorn.

 

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

 

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde huurwoningen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. Erik Roelofsen B.Sc. (Stichting Geluidshinder), als deskundige, die geluidmetingen heeft gedaan. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

 

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

 

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

 

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

 

De vordering van Uittenbogaard.

 

Uittenbogaard vordert kort gezegd dat Familie Ebringer een einde maakt aan de gestelde geluidsoverlast en een andere, voldoende geluiddempende, ondervloer plaatst.

 

 

De tegenvordering vordering van Familie Ebringer.

 

Familie Ebringer vordert kort gezegd dat Uittenbogaard ophoudt met klagen, intimideren, discrimineren, gluren en lastig vallen van Familie Ebringer.

 

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

 

Partijen hebben een hoog oplopend conflict over door Uittenbogaard als zodanig ervaren geluidsoverlast vanuit de woning van Familie Ebringer.

 

 

 

 

Beoordeling van het geschil.

 

Vaststaande feiten

 

In deze procedure mag worden uitgegaan van de volgende feiten.

 

 1. Met ingang van 1 mei 2015 huurt Uittenbogaard van Woningstichting Eigen Haard de flatwoning gelegen aan de Roodhalsgans 253 te Uithoorn. Hij woont daar alleen en is vrijwel de hele dag thuis.
 2. Familie Ebringer huurt met ingang van 27 januari 2016 van Woningstichting Eigen Haard de direct daarnaast gelegen flatwoning aan de Roodhalsgans 255. Familie Ebringer woont daar met zijn drieën, man, vrouw en een kind van 4 jaar oud.
 3. Op beide hiervoor bedoelde huurovereenkomsten zijn algemene huurvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bepalen, voor zover thans van belang en zakelijk weergegeven, in artikel 10 het volgende.

 

 • Huurder gedraagt zich in de omgang met de verhuurder en omwonenden op een correcte wijze.
 • Huurder veroorzaakt door zijn gedrag geen overlast of hinder omwonenden, waaronder het veroorzaken van lawaai en het uiten van intimidaties of bedreigingen.
 • In een flatwoning dient zodanige vloerbedekking te worden aangebracht, dat er voldoende geluiddemping is. Onder een harde vloerbedekking moet ter voorkoming van geluidoverlast een geluidsisolerende laag worden aangebracht, welke voor een minimale geluidvermindering van 10 decibel (volgens NEN-EN-ISO-717-2) zorgt.

 

 1. Familie Ebringer heeft in zijn flatwoning inderdaad harde vloerbedekking aangebracht, te weten een laminaatvloer met daarop een vloerkleed. Daaronder is een isolerende laag aangebracht. Ook Uittenbogaard heeft een laminaatvloer in zijn flatwoning, met daaronder eveneens een isolerende laag.
 2. Na klachten van Uittenbogaard over geluidsoverlast en de laminaatvloer van Familie Ebringer heeft Eigen Haard de situatie ter plaatse laten bekijken door haar opzichter, waarna in april 2016 formeel goedkeuring is verleend voor deze vloer.
 3. Omdat Uittenbogaard bleef klagen, heeft Eigen Haard in juni 2016 een geluidstest afgenomen, waarna werd geconcludeerd dat geen sprake was van geluidsoverlast maar van lee geluiden.
 4. Ondanks al het voorgaande heeft Uittenbogaard zich een aantal malen aan de voordeur van Familie Ebringer vervoegd, waarbij hij op luide toon aandacht heeft gevraagd voor de volgens hem wel degelijk veroorzaakte geluidsoverlast. In e-mails aan Eigen Haard heeft hij gedreigd met geweld.

 

Standpunten van partijen.

 

Uittenbogaard kan en/of wil zich niet neerleggen bij de bevindingen en conclusies van Eigen Haard. Hij is en blijft van mening, dat Familie Ebringer onaanvaardbare geluidoverlast veroorzaakt, wat volgens hem (vooral) het gevolg is van een onvoldoende geluidwerende laag onder de laminaatvloer.

 

Familie Ebringer schaart zich geheel achter de bevindingen en conclusies van Eigen Haard. Haar ondervloer is voldoende geluidwerend. Zij kan in redelijkheid niet voorkomen, dat leef geluiden doordringen in de woning van Uittenbogaard. Ze lopen consequent op sokken. Het is gebruikelijk en normaal, dat hun kind af en toe in de woning rondrent en met vriendjes speelt.

 

Van haar kant beklaagt Familie Ebringer zich over klagen, intimideren, discrimineren, gluren en lastig vallen door Uittenbogaard. Familie Ebringer voelt zich daardoor ernstig belemmerd in haar woongenoot. De politie is al vele keren aan de deur geweest. Hun kind is vanwege de agressieve bezoeken van Uittenbogaard en de politie aan de deur bang als de bel gaat. Dat kan zo niet langer.

