Volledige uitspraak Aalsmeer

by Mr Frank Visser | maart 22, 2017 | 0 Comments

(Onder voorbehoud van mogelijke fouten en verschrijvingen )  

 

     

Mr. Frank Visser doet uitspraak

 

Datum mondelinge uitspraak: 12 december 2016

Plaats uitspraak: Aalsmeer

 

 

Bindend Advies.

 

 

In het geschil tussen:

 

  1. Jorrit Louis de Regt
  2. Edwin Trudo Damiaan Marius Leo Jansen

te: Aalsmeer

verder te noemen: De Regt en Jansen,

 

tegen:

 

Petrus Martinus Maria Vester

te: Aalsmeer

verder te noemen Vester,

 

gegeven door mr. F.M.Visser.

 

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

 

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

 

De vordering van De Regt en Jansen is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Vester opgenomen.

 

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

 

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 12 december 2016, welke is gehouden te Aalsmeer.

 

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

 

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. De relevante erfgrenzen zijn gereconstrueerd door het kadaster ( Chr. Leevendig en F. Schaap). Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

 

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

 

De landmeter heeft mondeling verslag uitgebracht.

 

Als getuigen zijn gehoord P. Rinkel en A. Smit.

 

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

 

De vordering van De Regt en Jansen.

 

De Regt en Jansen vorderen, zoals bij gelegenheid van het locatiebezoek en de hoorzitting gepreciseerd, kort gezegd:

 

  1. Vaststelling en notariële vastlegging van de erfgrens tussen de percelen van partijen.
  2. Herpositionering van het schuifhek in overeenstemming met de vast te stellen erfgrens.
  3. Verbod voor Vester tot het betreden van het erf van De Regt en Jansen, het beschijnen van dat erf met verlichting en, meer in zijn algemeenheid, het  veroorzaken van stank- en geluidsoverlast.
  4. Teruggave door Vester van een stalen gaashek.
  5. Verwijdering en verwijderd houden door Vester van het reclamebord aan de voorzijde.
  6. Meldingsplicht voor Vester bij toekomstige werkzaamheden in de buurt van de erfgrens.

 

 

De tegenvordering van Vester.

 

Vester vordert kort gezegd, dat De Regt en Jansen alles verwijderen, wat zij aan de kant van Vester, over de vast te stellen erfgrens, hebben staan.

 

 

 

 

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

 

De Regt en Jansen zijn eigenaar van het woonhuis met ondergrond, tuin, erf en alles wat daar verder bij hoort, staande en gelegen te Aalsmeer aan de Oosteinderweg 457,  kadastraal bekend als Gemeente Aalsmeer, sectie A, nummer 3284. Vester is eigenaar van het aangrenzende perceel met woonhuis, schuren en stallen, ondergrond, erf, tuin en verder aan- en bijbehoren, gelegen te Aalsmeer aan de Oosteinderweg 457 B, kadastraal bekend als Gemeente Aalsmeer, sectie A, nummer 3531.

 

Partijen verschillen van mening over een aantal geschilpunten aangaande en samenhangende met de erfgrens. Daarnaast maken De Regt en Jansen bezwaar tegen onrechtmatige handelen van diverse aard, volgens hen door Vester op en rondom de in deze procedure bedoelde percelen gepleegd.

 

Reconstructie van de kadastrale erfgrens.

 

Het kadaster heeft de kadastrale grens tussen beide percelen gereconstrueerd. Daartegen zijn geen, althans geen steekhoudende bezwaren ingebracht. Bij gelegenheid van de hoorzitting hebben beide partijen te kennen gegeven, deze kadastrale grens als juridische erfgrens te accepteren.

 

Beoordeling van het geschil.

 

De erfgrens.

 

Nu beide partijen de gereconstrueerde kadastrale grens tussen hun percelen hebben erkend als juridisch juiste grens, wordt deze dienovereenkomstig door mij vastgesteld. Inschrijving in de openbare registers is niet nodig, nu door deze vaststelling geen wijziging wordt gebracht in de juridische toestand van beide erven, zoals deze blijkt uit de openbare registers en de kadastrale kaart.

 

Het reclamebord.

 

Door mij is vastgesteld, dat het in deze procedure bedoelde reclamebord aan de voorzijde op de grond van De Regt en Jansen staat, zodat Vester dit binnen vier weken na vandaag zal moeten verwijderen. Dat geldt ook voor het lampje, waarmee dat bord wordt beschenen. Het staat Vester vrij dat bord op eigen grond te herplaatsen, mits dat lampje niet recht op het huis van De Regt en Jansen staat gericht.

