Uitspraak in de zaak Mora v. Garage Treur

by Mr Frank Visser | oktober 25, 2016 | 0 Comments
Uitspraak in de zaak Mora v. Garage Treur

       Mr. Frank Visser doet uitspraak

Datum mondelinge uitspraak: 16 maart 2016

Plaats uitspraak: Leiderdorp

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Liduin Mora

te XXX

verder te noemen: Mora,

tegen:

Dino Treur,

h.o.d.n. Autohandel Treur

te: XXX

verder te noemen Treur,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

De vordering van Mora is opgenomen in de bindend advies overeen­komst.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 16 maart 2016, welke is gehouden te Leiderdorp.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar het garagebedrijf van Treur waar de in deze procedure bedoelde auto in het bijzijn van partijen is bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig Joep Schuurman als deskundige, die de auto een dag tevoren had gekeurd. Tevens is een proefrit gemaakt samen met Viktor Brand en partijen. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Mora.

Mora vordert kort gezegd een schadevergoeding tot, dan wel vermindering van de koopprijs van de in deze procedure bedoelde auto.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

 

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

 • Op of omstreeks 4 september 2014 heeft Mora van Treur gekocht en geleverd gekregen een tweedehands auto, merk Peugeot 307 Break 2.0-16V XT automaat met invalide aanpassing en (onder meer) airco; kenteken 34-SK-RK, bouwjaar 2006, voor de prijs van 7.650,–. Na inruil van een Volkswagen Golf ter waarde van € 500,– is door Mora € 7.100 betaald. De kilometerstand van de Peugeot bij aflevering was 89.399. Er is een garantie gegeven op motor en versnellingsbak voor de duur van 3 maanden.
 1. Op of omstreeks 8 september 2014 heeft Mora een gastank in de auto laten inbouwen. De kilometerstand was toen 89.851.
 2. Op 11 september 2014 heeft Mora schriftelijk bij Treur geklaagd over een niet goed werkende airco. Ondanks de nodige pogingen van Treur om deze airco te repareren, was dat in 2014 niet gelukt. Partijen spraken af, dat Treur dit euvel in 2015 alsnog zou verhelpen. Inmiddels was gebleken dat dit probleem samen ging met een niet goed werkende kachelbediening.
 3. Op 23 november 2014 heeft Mora schriftelijk bij Treur geklaagd over niet goed uitgelijnde voorwielen. Daarbij is echter aangegeven, dat Mora dit euvel zelf zou laten verhelpen en Treur daarmee verder niet lastig zou vallen.
 4. Op 18 april 2015 heeft Mora aan Treur gemeld, dat de auto stil was komen te staan wegens een kapotte sensor. Afgesproken is toen dat Mora dat euvel op eigen kosten zou laten herstellen, omdat geen garantie (meer) gold.
 5. Op 21 april 2015 heeft Mora aan Treur laten weten dat een andere garage (garage Kuiper) de kachel/airco waarschijnlijk voor € 125,– kon repareren. Mora behield zich echter alle rechten voor, als dat niet zou lukken. Treur ging daarmee akkoord. De reparatie is uitgevoerd. De kilometerstand was toen 108.429. Hoewel de rekening hoger uitviel (€ 229,–) heeft Treur die betaald. Het euvel bleek daarmee echter toch weer niet verholpen.
 6. Inmiddels had de automatische versnellingsbak het begeven. Ook dit werd niet (meer) gedekt door de garantie. Op 9 juli 2015 heeft Mora de afspraak tussen partijen bevestigd, dat Treur zou (doen) zorgdragen voor revisie van de versnellingsbak bij (weer) een andere garage (Van Eeden) en zelf het volledig herstel van de werking van de kachel/airco en de nog steeds trillende voorwielen zou verzorgen, voor de prijs van € 3.000,– . De versnellingsbak is in juli 2015 inderdaad gereviseerd, waarvoor door Mora € 2.500,– is betaald. De kilometerstand was toen 112.756. Het defect aan de airco/kachel en de trilling waren echter (weer) niet (blijvend) verholpen, noch is daarvoor door Mora betaald.
 7. Op 29 augustus 2015 maakt Mora bij Treur melding van het aantreffen van een niet origineel onderdeel, met veel te lange en verkeerde schroeven in het kachelhuis, waardoor het kachelhuis beschadigd zou zijn. 
 8.  

Verslag van de deskundige.

 

De deskundige heeft de in deze procedure bedoelde auto op 15 maart 2016 gekeurd. De kilometerstand was toen ongeveer 128.400.

De deskundige heeft naar aanleiding van de hiervoor bedoelde keuring kort samengevat en voor zover thans van belang het volgende laten weten.