 

Verslag van de deskundige.

 

De deskundige heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende geconcludeerd.

 

 1. In de woning van Uittenbogaard is het inderdaad hoorbaar, als kinderen in de woning van Familie Ebringer lopen, spelen en rennen. Een en ander blijft echter ruim binnen de geldende normen. Omgekeerd is de geluidoverdracht vanuit de woning van Uittenbogaard naar die van Familie Ebringer vrijwel hetzelfde.
 2. Deze geluidoverdracht wordt grotendeels veroorzaakt door een ten tijde van de bouw toegestane, maar naar huidige maatstaven te lichte vloerconstructie. Daar kunnen de bewoners niets aan doen. Het gaat hier om gehorige woningen.
 3. De door partijen onder hun laminaatvloer gelegde isolerende laag voldoet niet aan de door Eigen Haard gestelde norm. Maar dat heeft geen merkbaar effect op de geluidoverdracht tussen de flatwoningen van partijen. Het aanbrengen van een beter isolerende laag onder de laminaatvloeren zal dan ook geen merkbaar effect hebben.
 4. Wel zal enig positief effect mogen worden verwacht van het binnenshuis dragen van schoeisel met zachte zolen, zoals pantoffels. Anders dan vaak wordt aangenomen, leidt het lopen op sokken tot meer geluidoverdracht dan het lopen op zachte zolen.

 

 

Beoordeling

 

Geluidoverlast.

Voor wat betreft de gestelde geluidoverlast moet voorop worden gesteld, dat buren over en weer geen absolute stilte kunnen en mogen verwachten. Dat geldt zeker in een flatgebouw. Normale leef geluiden moeten buren van elkaar tolereren, ook al ervaren zij die over en weer misschien als hinderlijk.

 

Van buren mag wel worden verwacht, dat zij in redelijkheid hun best doen om dergelijke hinder zoveel als redelijk is te voorkomen.

 

In deze zaak leidt dat tot de volgende oordelen.

 

Hoewel het geluid van normaal spelende, lopende en rennende kinderen bij Familie Ebringer wel degelijk hoorbaar is in de woning van Uittenbogaard, is er geen sprake van structurele en ernstige geluidsoverlast. Het gaat om gewone lee geluiden in een flatgebouw met gehorige woningen, waaraan Familie Ebringer weinig kan doen. Hoewel duidelijk is, dat Uittenbogaard zich daaraan ergert, kan Familie Ebringer in redelijkheid niet worden verplicht daaraan een einde te maken. In de praktijk zou dat neerkomen op het verbieden van hun 4 jarig kind om binnenshuis te spelen. Daar zal Uittenbogaard dus mee moeten leren leven, of anders moeten verhuizen.

 

Wel mag van Familie Ebringer worden verwacht, dat ze voortaan op schoeisel met zachte zolen lopen, zoals pantoffels. Dat is een kleine moeite en dat zal volgens de deskundige beslist iets helpen.

 

 

Bejegening.

 

Gelet op het voorgaande moet Uittenbogaard inderdaad ophouden met klagen. Dit zeker gelet op de manier, waarop hij zich tot op heden ten opzichte van Familie Ebringer heeft opgesteld. Hoewel Uittenbogaard daar zelf nogal laconiek over is, is heel goed voorstelbaar dat Familie Ebringer zich door zijn dwingende en agressieve benadering bedreigde hebben gevoeld. Dit temeer nu Uittenbogaard zelfs heeft gedreigd geweld te gebruiken.

 

 

 

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

 

B E S L I S S I N G

 

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 

Familie Ebringer wordt verplicht om vanaf zeven dagen na vandaag in hun woning schoeisel met zachte zolen, zoals pantoffels, te dragen. Voldoet Familie Ebringer daaraan niet, dan verbeurt zij van rechtswege een boete aan Uittenbogaard van € 10 per keer met een maximum van € 1.000.

 

Uittenbogaard wordt met onmiddellijke ingang verboden om zich bij Familie Ebringer te beklagen over overlast. Overtreedt Uittenbogaard dit verbod, dan verbeurt hij van rechtswege aan Familie Ebringer een boete van € 250 per keer met een maximum van € 10.000.

 

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Uithoorn op 21 februari 2017.

 

 

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op  22 februari 2017.

 

 

 

 

Mr. S. Terstegge                                                                               Mr. F.M. Visser

 

 

w.g S. Terstegge                                                                               w.g F.M. Visser