VOLLEDIGE UITSPRAAK MEPPEL/ SUAMEER

by Mr Frank Visser | april 28, 2022 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK MEPPEL/ SUAMEER

Datum mondelinge uitspraak: 26 januari 2022 (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Hilversum

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Ilse

te Meppel,

verder te noemen: Ilse,

en

Cenitha,

te Suameer,

verder te noemen: Cenitha,

 gegeven door mr. F.M. Visser.

(schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’, editie januari 2021, te doen beslechten.

De vordering van Ilse is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Cenitha opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 26 januari 2022, welke is gehouden te Hilversum.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser de in deze procedure bedoelde extensions in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig mevrouw Willeke Pietersma (Voorzitter sectie haarwerken ANKO) als deskundige. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

Summiere omschrijving van het conflict:

Ilse besluit te investeren in goede hair extensions. Via Instagram komt ze terecht bij Cenitha. Na enig heen en weer ge-app, waarin Cenitha aangeeft dat zij bij het plaatsen van hair extensions gebruik maakt van het merk Indian Gold, maken zij afspraak bij Cenitha thuis. Daar worden 200 extensions van 60 centimeter gezet waarvoor Ilse op voorhand € 540,– heeft betaald. Cenitha geeft mondeling advies over het voor het onderhoud te gebruiken product. Ilse slaat dit in de wind en gebruikt een zelfgekozen product. Later, nadat het echte haar van Ilse is gegroeid, worden deze extensions door Cenitha ‘opgehaald’. Daarna gaat Ilse echter al snel klagen. De extensions worden erg droog en breken ze af. Cenitha geeft daarop advies om de conditie te verbeteren, maar dat geeft geen blijvend resultaat. Ook stelt Cenitha opties zoals tegen bijbetaling andere, double drawn extensions te zetten of dan wel gratis 100 plukken van 40 centimeter lang. Die voorstellen worden door Ilse afgewezen, omdat dit volgens haar allemaal minder is dan de gekochte 200 Indian Gold extensions. Nadat ook twijfels zijn gerezen bij de vraag, of de gezette extensions wel van het merk Indian Gold waren, zegt Ilse het vertrouwen in Cenitha op. Zij laat de extensions verwijderen en laat vervolgens nieuwe plaatsen door een derde. Dat kost haar € 495,–. Ilse wil nu de door haar betaalde € 540,– terug, plus de extra door haar gemaakte kosten, Cenitha weigert dit te betalen.

Cenitha vindt dat ze goede extensions heeft geleverd. Ze is er altijd van overtuigd geweest, dat deze van het merk Indian Gold waren. Ze heeft nooit klachten gehad over door haar gezette extensions. Het probleem ligt bij Ilse zelf, want die zou de extensions slecht verzorgd hebben. Cenitha vindt dat zij meegedacht heeft aan een redelijke oplossing, maar weigert het aankoopbedrag terugbetalen, omdat de extensions ruim 3 maanden gebruikt zijn. Ook voor schadevergoeding bestaat geen enkele reden.

De vordering van Ilse.

Ilse vordert kort gezegd, dat zij het betaalde bedrag van € 540,– terug krijgt.

Daarnaast vordert zij een bedrag van € 495,– als vergoeding voor het plaatsen van nieuwe extensions.

 

De tegenvordering van Cenitha.

Cenitha vordert kort gezegd, dat zij niets aan Ilse hoeft te betalen.

Bovendien wil Cenitha dat Ilse haar met rust laat en niet meer in haar salon komt.

Beoordeling van het geschil.

Brief van Indian Gold.

Renate Besteman, CEO Indian Gold, heeft schriftelijk en gemotiveerd laten weten, dat en waarom de door Cenitha bij Ilse gezette hair extensions niet van het merk Indian Gold kunnen zijn. Deze brief is tijdens de hoorzitting aan partijen voorgelezen. Van de kant van Cenitha is daar geen weerwoord op gegeven. Ook zij gaat er nu vanuit, dat geen Indian Gold is gezet, zij het dat zij altijd wel in die veronderstelling heeft geleefd.

 Verslag van de deskundige

Gelet op het daarvoor in rekening gebrachte bedrag, vindt de deskundige de bij Ilse gezette extensions van redelijke kwaliteit. Niet het allerbeste wat te koop is, maar alleszins aanvaardbaar. Ze zijn wel degelijk van echt haar gemaakt. Extensions van deze kwaliteit gaan gemiddeld tussen de vier tot acht maanden mee. Bij extensions van een gerenommeerd merk als Indian Gold mag je rekenen op een langere levensduur, tot wel twaalf maanden. Dat de bij Ilse gezette extensions na enige tijd (te) droog worden is niet abnormaal. De conditie van deze extensions kan echter worden verbeterd door een goede nabehandeling, waarbij bijvoorbeeld een keratine-bad kan helpen.

