Volledige uitspraak Almere

by Mr Frank Visser | maart 10, 2017 | 0 Comments

(Onder voorbehoud van mogelijke fouten en verschrijvingen )      

 

Mr. Frank Visser doet uitspraak

 

Datum mondelinge uitspraak: 6 december 2016

Plaats uitspraak: Almere

 

 

Bindend Advies.

 

 

In het geschil tussen:

 

  • Arne Houthuijzen
  • Bernadette Emma

 

te: Almere

verder te noemen: Houthuijzen,

 

tegen:

 

  • Patrick Meijerink
  • Rachel Priscilla Slotboom

 

te: Almere

verder te noemen Meijerink.

 

gegeven door mr. F.M.Visser.

 

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

 

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

 

De vordering van Houthuijzen is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Meijerink opgenomen.

 

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

 

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 6 december 2016, welke is gehouden te Almere.

 

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

 

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en omgeving, en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. De relevante kadastrale perceelgrenzen zijn gereconstrueerd door het kadaster (landmeter Mark Slomp). Daarbij was tevens aanwezig ing. Peter Borgers (Huizenarts) als deskundige. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

 

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

 

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

 

Diverse buren zijn als informanten gehoord.

 

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

 

De vorderingen.

 

Partijen eisen ieder voor zich dat de andere partij ophoudt met zich misdragen. Daarnaast wensen partijen een uitspraak over de door hen geuite klachten betreffende tussen hen gerezen geschillen over de schutting, de lekkages, de regenafvoerpijp, het gooien van rommel, een verzakt tuinterras, geluidsoverlast, discriminatie, een anonieme brief en het parkeren voor de deur. Alles in de ruimste zin des woords.

 

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

 

Houthuijzen is eigenaar van het woonhuis met schuur, ondergrond, erf en verder toebehoren, staande en gelegen te Almere aan het C. van Eesterenplein 70, kadastraal bekend als gemeente Almere, sectie P, nummer 750. Meijerink is eigenaar van het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere bestanddelen, staande en gelegen te Almere aan het C. van Eesterenplein 72, kadastraal bekend als gemeente Almere, sectie P, nummer 751.

 

Partijen zijn elkaars buren en leven al jaren in onmin over (al dan niet) steeds wisselende onderwerpen, zoals lawaai, lekkages, parkeren voor de deur, een regenpijp, overlast van huisdieren, (uit)schelden en tieren, opruien, discriminatie, een verzakt tuinterras, het gooien van rommel over de schutting, een anonieme brief, begluren, bedreigingen, evenals een schutting.

 

Partijen wensen ieder voor zich te bereiken dat de ander ophoudt met onrechtmatige gedragingen ten opzichte van de ander. Zij willen rust. Daarnaast willen zij een uitspraak over de schutting, de lekkages, de regenpijp, het verzakte tuinterras, geluidsoverlast, discriminatoire uitlatingen, het gooien van rommel over de schutting, de anonieme brief en het parkeren voor de deur.

 

Reconstructie kadastrale erfgrens.

 

Het kadaster heeft de kadastrale erfgrens tussen beide in deze procedure bedoelde percelen gereconstrueerd. De kadastrale reconstructie is niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist. Verder is gesteld noch gebleken, dat de gereconstrueerde erfgrens niet zou overeenkomen met de werkelijke eigendomsverhoudingen.

 

Daaruit volgt dat de schutting aan de voorzijde geheel op eigen grond van Meijerink staat en de schutting aan de achterzijde geheel op eigen grond van Houthuijzen.

 

 

Verslag van de deskundige.

 

De bevindingen van de deskundige komen kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer:

 

De schutting aan de achterzijde verkeert in redelijk goede staat; de regenpijp aan de voorzijde functioneert goed, maar moet degelijk worden vastgezet; de lekkage in de woning van Houthuijzen onder het dakterras wordt niet veroorzaakt door een verkeerde hemelwaterafvoer aan de zijde van Meijerink, maar door een verouderd/lekkend dak mastiek; eerdere lekkage in de schuurtjes is kennelijk verholpen door het opnieuw kitten van de scheiding in het dak tussen beide schuurtjes; het tuinterras van Houthuijzen is inderdaad verzakt, maar niet aannemelijk dat dit is veroorzaakt door onder-spoeling van de kant van Meijerink;

 


 

Beoordeling van het geschil.

 

Over de hierna te noemen geschilpunten wordt als volgt geoordeeld.

 

De schutting.

 

De schutting aan de achterzijde staat geheel op eigen grond van Houthuijzen. Niets staat eraan in de weg dat Meijerink, op eigen kosten, op eigen grond ook een schutting plaatst van maximaal twee meter hoog, geheel naar eigen smaak. Daar mag Houthuijzen niet aankomen.

 

Regenpijp.

