VOLLEDIGE UITSPRAAK SCHIEDAM

by Mr Frank Visser | april 28, 2022 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK SCHIEDAM

Datum mondelinge uitspraak: 12 januari 2022 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Rotterdam

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Marcel

te Schiedam

verder te noemen: Marcel

en

 Fadime

te Schiedam,

verder te noemen: Fadime

bijgestaan door Abbey

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’, editie januari 2021, te doen beslechten.

De vordering van Marcel is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook de vordering van Fadime opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 12 januari 2022, welke is gehouden te Schiedam.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde flatwoningen van Marcel en Fadime en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Ook de in deze procedure bedoelde honden en kippen zijn bekeken, samen met hondendeskundige mevrouw Anniek Winters. Ook de heren Erik Roelofsen en drs. Thijs Brands (dierenarts) als respectievelijk geluids- en kippendeskundige waren daarbij aanwezig.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

Summiere omschrijving van het conflict:

 Partijen wonen in hetzelfde flatgebouw te Schiedam en huren beiden van Woonplus Schiedam. Marcel woont schuin boven Fadime. Hij heeft twee rottweilers in huis, Chaggy en Caesar. Zijn beneden buurvrouw, Fadime, is afgelopen zomer kippen en hanen in haar tuin gaan houden, waarmee zij ook geregeld uit wandelen ging, samen met haar kat. Nadat Marcel zich had beklaagd over geluidsoverlast heeft Fadime haar hanen weggedaan. Zij heeft nu nog 10 kippen. Marcel is zich echter blijven beklagen over geluidsoverlast, waardoor hij vroeg uit zijn slaap wordt gewekt: dat vooral als hij tot laat heeft gewerkt.

Fadime vindt de klachten van Marcel overdreven. Om tegemoet te komen aan zijn klachten, heeft zij inmiddels de hanen weggedaan. De overblijvende kippen maken misschien ’s morgens weleens geluiden, maar van overlast is volgens haar absoluut geen sprake. Volgens Fadime is het juist Marcel die voor geluidsoverlast zorgt: zijn honden blaffen bij zijn afwezigheid de hele dag door!

In verband met het gerezen conflict beklaagt Fadime zich over intimidatie, bedreigingen en beledigingen van de kant van Marcel. Ook heeft Marcel tegen haar tuinpoort geschopt. Verder is er nog een incident voorgevallen in het park, waar Fadime haar kippen uitliet. De kat van Fadime heeft toen één van de honden van Marcel, die aangelijnd waren, aangevallen en verwond, nadat die te dicht bij de kippen was gekomen. Ook heeft Marcel zonder toestemming foto’s gemaakt van Fadime en haar kippen, die hij vervolgens via sociale media heeft verspreid, waarna Fadime daarop belachelijk is gemaakt. Fadime heeft aangifte gedaan bij de politie van belediging en vernieling van de tuinpoort. De laatste zaak ligt ter afhandeling bij justitie.

 

Vordering van Marcel:

Marcel heeft voor zover thans van belang, kort samengevat, de volgende vorderingen ingesteld.

Ten eerste wil Marcel dat Fadime wordt verplicht haar kippen weg te doen. Ten tweede wil hij een schadevergoeding voor de vrije dag, die hij moest opnemen om gehoor te geven aan de uitnodiging van de politie. Ten derde wil hij dat Fadime de kosten van de dierenarts betaalt, waar zijn hond na de aanval door haar kat moest worden behandeld.

 

Vordering van Fadime:

Fadime heeft voor zover thans van belang, kort samengevat, de volgende vorderingen ingesteld.

Ten eerste wil Fadime dat Marcel stopt met dreigen, intimideren, en mensen tegen haar opstoken. In dat verband wil zij een contactverbod, zodat Marcel op minimaal 100 meter afstand van haar, haar zoontje en haar dieren blijft. Ten tweede wil Fadime dat Marcel wordt verplicht de door zijn honden veroorzaakte geluidsoverlast te stoppen.

Verslag van de deskundigen

De geluidsdeskundige Ing. Roelofsen heeft voor zover thans van belang, kort samengevat, het volgende laten weten

 • Gedurende ongeveer een week is zowel bij Marcel als bij Fadime geluidsmetingen gedaan.
 • De kippen van Fadime veroorzaken inderdaad het nodige geluid. Aan de gevel van Marcel zijn geluidsniveaus gemeten tussen de 50 en 70 dB. Gedurende de akoestische nacht (23.00 – 07.00 uur) is dat te hoog. Begrijpelijk is, dat Marcel daardoor uit zijn slaap gewekt wordt.
 • De honden van Marcel veroorzaken eveneens het nodige geluid. Zij blaffen en huilen geregeld, ongeveer 8 tot 9 keer per dag, wat telkens minuten aanhoudt. In de woning van Fadime zijn daarbij geluidsniveaus van ongeveer 50dB gemeten, wat te veel is; dit laatste vooral gedurende de akoestische nacht (om 6.00 uur en rond 11.30 en 11.45 uur).