 1. De kachel/airco werkt niet goed. Om dat te verhelpen moet hoogstwaarschijnlijk het gehele kachelhuis worden gedemonteerd en vervangen. Richtprijs ongeveer € 1.200,–.
 2. Er is sprake van een koelvloeistof lekkende kachelradiateur. Ook de motor lekt koelvloeistof. De stuurpomp lekt olie en de binnenste stuurkogel rechtsvoor is versleten. Daarnaast is sprake van speling in het steunlager van de rechter aandrijfas.
 3. De auto trilt bij snelheden boven de 100 km/u. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door slijtage van de banden. De voorbanden vertonen onregelmatige slijtage en de achterbanden zijn plaatselijk geheel versleten en hebben ‘hoogteslag’ wat betekent dat ze niet meer geheel rond zijn.

De hiervoor onder b. en c. bedoelde gebreken zijn gelet op de leeftijd van de auto en de daarmee gereden kilometers niet als abnormaal aan te merken. Er is sprake van te verwachten slijtage. Dat geldt ook voor de inmiddels noodzakelijk gebleken revisie van de versnellingsbak en de defecte sensor.

Beoordeling van het geschil.

De vordering van Mora is gegrond op de stelling, dat zij een ondeugdelijke auto geleverd heeft gekregen, althans een auto die niet voldoet aan de daaraan volgens artikel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek te stellen eisen.

De koper van een tweedehands auto heeft, volgens het bepaalde in artikel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek, recht op levering van een auto die voldoet aan de daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, in redelijkheid te stellen eisen. Meer in het bijzonder mag de koper van een dergelijke auto normaal gesproken verwachten, dat deze auto bij aflevering geschikt is voor normaal gebruik en dat hij daarmee veilig de weg op kan. Ook mag hij verwachten dat de kachel/airco, waarmee die auto is verkocht, het bij aflevering daadwerkelijk doet. Dit alles tenzij hij gegronde reden had om aan te nemen, dat dit anders was.

Zo nodig met toepassing van artikel 7.18 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is voldoende gebleken, dat de kachel/airco al bij aflevering niet deugde. Omdat Treur niet in staat bleek om dit euvel binnen redelijke termijn te herstellen, heeft Mora recht gelet op het bepaalde in artikel 7.21 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek op vergoeding van de kosten van herstel bij een derde die ongeveer € 1.200 bedragen. Omdat Treur al € 229,– heeft betaald aan een door Mora voorgestelde reparatie bij een derde, die overigens evenmin was gelukt, zal ik de totale door Treur te betalen schadevergoeding in overeenstemming met de in artikel 6.97 van het Burgerlijk Wetboek gegeven maatstaf naar redelijkheid en billijkheid vaststellen op € 1.000,-

Tot méér is Treur echter niet verplicht.

Mora mocht bij aankoop van deze auto mag immers niet verwachten, dat deze bij aflevering in topconditie zou verkeren, noch dat deze in de nabije toekomst geen ernstige gebreken zou gaan vertonen. In het bijzonder bij een auto als de onderhavige, die bij aflevering al ongeveer 8 jaar oud was en die toen al 89.3399 op de teller had staan, moest zij naar ervaringsregels immers rekening houden met de reële mogelijkheid, dat zich na aflevering, op ouderdom en slijtage terug te voeren gebreken zouden voordoen. Bij aankoop van een dergelijke auto is het dan ook verstandig om een aankoopkeuring te laten uitvoeren, teneinde het risico daarop beter te kunnen inschatten. Dat heeft Mora nagelaten.

Weliswaar is nog 3 maanden garantie gegeven op gebreken aan de motor en de versnellingsbak, maar vast staat dat deze zich niet binnen de garantietermijn hebben geopenbaard. Sterker nog, met de auto was nog ruim 7 maanden gereden voordat een sensor het begaf. Pas maanden later begaf de versnellingsbak het. De auto had toen na de aflevering al bijna 24.000 kilometer gereden!

Kortom, hoe vervelend ook voor Mora, deze na aflevering ontstane gebreken komen voor haar rekening en risico. Dat geldt ook voor de trilling bij het rijden, die volgens de deskundige hoogstwaarschijnlijk worden veroorzaakt door slechte banden. Er is na aflevering inmiddels bijna 40.000 kilometer met de auto gereden. Er moeten nu onderhand vier nieuwe banden op, van een behoorlijke kwaliteit.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Mora.

Treur wordt verplicht om aan Mora te betalen de som van € 1.000,–.

Verstaat dat Treur na betaling geen verplichtingen meer heeft ten opzichte van Mora met betrekking tot de in deze procedure bedoelde auto.

Het mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Leiderdorp op 16 maart 2016.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op 19 maart 2016.

Mr. S. Terstegge                                                                               Mr. F.M. Visser