VOLLEDIGE UITSPRAAK KLAZIENAVEEN

by Mr Frank Visser | maart 18, 2021 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK KLAZIENAVEEN

Datum mondelinge uitspraak: 21 december 2020 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Emmen

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Henk en Anneke

te Klazienaveen

verder te noemen: Henk en Anneke

tegen:

Mark

te Klazienaveen

verder te noemen Mark,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.

De vordering van Henk en Anneke is opgenomen in de bindend advies overeenkomst. Daarin is ook een tegenvordering van Mark opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door partijen overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 21 december 2020, welke is gehouden te Emmen.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde achtertuinen van partijen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezichtigd. Ook de in deze procedure bedoelde honden zijn bekeken, samen met deskundige Talina de Goede. Tenslotte zijn geluidsmetingen in de woning en in de tuin van Henk en Anneke gedaan door geluidsdeskundige Erik Roelofsen. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht. Door hun gemaakte videofragmenten zijn getoond.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Henk en Anneke.

Henk en Anneke vorderen kort gezegd, dat, indien Mark afwezig is, de honden elders worden opgevangen.

De tegenvordering van Mark.

Mark vordert kort gezegd een contactverbod tussen Henk en Anneke en hem (en zijn partner).

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn elkaars buren.

Henk en Anneke hebbenal bijna 2 jaar last van het voortdurende geblaf van de honden van de buurman, Mark. De honden worden volgens hen de hele dag alleen gelaten en slaan bij iedereen, die langs loopt, aan. Er wordt geklaagd over lawaai en stankoverlast. Ook de verzorging van die honden laat volgens hen te wensen over. Gesprekken over de overlast hebben niets opgeleverd.

Mark werkt 4 dagen per week in het buitenland. Als hij werkt, laat volgens hem zijn partner Rochelle de honden uit en verzorgt hen. Zij houden beiden van de honden, die er ook voor de beveiliging van bijvoorbeeld hun crossmotoren zijn. Mark heeft diverse maatregelen genomen om het blaffen te voorkomen, in samenspraak met de dierenpolitie, en begrijpt niet waarom Henk en Anneke nog klagen.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan:

Sinds 15 november 2005 zijn Henk en Anneke eigenaar van het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en bijgelegen grond, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie X, nummer X.
Sinds 28 januari 2019 is Mark eigenaar van het woonhuis met verder aanbehoren, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie X, nummer X.
De achter- en zij-erven van partijen grenzen aan elkaar.
Mark heeft twee honden (Mechelse herders). Mark werkt van maandag tot en met donderdag in het buitenland. Bij zijn afwezigheid moet zijn vriendin voor de honden zorgen. De honden dienen mede als waakhond. Zij slaan aan bij onraad of als zij onraad vermoeden, vooral als Mark niet thuis is.
Als Mark van huis is, verblijven de honden op het met een schutting van 2 meter hoog afgezette achtererf van Mark. Alleen aan de voorzijde is de poort lager dan 2 meter. De honden hebben daar voldoende beschutting tegen wind en regen (hok met stro) en kunnen overigens vrij rondlopen. Zij doen hun behoefte op het achtererf van Mark. Als dat niet wordt opgeruimd dringt de stank door tot op het erf van Henk en Anneke.
Henk en Anneke hebben zich veelvuldig bij Mark beklaagd over het geblaf van de honden. Ook hebben zij melding gemaakt van de situatie bij de dierenpolitie. De dierenpolitie heeft geen verboden situatie aangetroffen, maar heeft Mark wel enige tips gegeven om de overlast de beperken. Die tips heeft Mark opgevolgd.
De honden, althans één van hen, zijn in het recente verleden ontsnapt. Er is vervolgens melding gedaan van het doodbijten van een konijn bij een van de andere buren.

Verslag van de deskundigen

Deskundige Talina de Goede heeft, voor zover thans van belang, kort samengevat het volgende geconcludeerd.