De kippendeskundige drs. Brands heeft voor zover thans van belang, kort samengevat, het volgende laten weten:

 • Geluidsoverlast door de kippen in de vroege ochtend kan eenvoudig worden voorkomen, als Fadime de kippen opgehokt houdt in hun donkere nachthok tot 9.00 uur in de ochtend. Dat kan geen kwaad voor de kippen.
 • Geluidsoverlast binnen het nachthok kan verder worden verminderd, door de nestruimte (thans 1 nest) uit te breiden naar 3. Dan hebben de kippen minder stress bij het leggen van hun eieren.

Deskundige Anniek Winters heeft, voor zover thans van belang, kort samengevat het volgende geconcludeerd.

 • Probleem is, dat de honden geregeld veel te lang alleen worden gelaten als Marcel naar zijn werk is.
 • Het kan helpen als de honden, bij afwezigheid van Marcel, worden opgehokt in een voldoende geïsoleerd kamertje. Geluidsdeskundige Roelofsen heeft zich bereid verklaard daarbij te adviseren.
 • Verder is het aan te bevelen, dat de honden tussendoor worden uitgelaten als Marcel lang van huis is.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Geluidsoverlast.

Voorop gesteld moet worden, dat het houden van kippen en honden in de flat van partijen en in de tuin van Fadime in beginsel is toegestaan. Ernstige overlast mogen deze dieren echter niet veroorzaken volgens het toepasselijke huurreglement en de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Schiedam. Naar mijn oordeel, moet onder dit begrip ‘ernstige overlast’ hetzelfde worden verstaan, als in de rechtspraak waar het gaat om burenhinder. Dat betekent, dat enkel overlast nog niet onrechtmatig is. Het gaat erom of deze overlast, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, maatschappelijk onaanvaardbaar is te achten. Alleen als die vraag bevestigend wordt beantwoord, is sprake van onrechtmatigheid en bestaat er grond voor rechterlijk ingrijpen.

Op grond van de metingen van de geluidsdeskundige en mijn eigen waarnemingen acht ik voldoende gebleken, dat zowel de kippen van Fadime als de honden van Marcel ernstige geluidsoverlast veroorzaken. Begrijpelijk is dat dit het woongenot van partijen schaadt. Dat sommige buren hebben laten weten hier geen last van te hebben, doet daar niet aan af.

Bij het hiervoor bedoelde oordeel mag echter niet alleen worden gekeken naar de aard en ernst van de overlast zelf, maar ook naar de bereidheid van en mogelijkheden voor de veroorzaker van de overlast om deze te verminderen. Niets doen, waar dat wel kan, leidt dan sneller tot het oordeel “onrechtmatig’’ dan wanneer alles in het werk wordt gesteld om de overlast te verminderen. Ook van belang is welk belang is gemoeid met de activiteit, waarmee overlast wordt veroorzaakt. Zomaar herrie schoppen omdat het leuk is, is uiteraard sneller onrechtmatig, dan wanneer het gaat om een activiteit die algemeen als nuttig wordt ervaren, zoals het houden van huisdieren, die men uiteraard niet zomaar weg kan doen.

Toegepast op het nu door mij behandelde geval, leidt dat tot de volgende overwegingen:

