Volledige uitspraak Almelo/Groningen

by Mr Frank Visser | maart 18, 2021 | 0 Comments
Volledige uitspraak Almelo/Groningen

Datum mondelinge uitspraak: 30 november 2020 (Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Almelo

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Ann

te Hoogezand, verder te noemen: Ann,

tegen:

Teresa

te Almelo, verder te noemen: Teresa,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie oktober 2018 te doen beslechten.De vordering van Ann is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Teresa opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken. Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 30 november 2020, welke is gehouden te Almelo.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser de in deze procedure bedoelde pruik in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig Willeke Pietersma (Voorzitter sectie haarwerken ANKO) als deskundige. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht. De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Ann.

Ann vordert kort gezegd, dat zij de door haar aan Teresa betaalde koopprijs van de in deze procedure bedoelde pruik a € 360,– terugbetaald krijgt.

De tegenvordering van Teresa.

Teresa vordert kort gezegd, dat Ann op geen enkele manier meer contact met haar opneemt. Bovendien wil zij, indien mr. Frank Visser van mening is dat zij toch iets verschuldigd is aan Ann, niet meer dan € 180,-hoeft terug te betalen.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

 Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Ann heeft dunner wordend haar en besluit een pruik te gaan dragen. Via Facebook komt Ann in contact met pruikenmaakster Teresa. Ze maken een afspraak, Ann kiest in de haarsalon van Teresa een pruik. Die wordt ter plekke aangepast en Ann betaalt de pruik contant. Echter, na thuiskomst vindt Ann de pruik niet goed zitten en stuurt de pruik deze terug naar Teresa. Na aanpassing is Ann nog steeds niet tevreden en is zij het vertrouwen in Teresa kwijt. Zij stuurt de pruik weer terug naar Teresa en eist haar geld terug.  Aanvankelijk gaat Teresa daarmee akkoord, maar kort daarna bedenkt zij zich en verklaart zich nog slechts bereid om de helft terug te betalen.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

Op of omstreeks 20 oktober koopt Ann bij Teresa een pruik voor een bedrag van € 360,–. Deze is contant betaald.
Voordat de pruik wordt afgeleverd is deze op verzoek en naar de smaak van Ann vermaakt, door deze bij te knippen en door elastiek te verwijderen. Hoewel dit laatste door Teresa wordt afgeraden wil Ann niet dat de pruik door elastiek op zijn plaats wordt gehouden. Zij wilde deze tegen het advies van Teresa met lijm vastplakken.
Thuis aangekomen krijgt Ann negatieve kritiek op de pruik en komt uiteindelijk ook zelf tot de conclusie, dat de pruik niet goed zit. Nadat zij dit aan Teresa heeft laten weten, wil laatgenoemde aanvankelijk de koop ongedaan maken en de koopsom terugbetalen. Op aandringen van Ann heeft zij de pruik, nadat deze is teruggestuurd, echter alsnog aangepast. Dit wederom niet naar genoegen van Ann.
Hierop heeft Ann de pruik weer teruggestuurd en heeft zij gevraagd om terugbetaling van de koopsom. Nadat Teresa aanvankelijk had laten weten de hele koopsom te zullen terugbetalen, heeft zij kort daarna laten weten, dat zij zich had bedacht. Zij wil nu nog maar de helft terugbetalen, te weten € 180,–.

Verslag van de deskundige

Volgens de deskundige mankeert er aan de pruik op zichzelf niets, rekening houdend met het gegeven dat het niet om uniek maatwerk gaat, maar om een op maat aangepaste, bestaande pruik.

De vervolgens aangebrachte wijzigingen hebben een negatief resultaat gehad, omdat de pruik daarna minder goed bleef zitten.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Voor wat betreft de pruik.

Ik ben het met de deskundige eens, dat de pruik op zichzelf voldeed aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen, mede gelet op de daarvoor betaalde koopprijs en het gegeven, dat het geen uniek maatwerk betrof, maar om een op maat aangepaste, bestaande pruik.

Dat deze pruik vervolgens op aandringen van Ann zo is vermaakt, dat deze niet goed bleef zitten, moet voor rekening en risico van Ann blijven. Dit valt immers niet aan Teresa te verwijten, die deze aanpassing uitdrukkelijk had afgeraden. Zo bezien bestond er geen enkele grond om de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden en om terugbetaling van de koopprijs te eisen.

Dat werd anders nadat Teresa zich bereid had verklaard om de koopprijs in zijn geheel terug te betalen. Daartoe was ze weliswaar niet verplicht, maar toen ze dat had aangeboden was zij daaraan gebonden. Nadat Ann dit aanbod had aanvaard, mocht Teresa dat niet meer eenzijdig herroepen.

Het voorgaande leidt tot de slotsom, dat Teresa verplicht is aan Ann een bedrag terug te betalen van € 360,– zoals hierna nader te bepalen. Voor de goede orde wordt daarbij aangetekend, dat de koopovereenkomst hiermee definitief is ontbonden en dat de pruik weer eigendom is geworden van Teresa.

Voor wat betreft het contactverbod.

Aan Teresa moet worden toegegeven, dat de aan haar gerichte stroom berichten, van een gewone, haar verder vreemde klant, mede gelet op de soms familiaire inhoud, ongepast zijn. Ann moet daarmee ophouden. Ik zal daarom een daarop toegeschreven verbod formuleren, zoals hierna nader te bepalen.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Teresa wordt verplicht om binnen veertien dagen na vandaag aan Ann te betalen een bedrag groot €360,-. Wordt niet, of niet op tijd betaald, dan moet Teresa daarover tevens de wettelijke rente vergoeden, in dat geval te rekenen vanaf vandaag, totdat betaald is.

Ann wordt met onmiddellijke ingang verboden om op welke wijze dan ook, direct of indirect, nog contact op te nemen met en/of aandacht te vragen aan en/of te berichten over Teresa. Bij elke overtreding van dit verbod verbeurt Ann van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Teresa telkens een boete van € 250,– met een maximum van €5.000,-.

Het over en weer (mogelijk) meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Almelo op 30 november 2020.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 4 december 2020.

H.T. Walstra                                                                          Mr. F.M. Visser