Het is niet goed dat Cenitha geen op schrift gestelde, voldoende duidelijke onderhouds- en behandelingsinstructies heeft meegegeven. Omgekeerd is het natuurlijk niet de bedoeling, dat de (mondeling) wel gegeven instructies niet zijn nageleefd. Het is jammer dat Ilse, vanwege op internet verkregen, verkeerde informatie, bewust heeft afgezien van een nabehandeling met keratine.

Slotsom is, dat de gezette extensions op zichzelf kwalitatief niet ondeugdelijk waren.

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Voor wat betreft de hair extensions.

Hoewel Cenitha het verkopen en zetten van hair extensions zelf als hobbymatig ziet, is in deze zaak naar mijn oordeel wel degelijk sprake van een consumentenkoop, zoals bedoeld in artikel 7:5 van het burgerlijk wetboek. Cenitha adverteert haar diensten via Instagram, tegen een commercieel tarief en levert haar diensten ook buiten haar directe familie- en kennissenkring. Dat zij niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen btw-nummer heeft, doet aan het voorgaande niet af. Dat geldt ook voor de mogelijkheid, dat deze economische bedrijvigheid onvoldoende inkomsten genereert om van te leven,

Volgens het bepaalde in de artikelen 7:17 en 18 lid 3 van het burgerlijk wetboek moesten de door Cenitha bij Ilse gezette hair extensions, zowel wat betreft de extensions zelf als het zetten ervan, voldoen aan de eigenschappen die Ilse in redelijkheid mocht verwachten en waarvan zij de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen.

Voor wat betreft de kwaliteit van de bij Ilse gezette extensions kom ik met de deskundige tot het oordeel, dat deze (afgezien van het overeengekomen merk) voldeden aan de daaraan gelet op de betaalde prijs in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen. Het gaat om echt haar, dat -mits goed behandeld- vier tot acht maanden mee moet gaan. Dat de extensions ver voor die tijd al veel te droog werden, is toe te schrijven aan een verkeerde en/of onvoldoende nabehandeling. Weliswaar valt Cenitha te verwijten, dat geen op schrift gestelde behandelinstructies zijn meegegeven, maar daar staat tegenover dat Ilse de wel gegeven instructies doelbewust niet heeft nageleefd (ander behandelingsproduct gekocht) en buiten Cenitha om is afgegaan op onjuiste informatie van internet. In zoverre kan dus niet worden volgehouden, dat Cenitha een slecht product heeft geleverd en aangebracht.

Echter, Cenitha was niet alleen verplicht om hair extensions van voldoende kwaliteit te zetten. Volgens de gemaakte afspraken moesten die van het merk Indian Gold zijn. Dat is een gerenommeerd merk, waarvan je meer mag verwachten dan van een naamloos product. Dat betekent, dat de afspraak om Indian Gold te leveren en zetten een essentieel onderdeel uitmaakte van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Voldoende gebleken is, dat geen Indian Gold is geleverd en gezet, maar een naamloos product. Daarmee hoefde noch hoeft Ilse genoegen te nemen.  Deze afwijking van wat is overeengekomen rechtvaardigt ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie, ook al heeft Cenitha altijd gedacht dat zij wel Indian Gold gebruikte. Dat Cenitha wat dat betreft wellicht door haar leverancier op het verkeerde been is gezet, komt voor haar risico en niet voor risico van Ilse.

Ontbinding van de overeenkomst betekent, dat Cenitha de betaalde € 540,– aan Ilse moet terugbetalen. Dat Ilse de extensions drie maanden lang heeft gebruikt, rechtvaardigt geen aftrek bij wijze van gebruiksvergoeding. Daarvan kan in zaken als deze alleen in uitzonderingsgevallen sprake zijn. Een dergelijke uitzondering doet zich niet voor.

Omgekeerd moeten de bij Ilse door Cenitha geplaatste extensions worden teruggegeven, maar alleen als Cenitha daar nog prijs op stelt.

Voor het toekennen van een aanvullende schadevergoeding, zoals gevorderd, ontbreekt een rechtsgrond. Juist is dat Ilse nieuwe extensions heeft laten zetten, maar nu zij de aan Cenitha betaalde € 540,– terugkrijgt, heeft zij geen schade. Want anders zou zij per saldo gratis extensions hebben gekregen.

Hiermee is het pleit beslecht.

Voor het door Cenitha gevorderde contactverbod zie ik geen reden, nu uit niets blijkt dat dit nodig is. Wel wordt Ilse erop gewezen, dat het niet de bedoeling is, dat zij Cenitha op internet of anderszins na afhandeling van deze zaak in een kwaad daglicht plaatst.

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

Cenitha wordt verplicht om binnen veertien dagen na vandaag aan  Ilse te betalen een bedrag groot € 540,–. Wordt niet, of niet op tijd betaald, dan moet Cenitha daarover tevens de wettelijke rente vergoeden, in dat geval te rekenen vanaf vandaag, totdat betaald is.

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Hilversum op 26 januari 2022.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 31 januari 2022.