 • Fadime is bereid en in staat om te voldoen aan de aanbevelingen van de kippendeskundige en heeft beloofd haar kippen op te hokken tot 09.00 uur in de ochtend. Ook heeft zij beloofd de nestruimte uit te breiden tot 3.
 • Daarmee is de voornaamste klacht van Marcel (te vroeg gewekt worden) verholpen.
 • Weliswaar blijven de kippen overdag nog kakelen, maar dat valt naar mijn oordeel erg mee. Marcel mag geen absolute stilte verwachten. Hij moet daarmee leven.
 • Nadat Fadime aan het voorgaande heeft voldaan, valt het houden van haar kippen ten opzichte van Marcel niet (meer) als onrechtmatig aan te merken.
 • Ik verwacht dat de door de honden van Marcel veroorzaakte geluidsoverlast aanmerkelijk zal verminderen, als hij gevolg geeft aan de aanbevelingen van de hondendeskundige, te weten het ophokken van zijn honden bij langdurige afwezigheid in een voldoende geïsoleerde (advies geluidsdeskundige is aangeboden) kamer en het tussentijds uitlaten door een derde. Marcel heeft zich daartoe bereid en in staat verklaard.
 • Weliswaar zal het blaffen daarmee niet geheel uit de wereld zijn, maar van Fadime mag worden gevergd, dat zij daar op haar beurt mee leert leven. Juist zij, met haar kakelende kippen, moet begrijpen dat zij wat dat betreft niet teveel mag verwachten van Marcel.
 • Nadat Marcel aan het voorgaande heeft voldaan, valt het houden van zijn honden in de flat ten opzichte van Fadime niet (meer) als onrechtmatig aan te merken.
 • Een afschrift van dit bindend advies zal worden verstuurd aan de verhuurder van partijen. Mochten partijen, of één van hen, zich niet aan het voorgaande houden, dan is er wel degelijk sprake van onrechtmatige burenhinder en wordt de verhuurder in overweging gegeven daaraan, desnoods door middel van een gerechtelijke procedure, een einde te maken. Partijen zijn gewaarschuwd, dat het voortduren van hun huurovereenkomst daarbij op het spel kan komen te staan. Gelet op deze sanctiemogelijkheid, zie ik geen nut in het opleggen van een aanvullende privaatrechtelijke boete bij overtreding.

 

Verwonding hond.

Voldoende aannemelijk is geworden, dat één van de honden van Marcel is aangevallen door een kat van Fadime, waardoor eerstgenoemde gewond is geraakt. In beginsel maakt dit Fadime schadeplichtig. Ik kan echter geen schadevergoeding toewijzen, omdat deze schade is betwist en Marcel deze op geen enkele manier aannemelijk heeft gemaakt. Het blijft bij zijn enkele bewering, dat hij een bedrag van rond de € 200,– contant zou hebben betaald aan een dierenarts. Dat is echt onvoldoende.

Opgenomen vrije dag.

Ook de door Marcel opgenomen vrije dag, wegens bezoek aan het politiebureau, kan niet leiden tot schadevergoeding. Om te beginnen, omdat ook deze schade niet is aangetoond, maar bovendien stond het Fadime vrij om aangifte te doen en zie ik niet in op welke rechtsgrond zij zou moeten betalen als Marcel op het bureau wordt uitgenodigd, waar hij vervolgens vrijwillig verschijnt.

Gedragsaanwijzingen.

Gelet op de aanvaringen tussen partijen in het recente verleden, bestaat gerede kans dat een en ander in de toekomst zal escaleren. Om dat gevaar af te wenden zal ik partijen daarom de volgende gedragsaanwijzingen geven:

Het wordt partijen met onmiddellijke ingang verboden contact met elkaar op te nemen of te hebben, waaronder meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, door te schelden, dreigen (al dan niet met honden), fotograferen en/of beloeren.

Partijen dienen elkaar buiten de flat te vermijden en mogen niet binnen 50 meter van elkaar komen. Komen zij elkaar tegen, dan keren zij beiden onmiddellijk om, waarna zij hun weg in andere richting vervolgen.

Bij overtreding van deze gedragsaanwijzingen, of één of meer daarvan, verbeurt de schuldige partij van rechtswege (geen aanmaning nodig) telkens een boete van € 250,– per keer, met een maximum van € 10.000,–, aan de tegenpartij.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

 1. Voor recht wordt verklaard, dat partijen geen onrechtmatige geluidsoverlast aan elkaar bezorgen, zolang zij zich houden aan de hiervoor aangegeven maatregelen, ter vermindering van de aangetoonde geluidsoverlast.
 2. Verstaat dat het partijen vrij staat om niet naleving aan te kaarten bij hun gezamenlijke verhuurder, die op grond daarvan nadere actie kan ondernemen. In dat verband stuurt de secretaris een afschrift van dit bindend advies naar de verhuurder.
 3. Het wordt partijen met onmiddellijke ingang verboden contact met elkaar op te nemen of te hebben, waaronder meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, door te schelden, dreigen (al dan niet met honden), fotograferen en/of beloeren.
 4. Partijen dienen elkaar buiten de flat te vermijden en mogen niet binnen 50 meter van elkaar komen. Komen zij elkaar tegen, dan keren zij beiden onmiddellijk om, waarna zij ieder hun weg in andere richting vervolgen.
 5. Bij overtreding van de hiervoor onder c. en d. gegeven gedragsaanwijzingen, of één of meer daarvan, verbeurt de schuldige partij van rechtswege (geen aanmaning nodig) telkens een boete van € 250,– per keer, met een maximum van € 10.000,–, aan de tegenpartij.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Rotterdam op 12 januari 2022.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 17  januari 2022.