 

De regenpijp aan de voorzijde zit los. Meijerink heeft toegezegd deze op eigen kosten vast te zetten. Daar mag hij aan worden gehouden. Houthuijzen mag een en ander niet verhinderen of belemmeren.

 

Rommel over de schutting.

 

Niet bewezen is dat Meijerink rommel over de schutting in de tuin van Houthuijzen heeft gegooid. Deze klacht is daarom ongegrond.

 

Het parkeren voor de deur.

 

Het parkeren voor de deur op de openbare weg is aan iedereen toegestaan. Niemand kan dus exclusieve rechten doen gelden op een parkeerplaats voor de deur. Hoewel voorstelbaar is, dat de wijze van parkeren van Houthuijzen irritatie opwekt, doet hij juridisch niets verkeerds. Klacht ongegrond.

 

Lekkages.

 

De lekkage in de woning van Houthuijzen onder het dakterras wordt niet veroorzaakt door een verkeerde hemelwaterafvoer aan de zijde van Meijerink, maar door een verouderd/lekkend dak-mastiek; eerdere lekkage in de schuurtjes is kennelijk verholpen door het opnieuw kitten van de scheiding in het dak tussen beide schuurtjes. Klacht ongegrond.

 

Verzakt tuinterras.

 

Hoewel het tuinterras van Houthuijzen inderdaad sterk is verzakt, is niet aannemelijk geworden dat dit door toedoen van Meijerink is veroorzaakt. Klacht ongegrond.

 

Geluidsoverlast.

 

Geloofwaardig is, dat er in het verleden inderdaad sprake is geweest van geluidshinder. Niet bewezen is echter, dat (ook thans) nog sprake is van dusdanige ernstige en structurele geluidshinder, dat dit onrechtmatig is. Klacht ongegrond.

 

 

Discriminatie.

 

Het is eveneens geloofwaardig dat de vrouw van Houthuijzen is uitgemaakt voor ‘aapje’ . Dat is inderdaad schandelijk te noemen. Niet bewezen is echter, dat ook Meijerink zich daaraan heeft schuldig gemaakt. Klacht ongegrond.

 

Anonieme brief.

 

Bewezen is evenmin dat de anonieme brief, waarin Meijerink richting diens werkgever van diefstal/verduistering in dienstbetrekking wordt beschuldigd, door Houthuijzen is verstuurd. Weliswaar lijkt het handschrift op de enveloppe op dat van hem, maar dat is onvoldoende. Nader onderzoek daarnaar is in het kader van deze procedure niet (meer) mogelijk. Onschuldig tot tegendeel is bewezen. Klacht ongegrond.

 

Bejegening over en weer.

 

Dat (het merendeel van) de klachten over en weer ongegrond zijn bevonden, neemt niet weg, dat er sprake is van een ernstig burenconflict, waarbij omwonenden zich onbeschroomd aan de zijde van een van partijen hebben geschaard. De wijze waarop over en weer sindsdien met elkaar wordt gecommuniceerd, is door het ontbreken van enig respect (schreeuwen, dreigen, beledigen en uitlachen) als hoogst onwaardig en beschamend aan te merken.

 

Nu een verhuizing van een van partijen niet wordt overwogen en evenmin kan worden afgedwongen, rest mij niets anders dan een ordemaatregel te treffen, opdat in elk geval aan het beschreven wangedrag een einde komt. Een en ander zoals hierna nader te bepalen. Ik besef dat ik de omwonenden, die geen partij zijn in deze procedure, daartoe niet kan dwingen. Maar als ook zij hun toon niet matigen, staat het Houthuijzen vrij betrokkenen daarop in kort geding aan te spreken.

 

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

 

 

B E S L I S S I N G

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 

Verstaat dat Meijerink op eigen kosten een schutting van maximaal 2 meter hoog, naar eigen smaak, op eigen grond mag oprichten, waarvan Houthuijzen moet afblijven.

 

Verstaat dat Meijerink de in deze procedure bedoelde regenpijp op eigen kosten behoorlijk moet vastzetten en dat Houthuijzen dit niet mag beletten of belemmeren.

 

Partijen moeten elkaar vanaf nu volledig negeren, het wordt hen verboden op enigerlei wijze direct contact te hebben met de tegenpartij, dan wel zich in woord en/of gebaar en/of anderszins, ten opzichte van de tegenpartij en/of van derden, negatief uit te laten over de andere partij. Bij overtreding verbeurt de schuldige een onmiddellijk opeisbare boete van € 250,– per keer aan de tegenpartij, tot een maximum van € 25.000,–.

 

Voor de nakoming van de hiervoor opgelegde verboden en betaling van eventueel te verbeuren boetes, zijn de echtelieden Houthuijzen en de echtelieden Meijerink hoofdelijk verbonden.

 

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Almere 6 december 2016.

 

 

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op 8 december 2016.

 

 

 

 

 

Mr. S. Terstegge

Mr. F.M. Visser