 

Het schuifhek.

 

Door mij is eveneens vastgesteld dat het schuifhek, indien geopend, over de grond van De Regt en Jansen schuift. Daarmee hoeven ze geen genoegen te nemen. Vester moet binnen vier weken na vandaag een einde maken aan die onrechtmatige toestand.

 

Verdere gevolgen van de grensvaststelling.

 

Als gevolg van de grensvaststelling is komen vast te staan, dat zich aan weerszijden van de erfgrens beplantingen, schuttingen, hekwerken e.d. bevinden, waarvan de andere buur dacht eigenaar te zijn. Die eigendom komt door natrekking echter toe aan de grondeigenaar, die zelf mag weten wat hij daarmee doet: weghalen of laten staan. De buurman die geen eigenaar is, hoeft wat dat betreft niets te doen.

 

Verlichting.

 

Het staat Vester vrij en zijn om zijn erf en het hiervoor bedoelde reclamebord te verlichten, mits die verlichting niet op voor hen hinderlijke wijze op de woning van De Regt en Jansen staat gericht. De door mij bij het locatiebezoek waargenomen situatie is daarmee niet in strijd.

 

Geur- en geluidsoverlast.

 

Voldoende aannemelijk is geworden, dat De Regt en Jansen nu en dan enige stankoverlast ervaren, afkomstig van het erf van Vester. Dat geldt ook voor geluid, veroorzaakt door dieren en een radio. Niet gebleken is echter, dat deze overlast dusdanig structureel en ernstig is, dat sprake is van onrechtmatige hinder in de zijn van artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek. De Regt en Jansen zijn naast een paardenmanege komen wonen en moeten wat dat betreft meer voor lief nemen dan in een specifieke woonbuurt. Vester mag zelf beslissen waar hij zijn hooi opslaat.

 

Betreden van het buurerf.

 

Het spreekt voor zichzelf, dat Vester het erf van De Regt en Jansen niet zomaar, zonder toestemming, mag betreden, of door derden laten betreden. Dat is onrechtmatig. Vester zal worden verboden dat nogmaals te (laten) doen.

 

Stalen hek.

 

De Regt en Jansen hebben teruggave van een stalen hek gevorderd. Vester heeft echter gemotiveerd betwist, dat dit hek van De Regt en Jansen is. Omdat De Regt en Jansen geen overtuigend bewijs van hun gelijk in deze hebben geleverd, wordt dit onderdeel van de vordering afgewezen.

 

 

Meldingsplicht.

 

Hoewel het in zijn algemeenheid valt aan te bevelen, dat men zijn buren waarschuwt als men werkzaamheden gaat verrichten, waarvan overlast valt te duchten, is dat juridisch beginsel in beginsel niet verplicht, tenzij men rekening moet houden met mogelijk noodzakelijke, schade beperkende maatregelen. Daarover is niets gesteld of gebleken. Ook dit onderdeel van de vordering van

De Regt en Jansen kan dus niet worden toegewezen.

 

 

Besluit.

 

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

 

B E S L I S S I N G

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 

Verklaart voor recht, dat de juridische grens tussen de percelen van partijen overeenkomt met de kadastrale erfgrens, zoals op 12 december 2016 gereconstrueerd.

 

Vester wordt verplicht om binnen vier weken na vandaag het in deze procedure bedoelde reclamebord met lampje van de grond van De Regt en Jansen te verwijderen.

 

Vester wordt verder verplicht er binnen vier weken na vandaag voor zorg te dragen, dat het in deze procedure bedoelde schuifhek niet meer boven de grond van De Regt en Jansen open kan schuiven.

 

Vester wordt tenslotte met onmiddellijke ingang verboden om zonder toestemming van De Regt en Jansen het erf van laatstgenoemden te betreden.

 

Indien Vester zich niet aan het voorgaande houdt, verbeurt hij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 50,– aan De Regt en Jansen voor elke dag of elke keer dat hij in overtreding is, met een maximum van € 10.000.

 

Bepaalt, dat het partijen vrij staat om al datgene, wat zich verder aan hun kant van de hiervoor vastgestelde erfgrens bevindt, weg te halen of te laten staan.

 

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te  Aalsmeer op 12 december 2016.

 

 

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op  .

 

 

 

 

Mr. S. Terstegge                                                                               Mr. F.M. Visser

 

w.g  S.  Terstegge                                                                             w.g.  F.M. Visser