De honden zien er goed verzorgd uit. Dat zij voornamelijk buiten verblijven is niet erg. Daar kunnen ze goed tegen. Er is voldoende onderdak.
Het gaat hier om herdershonden, die graag willen werken voor en met de baas. Het is van belang dat zij voldoende lichaamsbeweging krijgen, zoals lange wandelingen. Doet men dat niet, dan gaan de honden zich vervelen en probleemgedrag vertonen, zoals met elkaar vechten en extreem vaak blaffen.
De huidige situatie is niet goed voor de honden.

Deskundige Erik Roelofsen heeft, voor zover thans van belang, kort samengevat het volgende geconcludeerd.

Er is een week lang geluid gemeten op het erf en in de woning van Henk en Anneke.
Uit deze metingen blijkt, dat de honden inderdaad veelvuldig blaffen. Bij elkaar zijn 150 blafincidenten in een week gemeten, met uitschieters van 40 keer op dinsdag en 60 keer op woensdag.
Het blaffen veroorzaakt op de buitengevel van Henk en Anneke een geluidsbelasting van 85 dB en in de woning van 60dB. Dat laatste overstemt een televisie!

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Voldoende is gebleken, dat de honden van Mark dusdanig veel overlast opleveren voor Henk en Anneke, dat dit als maatschappelijk onaanvaardbaar en dus als onrechtmatig moet worden aangemerkt.

Het gaat dan vooral over de geluidsoverlast, maar ook het intimiderende karakter van hun gedrag naar bezoekers draagt daaraan bij. Evenals de vooral in de zomer ondervonden stankoverlast, veroorzaakt door niet onmiddellijk verwijderde uitwerpselen in de tuin van Mark.

Deze overlast zou aanmerkelijk verminderen, als de honden niet dagenlang alleen gelaten zouden worden in een met schuttingen afgeschermde tuin, wat probleemgedrag in de hand werkt. Op verbetering van deze situatie bestaat vooralsnog echter geen uitzicht. Mark heeft wat dat betreft in elk geval geen concrete, geloofwaardige oplossing geboden.

Zo bezien kan de vordering van Henk en Anneke worden toegewezen. Naar mijn oordeel biedt dat echter geen voldoende oplossing voor het conflict, dat partijen verdeeld houdt. Ik heb er geen vertrouwen in, dat Mark zich daadwerkelijk kan houden aan de gevraagde verplichting, om zijn honden elders te laten opvangen, als hij van huis is. Hij heeft zelf ook aangegeven, niet te weten hoe dat praktisch zou moeten. Zolang hij vier dagen per week van huis is ligt een echte oplossing in deze niet in het verschiet. Te vrezen valt dan ook, dat een dergelijke verplichting op voorhand niet zal worden nageleefd, waardoor het probleem blijft bestaan. Daarbij komt nog, dat het voortduren van de huidige situatie vanuit een oogpunt van dierenwelzijn evenmin wenselijk is.

Daarom zie ik reden om gebruik te maken van mijn bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 14 lid 3 van het Reglement, om een beslissing te geven die afwijkt van wat door Henk en Anneke is gevorderd.

Het komt mij het beste voor, om voor eens en altijd een einde te maken aan deze onwenselijke toestand, door Mark te verplichten de honden blijvend van zijn perceel te verwijderen en verwijderd te houden. Omdat dit ongetwijfeld niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden, zal ik Mark daartoe een ruimte termijn gunnen, te weten tot 1 april 2021.

Gelet op het voorgaande is de tegenvordering van Mark natuurlijk niet toewijsbaar. Henk en Anneke blijven klagen over de hondenoverlast rechtvaardigt geen contactverbod. Zo gauw Mark aan dit bindend advies heeft voldaan, hebben Henk en Anneke geen enkele reden meer tot klagen.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Henk en Anneke.

Mark wordt verplicht om de in deze procedure bedoelde honden voor 1 april 2021 van zijn perceel te verwijderen en verwijderd te houden. Doet hij dat niet, of te laat, dan verbeurt hij van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete van € 100,– per dag dat daaraan niet is voldaan, met een maximum van € 10.000,–.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Voor wat betreft de tegenvordering van Mark.

De tegenvordering wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgesproken te Emmen op 21 december 2020 .

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op   28 december 2020.